Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2008

September 23, 2008

Sklep nº III Ips 87/2008 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Postulacijska sposobnost je pogoj za vsebinsko obravnavo vsake revizije, tudi tiste, ki je vložena zoper sklep sodišča druge stopnje o zavrženju pritožbe ali o potrditvi sklepa sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže (tretji odstavek 384. člena ZPP), razen če ni presojana odločitev o zavrženju pravnega sredstva utemeljena ravno na pomanjkanju te predpostavke.

Sodba nº VIII Ips 334/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Ob realni oceni o pričakovanem zmanjšanju vpisa dijakov za zakonitost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas niti ni bistveno, ali v naslednjih letih dejansko pride do bistvenega zmanjšanja vpisa dijakov in ali dejansko pride do prenehanja potreb po delu učitelja. Dovolj so že realna predvidevanja, da do takega zmanjšanja vpisa lahko pride.

Sodba nº in sklep VIII Ips 139/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Sodišče druge stopnje je najmanj preuranjeno zaključilo, da tožnik v spornem obdobju na podlagi pogodbe o zaposlitvi ni bil razporejen tudi na dolžnost pripravnika za vojaškega pilota. Pogodba o zaposlitvi res nalaga toženi stranki, da se za tako imenovanje na dolžnost izda posebna odredba ali ukaz. Z vidika pravic delavca pa bi bila lahko pomembna tudi dejanska odreditev dela na drugi dolžnosti oziroma izrecno soglasje pristojnih nadrejenih za operativno opravljanje dela na taki dolžnosti. V...

Sodba nº VIII Ips 129/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Organizator stavke oziroma stavkovni odbor ne more napovedati stavke s tem, da določi le stavkovne zahteve in ne opredeli časa začetka stavke, saj v takšnem primeru ni jasno, kdaj bo do stavke prišlo oziroma ali bo do nje sploh prišlo. Datuma stavke tudi ne more naknadno določiti že naslednji dan po tem, ko delodajalec ne ugodi stavkovnim zahtevam. Sklep o začetku stavke je namreč popoln šele takrat, ko vsebuje vse elemente, ki jih določa zakon, od takšne napovedi do začetka stavke pa mora pr...

Sodba nº VIII Ips 171/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Vzročna zveza daje odgovor na vprašanje, katero dejstvo je povzročilo določeno posledico oziroma škodo. To dejstvo pa se glede na določbo 30. člena ZPIZ ne nanaša le na vzrok poškodbe, saj mora biti ob tem podana tudi zveza z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi takšnega dela ali dejavnosti pa mora biti poškodovanec tudi zavarovan.

Sklep nº VIII Ips 125/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Podaljšanje 30-dnevnega materialnega prekluzivnega roka za vložitev tožbe za ugotovitev nezakonite odpovedi v določbah ZDSS ni bilo predvideno.

Sodba nº VIII Ips 116/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Disciplinski organi in tudi sodišče so vezani na opis kršitve, ki se očita delavcu in ki mora biti navedena že v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.

Sklep nº VIII Ips 186/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Tudi očitno nepravilno postopanje delodajalca pri prenehanju oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu – s tem, da delavcu le zaključi delovno knjižico in mu jo izroči – ne podaljša materialnega prekluzivnega roka, v katerem lahko delavec zahteva ugotovitev nezakonitosti odpovedi oziroma drugega načina prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 85/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, če delodajalec ne dokaže odpovednega razloga ali če postopka odpovedi ne izpelje tako, kot to predpisuje ZDR.

Sodba nº VIII Ips 69/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Sodišče ne presoja razlogov reorganizacije (razen izjemoma, npr. če bi do nje prišlo iz razlogov diskriminacije), temveč lahko ugotavlja in odloča samo, če je bila ukinitev delovnega mesta res posledica reorganizacije in če je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi izvedena v skladu z zakonom.

Sodba nº VIII Ips 310/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Delodajalec lahko na podlagi prvega odstavka 52. člena ZDR sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas le, če je podan kateri od v zakonu navedenih razlogov. Ker zatrjevani zakonski razlog začasno povečanega obsega dela, zaradi katerega je tožnik sklepal pogodbo o zaposlitvi, ni bil ugotovljen, je sodišče na podlagi 54. člena ZDR utemeljeno presodilo, da je tožena stranka s tožnikom sklepala sporne pogodbe o zaposlitvi za določen čas v nasprotju z zakonom in se zato šteje, da so bil...

Sodba nº in sklep VIII Ips 315/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Ne glede na to, kako je bil tožbeni zahtevek postavljen in kako je bilo o njem odločeno, ne gre niti za uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi po ZDR, niti za uveljavljanje ničnosti avtorske pogodbe po OZ. Gre za zahtevek na ugotovitev obstoja delovnega razmerja (prvi odstavek 41. člena ZDSS-1) in posledično za ugotovitev nezakonitosti prenehanja takega delovnega razmerja: torej za ugotovitev, da je bila (dejansko) sklenjena pogodba o zaposlitvi in ne avtorska pogodba, ki je kot pogodba ...

Sodba nº in sklep VIII Ips 319/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2008

Dodatne obveznosti delavca po prvem odstavku 112. člena ZDR ne morejo vplivati na (prekluzivni) rok za podajo odpovedi po drugem odstavku 110. člena ZDR. Ta rok lahko začne teči šele potem, ko delavec sploh lahko poda izredno odpoved. To pa v primeru nepravočasnega izplačila plač ni že v trenutku, ko je delavec zvedel za tretje nepravočasno izplačilo plače, temveč je to lahko šele po tem, ko je zaradi tega opomnil delodajalca ter opozoril inšpektorja za delo in poteče osem dni.

Sklep nº in sodba III Ips 62/2008, III Ips 117/2008 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Glavnica je osnovni del dolga oziroma terjatve iz pravnega razmerja, katere predmet je vsota denarja; gre za tisto število denarnih enot, na katero se glasi takšna obveznost. Zamudne obresti pa so stranska terjatev, ki ne izgubi svoje narave, tudi če je pripisana h glavnici in tudi če obrestno mero sestavlja temeljna obrestna mera kot revalorizacijski del obrestne mere.

September 22, 2008

Sodba nº VIII Ips 311/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Delavec, za katerega se šteje, da ima pri delodajalcu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, z istim delodajalcem ne more zakonito skleniti pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če mu pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas predhodno ne preneha na enega od zakonitih načinov, naštetih v 75. členu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 342/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Navedbe tožnika, da je tožena stranka več kot pet mesecev po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iskala novega delavca za ustrezno delovno mesto peka, na odločitev sodišča ne bi mogla vplivati, saj so bile za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravno pomembne okoliščine, ki so bile znane v času podaje odpovedi.

Sklep nº VIII Ips 155/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Vložitev revizije v zadevi, v kateri je sodišče druge stopnje odločilo, da revizije ne dopusti, ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 399/2008 of Civilni oddelek, September 22, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº Dsp 54/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Namen določbe 30. člena ZDSS-1 ni, da bi se izvedba celotnega dokaznega postopka prenesla na sodišče druge stopnje oziroma, da bi pritožbeno sodišče v celoti izvajalo relevantne dokaze. Če pa je sodišče prve stopnje na obravnavi izvajalo dokaze in sprejelo dokazno oceno o odločilnih dejstvih, mora sodišče druge stopnje upoštevati načelo o prepovedi razveljavitve prvostopenjske sodbe, kljub temu če je potrebno izvesti še nekatere dokaze (ne pa vseh ali večine dokazov prvič), ki jih sodišče prv...

Sklep nº Dsp 60/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Z navedbami, ki so usmerjene v nasprotovanje pravilnosti zaključka sodišča o neobstoju elementov odškodninske odgovornosti, tožeča stranka izpodbija dokazno oceno sodišča, česar pa v pritožbi, ki je glede na določilo 32. člena ZDSS-1 vsebinsko omejena le na vprašanje zakonitosti sklepa o nedopuščeni reviziji, ni dopustno uveljavljati.

Sodba nº VIII Ips 10/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Ker ZDR/02 v 1. alinei prvega odstavka 88. člena poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi opredeljuje podobno kot je ZDR/90 v 29. členu opredelil operativne razloge, zaradi katerih je lahko delavcu v posledici prenehanja potreb po njegovem delu prenehalo delovno razmerje, se tudi značaj odpravnine trajno presežnemu delavcu v posledici odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni spremenil.

Sodba nº VIII Ips 177/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Kdaj se je delodajalec seznanil z razlogom za odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejansko vprašanje, ki je odvisno od konkretnih okoliščin vsakokratnega primera.

Sodba nº VIII Ips 105/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Ker ZDR ni določil najvišjih zneskov odpravnin, je potrebno upoštevati določbo drugega odstavka 7. člena ZDR, da se s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon, torej tudi višje odpravnine.

Sklep nº Dsp 58/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Pritožbi ni mogoče ugoditi, saj je sodišče druge stopnje v izpodbijanem sklepu jasno obrazložilo, da nepravilnosti v postopku pred sodiščem prve stopnje ni možno popraviti, ker dokazi, pomembni za odločitev, sploh niso bili izvedeni. To pomeni, da dopolnitev ali ponovitev izvedbe dokazov ni možna, ker jih je treba prej v celoti izvesti.

Sklep nº Dsp 48/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Pri odločanju o vprašanju obveznosti plačevanja prispevkov in davkov od nadomestila iz naslova konkurenčne klavzule gre (verjetno in glede na navedbe pritožbe) za neenotno prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.

Sodba nº VIII Ips 238/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2008

Bistveno za odločitev v tej zadevi (dodelitev izredne denarne socialne pomoči) je bilo tako pri toženi stranki kot pred sodiščem dejstvo, da tožnik ni navedel nobenega takega razloga, zaradi katerega bi se znašel v položaju materialne ogroženosti.

September 19, 2008

Sklep nº II Uv 4/2008 of Upravni oddelek, September 19, 2008

Akte, zoper katere je sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu, določa 105. člen ZVDZ. Med temi akti ni naveden akt o imenovanju volilnih odborov. Sodno varstvo v upravnem sporu v ZVDZ tudi ni predvidno zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov oziroma okrajnih volilnih komisij pri volitvah (106. do 108. člen ZVDZ).

Sklep nº I Up 403/2008 of Upravni oddelek, September 19, 2008

Kadar stranka vloži tožbo pred nepristojnim sodiščem, ki nato zadevo odstopi pristojnemu sodišču, je s tem začela postopek, katerega mora pristojno sodišče nadaljevati (na podlagi tožbe ali predloga v nepravdnem postopku). To bi v obravnavanem primeru pomenilo, da je z vložitvijo tožbe pred domnevno nepristojnim upravnim sodiščem tožeča stranka sprožila nepravdni postopek, ki bi ga moralo sodišče, kateremu bi bila zadeva odstopljena v pristojno reševanje, nadaljevati po pravilih ZNP. Pri tem ...

Sklep nº I Up 404/2008 of Upravni oddelek, September 19, 2008

Ni podlage za sprejem pristojnosti upravnega sodišča, saj institut subsidiarnega sodnega varstva ni namenjen ugotavljanju kršitev ustavnih pravic in odpravi posledic, ki so nastale zaradi teh kršitev, kadar stranka, ki je imela na razpolago drugo sodno varstvo, tega ni izkoristila.

September 18, 2008

Sodba nº I Ips 288/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če izvedeni dokazi dokazujejo obtoženčevo krivdo z zadostno stopnjo gotovosti za obsodbo, ga bo sodišče spoznalo za krivega, če ne bo sam aktivno izpodbijal zanesljivosti in verodostojnosti izvedenih dokazov.

Sodba nº II Ips 275/2006 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Čeprav je bil tožnik zmanjšano sposoben, je moral sodelovati pri različnih aktivnostih in predvsem njegovi nadrejeni bi morali vedeti, da ga zaradi omejitev vida ne bi smeli razporejati na dolžnosti, pri katerih se zahteva dober vid. Zato okrog 22. ure zvečer ne bi smeli od tožnika zahtevati, da se v različnih položajih in hitro giblje po neravnem terenu, ki ga ni poznal. Zato sta sodišči prve in druge stopnje pravilno razsodili, da je kriva za tožnikovo poškodbo, ki so jo zaradi malomarnosti...

Sodba nº IV Ips 58/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če prekrškovni organ izda plačilni nalog, čeprav za to niso izpolnjeni pogoji, krši prvi odstavek 57. člena ZP-1 v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku.

Sodba nº II Ips 951/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Toženca nista dokazala, da sta pridobila lastninsko pravico na stanovanju v spodnjem delu hiše.

Sodba nº II Ips 995/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Na revizijski stopnji neizpodbojna dejanska ugotovitev, da sta se pravdni stranki dogovorili, da bo toženec prevzel celotno vodenje lokala in posloval za svoj račun, utemeljuje sklep, da je v notranjem razmerju na podlagi medsebojnega dogovora prevzel poravnavanje vseh obveznosti v zvezi s poslovanjem, kar vključuje tudi izplačilo plač zaposlenim.

Sklep nº II Ips 778/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Tožeča stranka s tožbo uveljavlja odpoved pravice souporabe, izpraznitev in izročitev pritličnega prostora v stanovanjski hiši. Ker ni označila vrednosti spornega predmeta, nima pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 697/2008 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Ker toženka v obdobjih za katera je zahtevala oz. zahteva preživnino vnaprej, ni bila zaposlena in se ne more zaposliti, ter da nima drugega premoženja, je toženka do preživnine.

Sklep nº I R 110/2008 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Razlog za delegacijo lahko predstavlja tudi dvom v objektivno nepristranskost sodišča. Zato je utemeljen predlog delegacije v primeru, ko je ena od pravdnih strank hkrati tudi sodnica sodišča, ki odloča o pravnem sredstvu proti prvostopenjski odločbi.

Sodba nº in sklep II Ips 719/2008 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 493/2008 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Vrednost spornega predmeta je bila določena v tožbi le za prvi zahtevek, ki pa sedaj ni povezan z revizijsko izpodbijanim delom pravnomočne sodbe. Revizija se tako nanaša le na drugi zahtevek, glede katerega pa vrednost spornega predmeta ni bila nikoli določena. Zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 758/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Okoliščina, da sodišče ni sodelovalo pri določanju vrednosti spornega predmeta, ne predstavlja relevantne procesne kršitve.

Sodba nº II Ips 264/2006 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Sodišči prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo. Ker so med načini pridobitve lastninske pravice v 39. členu Stvarno pravnega zakonika navedeni pravni posel, dedovanje, zakon ali odločba državnega organa, sta pravilno ugotavljali, če je tožnik pridobil lastninsko pravico na podlagi daritve njegovih staršev. Toda v natančnem zapisu v pogodbi, ki opredeljuje obseg tožnikove solastninske pravice na stavbi, vrt na delu sporne parcele ni naveden. Če bi bil o tem govor ali cel...

Sklep nº Cp 16/2008 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Presoja obstoja odklonitvenega izločitvenega razloga.

Sodba nº II Ips 703/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Eden od pogojev za izdajo zamudne sodbe je tako imenovana sklepčnost tožbenega zahtevka oziroma po zakonskem besedilu iz 3. točke prvega odstavka 318. člena ZPP zahteva, da iz dejstev, ki so navedena v tožbi, izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Za tožečo stranko to pomeni obveznost, da že v tožbi navede vso tisto dejansko podlago tožbe, ki utemeljuje uveljavljani tožbeni zahtevek. Tožeči stranki pa nespornih pravnih pojmov in pravnih razmerij ni treba razčlenjevati na posamična pravotvorn...

Sklep nº II Ips 577/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Tožnica glede svojega zahtevka ni opredelila vrednosti spornega predmeta in zato vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ni določena. Zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 98/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Nediferencirana opredelitev vrednosti spornega predmeta ima po ustaljeni praksi tega sodišča enake posledice kot izostanek opredelitve, torej nedovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 282/2006 of Civilni oddelek, September 18, 2008

S tem, ko je tožnik sklenil permanentno avtomobilsko zavarovanje, katerega premija je bila plačana tudi s povračilom premije po nadomeščenih predhodnih policah, je zaradi zamenjave lastnika oz. uporabnika prenehalo zavarovanje AO plus. Ker pozneje le-to ni bilo več sklenjeno, tožnik iz tega zavarovanja ne more zahtevati zavarovalnine.

Sodba nº II Ips 666/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Ugotovitev nižjih sodišč, da tožnica ni dokazala, da je oporoka obstajala v času zapustnikove smrti, namreč predpostavlja dvom o tem, ali se je oporoka založila pred smrtjo zapustnika ali po njegovi smrti. V tej situaciji pa obstoji trditveno in dokazno breme tožnice glede dejstva, da se je oporoka založila brez vednosti oporočitelja. Ker tožnica tega ni dokazala, je odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka pravilna.

Sodba nº II Ips 529/2007 of Civilni oddelek, September 18, 2008

Tožnica zahteva izpraznitev in izročitev stanovanja, ki ga toženka zaseda brez pravnega naslova, sklicujoč se na spremenjene okoliščine, zaradi katerih odklanja sklenitev najemne pogodbe po stanovanjskem pravu. Gre za dajatveni zahtevek, ki glede na trajajoče stanje ni mogel zastarati.

Sklep nº I Up 405/2008 of Upravni oddelek, September 18, 2008

Predmet varstva v upravnem sporu so pravice, obveznosti in pravne koristi posameznikov in organizacij v smislu 2. člena ZUP, kar je poudarjeno v 2. členu ZUS-1, pa tudi druge pravice in pravne koristi posameznikov in organizacij, za katere je tako določeno v ZUS-1 (4. člen, 4. odstavek 5. člena, 3. odstavek 7. člena) ali v drugem zakonu. S pojmom pravice oziroma pravne koristi posameznika oziroma organizacije v smislu 1. člena in drugih določb ZUS-1 pa po presoji vrhovnega sodišča ni mogoče r...

Sodba nº I Ips 51/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če je obdolženec v priporu, mora tudi v skrajšanem postopku sodišče samo po uradni dolžnosti v treh dneh od prejema obtožnega akta odločiti o priporu in zakon ne zahteva predloga državnega tožilca za podaljšanje pripora.

Sodba nº IV Ips 55/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi storilca, ne more spremeniti nepravilne pravne opredelitve iz prvostopenjske sodbe v njegovo škodo, tudi ne more spremeniti odločbe o kazenski sankciji tako, da ne izreče predpisane stranske sankcije prepovedi vožnje motornega vozila.

Sodba nº I Ips 253/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če je sodišče obsojencu (v izogib zavlačevanju postopka) za zagovornika po uradni dolžnosti postavilo istega odvetnika, ki je zagovarjal tudi druge obdolžence v drugih povezanih kazenskih postopkih, ni kršilo interesov obrambe, saj je bil postopek zoper soobdolžence, ki je bil izločen, takrat že končan, na narokih za glavno obravnavo (razen na dveh) pa je bila navzoča tudi s strani obsojenca pooblaščena zagovornica.

Sodba nº I Ips 143/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Pravica stranke, da predlaga dokaze, še ne pomeni, da ima stranka tudi pravico do izvedbe predlaganega dokaza.

Sodba nº I Ips 328/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Vprašanje ocene dokazov in verodostojnosti izpovedb prič je dejansko vprašanje, na katerega vrednostno in dokončno vedno odgovarja sodišče, o tem namesto sodišča ne more odločati izvedenec.

Sodba nº I Ips 223/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Vprašanje obdolženčeve prištevnosti ali neprištevnosti je dejansko vprašanje, ki ga sodišče lahko ugotavlja samo na podlagi psihiatričnega pregleda obdolženca, ki pa ga odredi le takrat, kadar nastane sum v prištevnost.

Sodba nº I Ips 159/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Inkriminacija za prekršek ne izključuje pregona za kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 122/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Če je policija obsojenčevo ravnanje obravnavala kot prometno nesrečo, obtožba in sodišče pa kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, ne gre za zatrjevano dvakratno odločanje o isti zadevi.

Sodba nº IV Ips 72/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Ugotavljanje alkoholiziranosti je dejansko vprašanje.

Sklep nº I Ips 364/2008 of Kazenski oddelek, September 18, 2008

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o obdolženčevem predlogu za odpravo pripora, ni dovoljena.

September 17, 2008

Sklep nº I Up 460/2006 of Upravni oddelek, September 17, 2008

Tožničina tožba je tudi po presoji pritožbenega sodišča nerazumljiva do tolike mere, da ni sposobna za obravnavo. Tožnica je resnično nepovezano navajala tako v tožbi kot tudi v popravi tožbe, in nenazadnje tudi v pritožbi, dogodke oziroma krivice, ki naj bi se ji zgodile v zadnjih letih, poleg tega pa niti ni navedla, zoper koga je vložila tožbo. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da iz tožničinih navedb ni mogoče konkretno definirati relevantne kršitve, s katero naj bi bilo pos...

Sodba nº X Ips 167/2008 of Upravni oddelek, September 17, 2008

Po presoji revizijskega sodišča gre v obravnavanem primeru za mlajšega mladoletnika, ki ga moramo uvrstiti med poslovno popolnoma nesposobne osebe, ki niso sposobne oblikovati pravno relevantne volje, tako tudi ne zavesti o (ne)lojalnosti. Še ne osemletna starost otroka torej sama po sebi tudi že pomeni, da domneva nelojalnosti iz 2. odstavka 35. člena ZDrž ne obstaja oziroma, da je domneva nelojalnosti zaradi popolne poslovne nesposobnosti toliko starega otroka izpodbita.

Sklep nº I Up 241/2003 of Upravni oddelek, September 17, 2008

Nezakonitost razpisnih pogojev lahko uveljavljajo vsi kandidati, ki so se prijavili na javni razpis, s pravnimi sredstvi zoper odločbo o izbiri koncesionarja. Tožeča stranka, ki se na razpis ni prijavila, pa v upravnem sporu ne more uveljavljati niti subsidiarnega sodnega varstva.

Sodba nº X Ips 168/2008 of Upravni oddelek, September 17, 2008

Po presoji revizijskega sodišča gre v obravnavanem primeru za mlajšo mladoletnico, ki jo je treba uvrstiti med poslovno popolnoma nesposobne osebe, ki niso sposobne oblikovati pravno relevantne volje, tako tudi ne zavesti o (ne)lojalnosti. Še ne triletna starost otroka torej sama po sebi tudi že pomeni, da domneva nelojalnosti iz 2. odstavka 35. člena ZDrž ne obstaja oziroma, da je domneva nelojalnosti zaradi popolne poslovne nesposobnosti toliko starega otroka izpodbita. S tem pa niso kumula...

Sklep nº I Up 175/2008 of Upravni oddelek, September 17, 2008

Tisti, ki kot tožeča stranka meni, da so z razpisom prizadete kakšne njegove pravice ali pravne koristi, bi moral sodelovati v javnem razpisu in bi zoper dokončni akt o izbiri najugodnejšega ponudnika imel zagotovljeno sodno varstvo, ki pa z vidika 3. odstavka 1. člena ZUS pomeni drugo sodno varstvo. Ker bi torej tožeča stranka lahko uveljavljala sodno varstvo le v postopku kot udeleženka javnega razpisa, ga ne more uveljavljati v upravnem sporu kot subsidiarno sodno varstvo.

September 16, 2008

Sodba nº IV Ips 37/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Iz 22. člena Ustave izhaja obveznost prekrškovnega organa oziroma sodišča, da v ustrezni fazi postopka o prekršku navedbe strank vzame na znanje, pretehta njihovo relevantnost in se do tistih navedb, ki so za odločitev o zadevi bistvene, v obrazložitvi odločbe opredeli.

Sodba nº IV Ips 74/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Na podlagi drugega odstavka 46. člena ZP-1 je mogoče popraviti tehnične oziroma formalne napake in pomanjkljivosti v odločbi, ni pa dopustno vsebinsko posegati v izrek odločbe tako, da se storilcu poleg že izrečene glavne sankcije za prekršek izreče še stranska sankcija.

Sodba nº IV Ips 62/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Če je bil storjen prekršek zaradi prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti in je prekrškovni organ hitrost vozila ugotovil s posebnimi tehničnimi napravami, niso podane okoliščine, ki bi narekovale izdajo posebnega plačilnega naloga po prvem odstavku 57. a člena ZP-1.

Sodba nº IV Ips 86/2008 enako tudi IV Ips 14/2008, IV Ips 17/2008, IV Ips 52/2008, IV Ips 15/2009 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Hitri postopek zoper voznika začetnika kot storilca ni dovoljen za prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija v številu, večjem od 6.

Sodba nº IV Ips 87/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Prekršek po določbi 3. točke 1. odstavka 27. člena ZMer-1 je storjen s tem, ko storilec uporabi (eno samo) merilo, katerega oznaka redne oziroma izredne overitve je prenehala veljati. Namen zakonodajalca je bil sankcionirati kršitev predpisa za vsako posamezno merilno napravo.

Sodba nº IV Ips 12/2008, enako tudi IV Ips 7/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Razlaga, da je sodišče pristojno odločati v postopku o prekrških, za katere je (poleg globe) predpisana stranska sankcija 7 ali več kazenskih točk v cestnem prometu, če je storilec voznik začetnik, velja tudi, če gre za tujca, ki se mu sicer namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

Sodba nº IV Ips 77/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Prekrškovni organ ni pristojen za odločanje o prekršku mladoletnika.

Sodba nº IV Ips 43/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Opis dejanja v izreku sodbe sodišča prve stopnje, da je storilec vozil po regionalni cesti v naselju in pri tem najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 31 km/h, s čimer je ravnal v nasprotju s 1. alinejo prvega odstavka 32. člena ZVCP-1, vsebuje vse znake prekrška po določbi točke d) sedmega odstavka 32. člena ZVCP-1.

Sodba nº IV Ips 80/2008, enako tudi IV Ips 83/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Enako varstvo pravic voznikov in voznikov začetnikov bo zagotovljeno, če bo sodišče, ki je na podlagi 7. alineje drugega odstavka 52. člena ZP-1 pristojno odločati o prekrških, za katere je predpisana sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu, odločalo tudi o prekrških, ki jih stori voznik začetnik, za katere je (poleg globe) predpisana stranska sankcija 7 ali več kazenskih točk v cestnem prometu.

Sodba nº IV Ips 19/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Vzporeden (ali zaporeden) tek postopka o prekršku in kazenskega postopka je kljub določbi prvega odstavka 12. člena ZP-1 dopusten, če storilec z enim ali več izvršitvenimi dejanji uresniči znake več kaznivih ravnanj, to je kaznivih dejanj in/ali prekrškov.

Sodba nº IV Ips 71/2007 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Peti odstavek 115. člena ZVCP-1 kot prekršek določa ravnanje, ki je v nasprotju z ustrezno odredbo o omejitvi prometa, zato lahko v skladu z načelom zakonitosti nastopa v paru le z dopolnilno normo tistega podzakonskega akta, ki ga zaradi ciljev iz prvega odstavka 115. člena ZVCP-1 izda določeni minister po predpisanem postopku.

Sodba nº IV Ips 61/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Hitri postopek proti mladoletnim storilcem prekrškov ni dovoljen.

Sodba nº IV Ips 57/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Če je prekrškovni organ izvedel poseben postopek, s katerim se je ugotavljalo in zbiralo dokaze o tem, ali je bil storjen prekršek, niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga.

Sodba nº IV Ips 73/2008, enako tudi IV Ips 54/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Prepoved ponovnega odločanja o isti stvari predstavlja temeljno človekovo pravico, ki jo je treba spoštovati tudi v postopku o prekršku.

Sodba nº IV Ips 70/2008 of Kazenski oddelek, September 16, 2008

Opis dejanja v izreku sodbe sodišča prve stopnje, da je storilec vozil v javnem cestnem prometu osebni avtomobil pod vplivom psihoaktivnih zdravil, kar je bilo ugotovljeno po opravljenem strokovnem pregledu,

September 15, 2008

Sklep nº I R 92/2008 of Civilni oddelek, September 15, 2008

Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet (v predlogu upnika prvo navedeno sredstvo izvršbe – glej drugi odstavek 35. člena ZIZ), se uporabljajo določbe o izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače (136. člen ZIZ), za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev pa je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče (prvi odstavek 100. člena ZIZ).

September 12, 2008

Sklep nº Kp 4/2008 of Kazenski oddelek, September 12, 2008

Zgolj pavšalno zatrjevanje o pristranskosti sodnika ne zadostuje za utemeljitev zahteve za izločitev.

Sklep nº II Ips 429/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

O zahtevi za priznanje statusa civilnega invalida vojne in iz njega izhajajočih denarnih obveznosti ni pristojno odločati sodišče splošne pristojnosti v pravdnem postopku.

Sodba nº II Ips 500/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Revizija zmotno trdi, da opustitev pravočasne obvestitve tožnice o goljufijah Š. ni adekvatna nastali škodi. Povprečno izkušen človek po normalnem teku stvari kupnine namreč ne bi plačal, če bi vedel, da pri prodaji obstaja sum goljufije. Da je bila policija o ravnanjih Š. dolžna tožnico pravočasno obvestiti, izhaja iz 3. in 34. člena Zakona o policiji.

Sodba nº II Ips 520/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Relativno bistveno procesno kršitev je mogoče uveljavljati v reviziji samo, če so storjene na drugi stopnji ali pa če so bile izvirno storjene na prvi stopnji, pa jih pritožbeno sodišče ni sankcioniralo, čeprav so bile s pritožbo uveljavljane.

Sodba nº II Ips 863/2006 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Tudi solastniki imajo v medsebojnem razmerju petitorno varstvo zaradi neutemeljenega vznemirjanja toženca kot enega od solastnikov.

Sodba nº II Ips 176/2006 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Upnik ne more uspeti s tožbenim zahtevkom za izpodbijanje dolžnikovega pravnega dejanja, če je njegova terjatev prenehala obstajati. Zaradi prekluzivne narave roka za uveljavljanje terjatve proti družbeniku izbrisane družbe je tožnikova terjatev prenehala že pred izdajo prvostopenjske sodbe.

Sodba nº II Ips 238/2006 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº I R 111/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Zaposlitev tožnice pri sodišču, ki obravnava njeno tožbo, v konkretni zadevi pomeni drug tehten razlog v smislu navedene zakonske določbe. Gre namreč za sodišče z manjšim številom sodnikov in zaposlenih, zaradi česar ima tožnica z njimi pogoste in neposredne stike. Zato bi lahko bila prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.

Sklep nº I R 105/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Skupna lokacija okrajnega in okrožnega sodišča omogoča stike med sodniki obeh sodišč, vendar pa ta okoliščina uporabe določbe 67. člena ZPP sama zase ne utemeljuje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners