Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2008

September 12, 2008

Sodba nº in sklep II Ips 556/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 776/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Tožnik je sicer res imel za polovico višjo plačo kot toženka, a ta razlika v absolutnem znesku ni bila občutna, saj je prejemal plačo kot kvalificiran delavec, toženka pa kot polkvalificirana delavka, vendar pa je k skrbi za gospodinjstvo in družino le malo prispeval. Le opazno večji priliv denarja v skupno premoženje s strani enega zakonca bi se lahko ob izenačitvi drugih obremenitev odrazil v večjem solastniškem deležu.

Sodba nº in sklep II Ips 63/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Javne ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. Pri vzdrževalcu cest presoja prepričljivosti škodnega dogodka ni podvržena le merilu "potrebne skrbnosti", ampak najstrožjemu merilu – merilu skrajne skrbnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 730/2008 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Zakonska zahteva po ustrezni trditveni podlagi terja, da tožnica nedopustnega ravnanja (kot predpostavke krivdne odškodninske odgovornosti) ne opredeli le s splošnim izrazom (grožnja, prisila), temveč mora ravnanje oziroma ravnanja natančno opisati ter objektivno, časovno in krajevno konkretizirati, česar pa tožnica ni storila. Ko pa je tako, pomanjkljivosti trditvene podlage dokazni postopek ne bi mogel nadomestiti.

Sodba nº II Ips 827/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 622/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Pri odločanju o pravočasnosti priglasitve pravdnih stroškov ni pomembno, kdaj je bil tožnikov stroškovnik vložen v spis, pač pa kdaj ga je prvostopenjsko sodišče po faksu prejelo.

Sodba nº in sklep II Ips 788/2006 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Pri navidezni kumulaciji tožbenih zahtevkov se zahtevek presoja po največjem od uveljavljanih tožbenih zahtevkov tako glede višine glavnice kot glede začetka teka zamudnih obresti. Tožnik želi doseči zgodnejši začetek teka zamudnih obresti, pa čeprav od nižjega zneska glavnice. Zamudne obresti, ki so uveljavljane kot stranska terjatev, se pri pravici do revizije ne upoštevajo, za znižanje že prisojene glavnice pa tožnik nima pravno varovanega interesa.

Sodba nº II Ips 264/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Nepremičnina, ki jo je tožnik pridobil v zameno za nov osebni avtomobil z menjalno pogodbo z dne 4.6.1973, pred sklenitvijo zakonske zveze s toženko in v času, ko morebitna zunajzakonska skupnost med njima ni obstajala, je njegovo posebno premoženje.

Sodba nº II Ips 718/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti njegovega sina.

Sodba nº II Ips 168/2006 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Čeprav je odplačnost bistvena značilnost gradbene pogodbe, pa tudi za gradbeno pogodbo enako kot za splošno podjemno pogodbo velja, da določitev višine plačila ni bistvena (nujna) sestavina gradbene pogodbe, in bi jo morali stranki v gradbeni pogodbi (s konkretnimi posamičnimi določbami te pogodbe) določiti.

Sklep nº II Ips 36/2007 of Civilni oddelek, September 12, 2008

Če med lastnikom stanovanja in najemnikom obstaja spor o obstoju odpovednega razloga, mora lastnik stanovanja pogodbo odpovedati s tožbo (tretji odstavek 112. člena SZ-1). To pomeni, da sodišče v pravdi ugotavlja, ali so med trajanjem najemnega razmerja nastopile takšne okoliščine, ki opravičujejo odpoved najemnega razmerja. Obstoj odpovednega razloga se torej ugotavlja za nazaj in je že iz tega razloga stališče nižjih sodišč, ki sta sodili po stanju ob vložitvi tožbe, napačno.

Sodba nº I Ips 3/2008 of Kazenski oddelek, September 12, 2008

Za obstoj kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 3. odstavku 311. člena KZ zadošča, da je storilcu plačilo obljubljeno, in ni treba, da bi bila višina plačila vnaprej znana ali da bi storilec pred dejanjem plačilo sploh pridobil.

September 11, 2008

Sodba nº I Ips 310/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Očitek sostorilstva zaradi večje nevarnosti, ki je podana, kadar dva storilca načrtno storita kaznivo dejanje, lahko pomeni večjo težo dejanja.

Sodba nº I Ips 274/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Če je v konkretnem opisu kaznivega dejanja uporabljen isti izraz, kot v zakonskem opisu, ne gre za bistveno napako v opisu dejanja, kadar v zakonu uporabljenega izraza ni mogoče ali ni potrebno konkretizirati na drug način; če pa ima v zakonu uporabljeni izraz v splošnem pogovornem jeziku več pomenov, v kontekstu kazenskega zakona pa ima omejene pomene, je treba poleg dokazanosti dejstva, ki naj bi pomenilo uresničitev zakonskega znaka, presoditi tudi, ali se to dejstvo lahko podredi pod upor...

Sodba nº I Ips 23/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Personalni dokaz z zaslišanjem priče sodišče ocenjuje z logičnega in psihološkega vidika v skladu z načelom proste presoje dokazov. V procesnih določbah ni podlage za sklepanje, da je mogoče izpovedbi priče slediti v celoti ali pa sploh ne.

Sodba nº I Ips 458/2007 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Če državni tožilec le konkretizira besede, ki pomenijo resno grožnjo kot zakonski znak očitanega kaznivega dejanja, je obtožbo spremenil v dovoljenem obsegu, saj se dejanski opis še vedno nanaša na isti historični dogodek.

Sodba nº I Ips 412/2007 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Za pravno opredelitev dejanja je pomembno, kaj je predmet obtožbe in je zapisano v opisu dejanja v izreku sodbe.

Sodba nº II Ips 561/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo

Sodba nº II Ips 866/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Ker je sodišče tožbeni zahtevek na ugotovitev obstoja (so)lastninske pravice zavrnilo, ker tožnik ni navedel vseh pravnorelevantnih dejstev, je bilo izvajanje dokazov v zvezi s tem zahtevkom nepotrebno.

Sodba nº II Ips 851/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, katerih subjektivno doživljanje je z vidika slehernega oškodovanca že po naravi stvari zanj neugodno. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine, ki terja vrednotenje ugotovljenih konkretnih škodnih posledic tudi v primerjavi s škodnimi posledicami številnih drugih oškodovancev v različnih primerih iz sodne prakse.

Sodba nº II Ips 715/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Niti usposabljanje v vojaškem vozilu v mirujočem stanju niti sestopanje z 1,5 m visoke lestve oziroma stopnic ni nevarna dejavnosti in tudi 1,5 m visoka lestev na vozilu ne predstavlja nevarne stvari.

Sodba nº II Ips 242/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Zaradi učinkovanja ustavne odločbe o razveljavitvi določb ZKZ/96 o prometu s kmetijskimi zemljišči je odpadla pravna podlaga, ki je kot pogoj za veljavnost (učinkovitost) pravnega posla o prodaji kmetijskega zemljišča predpisovala odobritev upravnega organa. S pravnomočno odločitvijo upravne enote o zavrženju zahteve za odobritev pravnega posla je bilo strankam upravnega postopka dokončno znano, da pravni posel odobritve ne potrebuje (več) in je veljaven (učinkovit) z vsebino, v kateri je bil...

Sodba nº in sklep II Ips 695/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Uravnavanje opaža za 2,5 m visok betonski steber z višine 1,2 m v obravnavanem primeru ni predstavljalo nevarne dejavnosti v smislu drugega odstavka 154. člena Zakona o obligacijskih razmerjih.

Sklep nº II Ips 728/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Tožnica je uveljavila dva zahtevka, ki temeljita na različni dejanski in pravni podlagi, zato se pristojnost in pravica do revizije (prvi odstavek 39. člena ZPP) določi po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 375/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

V primerih kumulacije tožbenih zahtevkov, ki temeljijo na različni podlagi, se pristojnost in pravica do revizije (prvi odstavek 39. člena ZPP) določi po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP). Navedba zgolj ene, skupne vrednosti ima enake posledice kot popoln izostanek navedbe sporne vrednosti, ta pa ima za posledico nedovoljenost revizije.

Sklep nº I R 101/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

V predlogu tožnice golo zatrjevane okoliščine, da „postopek traja več kot 20 let“ (pri čemer se pretežni del tega obdobja očitno nanaša na zapuščinski postopek), same zase ni mogoče opredeliti kot tehtnega razloga za delegacijo pristojnosti v pomenu določbe 67. člena ZPP, saj tožnica ne zatrjuje konkretnega obstoja nekih okoliščin, ki bi objektivno ovirale ali otežkočale postopanje in s tem odkazovale na možnost lažje, hitrejše in cenejše (razlog smotrnosti) izvedbe tega postopka pred drugim ...

Sklep nº II Ips 841/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Zaostreni pogoji za revizijo kot izredno pravno sredstvo v primerjavi s pritožbo kot rednim pravnim sredstvom od vlagatelja revizije zahtevajo dosledno in popolno opredelitev obsega revizijskega izpodbijanja, saj lahko revizijsko sodišče izpodbijano sodbo po 371. členu ZPP preizkusi le v tem obsegu.

Sklep nº II Ips 161/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Otroku soodgovornosti za nastalo škodo ni moč pripisati, saj smiselna uporaba določbe prvega odstavka 165. člena ZOR pripelje do zaključka, da za otroka do 7. leta starosti odgovarjajo starši ne glede na krivdo (torej tudi za nepripetje otroka z varnostnim pasom, kar v posledici lahko vzrokuje večjemu obsegu zadobljenih poškodb v prometni nesreči). V danem primeru torej ni moč govoriti o soprispevku oškodovanca v okviru prvega odstavka 192. člena ZOR, temveč je treba uporabiti tretji odstavek...

Sodba nº in sklep II Ips 811/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Vaja sama, ki je obsegala plazenje po neravnem terenu v popolni vojaški opremi, s tem da je vojak za seboj vlekel tudi „ranjenca“ na šotorskem krilu, je predstavljala telesno naporno vajo, poleg tega pa so vajo napravile nevarno še tedanje razmere.

Sodba nº II Ips 390/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Ker tožnica revizijskega očitka o pristranskosti izvedenskega mnenja ni (pravočasno) uveljavljala v postopku na prvi stopnji niti se proti odločitvi sodišča prve stopnje, ki njene vloge ni obravnavalo kot zahteve za izločitev, iz tega razloga ni pritožila, ne more doseči presoje tega razloga v reviziji.

Sodba nº II Ips 863/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Presoja višine odškodnine za posamične izmed oblik nepremoženjske škode.

Sodba nº II Ips 646/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Navedba v reviziji, da iz same oporoke zaporedje dogodkov ni razvidno in da ni mogoč zaključek, da je oporočiteljica pred pričami izjavila, da je to njena poslednja volja, drži le na splošno. V skladu s pravilom o dokaznem bremenu (prvi odstavek 7. člena ZPP) bi tožeča stranka morala dokazati, da ni pogojev za veljavnost pisne oporoke pred pričami. Glede na izveden dokazni postopek in odločitev sodišča pa je razvidno, da tožeča stranka pri tem ni bila uspešna.

Sodba nº II Ips 592/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Pravilno je materialnopravno stališče sodišč prve in druge stopnje, da odškodninski zahtevki iz drugega odstavka 72. člena ZDen niso odškodninski zahtevki v klasičnem pomenu odškodnine iz OZ, saj v podlagi teh zahtevkov ni potrebno ugotavljanje niti nedopustnosti ravnanja zavezanca niti njegove subjektivne ali objektivne odškodninske odgovornosti.

Sodba nº in sklep II Ips 184/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Trditvena podlaga tožbe je zajemala (le) odgovornost druge toženke kot delodajalca, ki je odredil delo v nevarnem delovnem okolju oziroma ni poskrbel za vse varnostne ukrepe pri delu, v pritožbi pa je tožnik odgovornost druge toženke utemeljeval na podlagi iz prvega odstavka 170. člena ZOR, ker druga toženka odgovarja za ravnanje svojega delavca, ki naj bi tožnika zavedel, da mu je delo odredil delodajalec. Pri tem ne gre le za spremembo pravne podlage, temveč tudi dejanske.

Sklep nº II Ips 994/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Z izpodbijano sodbo je pravnomočno prisojeno, da mora toženec plačati tožniku 4.172,93 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo in 62,59 EUR odškodnine za premoženjsko škodo. Revizijsko sodišče pri ugotavljanju pravice do revizije oba zahtevka obravnava ločeno, saj imata različno podlago. Nobeden od navedenih zahtevkov ne presega revizijskega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP, zato gre za nedovoljeno revizijo.

Sklep nº II Ips 161/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

V premoženjskih sporih, kakršen je obravnavani, je revizija v skladu z drugim odstavkom 367. člena ZPP dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 4.172,93 EUR.

Sklep nº II Ips 421/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

V dokaznem gradivu ni opore za sklepanje o poslabšanju položaja nasprotne udeleženke spričo delitve njenih parcel glede na traso nove povezovalne ceste in posledično zmanjšanje „dejanske in uporabne vrednosti“ preostanka zemljišč.

Sodba nº II Ips 389/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 712/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Ker se tožena stranka, ki je bila pravilno vabljena na zaslišanje, vabilu ni odzvala, je odločitev o neizvedbi tega dokaza procesno pravilna.

Sodba nº in sklep II Ips 536/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 644/2007 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Sodišče druge stopnje v skladu s prvim odstavkom 350. člena ZPP preizkusi sodbo prve stopnje v tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz pritožbe ne vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizkusi sodbo v tistem delu, v katerem stranka ni zmagala v sporu.

Sodba nº II Ips 651/2008 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Z vidika vprašanja, kateri del stroškov vzdrževanja groba predstavlja pravno priznano premoženjsko škodo, je treba ločiti tisto vzdrževanje groba, ki je zaradi smrti določene osebe objektivna nujnost njegovih bližnjih, od tistega, ki ga bližnji izvršujejo zaradi ohranitve lastne duševne integritete. Povzročitelj škode je dolžan plačati le odškodnino za prvonavedeno obliko, in sicer v obsegu, ki zajema stroške ureditve groba po pokopu in največ za čas žalovanja. Ker med slednje že po naravi st...

Sodba nº II Ips 513/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Imetnik, na katerega je bila prenesena materialna avtorska pravica, ne more brez dovoljenja avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe, če ni s pogodbo določeno drugače (prvi odstavek 78. člena ZASP). Pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice, morajo biti sklenjeni v pisni obliki, če ni z zakonom drugače določeno. Ob kršitvi te določbe se sporne ali nejasne določbe posla razlagajo v korist avtorja (

Sodba nº II Ips 307/2006 of Civilni oddelek, September 11, 2008

Toženec je v spornem obdobju uporabljal avtorske pravice subjektov, ki jih zastopa tožnik, v svojo korist, za katero je dolžan plačati nadomestilo.

Sklep nº X Ips 764/2007 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Revidentka, ki je sama vložila revizijo in ni izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit, nima postulacijske sposobnosti za revizijo. Zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº X Ips 571/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Predpostavka za zahtevek na podlagi 1. odstavka 46. člena ZUstS je odprava podzakonskega predpisa oziroma splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.

Sodba nº X Ips 757/2004 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Stvarne pravice na nepremičninah se pridobijo s trenutkom začetka učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo.

Sodba nº I Up 8/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Sanacijski PUP kot specialni predpis legalizira gradnjo po stanju, kakršno je bilo ugotovljeno v času sprejema sanacijskega PUP in ki izhaja iz popisnega lista nedovoljenega posega. Med takrat določenimi pogoji za legalizacijo pa ni posebnih pogojev glede dostopne poti oziroma parkiranja, prav tako ne glede odmikov in podobno oziroma za pogoje, ki bi bili lahko relevantni, če bi šlo za novo gradnjo osnovnega objekta, ne pa za njegovo nadzidavo oziroma za legalizacijo obstoječe nadzidave.

Sklep nº I Up 366/2008 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ker je tožnik prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks vložil po opravljenih procesnih dejanjih, za katera je potrebno takso plačati, ga ni mogoče oprostiti plačila sodnih taks.

Sklep nº X Ips 496/2008 of Upravni oddelek, September 11, 2008

O predlogu za izdajo začasne odredbe je vsebinsko mogoče odločati le do odločitve o reviziji. Če je o reviziji že odločeno, niso podani procesni pogoji za izdajo začasne odredbe, zato vrhovno sodišče prepozno vložen predlog zavrže.

Sodba nº X Ips 847/2004 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ker je tožeča stranka predložila le dokaze v zvezi z deložacijo iz poslovnih prostorov, na katere se sporna odmera ne nanaša, je sodišče prve stopnje toženko pravilno obravnavalo kot zavezanko.

Sodba nº X Ips 1149/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Kadar se davek odmerja na podlagi obračuna (samoobdavčitev) sme davčni organ pri cenitvi davčne osnove na podlagi primerjave z drugim davčnim zavezancem, ki opravlja podobno dejavnost, uporabiti davčni obračun tega zavezanca in ni treba, da bi moral sam z odločbo ugotoviti njegovo davčno osnovo. Zaradi zavarovanja davčne tajnosti davčni organ ne sme razkriti osebnih podatkov o primerljivem davčnem zavezancu, ampak zgolj podatke, ki so objektivno pomembni za ugotovitev pravilnosti cenitve. Dav...

Sklep nº I Up 872/2004 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ker taksni zavezanec v določenem roku ni plačal takse, je sodišče prve stopnje utemeljeno odločilo, da mora poleg neplačane takse plačati še 50% pribitka kot kazensko takso.

Sodba nº X Ips 520/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Po določbi ZPD mora biti klavzula, da se na podlagi pisne izjave kupca davek od prometa proizvodov ne obračuna, navedena na računu. Če se ta klavzula nahaja v pogodbi, niso izpolnjeni pogoji za pogojno davčno oprostitev.

Sodba nº X Ips 16/2007, enako tudi X Ips 39/2007, X Ips 76/2007, X Ips 1176/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavi šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v obn...

Sodba nº X Ips 650/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Zastaranje prometnega davka je v popolnosti urejeno v ZPD, zato je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe ZDavP.

Sklep nº X Ips 319/2008 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ker je trditveno in dokazno breme o obstoju zelo hudih posledic na strani revidentke, bi ta morala svojo trditev konkretizirati z navedbo konkretnih okoliščin (o tem, kje je sedaj zaposlena, kolikšni so njeni dohodki, kaj je podlaga njenega preživljanja, ali ji bo onemogočeno opravljanje kateregakoli dela), poleg tega pa tudi navesti dokaze o tem, iz katerih bi trditev o zelo hudih posledicah bila izkazana. Zato niso izkazani pogoji za dovolitev revizije.

Sklep nº I Up 1517/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Sklep Vlade RS (s katerim je ta odločala o podaljševanju obstoječega koncesijskega pogodbenega razmerja in nadaljnjem postopku javnega razpisa), ni upravni akt ali drug posamični akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu, niti ne gre za upravno zadevo. Po 9. alineji 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) se vprašanja prenehanja in podaljševanja koncesijske pogodbe urejajo s koncesijsko pogodbo, v primeru spora pa v skladu s 40. členom ZGJS odloči sodišče splošne pr...

Sodba nº in sklep I Up 438/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Pravica razpolaganja v postopku zaradi dovolitve priglašenih del obnove večstanovanjskega objekta je izkazana, če je za priglašena dela dano soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev.

Sodba nº X Ips 579/2004 of Upravni oddelek, September 11, 2008

V skladu s PUP je dovoljena gradnja la takih pomožnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov, torej le pomožni objekti, ki take priključke že imajo.

Sklep nº X Ips 493/2008 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Če revizijo vloži oseba brez postulacijske sposobnosti, jo sodišče zavrže kot nedovoljeno.

Sodba nº X Ips 1437/2004 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Ugotovitev, da tožeča stranka ni odpravila pomanjkljivosti, kot ji je bilo odrejeno z inšpekcijsko odločbo niti po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe, je zadostna podlaga za izvršbo s prisilitvijo.

Sklep nº X Ips 293/2008 of Upravni oddelek, September 11, 2008

V sporni zadevi št. U 383/2008 gre za vpliv ustavne odločbe na že pravnomočno končan postopek. Pri tem je stališče sodne prakse enotno, da na že pravnomočno končane postopke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije nimajo vpliva (razen na konkretno odločbo, v zvezi s katero je bila vložena ustavna pritožba). Zato na podlagi takih odločb stranke, ki niso vlagatelji ustavne pritožbe, ne morejo zahtevati ne obnove postopka in ne spremembe odločbe na podlagi 46. člena Zakona o ustavnem sodiš...

Sodba nº I Ips 99/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

V zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevane kršitve je v skladu z določbo prvega odstavka 424. člena ZKP treba določno obrazložiti in konkretizirati.

Sodba nº I Ips 267/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Kadar zakon predpiše dokazno breme za obtoženca, mu mora sodišče omogočiti izvedbo dokazov v skladu z načelom enakega varstva pravic po 22. členu Ustave po enakih kriterijih, kot to omogoča tožilcu za dokazovanje obtožbe.

Sodba nº in sklep I Ips 207/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Če opis kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili ne vsebuje podatkov o količini prodanega mamila in o ceni mamila, s tem ni podana kršitev kazenskega zakona, ker to ne predstavlja zakonskega znaka kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 246/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Če sodišče ne prekliče prejšnje pogojne obsodbe, v kateri je bil obsojencu naložen tudi poseben pogoj povrnitve škode, in v novi pogojni obsodbi določi novo enotno kazen, posebnega pogoja za preklic iz prejšnje pogojne obsodbe pa v novi sodbi ne določi,

Sodba nº I Ips 240/2008 of Kazenski oddelek, September 11, 2008

Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se Vrhovno sodišče omeji na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje in jih tudi ustrezno obrazloži vložnik.

September 10, 2008

Sklep nº II Ips 654/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Za ugotovitev dejstva vložitve odgovora na tožbo je zadosti, da stranka verjetno izkaže, da je odgovor vložila.

Sodba nº III Ips 17/2002 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Tožena stranka poslovnega prostora nima več v posesti. Svojo izpraznitveno obveznost je torej sama izpolnila, ne čakajoč na sodbo. Glede na to, da je tožeča stranka poslovni prostor, ki je bil predmet najema, prodala, pa tožeča stranka tudi nima več zahtevka na izročitev poslovnega prostora sebi. Lahko bi zahtevala samo (še) izročitev predmeta najema kupcu.

Sklep nº X Ips 510/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker revident v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za njeno dovoljenost podan katerikoli od pogojev iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

Sklep nº X Ips 510/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker revident v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za njeno dovoljenost podan katerikoli od pogojev iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

Sodba nº II Ips 142/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Obravnavane so obveznosti podpisnika bianco menice.

Sodba nº II Ips 143/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odškodninska odgovornost upravljalca smučišča je praviloma krivdna.

Sodba nº II Ips 589/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Ker pravdne stranke niso sklenile dogovora, na podlagi katerega bi smel toženec uporabljati deleža tožnic na solastnih nepremičninah brezplačno, njiju pa je iz posesti izključil, ima zahtevek tožnic za plačilo "uporabnine" podlago v 219. členu ZOR.

Sodba nº in sklep II Ips 561/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº II Ips 221/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Tožba za nedopustnost izvršbe je dovoljena samo v povezavi z ugovornim postopkom, nanaša pa se na opozicijske in impugnacijske ugovore.

Sodba nº in sklep II Ips 613/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Domneva o priznanju dejanskih navedb je dopustna samo v primeru, če ni razumnih razlogov, ki porajajo dvom v resničnost teh navedb. Če je tožnik v dokaz svojih navedb ponudil dokaze, s katerimi se resničnost teh navedb očitno ne more dokazati, potem sodišče ne sme izdati zamudne sodbe. Samo v mejah te predpostavke za izdajo zamudne sodbe, ki nalaga sodišču, da preveri, ali niso dejstva, ki jih zatrjuje tožnik v tožbi, v nasprotju z dokazi, ki jih je sam predložil, je dovoljeno ocenjevanje dok...

Sodba nº II Ips 751/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Pri prodaji deleža na solastni nepremičnini gre za prodajo idealnega deleža nerazdeljene stvari, ne pa za v pogodbi navedenih stanovanjskih prostorov. Zato solastnik nerazdeljene nepremičnine od drugega solastnika ne more zahtevati izpraznitve in izročitve posameznih prostorov.

Sodba nº in sklep II Ips 594/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 597/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II Ips 654/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Za ugotovitev dejstva vložitve odgovora na tožbo je zadosti, da stranka verjetno izkaže, da je odgovor vložila.

Sodba nº II Ips 772/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Sodišča Republike Slovenije v pravdnem postopku obravnavajo in odločajo o sporih po pravilih slovenskega procesnega prava (lex fori), tudi če so stranke tujci in če je treba o utemeljenosti tožbenega zahtevka odločati na podlagi tujega materialnega prava.

Sodba nº II Ips 615/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Ker tožnik v danih okoliščinah ne bi mogel ravnati nič drugače, kot je, je delež, s katerim je mogoče ovrednotiti njegove lastne neskrbnosti (vožnja v stanju alkoholiziranosti) k verjetnosti nastanka škodnega dogodka, enak nič, zato njegovemu ravnanju ni mogoče pripisati lastnosti naravnega vzroka nastale škode.

Sklep nº I R 108/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Pred začetkom sodnega postopka vložen delegacijski predlog ne more biti podlaga za odločanje po določilu 67. člena ZPP.

Sklep nº I R 88/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Stranka postopka je v ožjem sorodstvu z uslužbencem manjšega krajevno pristojnega sodišča, zato je predlog za delegacijo utemeljen.

Sklep nº I R 103/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odločba Javnega jamstvenega in preživninskega sklada je izvršilni naslov in ne verodostojna listina. Za odločitev o predlogu za izvršbo zato COVL ni pristojen.

Sklep nº I R 85/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Za odločitev o predlogu za nasprotno izvršbo je pristojnost tisto sodišče, ki je opravilo izvršbo na podlagi predloga za izvršbo.

Sklep nº II Ips 799/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Revizija ni dovoljena, ker so tožniki za svoje zahtevke z različno dejansko in pravno podlago navedli samo eno, torej nediferencirano vrednost spornega predmeta. To ima enake posledice, kot da vrednost spornega predmeta sploh ne bi bila določena. Enako velja za zahtevke po nasprotni tožbi, ko nasprotni tožniki vrednosti spornega predmeta sploh niso navedli.

Sodba nº in sklep II Ips 694/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Po drugem odstavku 12. člena Zakona o odvetništvu je odvetnik dolžan še en mesec po odpovedi pooblastila opravljati dejanja za stranko, če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko v tem času nastala. Ker ob izteku meseca dni po odpovedi pooblastila odškodninska terjatev zoper zavarovalnico še ni zastarala, odvetnik s tem, ko ni vložil tožbe oziroma tožnice ni opozoril na zastaralni rok, ni kršil svoje dolžnosti iz mandatne pogodbe, ali pravil odvetniške stroke oziroma etike.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners