Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2008

September 10, 2008

Sklep nº II Ips 699/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Prenizka vrednost spornega predmeta – revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 730/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Kadar je glede na dejansko in pravno podlago mogoče vtoževano obveznost označiti kot deljivo obveznost, pri čemer odpade na vsakega od tožencev polovica zahtevanega zneska, mora vsaka od navedene polovice presegati 4.172,93 € (41/2, 367/2 čl. ZPP), da je mogoča odločitev o vloženi reviziji.

Sodba nº II Ips 703/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 701/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Z očitkom procesne kršitve revizija izpodbija dokazno oceno sodišč prve in druge stopnje, česar pa glede na omejenost revizijskih razlogov ne more uspešno uveljavljati.

Sodba nº II Ips 716/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 704/2008 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 787/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

V zemljiškoknjižnem postopku revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 594/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Odvetnik odgovarja za škodo, ki jo je s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom povzročil stranki.

Sodba nº II Ips 661/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Pomrznjene rebraste vdolbine in grudasti ostanki teptanja snega na smučišču nikakor ne predstavljajo nevarnosti, ki bi jo morala prva toženka odstraniti ali nanjo uporabnike smučišča posebej opozoriti. Gre za razumljivo pogost pojav, s katerim morajo smučarji računati in temu prilagoditi svoje smučanje.

Sodba nº II Ips 755/2006 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Za odločitev je bistveno spoznanje o učinku, ki sta ga pogodbenika z medsebojnimi pravnimi operacijami zasledovala in ga naposled z izvršitvijo sporne prodajne pogodbe tudi dosegla. Ta je po ekonomskih značilnostih istoveten z učinkom, ki ga ima izrecna zastavna pogodba s t.i. komisoričnim sporazumom (lex commissoria), ki pa je predvsem zaradi nujnosti zaščite dolžnikovega šibkejšega položaja v razmerju do upnika prepovedan (prvi odstavek 973. člena ZOR). Jasno je torej, da sta stranki postop...

Sodba nº II Ips 692/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Obseg drugostopenjskega odgovora je v prvi vrsti odvisen od narave pritožbenega napada.

Sodba nº II Ips 732/2007 of Civilni oddelek, September 10, 2008

Priznanje dejstva pred sodiščem, vendar v drugem postopku, ne pomeni sodnega priznanja in ne odpravlja potrebe po dokazovanju.

Sklep nº I Up 419/2005 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Ker je tožnik zgradil garažo oziroma prizidek, ki presega z občinskim odlokom dovoljeno velikost, niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.

Sodba nº X Ips 1084/2005 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Predlagateljici obnove, ki je hkrati tudi vlagateljica denacionalizacijskega zahtevka, ni mogoče odrekati položaja stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za poseg na zemljišču, ki je predmet denacionalizacijskega zahtevka, in s tem upravičenja, da na podlagi 9. točke 260. člena ZUP predlaga obnovo tega postopka.

Sodba nº X Ips 109/2005 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Izvedba del v nasprotju z izdanim dovoljenjem ne predstavlja novega dejstva ali dokaza in s tem obnovitvenega razloga po 1. točki 249. člena ZUP(1986), temveč predstavlja le podlago za inšpekcijsko ukrepanje. Zatrjevani namen, ki ni navzven izražen, pa ne more predstavljati neresničnih navedb, s katerimi je bil upravni organ spravljen v zmoto, v smislu določbe 4. točke 249. člena ZUP(1986).

Sodba nº I Up 435/2005 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Le golo zatrjevanje tožeče stranke, da gre za javno pot, kar naj bi bilo razvidno iz letalskega posnetka, ne more biti ovira za izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo na navedenem zemljišču, saj navedbe tožeče stranke nimajo opore niti v občinskem odloku o kategorizaciji občinskih cest, niti v javnih listinah, ki so v spisu.

Sklep nº X Ips 458/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Po tretjem odstavku 83. člena ZUS-1 revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Tožnica je revizijo vložila sama, pri tem pa ni izkazala in tudi ne navajala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº X Ips 663/2004 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Petletni objektivni rok za vložitev predloga za obnovo postopka začne teči z vročitvijo odločbe strankam, ki so sodelovale v postopku.

Sodba nº in sklep X Ips 476/2005 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Petletni objektivni rok za vložitev predloga za obnovo postopka začne teči z vročitvijo odločbe strankam, ki so sodelovale v postopku.

Sklep nº I Up 284/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Taksna zavezanka ni plačala takse za tožbo po opominu, niti ni plačala takse za sodbo. Takšna obveznost za tožbo nastane z vložitvijo tožbe in takrat bi tožnica morala takso tudi plačati, da bi se izognila taksi za opomin. Taksna obveznost za sodbo je nastala z vročitvijo sodbe tožnici in ker je tožnica šele po prejemu sodbe smiselno predlagala taksno oprostitev, le-ta za plačilo takse za sodbo kot tudi za tožbo ne more učinkovati. Sodišče prve stopnje je zato pravilno zavrglo zahtevo za opro...

Sklep nº I Up 180/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Končni zapis ne uživa samostojnega sodnega varstva. To pa pomeni, da pri končnem zapisu ni predvidena niti pristojnost sodišča splošne pristojnosti niti specializiranih sodišč, torej sodna pristojnost nasploh.

Sklep nº I Up 218/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Končni zapis ne uživa samostojnega sodnega varstva. To pa pomeni, da pri končnem zapisu ni predvidena niti pristojnost sodišča splošne pristojnosti niti pristojnost specializiranih sodišč, torej sodna pristojnost nasploh.

Sklep nº X Ips 571/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki se izpodbija z revizijo, odpravljena odločba tožene stranke in v tem obsegu vrnjena organu prve stopnje v ponoven postopek. Če upravno sodišče pravnomočno odpravi izpodbijani upravni akt in vrne zadevo v ponovni postopek, se bo postopek pred upravnim organom nadaljeval in končal z aktom, ki ga bo mogoče izpodbijati v novem upravnem sporu pred upravnim sodiščem, zato podvajanje možnosti sodnega varstva pred upravn...

Sklep nº X Ips 510/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker revident v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za njeno dovoljenost podan katerikoli od pogojev iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

September 09, 2008

Sodba nº III Ips 132/2006 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Tožeča stranka je pogodbo o delu izpolnjevala z napakami, na katere je bila večkrat opozorjena in pozvana, da jih odpravi; pri tem bi bila dodelitev primernega roka za odpravo napak nesmiselna, ker je razumljivo, da bi morala glede na naravo storitve, ki jo je opravljala, tožeča stranka napako odpraviti takoj. Ob takem ravnanju tožeče stranke pa je imela prva toženka pravno podlago za razdrtje pogodbe v 608. členu ZOR. Zato je pravilen zaključek, da tožena stranka ni odškodninsko odgovorna za...

Sodba nº III Ips 31/2007 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Ugovor aktivne legitimacije ne bi bil utemeljen niti v primeru, če bi ga tožena stranka podala pravočasno. Trenutek, v katerem se presoja utemeljenost tožbenega zahtevka, je namreč konec glavne obravnave in ne vložitev tožbe. Tudi v kolikor tožeča stranka ob vložitvi tožbe ni bila imetnica terjatve, je to postala do konca glavne obravnave.

Sodba nº in sklep III Ips 32/2007 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Morebitno odpravnino razrešenemu poslovodji bi bila v primeru njene utemeljenosti dolžna plačati tožeča stranka. Glede tega se namesto tožeče stranke ni mogel zavezati Sklad RS za razvoj. Zaveza Sklada za razvoj nikakor ne more pomeniti hkratne avtomatične zaveze tožeče stranke, saj obljuba, da bo tretji nekaj storil, tretjega ne veže.

Sodba nº III Ips 29/2007 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Tožeča stranka v spornem delu tožbenega zahtevka ne zahteva povrnitve stroškov, katerih plačilo bi zakon nalagal toženi stranki. Uporaba materialnopravne podlage iz 218. člena ZOR zato ni mogoča, tožbeni zahtevek pa je v tem pogledu nesklepčen.

Sodba nº VIII Ips 183/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Glede na tožnikovo starost ter pokojninsko dobo (vključno s t. i. beneficirano dobo), doseženo na dan 18. 10. 1991, ta ni izpolnjeval pogojev ne za predčasno ne za starostno pokojnino po četrtem odstavku 2. člena ZPIZVZ.

Sodba nº VIII Ips 205/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Zavarovanci do takratnega nosilca zavarovanja vojaških zavarovancev, ki so nadaljevali z delom v JLA oziroma Vojski Jugoslavije in ostali zavarovanci po 18. oktobru 1991 že tujega nosilca zavarovanja, pri toženi stranki niso pridobili pravice do pokojnine, saj so to pravico lahko uveljavljali pri nosilcu zavarovanja, pri katerem so ostali v zavarovanju.

Sodba nº VIII Ips 136/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Za pridobitev pravice do vdovske in družinske pokojnine ni pomembno, da je O. M. umrl kot pripadnik tuje vojske. Bistveno je, da je na njegovi strani ob smrti izpolnjen eden od pogojev iz prvega odstavka 109. člena ZPIZ-1. Ker je po dejanskih ugotovitvah sodišča tak pogoj izpolnjen, je pravilna odločitev, da bi morala tožena stranka ugotavljati tudi, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vdova in družinski člani po 110. in 115. členu ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 168/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Prispevki so bili plačevani v nasprotju z določbami Zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks, vendar za to napako tožnik in tožena stranka nista odgovorna. Gre za napako delodajalca, ki ima za posledico odgovornost za prekršek, pa tudi morebitno odškodninsko odgovornost do tožnika.

Sklep nº U 2/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Materialna škoda, ki jo je mogoče povrniti, čeprav s težavami, ki jih opisuje tožnik (stroški znižanja in ponovnega zvišanja cen, iztoževanje zelo majhnih zneskov od velikega števila odjemalcev), ni škoda, ki ustreza pojmu težko popravljive škode v smislu določbe 2. odstavka 32. člena ZUS-1.

Sklep nº VIII Ips 462/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

ZJU je tudi po noveli ZJU-B ohranil dvostopenjski postopek v zvezi določbami o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº VIII Ips 491/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

ZJU je tudi po noveli ZJU-B ohranil dvostopenjski postopek v zvezi določbami o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº in sklep VIII Ips 26/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Zaradi (posebne) narave odškodnine po 118. čl. ZDR se pri odločanju o njej ni mogoče neposredno opreti oziroma uporabiti vseh institutov civilnega (obligacijskega) prava. V prvi vrsti ta odškodnina predstavlja odškodnino za bodočo ocenjeno škodo oziroma neko pravično denarno odškodnino, glede katere bo kriterije morala oblikovati sodna praksa. Odmere odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škode za ta primer si tudi ni mogoče prestavljati brez ustreznega zahtevka po 1. odstavku 118. člen...

Sodba nº VIII Ips 540/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Niti ZVet niti ZVet-1 nista v prehodnih in končnih določbah opredelila spregleda strokovnega izpita za inšpektorja (zahtevanega z ZVet oziroma ZVet-1), če je oseba opravila izpite, ki so bili v predhodno veljavni zakonodaji (sem se uvršča tudi Zakon o zdravstvenem varstvu živali) določeni za inšpektorje.

Sodba nº VIII Ips 110/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji je mogoče priznati le, če so kumulativno podani pogoji iz 7. in 8. člena ZPPPAI.

Sodba nº VIII Ips 460/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Eden izmed elementov dokončnosti je tudi vezanost strank, na katere se nanaša, na dokončno odločitev. Glede na smiselno uporabo določbe drugega odstavka 320. člena ZPP lahko za delavca pravni učinki dokončne odločbe nastopijo šele z dnem, ko mu je pisni odpravek odločbe vročen.

Sklep nº VIII Ips 40/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Ker je določba 2. odstavka 276. člena ZPIZ-1 začela veljati šele dne 1.1.2000, zakonske zamudne obresti za obdobje od 1.10.1998 do 31.12.1999 ne morejo predstavljati odškodninske terjatve, temveč gre lahko le za postransko terjatev.

Sodba nº in sklep VIII Ips 171/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Zaščita sindikalnega zaupnika je vezana le na njegovo sindikalno dejavnost oziroma sindikalne aktivnosti in je dodatno omejena na njegovo ravnanje v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti. Le v primeru takšnega ravnanja je soglasje sindikata pogoj za začetek disciplinskega postopka zoper sindikalnega zaupnika, saj bi nasprotno tolmačenje zgolj zaradi odklonitve soglasja sindikata sindikalnemu zaupniku omogočalo popolno zaščito, torej tudi zaščito v primerih hujši...

Sodba nº VIII Ips 65/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Tožnik je bil ves čas razporejen na delovno mesto „vodja računa III“, tudi v času, ko je opravljal delo tajnika Urada UJP R.. Ker istočasno ni mogel imeti dveh razporeditev in ker delu na Uradu UJP R. ni ugovarjal in je očitno brez ustrezne odločbe sprejel pooblastilo za to delo, ne more uveljavljati, da je bil razporejen v Urad UJP R.

Sklep nº VIII Ips 200/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Določbe drugega odstavka 47. člena ZDSS-1 je potrebno razlagati v tem smislu, da razen strank kolektivne pogodbe lahko vložijo predlog za začetek postopka v zvezi s kolektivnimi pogodbami tudi druga združenja delavcev oziroma delodajalcev ali posamezni delodajalci, za katere velja kolektivna pogodba in tudi skupine delavcev, za katere velja kolektivna pogodba in če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo skupinski interes.

Sodba nº VIII Ips 302/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Glede na dejavnost tožene stranke, ki pridobiva bistveni del dohodka v kontaktih z dobavitelji in predvsem kupci, ni mogoče ugotoviti, da bi bila sprememba sistemizacije v smeri oblikovanja zahtevnejših delovnih mest, na katerih delavci vstopajo v te kontakte in hkrati evidentirajo poslovne spremembe, zgolj navidezna poslovna rešitev, zaradi katere pogoji za opravljanje dela na dotedanjem tožnikovem delovnem mestu ne bi bili bistveno spremenjeni.

Sodba nº VIII Ips 15/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 09, 2008

Ob dejanskih ugotovitvah, da mora biti delavec ves čas dežurstva in straže prisoten na delu oziroma prisoten v kasarni in na tak način na razpolago delodajalcu (tudi če vmes počiva), je sodišče pravilno presodilo, da za čas opravljanja dežurstva v spornem obdobju delavec v načelu ni bil upravičen do izplačila dodatka za delo v deljenem delovnem času in izplačila dodatka za izmensko delo in da v tem smislu določbe 38. člena KPND niso bile kršene. Iz naslova opravljanja straže pa so bili delavc...

Sodba nº III Ips 22/2007 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Dejstvo, da sta sodišči verjeli nekaterim pričam, drugim pa ne in se oprli na določene dopise, na druge pa ne, predstavlja dokazno oceno, ki sta jo opravili sodišči nižjih stopenj na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka (8. člen ZPP). V revizijskem postopku tako ugotovljenega dejanskega stanja ni dopustno preizkušati zaradi prepovedi iz 3. odstavka 370. člena ZPP.

Sklep nº III Ips 132/2008 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Postulacijska sposobnost je pogoj za vsebinsko obravnavo vsake revizije, tudi tiste, ki je vložena zoper sklep sodišča druge stopnje o zavrženju pritožbe ali o potrditvi sklepa sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže, razen če ni presojana odločitev o zavrženju pravnega sredstva utemeljena ravno na pomanjkanju te predpostavke.

Sklep nº III Ips 99/2008 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Revizija zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje ugodilo pritožbi tožeče stranke, razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, ni dovoljena, ker ne gre za sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan.

Sklep nº III Ips 80/2008 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Stroški se nanašajo na vzdrževanje treh različnih prehodov, kar pomeni, da imajo zahtevki tožeče stranke različno dejansko podlago. Za dovoljenost revizije, je zato odločilna vrednost vsakega tožbenega zahtevka posebej.

Sklep nº III Ips 154/2008 of Gospodarski oddelek, September 09, 2008

Tožeča stranka je vložila revizijo zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje ugodilo pritožbama tožene stranke in stranske intervenientke, delno razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in v delu zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Ker ne gre za sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan, revizija zoper njega ni dovoljena.

September 08, 2008

Sklep nº Dsp 40/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Možnost pritožbene obravnave in v zvezi s tem pravnomočnega odločanja sodišča druge stopnje je izključena, če meritornega obravnavanja z dokaznim postopkom pred sodiščem prve stopnje sploh ni bilo - torej tudi glede prvostopenjskega procesno pravnega sklepa o zavrženju tožbe.

Sklep nº Dsp 69/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Ker je materialnopravna ureditev v ZDR/02 glede procesnih predpostavk oziroma pogojev za sodno varstvo drugačna, sodna praksa, ki se je glede tega oblikovala na podlagi določb bivšega Zakona o združenem delu, ne more biti pravno pomembna.

Sklep nº VIII R 20/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Ker je tožnica sodnica na sodišču, ki bi bilo sicer stvarno pristojno za odločitev o njenem sporu, bi bil lahko podan dvom o nepristranskosti sodnikov tega sodišča.

Sklep nº Dsp 68/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Ker je materialnopravna ureditev v ZDR/02 glede procesnih predpostavk oziroma pogojev za sodno varstvo drugačna, sodna praksa, ki se je glede tega oblikovala na podlagi določb bivšega Zakona o združenem delu, ne more biti pravno pomembna.

Sklep nº Dsp 13/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Pritožba ni utemeljena, saj ne pove, v katerih primerih sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča odstopa od svoje lastne prakse ali od prakse Vrhovnega sodišča.

Sklep nº VIII R 21/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Ker je tožnica sodnica na sodišču, ki bi bilo sicer stvarno pristojno za odločitev o njenem sporu, bi bil lahko podan dvom o nepristranskosti sodnikov tega sodišča.

Sklep nº VIII R 25/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Iz priložene evidence o delu sodnice porotnice je razvidno, da je tožnica samo tekom zadnjega mandata kar sedemintridesetkrat sodelovala pri sojenju kot sodnica porotnica. Upoštevaje, da je sodelovala z vsemi sodnicami pri sodišču, bi se lahko vzbudil dvom o njihovi nepristranskosti pri vodenju postopka in sojenju v tožničini zadevi, zato je podan tehtni razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº Dsp 61/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Dopustitev revizije na podlagi 5. točke 31. člena in prvega odstavka 32. člena ZDSS-1 je mogoča le zoper sklep sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan, ne pa tudi zoper sklep o razveljavitvi odločbe sodišča prve stopnje in vrnitvi zadeve v novo sojenje, saj s tako odločitvijo postopek pred sodiščem ni končan.

Sklep nº Dsp 67/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 08, 2008

Tožnika sta zoper toženo stranko uveljavljala vsak svoj zahtevek, ki imata različno dejansko podlago, tako da bi bila lahko uveljavljana vsak s posebno tožbo. Vrednost spornega predmeta se zato določa glede na višino posamičnega zahtevka. Ker noben od glavnih zahtevkov ne dosega zakonske višine za dovoljenost revizije, je sodišče druge stopnje na podlagi 5. točke 31. člena ZDSS-1 utemeljeno odločalo o dopustitvi revizije.

September 05, 2008

Sodba nº II Uv 3/2008 of Upravni oddelek, September 05, 2008

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.

Sklep nº I Up 419/2008, enako I Up 420/2008 of Upravni oddelek, September 05, 2008

Ker prvostopenjsko sodišče o tožnikovi tožbi ni odločalo brez odlašanja, bi lahko izdalo po uradni dolžnosti začasno odredbo po 3. odstavku 66. člena ZUS-1. V primeru odločanja o izdaji začasne odredbe po 3. odstavku 66. člena ZUS-1 pa je treba tudi obstoj predpisanega pogoja težko popravljive škode za tožečo stranko presojati v kontekstu varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene z URS.

Sklep nº I Ips 362/2008, enako tudi I Ips 245/2008 of Kazenski oddelek, September 05, 2008

Oškodovanec kot tožilec nima pravice vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

September 04, 2008

Sklep nº X Ips 495/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Trditveno in dokazno breme za revizijo je na revidentu. Če ta ne uspe izkazati in dokazati pogojev za dovolitev, Vrhovno sodišče vloženo revizijo zavrže. Začasno odredbo je mogoče izdati le do konca postopka pred Vrhovnim sodiščem.

Sodba nº X Ips 1346/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

V upravnem izvršilnem postopku je dovoljena pritožba, ki se nanaša na samo izvršbo; z njo ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje. Revident bi moral v skladu s 5. členom Zakona o graditvi objektov, ki določa, da je uporabno dovoljenje pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, pridobiti uporabno dovoljenje že pred uporabo poslovno trgovskega objekta.

Sodba nº I Ips 24/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Če se priča v svoji izpovedbi na glavni obravnavi sklicuje na svojo izjavo policistom v predkazenskem postopku, ta s tem postane del njene izpovedbe in ne gre za dokaz, na katerega se sodba ne bi smela opirati.

Sodba nº I Ips 233/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

V koliziji dveh pravno zavarovanih interesov oziroma dobrin je mogoče presojati izključitev protipravnosti izvršenega dejanja z vidika pogojev, predpisanih za skrajno silo (12. člen KZ).

Sodba nº I Ips 221/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Opustitev vročitve pisnega izvedenskega mnenja strankam ne predstavlja kršitve nobene določbe ZKP, saj za razliko od prejšnjega sedanje besedilo 249. člena ZKP takšne dolžnosti sodišča izrecno ne predpisuje. To še ne pomeni, da z opustitvijo pravočasne seznanitve obrambe s takim dokazom obdolženčevih pravic obrambe ni mogoče kršiti.

Sklep nº I Ips 12/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti le v tistih primerih, v katerih je sodba (glede posameznega obdolženca ali več njih) kot celota postala (formalno in materialno) pravnomočna.

Sodba nº X Ips 1346/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

V upravnem izvršilnem postopku je dovoljena pritožba, ki se nanaša na samo izvršbo; z njo ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje.

Sodba nº I Up 412/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Prosilcu za mednarodno zaščito je dopustno po 2. alineji 1. odstavka 51. člena Zakona o mednarodni zaščiti omejiti gibanje, če obstaja sum zavajanja in zlorabe postopka. Ta sum pa je podan, če prosilec za mednarodno zaščito tekom upravnega in sodnega postopka spreminja svoje izjave.

Sklep nº I Up 128/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Tožnik nerazumljive in nepopolne vloge ni dopolnil v skladu z zahtevo prvostopenjskega sodišča. Njegove vloge ni mogoče obravnavati, saj iz nje kljub dopolnitvi ni razvidno, kaj pritožnik zahteva in ne vsebuje vseh elementov za obravnavo.

Sklep nº I Up 122/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Ker je bilo v obravnavanem sporu o tožbi že pravnomočno odločeno, izdana začasna odredba nima več nobenega pravnega učinka. Za začasno odredbo se le začasno, in sicer do pravnomočne sodne odločbe, zadrži izvršitev izpodbijanega akta (2. odstavek 32. člena ZUS-1). Zato je po presoji pritožbenega sodišča (tudi če je obstojal) prenehal pravni interes obeh pritožnikov za izpodbijanje sklepa, s katerim je bila kot nedovoljena zavržena pritožba zoper sklep o izdani začasni odredbi.

Sodba nº X Ips 361/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Inšpekcijski postopek je postopek, ki se uvede po uradni dolžnosti in pristojni organ mora postopek ustaviti, če ugotovi, da ni (več) potrebe ali pogojev za nadaljevanje postopka.

Sodba nº X Ips 771/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Glede na to, da je bila sporna odločba prvostopenjskega davčnega organa izdana v času, ko zastaranje še ni nastopilo, po presoji vrhovnega sodišča iz tega razloga ne more biti nezakonita. Vprašanje, ali je bila taksa tudi dejansko prisilno izterjana pred nastopom zastaranja, pa ni vprašanje tega postopka.

Sodba nº X Ips 170/2007 of Upravni oddelek, September 04, 2008

V zadevi ni sporno, da se je tožeča stranka poškodovala v taborišču za otroke ob sprožitvi alarma. Te okoliščine, katere potrjujeta tudi izjavi predlaganih prič, pa ne pomenijo vojnega dogodka v smislu ZCIV. Zato tudi predlagani novi dokazi – izjavi predlaganih prič ne bi pripeljali do drugačne odločitve in zato je bil predlog za obnovo pravilno in utemeljeno zavrnjen.

Sodba nº X Ips 427/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Namen izločitvenega postopka je izločitev uradne osebe zaradi dvoma v njeno nepristranskost ter s tem zagotovitev objektivnosti upravnega postopka. Tožeča stranka pa uveljavlja kot razloge pravilnost vodenja postopka in zakonitost odločb, ki jih je izdala uradna oseba. To pa je predmet pritožbenega postopka zoper odločbo o glavni stvari.

Sklep nº I Up 949/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Iz popisa oddanih pošiljk je razvidno, da sta bili tožniku vročeni dve odločbi z isto številko zadeve (ena dne 10.11.2004, druga pa 17.11.2004), kar je skladno tudi z navedbami toženke v odgovoru na tožbo, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, da mu je bila odločba, izpodbijana s tožbo, vročena dne 10.11.2004 in posledično, da je zamudil 30-dnevni rok za vložitev tožbe.

Sklep nº I Up 431/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Odločanje o zadevah, ki jih po Zakonu o lokalni samoupravi samostojno opravljajo občine, med temi zadevami je tudi vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, ne spada v sodno pristojnost.

Sklep nº X Ips 325/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Po prvem odstavku 2. člena ZDen je denacionalizacija vrnitev premoženja v naravi, zato ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti. Da bi v obravnavani zadevi šlo za zadevo, v kateri bi bila predmet spora pravica do plačila odškodnine v smislu drugega odstavka 2. člena ZDen, pa revident v reviziji ne navaja. Ker torej ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti, dovolitev revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride...

Sodba nº X Ips 1380/2004 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Zahteva za predložitev davčnih evidenc je vsebinsko gledano sklep procesnega vodstva, zoper katerega ni posebne pritožbe, saj jo ZDavP izrecno ne predvideva.

Sodba nº X Ips 51/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Kadar prodajalec proda kupcu blago z davčno oprostitvijo, ne da bi preveril popolnost izjave, na podlagi katere je bilo po ZPD mogoče uveljavljati pogojno davčno oprostitev, mora plačati prometni davek prodajalec. V ZPD ni pravne podlage, da bi obveznost plačila prometnega davka lahko naložili kupcu.

Sodba nº X Ips 575/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Glede na izrecno določbo Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, da se zaščitena kmetija določi po uradni dolžnosti, tožnik, ki je lastnik kmetije, nima aktivne legitimacije za uvedbo postopka zaradi določitve statusa zaščitene kmetije. Zato je bila njegova zahteva utemeljeno zavržena.

Sklep nº X Ips 523/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Pavšalno zatrjevanje pogojev ne zadostuje za dovolitev revizije. Takšno revizijo Vrhovno sodišče zavrže kot nedovoljeno.

Sodba nº X Ips 76/2007 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavijo šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v o...

Sklep nº X Ips 130/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Po prvem odstavku 2. člena ZDen je denacionalizacija vrnitev premoženja v naravi, zato ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti. Da bi v obravnavani zadevi šlo za zadevo, v kateri bi bila predmet spora pravica do plačila odškodnine v smislu drugega odstavka 2. člena ZDen, pa revident v reviziji ne navaja. Ker torej ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti, dovolitev revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride...

Sklep nº X Ips 535/2008, enako tudi X Ips 536/2008, X Ips 537/2008, X Ips 538/2008, X Ips 539/2008, X Ips 540/2008, X Ips 541/2008, X Ips 542/2008, X Ips 543/2008, X Ips 361/2008, X Ips 533/2008, of Upravni oddelek, September 04, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº X Ips 563/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Če revident ne uspe izkazati in dokazati, da izpolnjuje pogoje za dovolitev revizije, vrhovno sodišče njegovo revizijo zavrže kot nedovoljeno.

Sklep nº X Ips 506/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Pavšalno zatrjevanje izpolnjevanja pogojev za dovolitev revizije ne zadostuje, zato vrhovno sodišče takšno revizijo zavrže kot nedovoljeno.

Sklep nº X Ips 81/2008, enako tudi X Ips 353/2008, X Ips 354/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº X Ips 295/2008 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Po ustaljeni upravno sodni praksi vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ustavno sodišče RS je v sklepu, št. Up 858/08 z dne 3.6.2008, ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo RS.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners