Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2008

September 04, 2008

Sodba nº X Ips 512/2006 zveza : CZ člen 3, 3/10, 6, 56, 63, 63/2, 154, 154/5. ZUP člen 190, 190/3, 210, 224, 224/1, 260, 260-1, 260-2, 260-5, 263, 263/2, 266. ZUS-1 člen of Upravni oddelek, September 04, 2008

Po ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča je carinske postopke za sprostitev blaga v prost promet mogoče obnoviti po določbah ZUP.

Sodba nº X Ips 859/2006, enako tudi X Ips 514/2006, X Ips 516/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Po ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča je carinske postopke za sprostitev blaga v prost promet mogoče obnoviti po določbah ZUP.

Sodba nº I Ips 225/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Uporaba ponarejene bančne kartice z neupravičeno pridobljeno PIN za vdor v bančni računalniški sistem, ki upravlja bančni avtomat, pomeni vdor v tuj zaprt prostor v smislu 1. točke 1. odstavka 212. člena KZ, ker to predstavlja premagovanje določenih ovir sicer brez uporabe fizične sile, toda z intelektualnim naporom za premagovanje računalniške sistemske zaščite dostopa do denarja v bančnem avtomatu, na nenavaden način in proti volji oškodovancev, bančni avtomat pa je tuj zaprt prostor, v kat...

Sodba nº I Ips 183/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Če obdolženec ne uporabi bančne kartice za dvig gotovine na bančnem avtomatu, ne gre za kaznivo dejanje zlorabe bančne kartice po 2. odstavku 253. člena KZ ampak za kaznivo dejanje goljufije po 1. odstavku 217. člena KZ.

Sodba nº I Ips 74/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Ker je že trditev obsojenca, da je izvajal nasilje nad ženo v skladu s Koranom, očitno neutemeljena, nadaljnja presoja zatrjevanj v zahtevi, da je bil v posledici tega v pravni zmoti, ni potrebna.

Sodba nº I Ips 490/2007 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Dokaz, pridobljen z analizo krvi, odvzeto vinjenemu odbolžencu, ni bil pridobljen nezakonito, če mu je bila na podlagi odredbe policije odvzeta kri brez njegove privolitve. Enako bi veljalo tudi v primeru nezavesti obdolženca v času odvzema.

Sodba nº I Ips 299/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Tako imenovana „ponovljena“ registrska tablica, pritrjena na zadnji strani priklopnika, predstavlja krivo javno listino, saj je ni izdal pristojni upravni organ. V tujini izdelana registrska tablica ni le kopija izdane tablice, ampak ponaredek.

Sodba nº I Ips 271/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

V postopku za izdajo kaznovalnega naloga (v katerem sodišče obdolžencu na predlog državnega tožilca brez glavne obravnave izreče določeno kazensko sankcijo) ima obsojenec z vložitvijo ugovora možnost, da doseže razveljavitev sodbe o kaznovalnem nalogu, izvedbo glavne obravnave in izvajanje predlaganih dokazov.

Sodba nº I Ips 43/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Sodišče v kazenskem postopku nima pooblastila za zavrnitev premoženjskopravnega zahtevka. Tudi če ugotovi, da teče v zvezi s tem pravda ali da je bila celo izrečena že pravnomočna sodba (ali da obstoji drug izvršilni naslov), oškodovanca napoti na pravdo.

Sklep nº I Ips 215/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Zagovornik, pooblaščen (z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči) za zastopanje pred sodišči prve in druge stopnje, nima pravice vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 71/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Za pojem „stanovanja“ oziroma drugih tujih prostorov po 36. členu Ustave RS je odločilno, da gre za zaključeno celoto prostorov, ki jih določena oseba uporablja za bivanje, kjer živi sama ali skupaj z bližnjimi in kamor spusti le osebe, ki jim dovoli vpogled v najbolj skrita področja svojega življenja. To so prostori, v katerih se pričakuje zasebnost in ki jih je mogoče preiskati le na način, predpisan v procesnem zakonu.

Sodba nº I Ips 85/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Če obsojenemu sodba ni bila prevedena v hrvaški jezik, ni bila kršena določba prvega odstavka 9. člena ZKP, ker se prevod pisanj vroči le, kadar sodišče, pri katerem je v uradni rabi tudi italijanski oziroma madžarski jezik, vodi postopek v obeh uradnih jezikih, oziroma kadar je osebi odvzeta prostost in se vroči prevod pisanj v jeziku, ki ga uporablja v postopku.

Sodba nº I Ips 442/2007 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Če odredbe za hišno preiskavo v kazenskem spisu ni bilo, ker jo je državni

Sodba nº I Ips 11/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Sodišče presoja, ali je sprememba obtožbe takšne narave, da zahteva prekinitev glavne obravnave zaradi priprave obrambe.

Sodba nº I Ips 279/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Sodišče, ki je v izpodbijani pravnomočni sodbi ugotovilo odločilna dejstva glede hitrosti obtoženkine vožnje in protipredpisne hoje peške, je utemeljeno presodilo, da je peška za obtoženko predstavljala nepričakovano oviro in sprejelo pravni zaključek, da ni dovolj dokazov za zaključek o kršitvi določb Zakona o varnosti cestnega prometa in s tem o storitvi kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 189/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Kaznivo dejanje (velike) tatvine, storjene z izkoriščanjem rudnega bogastva, je storjeno, ko si storilec prilasti kamnino, ki jo je iz raščenega stanja predelal v uporabno razsuto stanje in jo napravil za premično stvar v smislu 211. člena oziroma 212. člena KZ v povezavi z desetim odstavkom 126. člena KZ.

Sodba nº I Ips 305/2008 of Kazenski oddelek, September 04, 2008

Opustitev vprašanja obsojencu po njegovem zagovoru, ali ima še kaj povedati, ni nujno v vzročni zvezi z zatrjevano obsojenčevo neaktivnostjo v dokaznem postopku.

September 03, 2008

Sklep nº I Up 282/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Nezmožnost plačila ni pritožbeni razlog, naveden v 75. členu ZUS-1. Lahko bi bila le razlog za taksno oprostitev, če bi tožeča stranka sodišču predložila pred opravo procesnih dejanj dokazila, ki jih za taksno oprostitev določa ZST. Tega pa tožeča stranka ni storila.

Sklep nº I Up 230/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Tožnica je bila postavljena za skrbnico premoženja, ki se v postopku denacionalizacije vrača njenemu pokojnemu očetu kot upravičencu in to s širšimi pooblastili (za celotno hišo) kot je bilo dano njenemu bratu. Zato si s tožbo ne more pridobiti boljšega pravnega položaja in je zato sodišče pravilno zavrglo njeno tožbo zaradi pomanjkanja pravnega interesa.

Sodba nº I Up 1604/2005 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Po določbi 36. člena ZGO mora investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti med drugim tudi dokaz, da ima pravico graditi na določenem zemljišču. O tem, ali je ta pogoj izkazan, se presoja v vsaki konkretni zadevi glede na izkazane dejanske okoliščine.

Sklep nº X Ips 556/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Ker gre v obravnavani zadevi za spor glede izdaje gradbenega dovoljenja – legalizacije gradnje, ne gre za spor, v katerem bi bila pravica oziroma obveznost stranke vrednostno izražena, zato dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev. Zgolj navedba vrednosti spornega predmeta na uvodni strani vloge – revizije, brez kakršnekoli dodatne navedbe v zvezi z dovoljenostjo revizije, po stališču Vrhovnega sodišča RS za dovolitev revizije ne zadostuje.

Sklep nº X Ips 478/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Revizija je dovoljena le zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje, zoper odločbo drugostopenjskega upravnega organa pa po zakonu ni možna.

Sklep nº X Ips 575/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

V obravnavani zadevi gre za spor o denacionalizaciji in sicer za spor glede odprave delne odločbe o vrnitvi zemljišč v naravi. Ker torej ne gre za spor, v katerem bi bila pravica oziroma obveznost stranke vrednostno izražena, revizija po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni dovoljena.

Sodba nº I Up 206/2005 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Posledica izdaje sklepa o dovolitvi obnove pomeni zadržanje pravnih učinkov odločbe, na katero se nanaša uvedena obnova, če gre za odločbo, ki se prisilno ne izvršuje, kot sta to v obravnavani zadevi lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Šele, ko postane v obnovljenem postopku odločba o razveljavitvi odločbe, s katero je bil pravnomočno končan prejšnji postopek, pravnomočna, odpadejo učinki prejšnje odločbe in so izpolnjeni pogoji za začetek postopka, v katerem se na novo obravnava prvotni zahte...

Sklep nº I Up 365/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Tožeča stranka je prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks vložila po opravljenem procesnem dejanju, za katerega je bilo treba plačati sodno takso, zato se tožeče stranke plačila sodne takse za pritožbo ne oprosti za nazaj.

Sklep nº I Up 280/2008, enako tudi I Up 245/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

V končnem zapisu ugotovljene nepravilnosti lahko vplivajo le na pogodbeno razmerje med tožečo in toženo stranko, saj bo na podlagi teh ugotovitev tožena stranka odločala o ukrepih zoper tožečo stranko, pri čemer pa ne gre za oblastveno odločanje nosilca javnih pooblastil, temveč za uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe. Zato končni zapis (ki vsebuje ugotovitve nadzorne komisije tožene stranke) ne uživa samostojnega sodnega varstva.

Sklep nº X Ips 250/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Končni zapis ni upravni akt, ker se z njim ne odloča o pravicah, obveznostih oziroma pravnih koristih stranke, niti drug akt, ki bi ga bilo mogoče na podlagi določb ZUS-1 izpodbijati v upravnem sporu ali v kakšnem drugem sodnem postopku.

Sodba nº X Ips 706/2004 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Inšpekcijski ukrep je bil pravilno izrečen po ZGO-1, saj inšpektor ne more izreči ukrepa po predpisih, ki ne veljajo več. Glede skladnosti gradnje pa je potrebno presojati gradnjo po materialnih predpisih, ki so veljali v času gradnje, kot tudi po predpisih, ki so veljali v času odločanja prvostopenjskega upravnega organa.

Sklep nº X Ips 561/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Ker gre v obravnavani zadevi za spor glede odobritve pravnega posla, ne gre za spor, v katerem bi bila pravica oziroma obveznost stranke vrednostno izražena,

Sklep nº X Ips 378/2008, enako tudi X Ips 222/2008, X Ips 223/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº I Up 424/2007 of Upravni oddelek, September 03, 2008

Ker je glede na določbo 107. člena ZUS-1 izpodbijana sodba postala s 1.1.2007 pravnomočna, pritožnica pa je svojo pritožbo vložila po uveljavitvi ZUS-1, je takšna pritožba, pri kateri pritožnica vztraja, nedovoljeno pravno sredstvo. Zoper pravnomočno sodbo je namreč glede na določbo 1. odstavka 83. člena ZUS-1 mogoče vložiti le revizijo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners