Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2009

October 27, 2009

Sodba nº III Ips 82/2007 of Gospodarski oddelek, October 27, 2009

Civilno pravo se pri opredeljevanju udeležbe več oseb pri sopovzročitvi škode opira na pojmovno bolj izdelane kazenskopravne nauke. Ni dvoma, da je [toženka] naročila objavo ne samo članka, pač pa tudi spornih fotografij; vendar pa ni bilo ugotovljeno, da bi jih bila naročila z namenom, da bi bile te objavljene brez tožničine privolitve. Tudi v tožničinih trditvah ni najti konkretnega zatrjevanja toženkinega naklepa, najsi gre za napeljevanje ali za sostorilstvo.

Sklep nº III Ips 187/2007 of Gospodarski oddelek, October 27, 2009

Dovoljenost revizije in vrednost spornega predmeta.

October 26, 2009

Sklep nº XI Ips 4288/2009 (XI Ips 87/2009) of Kazenski oddelek, October 26, 2009

Pri presoji ponovitvene nevarnosti se lahko sodišče opre tudi na podatke o poteku (drugega) kazenskega postopka in se ne zahteva nujno obstoj obsodilne sodbe.

October 22, 2009

Sklep nº II DoR 167/2009, enako tudi II DoR 156/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Izpodbijani del pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje ne presega ne presega 2.000 EUR, zato sodišče revizije ni moglo dopustiti.

Sodba nº II Ips 952/2007 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Sporna navedba predstavlja negativno vrednostno sodbo o tožniku, vendar pa tožnik ni niti zatrjeval niti dokazal, da bi bila z njeno uporabo prekoračena meja svobode izražanja mnenj, ki gre novinarjem pri opravljanju njihovega dela, t.j. da bi bila uporabljena z namenom zaničevanja.

Sklep nº II DoR 81/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Če stranka ne ravna po določbi četrtega odstavka 367.b člena ZPP, se predlog za dopustitev revizije zavrže.

Sklep nº II DoR 95/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Ker je torej toženka vložila predlog sama in ker po zakonu nima te pravice spričo pomanjkanja postulacijske sposobnosti, je njen predlog nedovoljen.

Sodba nº I Ips 241/2009 of Kazenski oddelek, October 22, 2009

Če dokaz, ki ga sodišče izvede, ne predstavlja vira relevantnih dejstev, sodišče ne krši določb kazenskega postopka, če o takem dokazu ne sprejme dokazne ocene.

Sklep nº II DoR 49/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Tožnik spornega pravnega vprašanja ni navedel, domnevno kršena pravna pravila pa je navedel zgolj z naštevanjem členov materialnega zakona, ne da bi pojasnil vsebino kršitve (na primer ali naj bi šlo za zmotno razlago pravilno izbrane materialnopravne norme, za nepravilno izbiro ali spregled posamezne materialnopravne norme in podobno). Že opisane pomanjkljivosti narekujejo oceno o nepopolnosti predloga.

Sklep nº II DoR 73/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Odškodninski spor - pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.

Sodba nº II Ips 80/2008 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Vlaganje posameznega zunajzakonskega partnerja brez soglasja drugega partnerja v skupno nepremično premoženje po razpadu zunajzakonske skupnosti na višino deležev ne more vplivati. Res se zaradi kasnejših vlaganj poveča vrednost nepremičnine, vendar pa lahko morebitno obogatitev partnerja in svoje prikrajšanje vlagatelj uveljavlja le z obligacijskopravnim zahtevkom.

Sklep nº II Ips 707/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Revizija glede na vrednost spornega predmeta ni dovoljena.

Sklep nº II DoR 98/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Revizija se dopusti – odškodnina zaradi razlastitve po ZUreP-1.

Sklep nº II DoR 97/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Tožnik spornega pravnega vprašanja ni navedel (dovolj) natančno in konkretno, v celoti pa je opustil navedbo pravnega pravila, ki naj bi bilo prekršeno in okoliščin, ki kažejo na njegovo pomembnost. Predlog je zato nepopoln.

Sklep nº II Ips 530/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

V obravnavanem primeru revizija po samem zakonu ni dovoljena in tudi ni bila dopuščena. Zato je nedovoljena (drugi odstavek 374. člena ZPP) in jo je revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

Sodba nº II Ips 139/2007 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Za obdobje, ko je veljal ZOMZO, je bila podlaga za uporabo konformne metode izrecna zakonska določbe, v ZPOMZO pa je bila podlaga za uporabo te metode določena posredno, t.j. z upoštevanjem valorizacijskega elementa pri določanju višine obrestne mere zakonskih zamudnih obresti.

Sklep nº II Ips 703/2009 of Civilni oddelek, October 22, 2009

Glede na vrednost izpodbijanega dela sodbe revizija ni dovoljena, prav tako pa revizija ni bila predhodno dopuščena.

October 20, 2009

Sklep nº G 3/2008 of Gospodarski oddelek, October 20, 2009

Za postopek sodnega varstva proti odločbam Agencije se smiselno uporabljajo določbe ZUS-1. Ker v ZTFI ni določeno drugače, se smiselno uporablja določba prvega odstavka 17. člena ZUS-1, po kateri je tožnik lahko le »

Sodba nº VIII Ips 17/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Kdaj se delodajalec seznani z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je dejansko vprašanje, ki je odvisno od konkretnih okoliščin vsakokratnega primera in ga je zato potrebno ugotavljati v vsakem primeru posebej.

Sklep nº VIII R 37/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Dejstvo, da je toženec sin sodnice porotnice sodišča, ne predstavlja drugega tehtnega razloga za prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče.

Sklep nº Dsp 79/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Zavrnitev dokaznega predloga, takega, kot je bil predlagan in utemeljen, je bila obrazložena enako pred sodiščem prve in druge stopnje. V obravnavani zadevi zato ne gre za neobrazloženo zavrnitev dokaznega predloga, kar je po pritožbi predloženih sodnih odločitvah lahko bistvena kršitev določb pravdnega postopka.

Sodba nº VIII Ips 229/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Po določbi drugega odstavka 23. člena ZTPDR je bila tožena stranka dolžna tožnici vročiti pisni sklep, s katerim je odločila o njenih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja. Sklep o razporeditvi tožnice na delo v drug kraj je bila dolžna izdati tudi, če ni šlo istočasno za razporeditev na drugo delovno mesto. Pri tem pa bi morala upoštevati primere in pogoje, določene s kolektivno pogodbo, pod katerimi je taka razporeditev dopustna.

Sklep nº Dsp 83/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Sodišče druge stopnje v izpodbijanem sklepu ni navedlo, katere dokaze bi moralo sodišče prve stopnje izvesti v ponovljenem postopku. Kolikor sodišče druge stopnje šteje, da ima v navedbah in dokaznih predlogih strank podlago za ugotavljanje, katera pogodba o zaposlitvi je bila tožnici odpovedana, bo moralo na podlagi 30. člena ZDSS-1 te dokaze samo izvesti na neposredni obravnavi.

Sodba nº IV Ips 55/2009 of Kazenski oddelek, October 20, 2009

Če storilcu v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku po 2. alineji 62. člena ZP-1.

Sklep nº Dsp 45/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Stališče sodišča druge stopnje, da za zakonitost premestitve javnega uslužbenca zadošča že ugotovitev, da je izpolnjeval pogoje za zasedbo delovnega mesta, na katerega je bil premeščen, pomeni odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev.

Sklep nº VIII R 34/2009, enako tudi VIII R 38/2009 in VIII R 42/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Opravljanje sodniške službe predstavlja tehtni razlog, da o tožbenem zahtevku ne odloča sodišče, pri katerem tožnik opravlja sodniško službo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 362/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Če za delodajalca veljavna kolektivna pogodba določa kriterije za izbiro presežnih delavcev, mora delodajalec izbiro delavcev opraviti na podlagi teh kriterijev, posebej če gre za izbiro med več delavci na istem delovnem mestu, pa preneha potreba le po delu nekaterih.

Sodba nº G 13/2007 of Gospodarski oddelek, October 20, 2009

Tožeča stranka se namesto navedbe razlogov, ki jih želi v postopku sodnega varstva uveljavljati v tožbi, ne more sklicevati na razloge nekega drugega sodišča v nekem drugem postopku. Poleg tega tožeča stranka teh razlogov ni konkretizirala niti ni pojasnila njihove pravne pomembnosti za predmetno odločbo.

Sklep nº Dsp 59/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2009

Zoper sodbo sodišča druge stopnje stranka ne more vložiti pritožbe, temveč so dovoljena le še izredna pravna sredstva. ZDSS-1 v 32. členu ni določil splošne pravice do pritožbe zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje, temveč omogoča le pritožbo zoper sklep sodišča druge stopnje o nedopustitvi revizije.

October 19, 2009

Sklep nº VIII Ips 38/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Revizijo so sprva vložili odvetniki iz države, ki ni država članica Evropske unije, in ki kljub pozivu sodišča prve stopnje niso izkazali pravice za opravljanje odvetniških storitev oziroma poklica v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je prvo revizijo v imenu tožnika vložil nekdo, ki nima te pravice. Enako velja za kasneje vloženo revizijo po odvetniku. Odločba sodišča, izdana v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči, namreč ne nadomesti pooblastila odvetniku za zastopanje stranke.

Sodba nº VIII Ips 279/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Podlago za tožnikovo zaposlitev predstavlja sklep sveta tožene stranke o imenovanju tožnika za direktorja za štiriletni mandat in o tem, da se za enako obdobje z njim sklene delovno razmerje za določen čas in uredi s pogodbo o zaposlitvi. Če pisna pogodba o delovnem razmerju na podlagi tega sklepa ni bila sklenjena, to glede na takratno ureditev ne vpliva na veljavnost navedenega sklepa, da se s tožnikom sklene delovno razmerje za določen čas, to je za čas trajanja mandata.

Sodba nº VIII Ips 213/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Dne 16. 11. 2005 je Zavod za zaposlovanje izdal delovno dovoljenje za enoletno zaposlitev tožnice – tujke. Iz izpovedi tožene stranke, da naj bi povečan obseg dela trajal do 5. 5. 2006, ko se prične „mrtva sezona“ izhaja, da ji je bilo to lahko znano že ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi, zato bi to že takrat lahko in morala zapisati v pogodbo. Ker ni, je sodišče utemeljeno sprejelo dokazno oceno, da je bila dejanska volja obeh strank sklenitev pogodbe za eno leto.

Sklep nº VIII Ips 278/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Navedba in obrazložitev obstoja pogoja nemožnosti nadaljevanja delovnega razmerja ni obvezna sestavina pisne odpovedi, zato ga delodajalec lahko dokazuje tudi v sodnem postopku.

Sodba nº VIII Ips 393/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Pri presoji, ali je začetek teka zastaralnega roka pogojen z obstojem pravnomočne odločitve o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja, je potrebno zavzeti enako stališče bodisi da se denarna terjatev uveljavlja kot reparacija bodisi da se uveljavlja kot odškodnina.

Sodba nº VIII Ips 180/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Po določbi prvega odstavka 110. člena ZDR je pogoj za zakonitost izredne odpovedi tudi, da delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati (niti) do izteka odpovednega roka. Pri ugotavljanju, ali je ta pogoj izpolnjen, mora najprej že delodajalec sam in nato tudi sodišče „upoštevati vse okoliščine in interese obeh pogodbenih strank“.

Sodba nº VIII Ips 167/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi in nastanka delovnega razmerja edinega družbenika in direktorja družbe gre za notranje razmerje med direktorjem, kot zastopnikom družbe, preko katerega družba izvaja aktivno vlogo delodajalca, in isto fizično osebo, ki bi morala kot delavec ravnati po navodilih delodajalca, torej iste fizične osebe. Dejansko gre pri tem za razmerje, ko sta značilna nasprotna položaja delavca in delodajalca, brez katerega delovno razmerje ne more nastati in obstajati, z...

Sodba nº VIII Ips 196/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Po uveljavitvi novega ZDR je ostala v veljavi tako Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti kot posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti. Te kolektivne pogodbe so določale kriterije za izbiro med presežnimi delavci in jih je bil delodajalec dolžan upoštevati v skladu s tisto kolektivno pogodbo, ki zanj velja, tudi v primeru, ko ne gre za večje število delavcev.

Sklep nº VIII Ips 183/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

Glede na 32. člen ZDSS-1 o dopustitvi revizije, ki po zakonu ni dovoljena, odloči sodišče druge stopnje. To pomeni, da je na podlagi dopustitve revizija dovoljena le, če sodišče druge stopnje izrecno sklene, da jo dopusti. Neodločitev o dopustitvi revizije ne pomeni njene dopustitve. Prav tako odločitve sodišča druge stopnje o dopustitvi revizije ne more nadomestiti revizijsko sodišče samo (razen na podlagi vložene pritožbe zoper sklep sodišča druge stopnje, da se revizija ne dopusti).

Sodba nº VIII Ips 293/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 19, 2009

V 27. členu Sprememb in dopolnitev KPDVIZ za leto 1999 je bil predviden prehod dodatka za bibliotekarje iz 80.f člena na 80.e člen šele takrat, ko bosta univerzi sprejeli pravila o habilitaciji bibliotekarjev in bodo ti izvoljeni v naziv ter zasedli delovna mesta, za katere je pogoj izvolitev v naziv. V tej določbi so določeni kumulativni pogoji za prehod dodatkov, zato ne zadošča zgolj to, da je tožena stranka sprejela pravila o habilitaciji bibliotekarjev in da so bili ti izvoljeni v naziv ...

October 14, 2009

Sodba nº II Ips 685/2008 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Nepravnomočna sodba v kazenskem postopku na presojo o hudi nehvaležnosti obdarjenca sama po sebi ne more imeti nikakršnega vpliva, saj avtomatizma med tem civilnopravnim standardom in obsodbo za kaznivo dejanje tudi ob eventualni pravnomočnosti sodbe ne bi bilo.

Sklep nº II DoR 124/2009, enako tudi II DoR 113/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Obstaja enotna praksa Vrhovnega sodišča v zadevah kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, od katere odločitev v tej zadevi ne odstopa.

Sklep nº II DoR 52/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Predlog ne navaja ničesar konkretnega o zagotovitvi pravne varnosti o enotni uporabi prava ali o razvoju prava preko sodne prakse in ne pove, zakaj konkretno bi bila odločitev Vrhovnega sodišča o določenih spornih pravnih vprašanjih pomembna.

Sklep nº II DoR 132/2009, enako tudi II DoR 141/2009, II DoR 144/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Predlog za dopustitev revizije, v katerem ni navedena oziroma ugotovljiva vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe je nepopoln, zato ga je Vrhovno sodišče kot takega zavrglo.

Sodba nº II Ips 120/2007 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Ker ugasnitev zavarovane terjatve (v primeru maksimalne hipoteke pa zavarovanega pravnega razmerja) hipoteko vsebinsko izvotli in ji odvzame ves smisel, bi bilo pripisovanje prevelikega pomena dejstvu, da hipoteka formalno sicer še vedno obstoji, v nasprotju s samim bistvom akcesornosti tovrstnega zavarovanja. Pravni učinki vknjižbe po vsebini odmrle hipoteke zato nikakor niso absolutni, temveč ostajajo v okviru dometa načela javnosti (in publicitete) zemljiške knjige, ki – izhajajoč iz namen...

Sklep nº I R 115/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Ravnanje posameznega sodnika v zvezi s sojenjem, lahko predstavlja razlog za izločitev sodnika, ne predstavlja pa razloga za delegacijo v okviru določb 67. člena ZPP. Takega razloga tudi ne predstavljajo posplošene trditve o povezavah odvetnikov in sodnikov.

Sklep nº II DoR 108/2009, enako tudi II DoR 130/2009, II DoR 140/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Predlog za dopustitev revizije, v katerem ni navedena oziroma ugotovljiva vrednost izpodbijanega dela drugostopenjske sodbe, je nepopoln, zato ga je Vrhovno sodišče kot takega zavrglo.

Sklep nº II DoR 105/2009, enako tudi II DoR 148/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2009

Vrednost spornega predmeta je za dovoljenost revizije prenizek, zato je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo.

October 13, 2009

Sklep nº III R 55/2009 of Gospodarski oddelek, October 13, 2009

V obravnavanem primeru se je

Sklep nº III Ips 167/2008 of Gospodarski oddelek, October 13, 2009

Ker tožeča stranka s tožbo zahteva, naj sodišče toženi stranki naloži sklenitev dveh pogodb za različno obdobje, imata (premoženjska) tožbena zahtevka različno dejansko podlago.

October 08, 2009

Sklep nº II Ips 327/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Formalni okviri proste dokazne ocene v 8. členu ZPP zahtevajo, da je le-ta vestna, skrbna (preverljivo obrazložena) ter analitično sintetična. Po presoji revizijskega sodišča pa prvostopenjsko sodišče teh napotkov pri izdelavi dokazne ocene ni upoštevalo, zato je bistveno kršilo določbe pravdnega postopka (prvi odstavek 339. člena ZPP).

Sklep nº II DoR 96/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je revizijo dopustilo glede vprašanja kršitve materialnega procesnega vodstva pred sodišči prve in druge stopnje.

Sklep nº II DoR 62/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Zaradi medsebojne odvisnosti tožbenih zahtevkov dveh predkupnih upravičencev je lahko izpodbijana odločitev pritožbenega sodišča v novem sojenju, da prva tožnica glede še litispendentnega dela svojega tožbenega zahtevka ne bo imela učinkovitega sodnega varstva.

Sodba nº II Ips 695/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Z zgraditvijo objekta je tožnik na omenjeni parceli pridobil pravico uporabe in na podlagi 3. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti tudi lastninsko pravico. To pomeni, da v času začetka stečajnega postopka o lastninski pravici še ni bilo mogoče govoriti, temveč le o pravica uporabe. Le-ta pa se je kasneje transformirala v lastninsko pravico.

Sodba nº II Ips 654/2007 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Glede na ugotovitev, da je tožničin nekdanji mož odsvojil stanovanje, ki je bilo v skupni lasti njega in tožnice, ne da bi tožnica v to razpolaganje privolila, je zahtevek za plačilo vrednosti odtujenega deleža, naslovljen na toženko, ki je kot dedinja vstopila v procesni položaj tožničinega pokojnega nekdanjega moža, utemeljen.

Sklep nº II DoR 64/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo – revizija se ne dopusti.

Sklep nº II DoR 106/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker tožnik ni plačal sodne takse za predlog za dopustitev revizije, odločitev o kasneje vloženem predlogu za oprostitev oziroma za obročno plačilo taks pa na navedeno taksno obveznost ne more vplivati, se šteje, da je predlog umaknjen.

Sodba nº II Ips 682/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Prvi toženec je v laičnem odgovoru na tožbo navedel, da se „pritožuje na tožbo“, ker „ni nič kriv“. Najbrž je smatral, da takšen odgovor zadostuje že zato, ker je bil pred tem v kazenskem postopku oproščen enakega očitka (poškodovanja tožnika). Po presoji revizijskega sodišča je v takšnih okoliščinah odgovor na tožbo prvega toženca obrazložen. Iz njega namreč jasno izhaja, da prvi toženec tožbenemu zahtevku nasprotuje in to v celoti.

Sodba nº II Ips 1028/2007 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Tristranski pravni posel, sklenjen 14. 9. 1993, je factoring posel. Vsebuje elemente kupoprodajne pogodbe, pogodbe o odstopu terjatve in kreditne pogodbe. Toženec je pri sklenitvi tristranske pogodbe aktivno sodeloval, saj se je z njeno vsebino s podpisom na pogodbi o odstopu terjatve strinjal. Svojo zavezo, da bo redno mesečno plačeval zapadle obroke, je podal tožeči stranki, ki je prevzela terjatev iz kreditne pogodbe. Ker svojih obveznosti ni izpolnjeval v skladu s pogodbo, je tožeča stran...

Sklep nº I R 120/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Dejstvo, da je predmet tožbe postopanje Okrajnega sodišča na Jesenicah, bi moglo negativno vplivati na percepcijo javnosti o objektivni nepristranskosti tega sodišča pri odločanju o obravnavani tožbi.

Sodba nº I Ips 170/2009 of Kazenski oddelek, October 08, 2009

Ker je obsojenec s kaznivim dejanjem oškodovanca oškodoval za pretežni del njunega premoženja ter jima povzročil premoženjsko škodo v znesku, ki za več kot deset krat presega znesek, ki opredeljuje veliko premoženjsko korist oziroma škodo, je sodišče kot obteževalno okoliščino pri odmeri kazni obsojencu utemeljeno upoštevalo, da si je s kaznivim dejanjem pridobil veliko premoženjsko korist.

Sodba nº II Ips 63/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Spričo oddaljenosti vzroka od škode posrednih oškodovancev, je slednjim priznana odškodnina za nepremoženjsko škodo le v okviru 201. člena ZOR. Tožnica, ki je posredna oškodovanka, ne uveljavlja odškodnine za tako nepremoženjsko škodo, zato njen zahtevek ni utemeljen.

Sodba nº II Ips 370/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v določbah OZ oziroma ZOR ni pravno priznana.

Sodba nº XI Ips 83/2009 of Kazenski oddelek, October 08, 2009

Zgolj obljuba obdolženca, da ne bo več ponavljal kaznivih dejanj in obžalovanje storjenih dejanj, pri oceni o obstoju pogojev za odreditev pripora ne moreta prevladati nad ostalimi ugotovljenimi okoliščinami, ki kažejo na njegovo izrazito ponovitveno nevarnost.

Sklep nº II DoR 66/2009, enako tudi II DoR 65/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker tožnica v predlogu ni natančno in konkretno opredelila spornega pravnega vprašanja in navedla okoliščin, ki kažejo na njegovo pomembnost, predlog ni popoln.

Sodba nº II Ips 444/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Za izpodbijanje neodplačnih pravnih dejanj se ne zahteva, da bi prejemnik koristi – toženka kakorkoli vedela ali morala vedeti za možnost oškodovanja upnikov. Za utemeljenost tožbenega zahtevka zadošča, da upnik dokaže obstoj neodplačnega dejanja, tožena stranka pa se lahko brani le z dokazom, da dolžnik ni vedel oziroma mu ni bilo treba vedeti za možnost oškodovanja.

Sklep nº II DoR 90/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker so glede vprašanja, navedenega v predlogu za dopustitev revizije, podane zakonske predpostavke, je Vrhovno sodišče revizijo v predlaganem obsegu dopustilo.

Sodba nº in sklep II Ips 246/2007 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Smučanje je športna dejavnost, ki je kot mnoge druge dejavnosti povezana z določeno nevarnostjo, saj je njegovo bistvo gibanje po zasneženem terenu in z večjo hitrostjo od običajne hoje. Vendar taka običajna nevarnost ne utemeljuje objektivne odgovornosti upravljalca smučišča, saj javno smučišče ni nevarna stvar v pomenu 173. člena ZOR, upravljanje javnega smučišča pa tudi ne nevarna dejavnost v pomenu iste zakonske določbe. Upravljalec smučišča pa lahko odgovarja krivdno, če mu je mogoče oči...

Sodba nº II Ips 856/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Če je tožena stranka hkrati tudi zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, v primeru izvirne pridobitve lastninske pravice zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine ni potreben; če pa je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine tretja oseba, je zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine upravičen zaradi načela pravnega prednika, ki je uzakonjen v drugem odstavku 9. člena ZZK-1 in s katerim se zagotavlja tudi učinkovitost pridobljenih pravic.

Sklep nº II Ips 374/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker tožeča stranka ni opredelila, kolikšen del odškodninske obveznosti odpade na posameznega od tožencev, je ob navadnem sosporništvu med njimi mogoče sklepati, da vsak od njih odgovarja za 1/3 nastale škode in da je torej vsak od njih dolžan tožeči stranki (tožnikoma) plačati 1/3 ugotovljene škode.

Sklep nº II Ips 386/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker je do premika premoženja oziroma do povzročitve škode po tožbenih trditvah prišlo na podlagi različnih dejanskih stanj, nobeden od zahtevkov iz posamezne dejanske podlage pa ne presega 1.000.000 SIT, revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 759/2008, enako tudi II Ips 744/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v določbah OZ oziroma ZOR ni pravno priznana.

Sklep nº II Ips 151/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Tožbeni zahtevek se glasi na ugotovitev, da je tožnik izključni lastnik spornih nepremičnin. Postavljen je bil v skladu z izjavo, ki jo je tožnik dal v zapuščinskem postopku, da namreč te nepremičnine ne spadajo v zapuščino, ker mu jih je zapustnica podarila. Gre torej za zahtevek stvarnopravne, lastninske narave, na katerega se zastaralni roki ne nanašajo.

Sodba nº II Ips 473/2008 of Civilni oddelek, October 08, 2009

O obstoju zunajzakonske skupnosti se po drugem odstavku 12. člena ZZZDR in sodni praksi vedno odloča le kot o predhodnem vprašanju (zunajzakonska skupnost namreč ne pomeni „pravnega razmerja“, temveč „dejansko razmerje“, katerega nastanek oziroma prenehanje nista odvisna od obličnosti zahtev, formalnih potrdil), zato samostojni tožbeni zahtevki o njenem obstoju niso dopuščeni.

Sklep nº I R 118/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker nepremičnina, ki jo kot predmet izvršbe predlaga upnica, leži na območju Okrajnega sodišča v Brežicah, je za odločanje o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno pristojno Okrajno sodišče v Brežicah.

Sklep nº II DoR 146/2009 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker tožnica v predlogu ni natančno in konkretno opredelila spornega pravnega vprašanja in navedla okoliščin, ki kažejo na njegovo pomembnost, predlog ni popoln.

Sklep nº II Ips 729/2007 of Civilni oddelek, October 08, 2009

Ker zakon ne določa, da je revizija v (nepravdnem) postopku za razveljavitev odločbe o razlastitvi dovoljena, taka revizija ni dovoljena.

October 07, 2009

Sklep nº III DoR 15/2009 of Gospodarski oddelek, October 07, 2009

O vprašanju, o katerem se revizija dopusti, Vrhovno sodišče še ni odločalo.

October 06, 2009

Sodba nº VIII Ips 45/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Ker tožnici pri novem delodajalcu ni bila zagotovljena pravica do izplačila odpravnine (če bi se zanjo stekli pogoji) tudi na podlagi neprekinjene delovne dobe pri toženi stranki, je sodišče pravilno presodilo, da tožena stranka kljub zagotovitvi ustrezne zaposlitve pri drugem delodajalcu ni bila prosta obveznosti plačila odpravnine, do katere je bila tožnica na podlagi 109. člena ZDR upravičena glede na podano odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sklep nº Dsp 65/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

ZDSS-1 in ZPP ne določata pravice do pritožbe zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje. Tudi 25. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja pravico do pritožbe kot rednega pravnega sredstva le v dvostopenjskem postopku.

Sodba nº VIII Ips 172/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Za primer, da je bil obstoj delovnega razmerja ugotovljen s pravnomočno sodno odločbo, Pravilnik o ugotavljanju lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni vseboval dodatnih zahtev za priznanje lastnosti zavarovanca oziroma za priznanje zavarovalnega razmerja.

Sklep nº Dsp 62/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Na podlagi drugega odstavka 32. člena ZDSS-1 lahko sodišče tudi le pavšalno obrazloži sklep o nedopustitvi revizije, s sklicevanjem na neobstoj pogojev iz prvega odstavka tega člena. Pritožbeni očitek, da se izpodbijani sklep ne da preizkusiti, ker nima obširnejših razlogov, in da je zato podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, zato ni utemeljen.

Sklep nº VIII Ips 87/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Tožnik ni dokazal, da bi imel od pravnomočne ugotovitve nezakonitosti sklepa nadzornega sveta o tem, da se predhodni postopek razpisa prostega delovnega mesta predsednika uprave razveljavi, kakšno pravno korist. Prav tako v zvezi s takšnim ugotovitvenim zahtevkom pred delovnim in socialnim sodiščem ni uveljavljal nadaljnjih zahtevkov v smislu drugega in tretjega odstavka 181. člena ZPP. Sodišče bi zato moralo tožbo kot nedovoljeno zavreči.

Sklep nº Dsp 51/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Navedbe, iz katerih izhaja nestrinjanje z meritorno odločitvijo sodišča druge stopnje ter uveljavljana zmotna ugotovitev dejanskega stanja, ne predstavljajo dovoljenega pritožbenega razloga iz 2. alineje 1. odstavka 32. člena ZDSS-1.

Sklep nº Dsp 105/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 06, 2009

Ker tožeča stranka ni uveljavljala zakonskih zamudnih obresti kot glavne terjatve, sodišče druge stopnje ni bilo dolžno posebej odločiti, da revizije glede

October 05, 2009

Sklep nº VIII Ips 184/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 05, 2009

Kdaj je delavec zvedel za razlog nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi – torej za to, da je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom – na tek in potek prekluzivnega roka iz tretjega odstavka 204. člena ZDR ne vpliva.

Sodba nº VIII Ips 47/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 05, 2009

Vročitev obdolžitve in vabila na zagovor po pravilih pravdnega postopka se v praksi lahko zavleče, vendar to dejstvo ne vpliva na podaljšanje roka za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Takšno tolmačenje bi bilo lahko utemeljeno le v primeru, če bi zakon v primeru zapletov z vročitvijo ipd. izrecno predpisal možnost podaljšanja roka za izredno odpoved, vendar tega ne določa.

Sodba nº VIII Ips 18/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 05, 2009

ZDR ne določa, da pravica delavca do zagovora ali morebitno opravičilo delavca, ki se ne udeleži zagovora, podaljša subjektivni (ali objektivni) rok, v katerem mora delodajalec podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 156/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 05, 2009

ZObr v devetem odstavku 93. člena zagotavlja stalnemu pripadniku sestave Slovenske vojske, ki mu je zaradi posledic poškodbe pri delu priznana invalidnost, razporeditev na drugo delovno mesto v ministrstvu ali drugem državnem organu, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. Če obstaja možnost za tako razporeditev bodisi z ali brez poklicne rehabilitacije, se ga na tako delovno mesto razporedi (premesti) in se z njim sklene ustrezna pogodba o zaposlitvi. Vendar ne za določen, temveč za ...

Sklep nº VIII Ips 151/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 05, 2009

Odločba sodišča, izdana v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ne nadomesti pooblastila odvetniku za zastopanje stranke. V skladu z ZPP (94. in 97. člen) je le stranka tista, ki lahko podeli pooblastilo za zastopanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners