Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2009

November 30, 2009

Sodba nº VIII Ips 384/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Razsodnost fizične osebe je pogoj za njeno poslovno sposobnost, to je za sklenitev veljavne pogodbe oziroma za veljavno izražanje pogodbene volje. Ker je imela tožnikova nerazsodnost pri podpisu spornih aktov enake posledice, kot da bi ju podpisala poslovno nesposobna oseba, to je ničnost, tožnikova odpoved pogodbe o zaposlitvi in sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi nista mogla imeti pravnih učinkov.

Sodba nº VIII Ips 94/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Okoliščina, da za določeno osebo v delovnem razmerju ni bila vložena prijava v zavarovanje in da zanjo ni bil plačan prispevek za socialno zavarovanje, nima nobenega vpliva na obstoj delovnega razmerja in praviloma tudi ne na vštevanje časa tega delovnega razmerja v zavarovalno dobo za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja po določbah ZPIZ/92.

Sodba nº VIII Ips 144/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Izostanek procesne predpostavke predhodnega varstva pri delodajalcu ne predstavlja okoliščine, ki pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka po 3. ali 12. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ki pritožbenemu sodišču v skladu z drugim odstavkom 350. člena ZPP in drugim odstavkom 354. člena ZPP omogoča po uradni dolžnosti (brez izrecnega pritožbenega ugovora) razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in zavrženje tožbe.

Sklep nº VIII Ips 281/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Zmotna je presoja, da v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ni mogoče drugačno stališče, kot da rok za vložitev tožbe začne teči z zaključkom delovnega razmerja. V vsakem primeru je za začetek teka 30-dnevnega roka za tožbo, ki je prekluzivnega značaja, pravno pomembno, kdaj je bil delavec obveščen o odpovedi oziroma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. To velja tudi za odločitev delodajalca o delavčevi odpovedi oziroma o predlogu za sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposli...

Sodba nº VIII Ips 315/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Relativna bistvena kršitev pravdnega postopka bi bila podana v primeru, ko bi sodišče spregledalo določbe ZPP o možnosti postavitve novega izvedenca, bi se pa strinjalo, da je mnenje izvedenca dvomljivo, nejasno. Če pa sodišče ne postavi novega izvedenca zato, ker meni, da mnenje ni nepopolno, gre lahko samo za zmotno ugotovitev dejanskega stanja.

Sodba nº VIII Ips 145/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Postopanje sodišča prve stopnje v nasprotju z določbo drugega odstavka 42. člena ZDSS-1 ne predstavlja ene od bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP oziroma kršitve, na katero pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti.

Sodba nº VIII Ips 396/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Za prehod pravic in obveznosti iz delovnega razmerja na delodajalca prevzemnika in v zvezi s tem evidentiranje zaključka delovnega razmerja tožnice pri delodajalcu prenosniku ni bistveno, če je imel delodajalec prevzemnik do tožnice kakršnekoli dodatne zahteve, saj bi lahko tožnica v zvezi s tem uveljavljala varstvo pravic pri prevzemniku.

Sklep nº Dsp 88/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Pritožba ni utemeljena, ker tožena stranka ni navedla odločb Vrhovnega sodišča, s katerimi bi utemeljila pritožbene navedbe o tem, da zavzeta stališča v sodbi sodišča druge stopnje odstopajo od sodne prakse.

Sklep nº VIII Ips 244/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Če sodišče prve stopnje spregleda ali napačno presodi procesno predpostavko predhodnega notranjega varstva pri delodajalcu, ta kršitev ne predstavlja bistvene kršitve določb postopka iz drugega odstavka 350. člena ZPP, na katero pritožbeno sodišče pazi že po uradni dolžnosti, temveč lahko predstavlja le bistveno kršitev iz prvega odstavka 339. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 299/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Zakonska omejitev najvišje pokojninske osnove iz 49. člena ZPIZ-1 velja tudi v primeru priznanja pravice do pokojnine upravičencem iz 108. člena ZObr.

Sklep nº Dsp 86/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Pritožbeni razlog iz 2. alinee prvega odstavka 32. člena ZDSS-1 ni podan, saj tožena stranka ni niti zatrjevala niti dokazala, da glede pravnega vprašanja, ki je skupno sodbi I Cp 1123/2004 ter obravnavani odločbi Višjega delovnega in socialnega sodišča in o katerem po njeni oceni odločitvi nista enotni, praksa Vrhovnega sodišča še ni oblikovana.

Sodba nº VIII Ips 490/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 30, 2009

Neodločanje o vlogi socialno ogroženih prosilcev je nedopustno in pomeni neizpolnjevanje nalog, ki so zaupane tožnici. Na drugi strani priznavanje pravic prosilcem, za katere je tožnica vedela, da jim te pravice ne gredo, pomeni kršitev 35. člena ZDR, ki delavcu nalaga, da se mora vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja delavec pri delodajalcu, materialno škodujejo poslovnim interesom delodajalca.

November 26, 2009

Sodba nº II Ips 990/2006 of Civilni oddelek, November 26, 2009

Noč je dejstvo, čigar nastop, trajanje in prenehanje znotraj štiriindvajseturnega časovnega intervala je v celoti podvrženo naravnim zakonitostim. Te pa niso predmet prava, temveč znanstvenih definicij ter dejanskih spoznavnih metod in sredstev.

Sklep nº II Ips 290/2007 of Civilni oddelek, November 26, 2009

Prvostopenjsko sodišče je sklep, s katerim je dolžnicama naložilo plačilo izrečene denarne kazni, izdalo na podlagi obvestil, v katerih sta upnika zatrjevala, da dolžnici ne spoštujeta pravnomočnega sklepa o izvršbi oziroma da nadaljujeta s posegi v njuni nepremičnini. Obvestila upnikov o novih posegih dolžnicama niso bila vročena.

November 23, 2009

Sodba nº IV Ips 35/2009 of Kazenski oddelek, November 23, 2009

Opis prekrška v izreku sodbe, da je obdolženec ravnal v nasprotju s 30. členom v zvezi z 234. členom ZVCP-1, ker je kot voznik začetnik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri L. proti Š., pri tem pa ni vozil s tako hitrostjo, da bi vozilo lahko ves čas obvladoval in ga ustavil pred oviro, ki jo je glede na okoliščine lahko pričakoval in je povzročil prometno nesrečo II. kategorije, je dovolj konkreten in je na takšni podlagi mogoče voditi postopek o prekršku.

November 19, 2009

Sodba nº IV Ips 59/2009 of Kazenski oddelek, November 19, 2009

Če storilcu prekrška ni bilo omogočeno, da zavzame stališče tako glede pravnih kot tudi glede dejanskih vprašanj prekrška niti pred prekrškovnim organom (prekršek in okoliščine v zvezi z njim mu niso bile predočene na kraju dejanja) niti pred sodiščem (ki storilca ni seznanilo z opisom dejanskega stanja), so bila kršena osnovna jamstva poštenega sodnega postopka.

Sodba nº II Ips 938/2008 of Civilni oddelek, November 19, 2009

Določba, da pazi sodišče na ničnost po uradni dolžnosti, ne predstavlja nobene izjeme od razpravnega načela. Pomeni le to, da mora sodišče ničnost upoštevati, četudi se zainteresirana stranka nanjo sploh ne sklicuje, a le če razpolaga z dejstvi, ki tvorijo podlago za izrek ničnostne sankcije. Trditvena podlaga, ki je bila predmet obravnave na nižjih stopnjah, tako sodiščema ni dopuščala presoje morebitne ničnosti posojilnih pogodb tudi po določbah bančne zakonodaje, zato je očitek zmotne upor...

November 17, 2009

Sklep nº Dsp 34/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

Ker tožnica ni uveljavljala pritožbenih razlogov iz tretjega odstavka 32. člena ZDSS-1, s pritožbo ni mogla uspeti.

Sodba nº in sklep VIII Ips 250/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

Tožnica od tožene stranke ni zahtevala odločitve o priznanju obstoja delovnega razmerja za nazaj, saj je to izrecno navedla. Tudi za naprej (od 1. 1. 2002) iz vloge ne izhaja zahteva za priznanje delovnega razmerja prav na podlagi trditev o obstoju elementov delovnega razmerja glede na konkretna dela, ki jih je tožnica opravljala pred tem.

Sodba nº VIII Ips 154/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

V smislu naravne vzročnosti je v dani situaciji škodo povzročilo več vzrokov, zato bi morala tožeča stranka, ki nosi trditveno in dokazno breme za vzročno zvezo, zatrjevati in nato tudi dokazati ne le nedopustnost toženčeve opustitve pravočasnega pošiljanja odkupljenih čekov na unovčenje tuji banki ter nastanek škode, marveč tudi, da je bila prav nedopustna opustitev toženca tista ključna okoliščina, ki je privedla do nastanka škode in jo je mogoče šteti za pravno upošteven vzrok.

Sklep nº Dsp 75/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

To, da o pravnem vprašanju, ki je izpostavljeno v tem delovnem sporu, Vrhovno sodišče še ni odločalo, ni razlog za dopustitev revizije.

Sodba nº in sklep VIII Ips 151/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

Sodišče prve stopnje je kot nedovoljeno zavrglo tožbo za razveljavitev ukaza o imenovanju tožnice na formacijsko dolžnost pomočnika za psihološko dejavnost in istočasnem imenovanju v naziv vojaški uslužbenec XIII. razreda in tožbo v zvezi z zahtevkom za izdajo ukaza o imenovanju v naziv vojaškega uslužbenca XIV. razreda. Sklep sodišča prve stopnje o zavrženju je pravnomočen in je nanj vezano tako sodišče druge stopnje kot revizijsko sodišče. Dejstvo, da je bila tožnica z ukazom imenovana na f...

Sodba nº VIII Ips 14/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2009

Prvi pogoj za obstoj delovnega razmerja po 4. členu ZDR je prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, kar predpostavlja situacije in primere, ko delodajalec sam vodi, načrtuje in organizira opravljanje neke dejavnosti, v zvezi s tem običajno tudi zagotavlja pogoje za opravljanje takšne dejavnosti (npr. prostore, sredstva), in sicer kot delovni proces, ki je organiziran tudi tako, da so v naprej določeni pogoji za opravljanje del v okviru tega procesa. Ker je rejništvo k...

November 16, 2009

Sodba nº VIII Ips 354/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Ureditev odpovednega roka za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, podane s strani delodajalca (drugi odstavek 92. člena ZDR), velja na podlagi tretjega odstavka 73. člena ZDR tudi za primere, ko delavec po spremembi delodajalca odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi objektivnega poslabšanja pravic pri delodajalcu prevzemniku.

Sodba nº VIII Ips 104/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

V sodbi revizijskega sodišča, s katero je bila izpodbijana odločba spremenjena, je izpadla odločitev o stroških postopka pred sodiščem druge in prve stopnje. Predlog za izdajo dopolnilne sodbe je zato utemeljen.

Sodba nº VIII Ips 285/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, zaposlenim za nedoločen čas, ob istočasnem zaposlovanju delavcev preko agencij za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku za določen čas za enaka ali podobna dela, pomeni nedvomno zlorabo. Povečan obseg dela (na primer zaradi izjemnih večjih naročil) lahko pomeni potrebo po dodatnem zaposlovanju, ne pa tudi „nadomeščanja“ redno zaposlenih za nedoločen čas z delavci preko zaposlitvenih agencij.

Sodba nº VIII Ips 310/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Ker zaradi prenehanja mandata tožnik funkcije predsednika sindikata ni več mogel opravljati, je delo, za katero je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, s tem dnem opravil. Razlog, zaradi katerega je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, je s tem dnem prenehal, s tem pa je prenehala veljati tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Sodba nº VIII Ips 147/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Zavarovanci do takratnega nosilca zavarovanja vojaških zavarovancev, ki so nadaljevali z delom v JLA oziroma Vojski Jugoslavije in ostali zavarovanci po 18. oktobru 1991 že tujega nosilca zavarovanja, pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso pridobili pravice do pokojnine, saj so to pravico lahko uveljavljali pri nosilcu zavarovanja, pri katerem so ostali v zavarovanju.

Sodba nº VIII Ips 192/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Bistveni pogoj za odškodninsko odgovornost zavoda je, da upravičencu ni pravočasno izplačal z dokončno odločbo oziroma sodno odločbo priznane denarne dajatve ali jo je izplačal v premajhni višini. Ta pogoj v obravnavani zadevi ni izpolnjen. Ker je bilo dokončno in pravnomočno odločeno, da tožnik nima pravice do predčasne pokojnine, mu tožena stranka ni bila dolžna izplačevati mesečnih zneskov predčasne pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 267/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 16, 2009

Tožena stranka je dokazala, da je bila na podlagi pogodbe z naročnikom dolžna zagotoviti, da bodo na delovnih mestih njeni delavci (vključno z receptorji) v predpisanih delovnih oblekah. Tožena stranka bi kršila svoje pogodbene obveznosti, če bi še naprej dopuščala tožnici opravljanje dela brez službene obleke.

November 12, 2009

Sodba nº X Ips 983/2005 izvor2 : Sodba UPRS U 936/2003 of Upravni oddelek, November 12, 2009

Pravica do odbitka DDV je vezana na uporabo blaga oziroma storitev v zvezi z namenom opravljanja dejavnosti. Ker je tožnik na sporni nepremičnini pridobil dvotretjinski solastniški delež, je ne glede na to, če je v celoti investiral izgradnjo poslovnega objekta, tudi opravljanje njegove dejavnosti v poslovnem objektu lahko vezano samo na dvotretjinsko solastništvo objekta, ki skupaj z zemljiščem predstavlja celoto.

Sodba nº in sklep II Ips 423/2008 of Civilni oddelek, November 12, 2009

V obravnavanem primeru je bilo ob ustrezni organizaciji delovnega procesa in izvajanju varstvenih ukrepov mogoče preprečiti nevarnost. Tožnik je imel ves čas možnost izklapljanja stroja in ga je lahko nadzoroval, zato sta sodišči pravilno uporabili določila o krivdni odgovornosti in ugotovili, da do nesreče ne bi prišlo, če bi tožnik pred posegom izklopil stroj. Bil je poučen o varstvu pri delu in o tem, da med obratovanjem stroja ne sme posegati v nevarno območje, pa je to zavestno kršil.

Sodba nº II Ips 64/2008 of Civilni oddelek, November 12, 2009

Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, po 70. členu ZOR nima pravnega učinka, torej je ni, oziroma je nična.

Sodba nº II Ips 494/2008 of Civilni oddelek, November 12, 2009

Višina prispevka tožnika k povečanju premoženja:

Sodba nº in sklep II Ips 444/2009 of Civilni oddelek, November 12, 2009

V primeru razveze se vračajo darila, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju darovalca in se morajo vrniti v tistem stanju, v katerem so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za razvezo. Toženec sicer opozarja, da je šlo za dve medsebojno povezani darili, vendar to pravil o vračanju ne spremeni.

November 11, 2009

Sklep nº I Up 248/2008 of Upravni oddelek, November 11, 2009

Ker v obravnavanem primeru sodišče prve stopnje ni samo ugotovilo drugačnega dejanskega stanja in tudi ni spremenilo izpodbijanega upravnega akta tožene stranke, prav tako pa ni šlo za spor v zvezi s kršitvami ustavnih pravic, je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo tožnikovo pritožbo zoper navedeno sodbo , saj pritožba zoper to sodbo v tem upravnem sporu ni dovoljena, kar je sodišče pravilno navedlo tudi v pravnem pouku sodbe.

Sodba nº X Ips 411/2006 of Upravni oddelek, November 11, 2009

Vrhovno sodišče meni, da se za predkupnega upravičenca - zakupnika v smislu 3. točke prvega odstavka 23. člena ZKZ lahko šteje le oseba, ki ima z lastniki zemljišča sklenjeno pisno zakupno pogodbo, ki je bila sklenjena na podlagi predhodnega postopka, predpisanega v določbah ZKZ, in odobrena s strani upravne enote z odločbo o odobritvi pravnega posla – zakupne pogodbe (glej določbe o zakupu, to so določbe od 26. do 38. člena ZKZ, ob smiselni uporabi določb od 19. do 24. člena - razen določb p...

Sklep nº VIII DoR 44/2009-6 of Delovno-socialni oddelek, November 11, 2009

Ker tožnik ni določno opredelil pravnih vprašanj v smislu določb 367.a člena in četrtega odstavka 367.b člena ZPP, glede katerih predlaga dopustitev revizije, je sodišče predlog zavrglo.

Sklep nº VIII DoR 9/2009-3 of Delovno-socialni oddelek, November 11, 2009

Ker pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP zavrnilo.

Sklep nº VIII DoR 4/2009-8 of Delovno-socialni oddelek, November 11, 2009

O pravnih vprašanjih, ki so izpostavljena v predlogu za dopustitev revizije kot pomembna, je Vrhovno sodišče že zavzelo stališča v večjem številu svojih odločb, v katerih je odločalo o revizijah iste tožene stranke in jih kot neutemeljene zavrnilo.

Sklep nº II DoR 170/2009 of Civilni oddelek, November 11, 2009

Ker je predlog za dopustitev revizije k Vrhovnemu sodišču prispel po izteku roka za njegovo vložitev, vložitve pri nepristojnem sodišču pa ni mogoče pripisati njuni očitni pomoti, ga je Vrhovno sodišče kot prepoznega zavrglo.

Sklep nº II DoR 138/2009 of Civilni oddelek, November 11, 2009

Ker predlagatelj ni plačal sodne takse, se šteje, da je predlog umaknil.

Sklep nº VIII DoR 38/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 11, 2009

Pavšalno izpostavljanje dveh sporov in zavez delodajalca prevzemnika, pavšalno izpostavljanje odgovornosti delodajalca ob nezakonitosti njegove odpovedi pogodbe o zaposlitvi za primer, ko delavec podpiše ponujeno drugo pogodbo o zaposlitvi in zgolj zastavljanje vprašanja, ali lahko sodišče brez navedb pravne podlage in utemeljitve predpostavk odškodninske odgovornosti ugodi tožbenemu zahtevku, ne da bi bilo navedeno, katere predpostavke niso bile ugotovljene in za katere ugotovitve ni bilo tr...

November 06, 2009

Sodba nº I Ips 177/2009 of Kazenski oddelek, November 06, 2009

Pri kaznivem dejanju spolne zlorabe slabotne osebe po prvem odstavku 182. člena KZ je oškodovankin spolni nagon nerelevantna okoliščina.

Sodba nº I Ips 187/2009 of Kazenski oddelek, November 06, 2009

Ker se obsojencu v izreku sodbe očita, da je mamilo prenašal, kar je samostojna izvršitvena oblika kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili, je nepomembno, kako je obsojenec do mamila prišel, kar je v izreku opredeljeno z navedbo, da je bilo mamilo kupljeno oziroma na drug neugotovljen način pridobljeno.

November 05, 2009

Sodba nº I Ips 251/2009 of Kazenski oddelek, November 05, 2009

S tem, ko je sodišče po oceni, da je izvedensko mnenje popolno in podano po pravilih stroke tega v soglasju s strankami prebralo, ni kršilo Zakona o kazenskem postopku.

Sklep nº I Up 84/2008 of Upravni oddelek, November 05, 2009

Stranka lahko zahteva pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji na podlagi 32. člena v zvezi z 32.a členom in 34. členom ZST vrnitev polovice plačane takse za vlogo, ki je bila zavržena, v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa plačana.

Sodba nº I Ips 201/2009 of Kazenski oddelek, November 05, 2009

Sodišče druge stopnje, ki ob presoji pritožb ni podvomilo v resničnost odločilnih dejstev, ni ugotovilo nobene procesne kršitve in je tudi štelo, da je materialno pravo uporabljeno pravilno, je pritožbo obsojenca pravilno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v obsodilnem delu, ker pa je štelo, da je sodišče prve stopnje nepopolno obrazložilo sodbo glede oprostilnega dela, ta del sodbe razveljavilo.

Sodba nº X Ips 47/2006 of Upravni oddelek, November 05, 2009

Odločba o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pomeni sankcijo za nedovoljeno gradnjo in ne more v ničemer vplivati ne na postopek denacionalizacije, kot tudi ne more biti dokaz o lastništvu zemljišča.

Sklep nº I Up 455/2009 of Upravni oddelek, November 05, 2009

Tožeča stranka ni izkazala nobenih konkretnih okoliščin in dejstev, da bi ji izvršitev izpodbijanega akta prizadela težko popravljivo škodo in v zvezi s tem tudi ni ponudila nobenega ustreznega dokaza, da ji taka škoda nastaja in da bi bila zanjo težko popravljiva. V upravno sodni praksi Vrhovnega sodišča se je ustalilo stališče, da mora stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine in vsa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode...

Sodba nº II Ips 504/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Kot najemnica neprofitnega stanovanja bi toženka morala zatrjevati in dokazovati poleg težkega socialnega stanja dve nadaljnji okoliščini iz 104. člena SZ-1, da bi lahko preprečila odpoved najemne pogodbe zaradi neplačevanja stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine. Gre za okoliščino, da je v roku sprožila postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in izredne pomoči pri uporabi stanovanja ter da je v roku o tem obvestila lastnico stanovanja.

Sklep nº II Ips 972/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Glede na to, da je sodišče druge stopnje ob odločanju o ugovoru prenehanja teka obresti imelo na razpolago potrebno dejansko in pravno podlago, da pri odločitvi upošteva vsa pravila, ki urejajo višino obresti, vključno s pravilom ne ultra alterum tantum, je stališče sodišča o neupoštevnosti ugovora, ker je bil uveljavljen šele v pritožbi, zmotno.

Sklep nº II Ips 767/2009 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Vrednost revizijsko izpodbijanega dela drugostopenjske sodbe je le 6.672,08 EUR in ker revizija tudi ni bila dopuščena, gre za nedovoljeno revizijo.

Sodba nº in sklep II Ips 254/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Od medicinske napake je treba razlikovati medicinski zaplet ali komplikacijo, do katerega lahko pride med zdravljenjem, ki je sicer potekalo strokovno neoporečno in torej v skladu z dolžno profesionalno skrbnostjo, vendar se pojavlja redko, naključno in ga ni mogoče preprečiti. V primeru zapleta ni odškodninske odgovornosti zdravstvene organizacije.

Sodba nº II Ips 227/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Tožnica svoje prednostne pravice za nakup kmetijskega zemljišča ne more uveljavljati z zahtevkom za ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, temveč le z zahtevkom za razveljavitev pogodbe. Obligacijski zakonik določa, katera ravnanja oziroma okoliščine imajo zaradi posega v splošni interes za posledico ničnost pogodbe in katera izpodbojnost. Pogodba, s katero je kršena prednostna pravica za nakup kmetijskih zemljišč iz 21. člena ZKZ (v zvezi s 512. členom Obligacijskega zakonika) je izpodbojna i...

Sodba nº II Ips 467/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Zahtevek tožnika temelji na 57. členu ZZZDR, zato je na njem dokazno breme, ali je bilo premoženje, na katerem zahteva ugotovitev solastninskih deležev, pridobljeno v času zakonske zveze. Dokazno breme nasprotne trditve, da sporna parcela tvori posebno premoženje enega od zakoncev, pa je na strani tožene stranke.

Sodba nº II Ips 1113/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Sodna praksa se je že izrekla, da konj, zlasti če je namenjen rekreativnem jahanju, sam po sebi ni nevarna stvar. Nevaren bi lahko bil zaradi kakšnih posebnih lastnosti ali okoliščin, iz katerih bi bilo utemeljeno sklepati, da obstaja povečana nevarnost za nastanek večje škode, ki se ji tudi ob običajni skrbnosti ni mogoče vselej izogniti. V obravnavani zadevi pa takšne posebne lastnosti ali okoliščine niso bile ugotovljene.

Sodba nº I Ips 258/2009 of Kazenski oddelek, November 05, 2009

Obnova pravnomočno končanega kazenskega postopka je dovoljena le iz razlogov, ki so predpisani v prvem odstavku 410. člena ZKP. V nasprotju z obnovo pa se zakonitost pravnomočne odločbe preizkusi z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 244/2009 of Kazenski oddelek, November 05, 2009

Z navedbami, da obsojencu naklep ni dokazan, zagovornik ne uveljavlja bistvene kršitve določb kazenskega postopka, da ni razlogov o odločilnem dejstvu, ampak izraža le pomisleke, da odločilna dejstva, na katerih temelji uporaba kazenskega zakona, niso pravilno ugotovljena.

Sodba nº II Ips 311/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Vsaka napaka v odločitvi disciplinskega organa ali v postopku sprejetja te odločitve še ne pomeni njegovega protipravnega ravnanja oziroma protipravnega ravnanja delavčevega delodajalca.

Sodba nº II Ips 165/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Čeprav je prvostopenjsko sodišče izpolnjenost pogojev za priposestvovanje presojalo po določbah SPZ, je pravilna ugotovitev pritožbenega sodišča, da to ni vplivalo na pravilnost in zakonitost končne odločitve, saj so vsa pravno odločilna dejstva ugotovljena in tudi ob uporabi pravilne materialnopravne podlage (ZTLR) terjajo enak pravni zaključek.

Sodba nº II Ips 875/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Ugotovitev sodišč, da tožnik ni dokazal, da bi zatrjevana škoda sploh bila posledica predolgega kazenskega postopka, je dejanska ugotovitev, ki ne more biti predmet presoje pred revizijskim sodiščem.

Sklep nº in sodba II Ips 852/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Tožeča stranka je bila prikrajšana natanko za toliko, kolikor bi lahko prejela najemnine za nepremičnino, katere solastnica je do 1/2, seveda ob ugotovitvi, da ji je tožena stranka preprečevala uporabo solastne stvari.

Sodba nº II Ips 325/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 231/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Določbi 51. in 59. člena ZZZDR je treba razumeti tako, da je skupno premoženje zakoncev praviloma nedeljiv materialnopravni pojem in da ločeno obravnavanje posameznih premoženjskih enot skupnega premoženja ni mogoče. Vložki posebnega premoženja v skupno premoženje pri tem vplivajo na velikost deležev vlagateljev na skupnem premoženju.

Sodba nº I Ips 279/2009 of Kazenski oddelek, November 05, 2009

Kaznivi dejanji hude telesne poškodbe iz malomarnosti in povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti se razlikujeta že po objektu varstva, storilčeve usmerjenosti zavesti in volje in pravnega pomena prepovedane posledice.

Sklep nº II Ips 678/2009 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Neuspeh stranke v delibacijskem postopku ne more predstavljati razloga za obnovo prvotnega postopka, v katerem se je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava izčrpalo s pravnomočnostjo odločbe. Rešitev predhodnega vprašanja namreč v konkretni pravdi veže stranke postopka, četudi se to vprašanje kasneje v glavnem postopku reši drugače.

Sodba nº II Ips 309/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Glede na izostalo trditveno podlago o morebitnem zdravljenju po zaključku bolniškega staleža 20. 7. 1990 se revizijsko sodišče strinja s presojo pritožbenega sodišča, da je tožničina terjatev nastala 20. 7. 1990. Zato je zastaranje začelo teči že 1. 1. 1994. Ko je 9. 4. 1997 tožnica vložila tožbo, je triletni zastaralni rok iz prvega odstavka 380. člena ZOR že potekel.

Sodba nº II Ips 270/2007 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Da bi dolžnikovo dejanje ali izjava lahko imela veljavo pripoznave dolga z učinkom pretrganja zastaranja, mora na jasen način izražati dolžnikovo voljo, da pripoznava dejstva, iz katerih izhaja določeno pravno razmerje, na podlagi katerega uveljavlja upnik terjatev zoper dolžnika. Pisno soglasje tožene stranke k postavitvi izvedenca nevrološke stroke, ki je bilo dano pred začetkom sodnega postopka z namenom mirne rešitve spora, navedenim kriterijem nedvomno ne more zadostiti.

Sodba nº II Ips 976/2006 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Dejanske ugotovitve ne omogočajo zaključka, da je tožnikova izguba zaslužka posledica protipravnega ravnanja organov tožene stranke, ki so tožnika izbrisali iz registra prebivalstva in ga vpisali v evidenco tujcev.

Sodba nº II Ips 731/2009 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Za nastajanje skupnega premoženja sicer ne zadostuje le formalni obstoj zakonske zveze, temveč morata zakonca delati in pridobivati v dejansko obstoječi življenjski in ekonomski skupnosti. V primeru, da takšne skupnosti ni, je potrebno upoštevati naravo razlogov, zaradi katerih zakonca ne živita skupaj, predvsem pa njuno aktivnost, usmerjeno v uresničitev pogojev za skupno življenje.

Sodba nº II Ips 168/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Dogovor o skupni gradnji kot pravni posel, s katerim se pridobi (so)lastninska pravica na nepremičnini je glede na tožbeni zahtevek, ki meri na tožnikovo izključno lastninsko pravico, že pojmovno izključen.

Sodba nº in sklep II Ips 159/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 503/2009 of Civilni oddelek, November 05, 2009

Odločilna dejanska ugotovitev, da je tožnik posodil denar A. d.o.o., pomeni, da je dolžnik iz posojilne pogodbe ta družba. Zato tožnik ni dokazal osnovnega pogoja iz prvega odstavka 280. člena ZOR, da ima terjatev zoper osebo, katere dejanje izpodbija s paulijansko tožbo.

November 03, 2009

Sklep nº VIII Ips 233/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Domneva o obstoju delovnega razmerja pomeni tudi domnevo, da obstoji pogodba o zaposlitvi in ne pogodba (avtorska ali kakšna druga), ki sta jo stranki sklenili (namenoma ali le zato, da bi prikrili dejansko razmerje).

Sklep nº VIII R 40/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Ker je tožnica sodnica na sodišču, ki bi bilo sicer stvarno pristojno za odločitev o njenem sporu, bi bil lahko podan dvom o nepristranskosti sodnikov tega sodišča.

Sklep nº VIII Ips 238/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Sodišče druge stopnje bi moralo odločiti tudi o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 88. člena ZDR (nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja), kar je bistveno za odločitev o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker izpodbijana sodba razlogov o tem odločilnem dejstvu nima, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 301/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Ker je delna invalidska pokojnina po svoji naravi samostojna dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in ne protidajatev za opravljeno delo, se ne šteje za sestavni del plače in zato tudi ne v osnovo za odmero odpravnine iz 109. člena ZDR.

Sklep nº VIII R 48/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Okoliščina, da je tožnica sodnica sicer stvarno pristojnega delovnega sodišča v Celju, predstavlja tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº VIII Ips 57/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Tožnik v času opravljanja sindikalnega dela z dela ni bil odsoten in je delal to, kar je bilo s toženo stranko dogovorjeno, t. j. delo sindikalnega zaupnika. Obravnavanje tega dela tako, kot da tožnik takrat ne bi delal in da je bil z dela odsoten, kar pa dejansko ni bil, bi lahko pomenilo diskriminacijo tožnika glede njegovega dela kot sindikalnega zaupnika.

Sklep nº VIII Ips 251/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

V primeru, ko je odpoved delavcu osebno vročena, pa odkloni podpis (pisno potrditev) prejema, lahko to dejstvo delodajalec dokazuje tudi z drugimi dokazi.

Sklep nº VIII Ips 259/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Vsebino pogodbe (tudi pogodbe o zaposlitvi) določijo stranke te pogodbe. Če je sporna vsebina ali razlaga pogodbe, je za odločitev bistvena izpoved obeh strank take pogodbe in tudi tistega, ki je tako pogodbo pripravil. Zato ni mogoče trditi, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno že z zaslišanjem le ene od pogodbenih strank.

Sklep nº VIII R 46/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 03, 2009

Dejstvo, da je tožena stranka v poslovnem odnosu z Delovnim sodiščem v Mariboru (v zvezi z upravljanjem zgradbe, v kateri se to sodišče nahaja), predstavlja tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

November 02, 2009

Sklep nº VIII Ips 512/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu je petnajstdnevni subjektivni rok za odpoved varovan, če je predstojnik o izredni odpovedi odločil znotraj tega roka, odkar je bil seznanjen z razlogi za izredno odpoved, in če komisija na pritožbo javnega uslužbenca dokončno odloči v zakonskem roku. Ob pravočasni podaji izredne odpovedi s strani predstojnika nadaljnji potek varstva pravic, izrecno urejen v ZJU, na tek rokov za odpoved ne vpliva.

Sodba nº VIII Ips 46/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

Delavec, ki mu je pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga (ali razloga nesposobnosti), nima pravice do odpravnine, če mu delodajalec zagotovi možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas pri drugem delodajalcu, vendar samo pod pogojem, če se je drugi delodajalec v ponujeni pogodbi zavezal delavcu priznavati pravice, ki so odvisne od delovne dobe pri delodajalcu, tudi glede na delovno dobo pri prvem delodajalcu oziroma tako, kot da ne b...

Sklep nº VIII Ips 366/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

Pristojni organ delodajalca mora javnemu uslužbencu v državnem organu in upravi lokalne skupnosti podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v petnajstih dneh od seznanitve z razlogi za izredno odpoved. Nadaljnji postopek na podlagi pritožbe zoper izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami ZJU ne vpliva na rok za izredno odpoved iz drugega odstavka 110. člena ZDR. Tudi če je izredna odpoved lahko realizirana šele na podlagi odločitve pristojne komisije o zavrnitvi pritožbe del...

Sklep nº VIII Ips 350/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače določeno, razrešitev poslovodje s strani skupščine družbenikov na podlagi tretjega odstavka 449. člena ZGD pomeni, da tak delavec ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela poslovodje, zaradi česar ne more izpolnjevati obveznosti iz dotedanje pogodbe o zaposlitvi. Tako že sama razrešitev oziroma odpoklic poslovodje d.o.o., ki ni predmet delovnega spora, z vidika pogodbe o zaposlitvi za to delovno mesto lahko pomeni utemeljen razlog za odpoved pogodbe o ...

Sodba nº VIII Ips 232/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

Vrhovno sodišče je ves čas štelo, da je pogoj za zagotovitev delavčeve pravice do zagovora v smislu določb ZDR, da je delavcu predhodno vročena pisna obdolžitev in da je na zagovor pisno povabljen, razen ko je bil zagovor mimo teh pogojev opravljen ob izrecnem soglasju delavca. Težo kršitve, ki se kot razlog za izredno odpoved očita delavcu, ni štelo za okoliščino, zaradi katere bi bilo od delodajalca neutemeljeno pričakovati, da delavcu omogoči zagovor, niti ni za tak razlog upoštevalo nefor...

Sodba nº in sklep VIII Ips 70/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

ZDR ne določa, da bi moral delodajalec v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi posebej navesti in obrazložiti tudi okoliščine in interese strank, zaradi katerih ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Takšne okoliščine lahko dokaže v sodnem postopku.

Sodba nº VIII Ips 78/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2009

Roka za izredno odpoved ni mogoče podaljšati niti v primeru, če delavec opraviči svojo odsotnost in se ne udeleži prvega ali kasneje predvidenih zagovorov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners