Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2009

December 15, 2009

Sklep nº VIII R 49/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Iz kompetenčnega dejanskega stanja izhaja, da gre za spor o refundaciji dela sredstev iz naslova nadomestila plače, ki jo je tožeča stranka (delodajalec) naknadno izplačal svoji delavki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (toženec) pa naj bi bil na podlagi določb pokojninske in invalidske zakonodaje in dejstva, da je delavka tožeče stranke invalid II. kategorije invalidnosti, del teh prejemkov dolžan povrniti tožeči stranki. Gre za gospodarski spor, za katerega je po določbi druge...

Sklep nº VIII R 17/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Iz podatkov o kompetenčnem dejanskem stanju izhaja, da tožnik ni bil zaposlen pri toženi stranki. Tudi tožbeni zahtevek, ki ga je postavil, ni zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja in posledično plačilo za opravljeno delo iz takšnega razmerja, saj od tožene stranke zahteva plačilo za opravljeno delo le na podlagi dogovora o plačilu - v zvezi s sklepom tožene stranke o imenovanju tožnika za direktorja. Glede na navedeno ne gre za spor iz delovnega razmerja med delavcem in delodajal...

Sklep nº VIII R 22/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Ker je sporna odpravnina urejena v pogodbi o zaposlitvi, je potrebno tožnikovo pravico do odpravnine šteti za pravico iz delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 242/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Obvezno pokojninsko zavarovanje ne temelji zgolj na zavarovalniških načelih oziroma ne zagotavlja pravic le na podlagi in sorazmerno s plačanimi prispevki, temveč tudi na načelih vzajemnosti in solidarnosti. Določba petega odstavka 7. člena ZPIZ-1 ne zagotavlja pravic iz obveznega zavarovanja na podlagi plačanih prispevkov, kot to poskuša razlagati tožnik, temveč na podlagi plačila prispevkov, torej le, če so prispevki plačani. Tako peti kot šesti odstavek 7. člena dopuščata tudi izjeme, ki s...

Sklep nº VIII Ips 318/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Ko delavcu na obrambnem področju preneha delovno razmerje za določen čas zaradi poteka tega časa, glede na že jasno določen čas trajanja delovnega razmerja do določenega datuma v pogodbi o zaposlitvi ni podlage za uveljavljanje predhodnega varstva (vložitve zahteve in nato pritožbe) po določbah 100.a člena ZObr. Glede na določbe prvega odstavka 88. člena ZObr in 5. člena ZJU je treba uporabiti ZDR in s tem določbo tretjega odstavka 204. člena, po katerem lahko delavec neposredno pred sodiščem...

Sklep nº VIII R 43/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Predmet odločanja v novem postopku pred delovnim sodiščem je le tožbeni zahtevek za ugotovitev nezakonitosti sklepa nadzornega sveta in za njegovo (ponovno) imenovanje na to funkcijo. Zahtevek v celoti temelji na določbah ZGD-1 in se neposredno ne nanaša na pravice iz delovnega razmerja in delovno pravne predpise.

Sklep nº VIII Ips 122/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Odločba sodišča, izdana v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ne nadomesti pooblastila odvetniku za zastopanje stranke.

Sklep nº VIII R 26/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2009

Predmet spora so v izvršilnem postopku zarubljena sredstva. Da ta sredstva izvirajo iz tožničine plače, za opredelitev spora ni bistveno. Obveznost tožene stranke glede zarubljenih sredstev se presoja glede na obveznosti, ki jih je imela na podlagi sklepa, izdanega v izvršilnem postopku. Za takšne spore je podana pristojnost sodišča splošne pristojnosti in ne delovnega sodišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners