Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2009

March 31, 2009

Sklep nº VIII R 43/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 31, 2009

Določba 45. člena ZZZPB o pristojnosti socialnega sodišča ne pomeni posebne zakonske pristojnosti socialnega sodišča (glede na določbo tretjega odstavka 7. člena ZDSS-1) za področje sporov iz področja aktivne politike zaposlovanja, v katere okvir sodi tudi sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva.

Sklep nº VIII R 51/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 31, 2009

Izpodbijana odločba tožene stranke se v razlogih za naložitev prispevka za storitve institucionalnega varstva tožniku sklicuje na pogodbo o dosmrtnem preživljanju med tožnikom in upravičencem do storitve socialnega varstva, upošteva pa tudi izjavo tožnika, da bo doplačeval socialnovarstveno storitev za upravičenca. Bistvena za odločitev je torej razlaga civilnopravne pogodbe in izjave tožnika, vendar to še ne pomeni, da gre za spor o civilno pravnem razmerju med upravičencem socialne storitve...

Sklep nº VIII R 50/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 31, 2009

Spor obstaja v tem, ali sta na podlagi pravnega posla - pogodbe o dosmrtnem preživljanju z upravičencem do storitve institucionalnega varstva prva in druga tožnica zavezani za plačilo prispevka za storitev institucionalnega varstva v določenem znesku, in ali je tretja tožnica dolžna plačati razliko prispevkov, za katere je bil oproščen upravičenec do te storitve. Glede na to ne gre za spor o socialnovarstveni dajatvi ali pravici do socialnega prejemka (katere namen je reševati socialno varnos...

March 30, 2009

Sodba nº I Ips 254/2007 of Kazenski oddelek, March 30, 2009

Višje sodišče zavrne pritožbo in potrdi prvostopenjsko sodbo le, če hkrati ugotovi (1) da niso podani razlogi, iz katerih se sodba izpodbija, in (2) da ni kršitev zakona iz prvega odstavka 383. člena ZKP.

Sklep nº II Ips 611/2007 of Civilni oddelek, March 30, 2009

Sklep o vrnitvi v prejšnje stanje ni sklep, s katerim se konča postopek.

March 29, 2009

Sodba nº II Ips 891/2006 of Civilni oddelek, March 29, 2009

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 814/2006 of Civilni oddelek, March 29, 2009

Ker zahtevki tožnic temeljijo na različni dejanski podlagi, navedle pa so eno vrednost spornega predmeta, tretjina te pa ne presega revizijskega praga, revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 37/2009 of Civilni oddelek, March 29, 2009

Ker nepremičnina, ki je predmet predloga za nadaljevanje izvršbe, leži na območju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, je za odločanje o izvršbi na to nepremičnino pristojno to sodišče.

March 26, 2009

Sklep nº I Up 451/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Postopek za imenovanje predsednika sodišča, kot pravilno navaja sodišče prve stopnje, je urejen v določbah 62. člena ZS-UPB4. Ta med drugim določa, da je možen upravni spor le zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, o imenovanju predsednika sodišča in zoper sklep sodnega sveta o zavrženju kandidature (osmi odstavek 62. člena navedenega zakona).

Sklep nº VIII R 49/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2009

Za odločanje o sporih o pravici do socialnih prejemkov iz različnih naslovov, katerih namen je reševati socialno varnost upravičenca, je stvarno pristojno socialno sodišče v socialnem sporu.

Sklep nº X Ips 709/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Po tretjem odstavku 83. člena ZUS-1 revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Tožeča stranka v reviziji ni izkazala in tudi ne navajala, da ima njena zakonita zastopnica opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº I Up 283/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Taksni zavezanec ni plačal takse za predlog za obnovo postopka po nalogu oziroma opominu v 15-dnevnem roku, zato je sodišče pravilno odločilo, da mora poleg neplačane takse za predlog za obnovo postopka plačati še 50% pribitka kot kazensko takso. Stranka lahko zahteva pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, na podlagi 32. člena v zvezi z 32.a členom in 34. členom ZST vrnitev polovice plačane takse za vlogo, ki je bila zavržena v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa plačana.

Sodba nº I Ips 510/2008 in I Ips 72/2009 of Kazenski oddelek, March 26, 2009

V postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti se presoja zakonitost glede na določbe, ki so veljale v času storitve domnevnega kaznivega dejanja, vendar pa je potrebno tudi te določbe presojati v skladu s tedaj veljavnimi ustavnimi in splošnimi pravnimi načeli, ki so jih priznavali civilizirani narodi, predvsem pa z načelom zakonitosti.

Sodba nº I Ips 15/2009 of Kazenski oddelek, March 26, 2009

Zahtevo za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper odločbo o stroških kazenskega postopka zaradi kršitve določb ZKP, ki te stroške urejajo, ne pa zaradi nestrinjanja z odmero stroškov z izpodbijanjem dejanskih ugotovitev.

Sodba nº I Ips 70/2009 of Kazenski oddelek, March 26, 2009

Sodišče je obsojencu sodbo pravilno vročalo na naslov, ki ga je navedel zaslišan na glavni obravnavi, ko je bil tudi poučen, da mora sodišču sporočiti vsako spremembo naslova in na posledice svoje neaktivnosti.

Sodba nº XI Ips 20/2009 of Kazenski oddelek, March 26, 2009

Kaznivo dejanje roparske tatvine je sestavljeno iz tatvine in prisiljenja. Sila ali grožnja sta lahko uporabljeni neposredno po tatvini, na kraju storitve ali pri oddaljevanju s tega kraja, v vsakem primeru mora biti kaznivo dejanje tatvine že dokončano.

Sodba nº XI Ips 22/2009 of Kazenski oddelek, March 26, 2009

V primeru, ko je mogoče isti cilj doseči z več različnimi ukrepi, je potrebno ob upoštevanju načela sorazmernosti uporabiti tistega, ki je za obtoženca najmilejši - to pa ne pomeni, da je potrebno sukcesivno uporabiti vse milejše ukrepe.

Sklep nº I R 39/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Obstoji tehten razlog za določitev drugega sodišča, ker bi lahko okoliščina, da je dolžnica zaposlena pri pristojnem sodišču, vzbudila dvom v objektivno nepristranskost tega sodišča.

Sklep nº II Ips 842/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Obveznost vračila kredita ne nastane v primeru, ko banka brez naročila kreditojemalca denar nakaže tretjemu. Določbo kreditne pogodbe, po kateri kreditojemalec soglaša in dovoljuje, da kreditodajalec odobrena sredstva nakaže neposredno dobavitelju blaga, navedenem v potrjenem predračunu, je zato treba razumeti tako, da je banka pokazala potrebno skrbnost pri izvrševanju pogodbene obveznosti le, če je pred nakazilom sredstev iz pogodbe preverila, ali je kreditojemalec dal nalog za nakazilo teh...

Sklep nº I Up 423/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

V skladu s 13. členom Zakona o sodnih taksah je pogoje za oprostitev plačila sodnih taks dolžan izkazati prosilec. Sodišče prve stopnje je ob uporabi pravil o dokaznem bremenu pravilno odločilo na podlagi predloženih podatkov, na podlagi katerih pa ni mogoče z gotovostjo ugotoviti višine dohodka na člana tožnikovega gospodinjstva. Teh podatkov sodišče ni dolžno pridobivati po uradni dolžnosti, zato je upravičeno zavrnilo tožnikov predlog za oprostitev plačila sodnih taks.

Sklep nº X Ips 106/2009 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Tožnik je sam vložil revizijo, pri tem pa ni izkazal in tudi ne zatrjeval, da ima opravljen pravniški državni izpit, zato jo je sodišče kot nedovoljeno zavrglo.

Sklep nº I Up 107/2009 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Tožeča stranka mora jasno in določno navesti okoliščine in dejstva, ki se nanašajo na možnost nastanka težko popravljive škode.

Sodba nº X Ips 670/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Dokazno breme za izkazovanje lastništva delnice oziroma dela kapitala delniške družbe ob podržavljanju je na strani tožnika. To lastništvo bi lahko izkazoval z listino – delnico. Teh pa, kot je ugotovljeno v upravnem postopku in s čemer se strinja tudi prvostopno sodišče, tožnik ni predložil.

Sklep nº Cp 7/2009 in Cp 8/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Dejstvo, da vročitev tožbe glede na tedanja pravila v državi izvora ni bila opravljena pravilno, samo po sebi ne more predstavljati ovire za priznanje. Glede na to, da je bila osebna vročitev poskušana, da je bila poskušana na naslovu, ki ga je nasprotni udeleženec sam prijavil, in da je bila tožba vročena osebi, ki jo je nasprotni udeleženec predložil za sprejemanje pošte, pa ni mogoče reči, da mu ni bila dana možnost sodelovanja v postopku izdaje sodne odločbe, katere priznanje se zahteva.

Sodba nº X Ips 932/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Tožnik ni upravičena oseba za vložitev predloga za obnovo postopka. Tožnik namreč v času izdaje prvostopne odločbe, zoper katero predlaga obnovo postopka, ni bil zakoniti zastopnik A.A. Tudi dejstvo, da je bil po njeni smrti postavljen za upravitelja njene zapuščine, mu ne daje statusa upravičene osebe za vložitev predloga za obnovo postopka.

Sodba nº in sklep II Ips 448/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Glavnica je osnovni del dolga oziroma terjatve, katere(ga) predmet je vsota denarja; gre za tisto številno denarnih enot (numerični znesek), na katero se glasi takšna obveznost. Kapitalizirane zapadle obresti, pripisane h glavnici, niso nova glavnica, od katere bi lahko tekle procesne obresti vse do višine nove glavnice.

Sodba nº in sklep II Ips 834/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Potem, ko je sodišče ugotovilo, da tožnik ni (dokazal, da bi bil) padel in se poškodoval bodisi zaradi nezglajenega ledu, bodisi zaradi skupine drsalcev sredi drsališča, bodisi zaradi kombinacije obeh okoliščin, je tožbeni zahtevek zaradi neobstoja vzročne zveze med zatrjevanima opustitvama in nastalo škodo pravilno zavrnilo.

Sodba nº in sklep II Ips 787/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Ker sodišče ni odgovorilo na pritožbene navedbe v zvezi z njeno odgovornostjo za škodo, ki je nastala zaradi ponovnega zloma golenice, je kršilo prvi odstavek 360. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 99/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Zgolj dejstvo, da je zakonec skupni lastnik premoženja ali solastnik na posameznih stvareh skupnega premoženja za ugotovitev njegove preskrbljenosti ne zadošča. Za ugoditev preživninskemu zahtevku je bistvena ugotovitev, ali ima zakonec možnost to premoženje izkoriščati ali ne. Če se z njim brez lastne krivde ne more preživljati, je to eden od razlogov za njegovo nepreskrbljenost.

Sklep nº II Ips 888/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Upravna pot za uveljavljanje oziroma priznanje odškodnine je določena le v primerih, ko je upravičencu status (bivšega političnega) zapornika priznan (zgolj) s sklepom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic, posameznik pa uveljavlja odškodnino na podlagi takšnega priznanja.

Sklep nº X Ips 768/2008, enako tudi X Ips 767/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Ker je bilo pooblastilo odvetniku predloženo v fotokopiji z originalnim odvetnikovim žigom in podpisom, takšno pooblastilo ni popolno in se upoštevaje peti odstavek 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 šteje, da v obravnavani zadevi pooblastilo sploh ni bilo predloženo.

Sodba nº II Ips 24/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Nižji sodišči sta pravilno presodili, da je toženec osebnostno bolj primeren od tožnice, ker lahko nudi otroku večjo stabilnost, lažje sledi njegovim razvojnim in čustvenim potrebam, ter mu zagotavlja bolj ugodne razmere za nadaljnji osebnosti razvoj. Poleg tega sta upoštevali, da bo otrok ostal v znanem okolju, v katerem sedaj živi s tožencem in starimi starši, in do katerega kaže zelo pozitiven odnos.

Sodba nº II Ips 884/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Tožničin delodajalec ni uredil transportne poti v delovnih prostorih in je s tem opustil zagotovitev ustrezne varnosti delavcem.

Sodba nº II Ips 170/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Ugotovitve, da je bil porast hrupa na cesti v letih 2003-2006 izrazito visok, da gre za najhrupnejše odseke cest v svoji kategoriji v RS v nočnem času in da so prekoračene v podzakonskih aktih določene meje, omogočajo zaključek, da hrup presega običajne meje, da gre za takšen obseg motenj, da ga lahko štejemo za škodo, ki je tožnici ni treba tolerirati in da ne gre za normalne, običajne meje v tem okolju, ki bi trajale dalj časa.

Sklep nº X Ips 528/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Ker je Vrhovno sodišče o izpostavljenem pravnem vprašanju že sprejelo stališče, izpodbijana sodba pa od tega stališča ne odstopa, niso podani pogoji za dovoljenost revizije po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sodba nº II Ips 621/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Ker se je toženec s podpisom dodatka k pogodbi strinjal, da je tožnica obresti pravilno obračunavala, ne gre za pogodbeno določilo, s katerim bi bila določitev obrestne mere prepuščena eni pogodbenici.

Sodba nº II Ips 16/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Višina odmerjene odškodnine temelji na ugotovitvah v pravnomočni sodbi, povzetih po izvedenskem mnenju, izpovedbi tožnice ter medicinski dokumentaciji, pri čemer je sodišče glede na 179. člen OZ upoštevalo in pravno pravilno ovrednotilo tudi vse tiste okoliščine primera, ki jih revident ponovno poudarja.

Sodba nº X Ips 491/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Tožeča stranka v pritožbi zoper odločbo upravnega organa prve stopnje ni izpodbijala dejanskega stanja (dolžine prekopa, za katerega je bila odmerjena taksa), iz tožbenih navedb tudi ne izhaja, zakaj novih dejstev oziroma novih dokazov ni navedla že v postopku izdaje upravnega akta oziroma ni imela možnosti predložiti oziroma navesti le-teh. Tako so te tožbene navedbe predstavljale nedopustno tožbeno novoto iz 52. člena ZUS-1.

Sodba nº in sklep II Ips 544/2007 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Trditveno in dokazno breme za nastanek in višino škode tudi v pravdah iz delovnih nesreč zoper delodajalce nosijo tožniki.

Sklep nº X Ips 200/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Zgolj navedba vrednosti spora (punctuma) v uvodnem delu revizije, brez kakršnekoli navedbe v zvezi z dovoljenostjo revizije, za dovoljenost revizije ne zadostuje.

Sklep nº II Ips 774/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Zahtevek za plačilo procesnih obresti od vložitve tožbe do 21. 11. 2003 je postavljen poleg glavnice 25.654,58 EUR, čeprav ta v tem primeru predstavlja znesek kapitaliziranih obresti, ki so se natekle v času do vložitve tožbe. Zato te procesne obresti pomenijo stransko terjatev in v tem delu revizija ni dovoljena.

Sklep nº X Ips 1116/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Ker se v obravnavanem primeru pomanjkanja sposobnosti biti stranka zaradi neobstoja pravnega nasledstva ne da odpraviti (peti odstavek 81. člena ZPP), saj je bila tožeča stranka izbrisana iz sodnega registra zaradi zaključka stečajnega postopka, je nastala situacija, ko je revizija vložena po osebi, ki te pravice nima (več).

Sklep nº X Ips 71/2009 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Po ustaljeni upravnosodni praksi mora revident natančno in konkretno navesti sporno pravno vprašanje in pravno pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, okoliščine, ki kažejo na njegovo pomembnost, ter na kratko obrazložiti, zakaj je sodišče prve stopnje to vprašanje rešilo nezakonito.

Sodba nº X Ips 627/2004 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Vsak odhodek je treba preučiti v skladu z njegovo vsebino in ne le zgolj glede na njegovo pravno formalno obliko.

Sklep nº X Ips 247/2005 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Kadar se davek plačuje na podlagi samoobdavčitve, obnova ni možna, saj postopek ni bil dokončno končan, ampak začne davčni organ inšpekcijski postopek.

Sklep nº X Ips 178/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Ne v Zakonu o upravnem sporu ne v katerem drugem zakonu ni podana pravna podlaga, na podlagi katere bi bilo mogoče zoper sklep Vrhovnega sodišča, izdan v pritožbenem postopku v upravnem sporu, vložiti redno ali izredno pravno sredstvo.

Sklep nº X Ips 156/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Revident bi moral jasno in določno izkazati, kateri znesek predstavlja vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta oziroma pravnomočne sodbe. Izkazati bi moral, kaj navedeni znesek predstavlja in izrecno bi moralo biti jasno, koliko naloženega davka je še spornega.

Sodba nº X Ips 1826/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Upravni organ prve stopnje je vezan na odločitev organa druge stopnje in mora v postavljenem roku izdati novo odločbo. To pravilo velja tudi, če je v tem času sprožen upravni spor.

Sklep nº I Up 26/2009, enako tudi I Up 21/2009 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Končni zapis ni upravni akt, ker se z njim ne odloča o pravicah, obveznostih oziroma pravnih koristih stranke, niti drug akt, ki bi ga bilo mogoče na podlagi določb ZUS-1 izpodbijati v upravnem sporu ali v kakšnem drugem sodnem postopku.

Sodba nº X Ips 193/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Opustitev označbe „s.p.“ v odmerni odločbi ne vpliva na zakonitost odločbe, saj pomanjkanje označbe ne vpliva na odgovornost fizične osebe za davčne obveznosti.

Sklep nº I Up 236/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

V času vložitve tožbe upravni akt, ki se s tožbo izpodbija, še ni bil dokončen, s tem pa ni bila izpolnjena procesna predpostavka za vložitev tožbe v upravnem sporu in je iz tega razloga Upravno sodišče tožbo pravilno zavrglo kot preuranjeno.

Sklep nº X Ips 793/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Po ustaljeni upravno-sodni praksi Vrhovnega sodišča je trditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta.

Sklep nº X Ips 234/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Sodišče je tožnikovo pritožbo, ki jo je vložil 19. 1. 2007, ko je že veljal ZUS-1, obravnavalo kot revizijo in jo zavrglo, ker tožnik zanjo nima postulacijske sposobnosti.

Sklep nº I R 34/2009 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Delegacija pristojnosti sodišča prve stopnje v stadiju postopka, ko je bil ta na prvi stopnji z izdajo sklepa o zavrženju tožbe že zaključen, ni možna. Spričo tega dejstva je bilo odločanje o tožnikovem predlogu nujno omejeno le na tisti del, ki se nanaša na predlagano določitev drugega stvarno pristojnega višjega sodišča za odločanje o njegovi pritožbi zoper v postopku na prvi stopnji že izdan sklep. V tem delu pa je tožnikov predlog neobrazložen.

Sklep nº X Ips 713/2007, enako tudi X Ips 766/2007, X Ips 854/2007, X Ips 869/2007, X Ips 659/2007, X Ips 693/2007,X Ips 157/2008, X Ips 714/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Vprašanje, ki ga revidentka izpostavlja kot pomembno pravno vprašanje, ni vprašanje, ki bi bilo pomembno za razvoj prava, zagotovitev pravne varnosti ali enotne sodne prakse, saj je o tem vprašanju revizijsko sodišče že zavzelo stališče (X Ips 1783/2006 z dne 3.12.2008), ki je tudi uveljavljeno v sodni praksi sodišča prve stopnje. V skladu z navedenim stališčem pooblastilo ministra, ki ga ta podeli uradni osebi za odločanje v upravnem postopku, ni vezano na njegov mandat in ostane veljavno tu...

Sklep nº X Ips 797/2007, enako tudi 795/2007, X Ips 796/2007, X Ips 794/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Ker pooblaščenec ni predložil pooblastila tožeče stranke za vložitev revizije v roku, ki ga je določilo revizijsko sodišče, se revizija zavrže.

Sodba nº X Ips 935/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Zaradi dejstva, da sklep o dovolitvi izvršbe ni bil izdan v roku iz drugega odstavka 290. člena ZUP, sklep o dovolitvi izvršbe ni nezakonit. ZUP namreč v drugem odstavku 290. člena izrecno določa, da to dejstvo ne izključuje izdaje sklepa o dovolitvi izvršbe.

Sklep nº X Ips 505/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

O v obravnavani zadevi pomembnem pravnem vprašanju je Vrhovno sodišče že sprejelo stališče, in sicer je v zadevah X Ips 387/2008 z dne 8.5.2008, I Up 1148/2000 z dne 22.11.2001 in II Ips 627/2005 z dne 16.3.2006 odločilo, da premoženje, ki je bilo na podlagi 4. člena Zakona o zaplembi in izvrševanju zaplembe izvzeto iz zaplembe, že po samem zakonu ni bilo predmet zaplembe, zato ni bilo podržavljeno, in sicer ne glede na to, da se je odločba o zaplembi glasila na zaplembo celotnega premoženja,...

Sodba nº X Ips 583/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Pogoji za vračilo preveč plačanega davka so določeni v Zakonu o davčnem postopku, ki vračilo veže na nastop pravnomočnosti odločbe, s katero je odločeno, da je davčni zavezanec plačal preveč davka. Tudi ZUP ne daje podlage za vračilo davka, če je odmerna odločba odpravljena in vrnjena prvostopnemu organu v nov postopek.

Sodba nº X Ips 694/2004 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Določbe ZDavP se uporabljajo za odločanje o pravici do izterjave davčnega dolga tudi v primerih, ko je zastaranje sicer začelo teči po prej veljavnih predpisih, ni pa se po njih izteklo.

Sklep nº I Up 350/2006 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Neobstoječa oseba ne more opravljati procesnih dejanj niti sama niti po pooblaščencu. Tožba, vložena po pooblaščencu v imenu procesno nesposobne osebe, se zato zavrže. Nedovoljene pritožbe, vložene pred uveljavitvijo ZUS-1 ne postanejo revizije po določbi 107. člena ZUS, ampak ostanejo pritožbe.

Sklep nº X Ips 113/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Po presoji Vrhovnega sodišča revidenta trditvenega in dokaznega bremena nista izpolnila zgolj s trditvijo, da ima izpodbijana odločitev sodišča zanju škodljive posledice. Revidenta bi namreč morala navesti, kakšne konkretne posledice ima zanju izpodbijana odločitev in konkretne razloge, zaradi katerih so te posledice zanju zelo hude, ter vse to tudi izkazati.

Sklep nº II Ips 1178/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Omejitve dovoljenosti obnove zaradi novih dejstev in dokazov narekujejo, da je treba tretji odstavek 400. člena ZPP (tako pred kot po uveljavitvi Novele ZPP-A) razumeti tako, da sodišče postopka ne sme rekonstuirati izven okvirov dovoljenega razloga za obnovo, to je novega dejstva oziroma dokaza, zaradi katerega je bila obnova dovoljena. Iz tega izhaja, da mora sodišče pri ponovnem odločanju presojati utemeljenost tožbenega zahtevka na podlagi dejstev in dokazov iz prejšnjega postopka ter nov...

Sodba nº II Ips 53/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Tudi manjšinski delničar ima lahko položaj aktivnega delničarja v smislu odločbe Ustavnega sodišča U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002.

Sodba nº II Ips 762/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Tudi v avstrijskem pravu je, enako kot v slovenskem pravnem redu, uzakonjeno določilo, da pogodba nastane s soglasno voljo strank, dokler pa traja dogovarjanje in ponudba ni sprejeta, pogodbe ne nastane (paragraf 861 ABGB). Ponudbo za sklenitev pogodbe ureja paragraf 862 ABGB, ki določa, da lahko naslovljeno ponudbo za sklenitev pogodbe sprejme le v ponudbi določenem fiksnem roku. Ponudba za sklenitev pogodbe torej dajalca ponudbe zavezuje ves čas fiksnega roka, v katerem lahko naslovljenec t...

Sodba nº II Ips 901/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Pogodbeni stranki nista fizični osebi, torej je za presojo pogodbenega razmerja treba uporabiti drugi odstavek 399. člena ZOR. Ker posebni zakon, ki bi določal najvišjo pogodbeno obrestno mero med drugimi osebami ni bil sprejet, se postavlja vprašanje, ali za obravnavano pogodbeno razmerje velja četrti odstavek navedenega člena. Glede na to, da je bila posojilojemalka pravna oseba, za katero se pri sprejemanju odločitev pričakuje večja skrbnost in informiranost (18. člen ZOR), upoštevaje usta...

Sklep nº II Ips 913/2006 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Kadar uveljavlja tožnica zoper dve toženki, ki glede zahtevka na izstavo listine nista enotni sospornici, več zahtevkov z različno podlago, mora navesti vrednost spornega predmeta za vsak posamezen zahtevek, sicer si ne zagotovi pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 1099/2007 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Tudi pri odmeri odškodnine ožjim družinskim članom za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega je treba uporabiti kriterije, ki so določeni v 179. členu OZ.

Sklep nº X Ips 440/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Prvi odstavek 35. člena ZGD-1 po presoji Vrhovnega sodišča ureja le pooblastilo prokuristov na materialnopravnem, ne pa tudi na procesnem področju. Zato prokurist brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika ne more sam zastopati pravne osebe v sodnem postopku in tudi ne pooblastiti oziroma pooblastila prenesti na drugo osebo (npr. odvetnika).

Sklep nº X Ips 218/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2009

Revident ne navaja nobenih konkretnih okoliščin in dejstev, s katerimi bi konkretno in podrobno utemeljil zatrjevane zelo hude posledice. Le pavšalno zatrjevanje povezanosti konkretnega upravnega spora z denacionalizacijskimi zahtevki pa še ne more pomeniti zelo hudih posledic za revidenta.

March 24, 2009

Sodba nº Kp 1/2009 of Kazenski oddelek, March 24, 2009

Presoja, kako delovanje sodnika v kazenskem postopku vpliva na pravico obtoženca, da mu sodi nepristransko sodišče, je odvisna od okoliščin posameznega primera, in je ob tem treba upoštevati: vlogo sodnika v zadevi; naravo vprašanj, o katerih sodnik odloča; in posebne okoliščine, ki bi vendarle – izjemoma - narekovale bojazen pristranskega odločanja.

Sodba nº VIII Ips 71/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Če delavec zoper odločitev predstojnika ni uveljavljal varstva pravic oziroma ni uveljavljal sodnega varstva zoper dokončno odločitev, je postala odločitev o njegovih pravicah in obveznostih pravnomočna. V času veljavnosti pravnomočne odločitve delodajalca je lahko praviloma uveljavljal pravice le v okviru pravnomočne odločbe.

Sklep nº VIII R 10/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Poslovno razmerje sodišča s stranko v sporu lahko vzbuja dvom v nepristranskost sodišča pri odločanju o sporu te stranke. Zato obstajajo razlogi za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº Dsp 25/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča ni dovoljena.

Sodba nº III Ips 33/2007 of Gospodarski oddelek, March 24, 2009

Institut pripoznave dolga ima le omejen doseg, ki je zlasti povezan z zastaranjem (glej zlasti 341. in 364. člen OZ). Pripoznava dolga – kot sporočilo dolžnikovega stališča upniku, da dolg obstaja – logično ne pomeni nujno tudi tega, da dolg v resnici obstaja (uspeh tožničinega tožbenega zahtevka je bil namreč odvisen od obstoja toženkinega dolga, to je od obstoja izvršenih, pa ne plačanih del, in ne neposredno od toženkinega stališča o tem).

Sklep nº Dsp 116/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

V primerih, ko je revizija dovoljena po zakonu, višje sodišče ne sme odločiti, da je ne dopusti.

Sodba nº III Ips 105/2007 of Gospodarski oddelek, March 24, 2009

Pravica do povračila škode, ki jo povzroči državni organ, je urejena v prvem odstavku 26. člena URS; prej pa je bila urejena v prvem odstavku 248. člena Ustave SRS. Revidentka zmotno meni, da je bila starejša ustavna določba s tem, da je navezovala odškodninsko odgovornost države na „nezakonito ali nepravilno“ delo njenih organov, širša od sedanje ustavne določbe, po kateri obveznost nastane, kadar ti ravnajo „protipravno“.

Sodba nº VIII Ips 312/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Čeprav pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožena stranka ni postopala pravilno, ker ni uporabljala kriterijev določenih v KP dejavnosti, ampak se je mimo njih za kriterije dogovarjala s sindikatom, je iz dokaznih zaključkov nižjih sodišč razvidno, da bi (je) tožnik postal presežni delavec tako v primeru, če se za ohranitev delovnega razmerja uporabljajo kriteriji KP dejavnosti ali kriteriji, ki jih je delodajalec mimo KP dogovoril s sindikatom. Pri tem se, ker je de...

Sklep nº III Ips 227/2008 of Gospodarski oddelek, March 24, 2009

Revizija ni dovoljena zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje ugodilo pritožbi, razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Sklep nº III Ips 188/2008 of Gospodarski oddelek, March 24, 2009

Ker imajo zahtevki tožeče stranke različne dejanske podlage (ločena nakazila različnim upnikom tožene stranke), je za presojo dovoljenosti revizije odločilna vrednost vsakega tožbenega zahtevka posebej.

Sklep nº Dsp 21/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

S pritožbo iz 30. člena ZDSS-1 je stranki omogočeno izpodbijanje razlogov, iz katerih je sodišče druge stopnje vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje namesto, da bi (po dopolnjeni ali ponovljeni izvedbi dokazov oziroma drugih procesnih dejanj na obravnavi) samo odločilo v zadevi.

Sodba nº VIII Ips 474/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Ni mogoče zaključiti, da je tožnik zavrnil zagovor zaradi prekratkega časa za pripravo obrambe. Najprej se je zagovarjal s tem, da so očitki pavšalni, ko mu je zastopnik delodajalca predočil očitke nepravilnosti v posameznih konkretnih zadevah, pa se ni želel zagovarjati. Gre za enak položaj kot v primerih, ko delavec izrecno odkloni zagovor, ali če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor (drugi odstavek 83. člena ZDR). Delodajalec je zato lahko zakonito odločil o odpovedi pogodbe o zap...

Sodba nº VIII Ips 438/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Tožnica se neutemeljeno sklicuje na določbo 120. člena ZDR o pogodbi o zaposlitvi pripravnika, saj pripravništvo po ZDR ni obvezno (to ne izhaja niti iz Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine), tožnica pa v nasprotju s svojimi navedbami (in izvedenimi dokazi) že sama priznava, da tožena stranka sploh ni objavila potrebe po delu pripravnika.

Sodba nº VIII Ips 427/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Delodajalec bo iz istega poslovnega razloga lahko odpovedal delavcu pogodbo o zaposlitvi le enkrat. Tega ne spremeni okoliščina, da je imela pravnomočna odločitev sodišča za posledico reintegracijo tožnice: torej vzpostavitev stanja, kakršno bi bilo, če prve odpovedi iz istega poslovnega razloga v letu 2006 ne bi bilo. Tudi pravočasnost odpovedi v letu 2007 je mogoče presojati le tako: poslovni razlog je nastal 29. 3. 2006, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga pa je bila dana 12. 7. 2...

Sodba nº III Ips 123/2008 of Gospodarski oddelek, March 24, 2009

Smisel ugovora tretjega je, da se prepreči oprava izvršbe na določenem predmetu in s tem ohranijo tiste pravice, ki bi po opravljeni izvršbi ugasnile. Po že opravljeni izvršbi na določenem predmetu izvršbe zato ugovor tretjega ne more več doseči svojega namena. Zato drži, da tretji v načelu po že opravljeni izvršbi na določenem predmetu izvršbe v okviru izvršilnega postopka nima (več) pravnega sredstva, s katerim bi zaščitil svojo pravico, ki bi preprečevala izvršbo na tem predmetu. Vendar pa...

Sodba nº Kp 8/2008 of Kazenski oddelek, March 24, 2009

Nesvobodna spolna dejanja so prepovedana ne glede na čustva, ki naj bi jih 22-letna duševno motena oškodovanka gojila do obtoženega in ne glede na njen "normalen spolni nagon".

Sodba nº XI Ips 18/2009 of Kazenski oddelek, March 24, 2009

Trditve o domnevno nezakonitem ravnanju policistov, ki merijo na nedovoljenost dokaza, je možno ob presoji zakonitosti odreditve pripora upoštevati samo, če gre za dokaz, ki je že na prvi pogled nedovoljen.

Sodba nº VIII Ips 479/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Po KZ je glede na predpisano kazen kazniv tudi poskus kaznivega dejanja tatvine (22. člen v povezavi s prvim odstavkom 211. člena KZ). Že poskus v takšnem primeru zadošča za opredelitev odpovednega razloga po prvi alineji prvega odstavka 111. člena ZDR – da delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Pri tem je pomembna tudi določba 35. člena ZDR, po kateri se je delavec dolžan vzdržati ne le ravnanj, ki glede na naravo dela, ki...

Sodba nº VIII Ips 561/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 24, 2009

Ugotovitev izpodbijane sodbe o tem, da je delavec dne 10. 11. 2004 uspešno končal usposabljanje v okviru poklicne rehabilitacije, predstavlja ugotovitev dejanske narave, ki je v reviziji ni dovoljeno izpodbijati.

March 23, 2009

Sodba nº VIII Ips 316/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2009

Tožniku je delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo 19. 12. 2002, zato je varstvo pri delodajalcu dne 31. 12. 2002 glede na določbo 80. člena ZTPDR uveljavljal pravočasno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners