Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2009

April 29, 2009

Sodba nº XI Ips 34/2009 of Kazenski oddelek, April 29, 2009

V sklepu o odreditvi pripora morajo biti določno navedeni razlogi, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje - nekonkretizirano sklicevanje na kazensko ovadbo za obrazložitev utemeljenega suma ne zadošča.

April 23, 2009

Sodba nº I Ips 86/2009 of Kazenski oddelek, April 23, 2009

V položaju, ko vložnik zahteve za varstvo zakonitosti analizira v dokaznem postopku izvedene dokaze in napada dokazno presojo, ni mogoče sklepati, da navaja obstoj okoliščin in dejstev, ki bi ustvarjala dvom, da bi lahko predlagani in neizvedeni dokaz imel za posledico izrek oprostilne sodbe. Zatrjevana bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz drugega odstavka 371. člena ZKP ni podana.

Sodba nº I Ips 58/2009 of Kazenski oddelek, April 23, 2009

Sodišče mora obrambi omogočiti, da neposredno zasliši oziroma postavlja vprašanja osebi, ki je za obdolženca dala obremenilno izjavo (lahko je to soobdolženec, priča ali izvedenec) ter na tak način preveri njeno verodostojnost.

Sklep nº I Up 167/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

S pravnomočno odločitvijo o prošnji za mednarodno zaščito odpade podlaga za začasen ukrep omejitve gibanja.

Sklep nº X Ips 136/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Ker revident v reviziji ni niti neposredno niti opisno navedel, kateri pogoj za dovoljenost revizije iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1 naj bi bil v tem primeru izpolnjen, revizije v tem primeru ni mogoče dovoliti.

Sodba nº X Ips 1191/2005 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Pravica do odmere davka ne zastara med trajanjem upravnega in sodnega postopka, v katerih se odloča o zakonitosti odmerne odločbe. ZDO ne določa, da mora biti odmerna odločba dokončna ali pravnomočna, zato zadostuje izdaja odločbe in njena vročitev davčnemu zavezancu.

Sodba nº X Ips 888/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Izplačevalec osebnih prejemkov se mora ravnati po davčnih predpisih tudi, če nakazuje osebni prejemek fizične osebe na transakcijski račun tretje osebe ali v tujino. Prejemnik dohodka se namreč ne more izogniti plačilu davkov tako, da znesek pred prejemom odstopi neki tretji osebi, saj lahko razpolaga le z zneskom po obdavčitvi (neto znesek), ne pa tudi z zneskom pred obdavčitvijo (bruto znesek).

Sodba nº X Ips 269/2006 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Vrhovno sodišče v revizijskem postopku presoja le zakonitost sodbe, ki je predmet upravnega spora in ne odgovarja na tiste revizijske navedbe, ki se ne tičejo postopka.

Sklep nº X Ips 100/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Če revident ne izkaže obstoja kakšnega od pogojev za dovoljenost revizije iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, se taka revizija zavrne kot nedovoljena.

Sodba nº X Ips 397/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Predhodno vprašanje je pravno vprašanje o katerem odloča sodišče ali drug državni organ. Ugotovitev obstoja ali neobstoja določenih dejstev ni predhodno vprašanje, ampak gre za dejansko vprašanje.

Sklep nº X Ips 128/2009, enako tudi X Ips 23/2009, X Ips 140/2009, X Ips 659/2008, X Ips 302/2007, X Ips 197/2009, X Ips 139/2009, X Ips 227/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Tožnik je sam vložil revizijo, pri tem pa ni izkazal in tudi ne zatrjeval, da ima opravljen pravniški državni izpit, zato jo je sodišče kot nedovoljeno zavrglo.

Sodba nº X Ips 1038/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Odpis obveznosti, navedenih v seznamu zaostalih obveznosti, zaradi njihove neizterljivosti, na samo zakonitost in pravilnost sklepa o prisilni izterjavi nima vpliva, pač pa davčni organ v tem obsegu in v novem postopku prisilno izvršbo utesni.

Sklep nº I Up 157/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Če si stranka s tožbo ne more izboljšati svojega pravnega položaja, za tožbo nima pravnega interesa, zato jo je treba zavreči. Tožnik kot stranski udeleženec postopka v zvezi z odobritvijo javne prireditve si s tožbo svojega pravnega položaja ne more izboljšati, saj je bila javna prireditev izvedena pred vložitvijo tožbe. V primeru, ko ima tožnik zagotovljeno drugo sodno varstvo, ne gre za upravni spor zaradi posega v ustavne pravice.

Sklep nº X Ips 499/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Revidentka trditvenega in dokaznega bremena o obstoju zatrjevanega pogoja za dovoljenost revizije ni izpolnila s trditvijo, da ima izpodbijana sodba zanjo zelo hude posledice, ker bi z rušitvijo objekta prišlo do ukinjanja kmetijske proizvodnje. Rušitev spornega objekta, ki je v uporabi kot hlev in kot lopa za spravilo kmetijskih strojev in krme, namreč sama po sebi ne pomeni ukinitve kmetijske proizvodnje.

Sklep nº X Ips 84/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Glede na to, da odvetnica reviziji ni priložila novega pooblastila, je Vrhovno sodišče na podlagi petega odstavka 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 revizijo kot nedovoljeno zavrglo.

Sodba nº X Ips 103/2005 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Trditev, da morata tožena stranka in organ prve stopnje v tožnikovem primeru preveriti in upoštevati vse možne materialno – pravne podlage in ne le 34. člen ZTuj-1, nima materialno – pravne podlage, upoštevajoč 34. člen ZTuj-1 in nesporno okoliščino, da je tožnik v času, ko je predmetno vlogo vložil pri prvostopnem organu, prebival začasno v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za sezonsko delo.

Sklep nº X Ips 355/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Po 74. členu ZZad je z uveljavitvijo ZZad premoženje, ki so ga imele zadruge, postalo zadružno premoženje, torej to premoženje, tudi če ga je zadruga kasneje razdružila in je bilo preneseno na pravno osebo izven zadružne oblike organiziranosti, ne more biti predmet vračanja po 65. členu ZZad.

Sodba nº I Up 495/2005 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Odlok o PUP v 8. členu, ki ureja merila in pogoje za prometno urejanje, sicer določa, da morajo slepo zaključene ceste imeti obračališče, vendar pa to s predmetom tega upravnega spora, to je lokacijsko dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše, ni neposredno povezano. Investitorka je namreč pridobila potrebna soglasja lokalne skupnosti in komunalnih služb ter izkazala, da je urejen dostop z javne ceste do novo zgrajenega objekta, kar je pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja za predvidene obje...

Sklep nº X Ips 365/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Z izpodbijano odločbo, s katero je bilo odločeno, da se z dnem pravnomočnosti odločbe tožnik izbriše iz imenika ZAPS, se tožniku ne prepoveduje opravljanje vseh dejavnosti v okviru pridobljene izobrazbe, temveč le določenih, drugih dokazov glede ogroženosti, ki bi jih Vrhovno sodišče lahko preizkusilo, pa ni predložil. Revizija zato ni dovoljena.

Sklep nº X Ips 467/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Ker so bile nekatere nepremičnine upravičencema vrnjene v naravi, v tem delu ne gre za spor, v katerem bi bila pravica ali obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, revidentka pa z revizijo ne napada višine odškodnine za čisto neto aktivo podjetja ali vrednosti podjetja. Nadalje revidentka ni natančno in konkretno navedla spornega pravnega vprašanja, niti ni navedla ali predložila odločb, v katerih bi sodišče odločilo drugače kot v obravnavani zadevi, zelo hude posledice pa je samo pavš...

Sklep nº I Up 168/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Tožnik mora že v zahtevi za izdajo začasne odredbe konkretno navesti in izkazati okoliščine in pa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode, da je mogoča presoja, ali je zanj škoda težko popravljiva. Samo pavšalna zatrjevanja, da tožniku nastaja materialna škoda, ne morejo biti podlaga za sklep, da bo tožniku z izvršitvijo inšpekcijske odločbe prizadeta težko popravljiva škoda.

Sodba nº X Ips 595/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Opustitev oprave glavne obravnave ne pomeni bistvene kršitve pravil postopka v upravnem sporu, saj tožnik v tožbi ni s potrebno stopnjo verjetnosti utemeljil, v čem bi bilo zaslišanje priče pomembno za odločitev. Za sprejetje odločitve sodišča prve stopnje je bilo po presoji revizijskega sodišča dovolj podlage v podatkih upravnih in sodnega spisa, zato je sodišče prve stopnje lahko odločilo brez glavne obravnave na podlagi 2. alineje drugega odstavka 59. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 606/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Spor zaradi uveljavitve pravice do izredne denarne socialne pomoči je spor o socialnovarstveni dajatvi, o katerem je pristojno odločati socialno sodišče.

Sklep nº X Ips 172/2009 of Upravni oddelek, April 23, 2009

Tožnica je sodbo sodišča prve stopnje izpodbijala z eno vlogo, ki jo sicer imenuje „pritožba“, po pozivu sodišča pa v svojem dopisu navaja, naj jo sodišče obravnava kot pritožbo in revizijo. Ker gre za eno samo vlogo, jo Vrhovno sodišče obravnava kot revizijo, saj pogoji za pritožbo po določbi prvega odstavka 73. člena ZUS-1 niso izpolnjeni. Revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Tožnik je sam vložil revizijo, pri tem pa ni izkazal in tudi ne zatrjeval, da ima opravljen...

Sodba nº I Ips 10/2009 of Kazenski oddelek, April 23, 2009

Napačno je stališče, da je mogoče kaznivo dejanje zlorabe bančne kartice po 253. členu KZ storiti z bančno plačilno kartico tudi z dvigi na bančnem okencu ali nakupom žetonov v kasinoju.

Sodba nº I Ips 412/2008 of Kazenski oddelek, April 23, 2009

Pri kaznivem dejanju zlorabe kreditne kartice ni potrebno, da bi imel storilec denarno kritje ob uporabi kartice, ampak ga mora imeti ob dospetju, ko je dolžan blago ali storitev plačati, pri čemer mora že ob uporabi kartice vedeti, da ob plačilu ne bo imel kritja in da si bo na ta način pridobil premoženjsko korist.

Sodba nº I Ips 369/2008 of Kazenski oddelek, April 23, 2009

Pri kaznivem dejanju prepovedanega prehoda čez državno mejo je o poskusu mogoče govoriti takrat, ko storilec ob izpolnjenosti ostalih zakonskih pogojev drugo osebo spravi do točke, ki z vidika osebe, ki državno mejo prestopa na nedovoljen način, krajevno in časovno že pomenijo pričetek njenega prestopanja, z vidika storilca pa, da jih je s svojo aktivnostjo pripeljal v tak položaj, ki jim prestop meje realno omogoča.

April 22, 2009

Sodba nº X Ips 1270/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2009

Zakon ni določil izjem, ki bi dovoljevale pripravniku pristop k pravniškem državnem izpitu večkrat, kot je določeno v drugem odstavku 20. člena ZDPI.

Sklep nº X Ips 675/2008 of Upravni oddelek, April 22, 2009

Revidentka ni izkazala pogoja za dovoljenost revizije, saj neizdaja gradbenega dovoljenja še ne pomeni hudih posledic. V obravnavani zadevi ne gre za rušitev objekta, tudi sicer pa dejstvo, da zaradi nizkih dohodkov revidentka ne bo mogla ponovno zgraditi kleti, ne pomeni hudih posledic, saj s tem ni ogroženo njeno preživetje.

Sklep nº I Up 159/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2009

V obravnavani zadevi gre za društvo, ki je nepridobitno združenje (prvi odstavek 1. člena ZDru-1) in namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička (tretji odstavek 1. člena ZDru-1). To pa pomeni, da izguba dohodka, ki je pridobljen z dejavnostjo, od katere je v izkazu poslovnega izida prikazan edini dohodek tožeče stranke, ne more biti težko popravljiva škoda. Težko popravljiva škoda tudi ni izguba pričakovanega dohodka, ki niti ni vrednoten.

Sodba nº X Ips 170/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2009

Naknadno preverjanje carinskih deklaracij po določbah CZ ne izključuje izvedbe obnove carinskega postopka po določbah ZUP (1986).

Sodba nº I Up 149/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2009

Glede na ravnanje in izjave, ki sta jih prosilca navedla v postopku pridobitve mednarodne zaščite, v obravnavni zadevi ni mogoče zaključiti, da jima ob vrnitvi v izvorno državo grozi resna škoda v smislu 28. člena ZMZ, in sicer zaradi smrtne kazni ali usmrtitve, mučenja ali nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kazni prosilca v izvorni državi ter resne in individualne grožnje za življenje ali osebnost civilista zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oborože...

April 21, 2009

Sodba nº IV Ips 16/2009 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Ker je od zadnjega dejanja organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška, poteklo več kot dve leti, je kazenski pregon zastaral.

Sodba nº VIII Ips 1/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Glede na ugotovitev, da pri tožnici ob izdaji spornih odločb niso bile ugotovljene take spremembe v njenem zdravstvenem stanju, zaradi katerih bi bila zmanjšana njena delovna zmožnost za delo čistilke, je sodišče tožbeni zahtevek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja utemeljeno zavrnilo, saj pri njej invalidnost, kot jo opredeljuje ZPIZ-1 v 60. členu, ni bila podana.

Sklep nº VIII Ips 437/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Sodišče bi moralo tožbeni zahtevek zavrniti, ne pa zavreči tožbo. Tožnik je s tožbo uveljavljal ničnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kljub temu, da je od tožene stranke dobil le obvestilo o prehodu k drugemu delodajalcu. ZDR v tretjem odstavku 204. člena omogoča direktno sodno varstvo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in glede na postavljeni tožbeni zahtevek predhodni postopek pri delodajalcu niti ne bi bil potreben.

Sodba nº VIII Ips 441/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Ni nujno, da zavarovanec, pri katerem je ugotovljena telesna okvara in mu je priznana pravica do invalidnine, tudi ni več zmožen opravljati pridobitnega dela, kar bi imelo za posledico invalidnost I. kategorije.

Sodba nº VIII Ips 100/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Ob ugotovitvi, da je bil tožnik po kriteriju delovne uspešnosti neutemeljeno uvrščen med presežne delavce, je sodišče pravilno presodilo, da sta sporni odločitvi tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja tožnika nezakoniti.

Sklep nº VIII Ips 31/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

S sklepom sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe in sklepa sodišča prve stopnje ter vrnitvi zadeve v razveljavljenem obsegu v nov postopek oziroma novo sojenje, postopek pred sodiščem druge stopnje ni bil pravnomočno končan. Revizija je bila zato vložena zoper odločbo, zoper katero je po zakonu ni mogoče vložiti (drugi odstavek 374. člena ZPP).

Sodba nº IV Ips 84/2008 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Datuma izdaje vozniškega dovoljenja (kot upravne odločbe) ni mogoče enačiti z datumom pridobitve vozniškega dovoljenja kot upravičenja posameznika, da v cestnem prometu vozi motorno vozilo (določene kategorije), ki je pomemben za status voznika začetnika.

Sodba nº IV Ips 116/2008 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Policija glede varstva pred požarom ni prekrškovni organ oziroma lahko v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZP-1 nastopa (le) kot predlagatelj hitrega postopka o prekršku.

Sodba nº IV Ips 13/2009 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Za ugotovitev, da gre v konkretni zadevi za odločanje o isti stvari, mora biti podana subjektivna in objektivna identiteta med prekrškoma - slednja je vezana na dejanje, za katero je bil kršitelju izdan plačilni nalog in kot je v njem opisano, ne pa na sam historični dogodek.

Sodba nº IV Ips 6/2009 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Če je bilo o isti stvari že pravnomočno odločeno, sodišče v rednem sodnem postopku o prekršku s sodbo zavrne obdolžilni predlog oziroma v kasnejši fazi postopek s sodbo ustavi.

Sodba nº I Ips 453/2008 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Ker obsojenec v postopku pred sodiščem prve stopnje izločitve sodnikov zaradi vsebine odredbe o postavitvi izvedenca oziroma izločitve izvedenca zaradi dvoma v nepristranskost ni zahteval, je glede uveljavljanja te kršitve v zahtevi za varstvo zakonitosti prekludiran.

Sodba nº IV Ips 12/2009 of Kazenski oddelek, April 21, 2009

Kazenske točke v cestnem prometu se lahko izrečejo le vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje oziroma osebi, ki ji je vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

Sklep nº Dsp 18/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Tožnik se ne pritožuje zoper samo razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in vrnitev zadeve temu sodišču v novo sojenje. Pritožuje se le zato, ker sodišče druge stopnje ni sledilo njegovemu predlogu in vrnilo zadeve v novo sojenje pred spremenjenim senatom. To pa ni predmet pritožbe v smislu določb drugega odstavka 30. člena ZDSS-1.

Sodba nº VIII Ips 109/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

V četrtem odstavku 99. člena KZ je določeno, da se za storilca sme uporabiti samo tista pravna posledica obsodbe, ki je bila z zakonom določena ob času storitve kaznivega dejanja. Glede na to, da ZObr tega vprašanja ne ureja, je potrebno uporabiti navedeno splošno določbo KZ, na podlagi katere določb 5. alineje tretjega odstavka in sedmega odstavka 88. člena ZObr ni mogoče uporabiti v primerih, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno pred uveljavitvijo teh določb ZObr (pred 13. 6. 2002).

Sodba nº VIII Ips 96/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Če delavec svoje pravice do zagovora ne izkoristi, oziroma če zagovora ni bilo, določbe drugega odstavka 110. člena ZDR ni mogoče razlagati tako, da se je delodajalec z razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi seznanil šele na dan, ko je bil predviden neuspeli zagovor delavca, ker pač na ta dan ni izvedel ničesar novega.

Sodba nº VIII Ips 27/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 21, 2009

Ob dejanskih ugotovitvah sodišča, da je bila tožnica do 31. 12. 2002 razporejena na delovno mesto prodajalke v različne prodajne enote s sklepi tožene stranke, zoper katere kljub pravilnemu pravnemu pouku ni ugovarjala, in da ji je bilo v letu 2004 odrejeno delo v drugi prodajalni ob opredelitvi v pogodbi o zaposlitvi, da bo delala na delovnem mestu prodajalke na sedežu in v enotah tožene stranke, revizijsko sodišče soglaša, da tožena stranka pri teh razporeditvah oziroma odrejanju del ni rav...

April 20, 2009

Sklep nº VIII Ips 448/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Iz pooblastila za vložitev revizije je razvidno, da tega pooblastila odvetniku ni dal zakoniti zastopnik pravne osebe ampak prokurist. Prokurist glede na določbo 33. člena ZGD-1 ni zastopnik, ampak pooblaščenec stranke, kot pooblaščenec pa brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika za opravljanje procesnih dejanj ne more pooblastiti oziroma pooblastila prenesti na drugo osebo (npr. odvetnika).

Sodba nº VIII Ips 377/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

V Sporazumu o vprašanjih nasledstva (MSVN) so se države podpisnice dogovorile tudi glede nekaterih vprašanj, ki se nanašajo na področje pokojnin (Priloga E), vendar pri tem ne gre za določbe, na katere bi se lahko posamezniki pri uveljavljanju svojih pravic pred upravnimi organi in sodišči neposredno sklicevali (t. i. "self-executing treaty provisions"). Določbe 1., 2. in 3. člena citirane Priloge ne ustvarjajo pravic in obveznosti posameznikov, temveč urejajo zgolj razmerja med državami podp...

Sklep nº I R 50/2009 of Civilni oddelek, April 20, 2009

Pravdni stranki sta gospodarski družbi in zato v sporu veljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih. Stranki sta se pogodbeno dogovorili, da bo o sporu odločalo pristojno ljubljansko sodišče in je zato glede na naravo spora pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Sodba nº VIII Ips 472/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Začetek postopka ugotavljanja sposobnosti za opravljanje dela in izvajanje za to predpisanih ali potrebnih postopkov, ki naj bi omogočili objektivno ugotovitev relevantnih dejstev, s tem pa tudi možnost delavcu, da se lahko zoper očitke zagovarja, ne pomeni nedopustnega oziroma protipravnega ravnanja delodajalca.

Sodba nº VIII Ips 44/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Možnost zagovora mora biti zagotovljena pred odpovedjo, ne glede na to, da ima delavec sicer možnost sodnega varstva zoper odpoved.

Sodba nº VIII Ips 513/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Ravnaje tožene stranke, zaradi katerega naj bi tožniku po njegovem zatrjevanju nastala škoda, ni bilo nezakonito oziroma protipravno. Če se je delavec z razporeditvijo strinjal, kar se je lahko izkazovalo tudi tako, da zoper razporeditev ni uveljavljal varstva pravic, take razporeditve ni mogoče šteti za „škodljivo ravnanje delodajalca“.

Sodba nº VIII Ips 565/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni in predpostavlja odpoved brez pravice do odpovednega roka, za razliko od redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ta osnovni pogoj ni podan, če delodajalec kljub izredni odpovedi omogoči delavcu nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Na ta način namreč že sam delodajalec, kljub obstoju razlogov za izredno odpoved, pritrdi možnosti nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma pokaže interes za nadaljevanje in pr...

Sodba nº VIII Ips 539/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Iz 2. alineje prvega odstavka 92. člena ZObr jasno izhaja, da se pogodba o zaposlitvi „lahko podaljšuje“. Predvidena je torej le možnost podaljšanja, ki tožene stranke ne obvezuje k podaljševanju veljavnosti pogodb.

Sklep nº VIII Ips 560/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

ZPP veže pravočasnost predloga za obnovo postopka na dan, ko je stranka mogla navesti sodišču novo dejstvo oziroma nova dokazila, ne pa na dan, ko je ta dokazila prejela.

Sodba nº VIII Ips 505/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Za ravnanje tožnice, ki temelji le na napačnem razumevanju že z zakonom predpisanih pogojev za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, tožena stranka ne more biti odgovorna.

Sodba nº VIII Ips 383/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2009

Ker je bila tožnikova odsotnost za 14. 12. 2001 (zaradi specialističnega zdravniškega pregleda) predvidljiva, in ker o tej odsotnosti vnaprej (niti kasneje) ni obvestil tožene stranke, se šteje, da ni bil na razpolago za zaposlitev. To je imelo na podlagi 10. točke 25. člena Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti za posledico, da mu je utemeljeno prenehala pravica do teh denarnih ...

April 17, 2009

Sodba nº II Ips 1094/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Okoliščina, da je zaradi osebnega stanja oškodovanke obseg škode večji, ne vpliva na vprašanje obstoja vzročne zveze med ravnanjem in škodnim dogodkom. Predvidljivost (adekvatnost) posledic dejanja se pri ugotavljanju vzročne zveze upošteva le v razmerju do škodnega dogodka. Ob pravilni uporabi teorije o adekvatni vzročnosti bi zato morali sodišči tožnici odmeriti odškodnino glede na vse telesne omejitve, ki izvirajo iz zloma ledvenega vretenca in zaradi katerih duševno trpi.

Sklep nº II Ips 552/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2009

S tem, ko sodišče s predlagano spremembo tožbe ni seznanilo toženca in odločitve o predlagani spremembi ni sprejelo v obliki posebnega sklepa, ni ravnalo v tožničino škodo. S prvo opustitvijo bi mogla biti kršena le toženčeva pravica do izjave, morebitne negativne posledice druge opustitve za tožničin položaj pa so bile odpravljene z odločitvijo o zahtevku, kakršen je bil postavljen v predlagani spremembi tožbe.

Sodba nº II Ips 497/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Ker skupno premoženje ob zaključku sojenja na prvi stopnji še ni bilo razdruženo, je pravni posel, s katerim je eden od zakoncev brez soglasja drugega razpolagal z nepremičnino, ki sodi v skupno premoženje, izpodbojen. Na stanje v zemljiški knjigi, po katerem sta bila zakonca solastnika nepremičnine vsak do ½, bi se bil mogel sklicevati le dobroverni tretji.

Sodba nº II Ips 933/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Ker je (trasirana) menica enostranski in abstrakten pravni posel in ker je menični dolg lahko le tisto, kar je inkorporirano (in zapisano) v menici, toženec (trasant), kot mu je z dodatnimi razlogi pravilno pojasnilo že pritožbeno sodišče, zoper tožnico (remitenta) ne more uveljavljati ugovorov iz temeljnega pravnega posla (ugovorov o ustnem dogovoru in plačilu meničnega dolga s protidobavami). Revizijsko sodišče k tem razlogom še dodaja, da toženec ni dolžnik iz temeljnega razmerja (tožnica ...

Sklep nº II Ips 368/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Omejitev postulacijske sposobnosti stranke v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi je omejena le z izjemo iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, ki pa v obravnavani zadevi ne pride v poštev.

Sodba nº II Ips 1092/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº X Ips 40/2009 of Upravni oddelek, April 17, 2009

Revizija, vložena po izteku 30-dnevnega roka iz prvega odstavka 83. člena ZUS-1, je prepozna.

Sodba nº II Ips 276/2009 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Splošna osebnostna pravica je okvirna pravica, ki zajema raznovrstne osebnostne pravice, kot so pravica do življenja, zdravja in telesne integritete, do duševne integritete, do osebnega življenja itd.. Res je, da huda telesna poškodba lahko hkrati pomeni poseg v telesno in tudi v duševno integriteto, vendar to oškodovanca ne upravičuje, da bi za iste posledice telesne poškodbe zahteval odškodnino iz dveh različnih oblik škode: za duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in še ...

Sklep nº I R 49/2009 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Ker je mož sodnice civilnega oddelka pritožbenega sodišča, ki naj bi odločalo v postopku, tožeča stranka v tej pravdi, je bilo treba zaradi ohranitve videza nepristranskosti sojenja določiti za odločanje v postopku na drugi stopnji drugo višje sodišče.

Sklep nº II Ips 231/2009 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Razlika med prisojenim in neizpodbijanim delom odškodnine je enaka na pritožbeni in revizijski stopnji ter znaša 3.680,00 EUR. Ta znesek ne presega revizijskega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 612/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Toženkina morebiti pridobljena pravica zahtevati sklenitev najemne pogodbe ni absolutne narave. Gre le za obligacijsko upravičenje, ki ga družinskim članom imetnika stanovanjske pravice (in nekaterim uporabnikom) podeljuje ustrezna zakonska ureditev iz SZ v njegovem 147. členu oziroma iz sedanjega SZ-1 v njegovem 111. členu.

Sodba nº II Ips 795/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2009

Pogodbeni stranki sta s pogodbo o nezgodnem zavarovanju časovno omejili rok, v katerem upravičenec še lahko uveljavlja izgubo splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode. Ker splošni pogoji kot skrajno časovno točko za presojo invalidnosti določajo rok treh let po nezgodi, zavarovanec pa je oba izpaha v letu 2003 utrpel po tem roku, tožbeni zahtevek ni utemeljen.

April 16, 2009

Sodba nº I Ips 144/2008 of Kazenski oddelek, April 16, 2009

Za spremembo obtožbe v smislu 344. člena ZKP gre le, če se spremeni obtožencu prvotno očitana kriminalna količina.

Sklep nº III R 8/2009 of Gospodarski oddelek, April 16, 2009

Upnik namreč predlaga izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet, za predlagano sredstvo izvršbe pa je po 100. in 136. členu ZIZ, upoštevaje drugi odstavek 40.c člena ZIZ, krajevno pristojno sodišče dolžnikovega stalnega prebivališča.

Sodba nº II Ips 202/2009 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Souporaba poslovnega prostora s pogodbo ni bila predvidena; pogodbeni stranki z njo nista regulirali drugačnih razmer od tistih, ki so obstajale v času sklenitve pravnega posla. Ko so se te s tožničinim nastopom soposesti poslovnega prostora spremenile, je prenehalo razmerje, ki ga je pogodba urejala. Pogodba torej ne more predstavljati materialnega prava za presojo tistih (v konkretnem primeru »kasnejših«) razmerij, ki z njo niso bila urejena.

Sklep nº II Ips 873/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Za res iudicata gre ne le, ko tožnik vloži novo tožbo o pravnomočno že razsojenem zahtevku, pač pa tudi, ko je bilo zahtevku v celoti pravnomočno ugodeno, pa je bil ta prenizko postavljen in je predmet novega zahtevka razlika med prejšnjim (prenizkim) in realnim zahtevkom.

Sklep nº II Ips 995/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Presoja toženkine (ne)upravičenosti odkloniti izplačilo zavarovalne vsote, ki sta jo sodišči prve in druge stopnje opravili le znotraj okvira določb 908. in 909. člena ZOR, je pomanjkljiva, saj izhaja iz podmene o neoporečnosti zavarovalnega primera - torej smrti pravne prednice tožnikov kot za obe pogodbeni stranki ob sklenitvi življenjskega zavarovanja negotovega dogodka v pomenu določbe prvega dostavka 898. člena ZOR. Ko je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalni primer že nastal, ozi...

Sodba nº in sklep II Ips 38/2009 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Ker sta sodišči ugotovili, da je raztrganje degenerativne rotatorne manšete pustilo pri tožnici trajne posledice v funkcionalnem smislu, zgolj bolečine v ramenskem sklepu pred poškodbo, ne morejo biti v vzročni zvezi z omejeno gibljivostjo rame. Degenerativne spremembe so bile tako lahko le pogoj, na pa vzrok rupture.

Sklep nº X Ips 613/2007 of Upravni oddelek, April 16, 2009

V obravnavani zadevi ne gre za spor, v katerem je pravica oziroma obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, saj gre za spor o izdaji gradbenega dovoljenja, zato dovoljenost revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev. Ker revidentka ne navaja, katero naj bi bilo pomembno pravno vprašanje, ni izpolnila trditvenega in dokaznega bremena o obstoju pogojev za dovolitev revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº X Ips 718/2007 of Upravni oddelek, April 16, 2009

V obravnavanem primeru je bil postopek prisilne izterjave zoper tožnika po uradni dolžnosti ustavljen zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka. Tožnik si tako svojega položaja z revizijsko odločitvijo v ničemer ne more izboljšati, saj prisilne izterjave spornega davčnega dolga v nobenem primeru ni več mogoče uveljaviti. Tožnik že ob vložitvi revizije ni imel več pravno varovanega interesa, da izpodbija odločbo tožene stranke.

Sklep nº X Ips 253/2008 of Upravni oddelek, April 16, 2009

Tožeča stranka v reviziji, razen pavšalne navedbe pcto, ne obrazloži, kaj ta znesek predstavlja in kolikšen del izterjevanega davka je dejansko spornega. Kot hude posledice, ki naj bi ji nastale, tožeča stranka navaja, da bo morala isto terjatev plačati dvakrat po dveh pravnomočnih izvršilnih naslovih. Samo dejstvo, da proti tožeči stranki istočasno tečeta dva postopka prisilne izterjave, še ne pomeni, da bo morala tožeča stranka kot dolžnikov dolžnik isti dolg plačati dvakrat, temveč bo zaru...

Sodba nº II Ips 890/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Zaradi procesnega položaja, ki ga v pravdi ima, je bila tožnica tista, ki je morala dokazovati in dokazati resničnost tožnikovega avtorstva spornih spletnih komentarjev. Vendar z dokazi, ki jih je sodišče izvedlo na njen predlog, tožnica te svoje trditve ni uspela dokazati. Njihova dokazna moč je bila pač prešibka za argumentacijo, ki bi izključila vsak razumen dvom v resničnost toženčevega avtorstva.

Sklep nº II Ips 670/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Obstoj svaštva je torej vedno razlog za izključitev sodnika, ne glede na to, ali je zakonska zveza, s katero je svaštvo nastalo, prenehala.

Sklep nº II Ips 177/2009 of Civilni oddelek, April 16, 2009

V vsakem primeru je treba posebej ugotoviti, ali je prešlo premoženje v državno lastnino na podlagi 1. oziroma 2. točke prvega odstavka prvega člena Odloka AVNOJ ali pa na podlagi 3. točke prvega odstavka prvega člena tega odloka.

Sodba nº II Ips 255/2009 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Tožnici kot tuji državljanki je bila nepremičnina nacionalizirana po samem zakonu 8. 10. 1972, ko je Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (ZNZGP) začel veljati tudi na območju bivše cone B STO. Okoliščina, da je tožnica pred navedenim datumom nepremičnino pridobila z dedovanjem ni relevanta, saj zakon pri nacionalizaciji ni predvidel izjem, ko so bile nepremičnine podedovane.

Sodba nº in sklep II Ips 1209/2008 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 176/2009 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 895/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Niti prvi odstavek 939. člena ZOR niti kakšna druga določba ne določa, da bi se terjatev po prehodu na zavarovalnico kakorkoli spremenila, kar pomeni, da terjatev preide z vsemi lastnostmi, kot jih je imela v trenutku prehoda. To velja tudi za morebitno zastaranje terjatve. Vsakršen dvom o začetku teka zastaralnega roka odpravlja šesti odstavek 380. člena ZOR. Določba jasno pove, da začne teči zastaranje terjatve, ki jo pridobi zavarovalnica od zavarovanca zoper tretjega, takrat, ko začne teč...

Sodba nº in sklep II Ips 932/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Toženkin zavarovanec bi lahko preprečil trk s tožnico, če bi hitrost svoje vožnje prilagodil zahtevam, ki jih določata 45. in 58. člen Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, vendar pa je ključni vzrok konkretne nezgode nedvomno v ravnanju tožnice, ki je

Sklep nº II Ips 982/2006 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Tožnika (in toženca) sta navadna sospornika. Tožnika sta v tožbi za vse nedenarne zahtevke navedla enotno vrednost spora 2,100.000 SIT. Ob podmeni, da so vsi zahtevki ovrednoteni enako, je vrednost vsakega relevantnega zahtevka za dovoljenost revizije prenizka.

Sodba nº II Ips 629/2008 of Civilni oddelek, April 16, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners