Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2009

May 21, 2009

Sklep nº X Ips 592/2007 of Upravni oddelek, May 21, 2009

Čeprav je obveznost izražena v denarju, tožnik ni izkazal obstoja pogoja za dovoljenost revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, saj sporni znesek ne presega 20.000 EUR.

Sodba nº X Ips 91/2007 of Upravni oddelek, May 21, 2009

Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni (dejanski) uporabnik takšnega zemljišča. Plačila tega nadomestila je lahko oproščen le, če za to izpolnjuje predpisane pogoje (če je za določeno obdobje prejemnik socialne pomoči; če je prizadet zaradi elementarne nesreče), teh pogojev pa tožnik ne izpolnjuje.

Sodba nº in sklep X Ips 4/2004 of Upravni oddelek, May 21, 2009

V obravnavanem primeru je bila sodna odločba izdana, odrejena preiskava opravljena in zaseženi so bili predmeti (med njimi tudi sporne listine, ki se nanašajo na poslovanje tožnice), ki so bili davčnemu organu prve stopnje odstopljeni na podlagi ZUP in Sporazuma o medsebojnem sodelovanju organov policije in davčnih organov.

Sodba nº X Ips 131/2004 of Upravni oddelek, May 21, 2009

Dokončnost sklepa o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje ni pogoj za odločanje o pravočasnosti pritožbe.

Sodba nº X Ips 283/2006 of Upravni oddelek, May 21, 2009

Opravičljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje v upravnem postopku so samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih stranka ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi.

Sklep nº II Ips 618/2007 of Civilni oddelek, May 21, 2009

Ker je šlo za povračilo odškodnine štirim oškodovancem, temelji regresni zahtevek zavarovalnice zoper zavarovanca na štirih različnih dejanskih podlagah. Nobeden od teh posamičnih zahtevkov ne presega spodnje meje za dovoljenost revizije, zato toženčeva revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 219/2009 of Civilni oddelek, May 21, 2009

Sodišče zavrže revizijo, ki jo vloži zakoniti zastopnik stranke, če najpozneje v njej ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº I R 57/2009 of Civilni oddelek, May 21, 2009

Pavšalne trditve o desetletnem kratenju pravice do sodnega varstva ne morejo utemeljevati tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº I Ips 102/2009 of Kazenski oddelek, May 21, 2009

Sklep, s katerim sodišče odloči o dokaznem predlogu, je sklep procesnega vodstva, zato tudi ni ovir, da ga sodišče kasneje ne bi spremenilo oziroma preklicalo.

Sodba nº I Ips 50/2009 of Kazenski oddelek, May 21, 2009

Sodišče, ki je zavrnilo dokazni predlog na podlagi ocene, da je dejansko stanje v zadostni meri raziskano z izvedbo drugih dokazov, ni kršilo pravic obrambe.

Sklep nº I Ips 90/2009 of Kazenski oddelek, May 21, 2009

Zasebni tožilec ni upravičen vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 81/2009 of Kazenski oddelek, May 21, 2009

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti je vedno dolžan svoje trditve o kršitvah konkretizirati in jih tudi obrazložiti.

Sodba nº I Ips 47/2009 of Kazenski oddelek, May 21, 2009

Če opis kaznivega dejanja ne vsebuje nobenega očitka, ki bi predstavljal presežek nad normo o prekršku, dejanje, ki se očita obdolženemu, ni kaznivo dejanje, pač pa zgolj prekršek.

May 20, 2009

Sklep nº II Dor 8/2009 of Civilni oddelek, May 20, 2009

Ker se tudi po noveli ZPP-D ohranja izključitev revizije na določenih področjih, zakon pa revizije v zapuščinskem postopku, ki je vrsta nepravdnega postopka, ne določa, Vrhovno sodišče Republike Slovenije revizije ni smelo dopustiti.

Sklep nº X Ips 185/2009 of Upravni oddelek, May 20, 2009

Zelo hudih posledic, ki jih zatrjujejo tožniki, to je možnost, da nepremičnina, na katero se nanaša izdano enotno dovoljenje za gradnjo, tožnikom ne bo vrnjena v naravi, pa ni mogoče uveljavljati v obravnavanem upravnem sporu. Takšne posledice bi tožniki lahko preprečili v postopku denacionalizacije oziroma lastninjenja oziroma z izpodbijanjem pogodbe, na podlagi katere je investitor obravnavanega posega v prostor postal lastnik obravnavanega zemljišča.

Sodba nº X Ips 179/2006 of Upravni oddelek, May 20, 2009

Ker je bila odločba geodetske uprave izdana kot izvedba s sodno poravnavo določenih medsebojnih obveznosti, tožnik v tem upravnem sporu ne more izpodbijati tega, kar je bilo s sodno poravnavo dogovorjeno.

May 19, 2009

Sodba nº IV Ips 14/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Če zahteva za varstvo zakonitosti navaja, da sodišče ni v celoti ugotovilo, ali so bili podani pogoji za pretrganje zastaranja (kar predstavlja dejansko podlago odločanja), uveljavlja nedovoljen razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº XI Ips 42/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Sklep o podaljšanju pripora po vložitvi obtožnice ne rabi vsebovati vsega, kar je v drugem odstavku 202. člena ZKP predpisano za sklep o odreditvi pripora, mora pa biti iz obrazložitve sklepa razvidno, da je sodišče opravilo preizkus, ali so vsi razlogi za pripor (še vedno) podani.

Sodba nº XI Ips 40/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Zgolj zaupen in zaprt odnos obdolženca z ostalimi udeleženci za sklepanje o danosti pripornega razloga koluzijske nevarnosti ne zadošča.

Sodba nº IV Ips 21/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

V primeru prekrškov zoper varnost javnega prometa hitri postopek (med drugim) ni dovoljen, če je za prekršek predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Sodba nº IV Ips 19/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometa, mora poleg splošnih sestavin vsebovati število kazenskih točk, navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum izdaje vozniškega dovoljenja.

Sodba nº IV Ips 22/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

V postopku o prekršku proti vozniku začetniku sme sodišče stransko sankcijo 18 kazenskih točk omiliti le tako, da izreče 6 kazenskih točk v cestnem prometu.

Sodba nº XI Ips 39/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Utemeljen sum je visoka stopnja artikulirane, konkretne in specifične verjetnosti, da je določena oseba storila kaznivo dejanje.

Sodba nº IV Ips 94/2008 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Okvir hitrega postopka o prekršku, v katerem je izdan plačilni nalog, je najkasneje s tem dejanjem prekrškovnega organa zamejen in ga v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo ni dopustno širiti na druge osebe, ki jih izdani plačilni nalog ne zajema.

Sodba nº XI Ips 35/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Pri presoji obrazloženosti sklepa (o odreditvi pripora) je treba upoštevati celoten sklep.

Sodba nº IV Ips 28/2009 of Kazenski oddelek, May 19, 2009

Sodišče se v postopku o prekršku ni upravičeno spuščati v pravilnost in zakonitost posameznih pravnomočnih odločb, s katerimi so bile izrečene kazenske točke.

May 18, 2009

Sodba nº in sklep II Ips 34/2009 of Civilni oddelek, May 18, 2009

Škoda, ki jo zaradi stavke utrpi pravni subjekt, ki ni delodajalec stavkajočih delavcev je škoda, ki je bila povzročena v zvezi z delom, tretji osebi. Oškodovanec lahko zahteva v takšnem primeru plačilo odškodnine od delavcev le, če so ti škodo povzročili namenoma.

Sodba nº II Ips 750/2008 of Civilni oddelek, May 18, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

May 13, 2009

Sklep nº I Up 56/2009 of Upravni oddelek, May 13, 2009

Izpodbijani sklep pomeni zgolj procesno odločitev in ne vsebinske odločitve o materialni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika.

Sklep nº X Ips 148/2009 of Upravni oddelek, May 13, 2009

Ker je trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije na strani revidenta, samo revizijska navedba, da se revizija vlaga na podlagi 83. člena ZUS, za dovolitev revizije ne zadošča.

May 12, 2009

Sodba nº XI Ips 41/2009 of Kazenski oddelek, May 12, 2009

Čeprav so prekrški milejša oblika kaznivih ravnanj, je sodišče ravnalo zakonito, ko je pri ugotovitvi o kontinuiranem nasilnem obnašanju osumljenca, ki utemeljuje sklep o obstoju ponovitvene nevarnosti, upoštevalo tudi število in naravo storjenih prekrškov.

Sklep nº VIII Ips 79/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Zahtevek za plačilo denarnega zneska pokojnine za določeno časovno obdobje (tudi če je odmera višine šele naložena toženi stranki) skupaj z zahtevkom za plačilo zakonskih zamudnih obresti od zapadle glavnice pokojnine, je predmet premoženjskega socialnega spora iz 1. točke 31. člena ZDSS-1, v katerem je revizija dovoljena po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek.

Sklep nº Dsp 9/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Tožena stranka je v pritožbi dokazala obstoj neenotne sodne prakse sodišča druge stopnje glede pravnega vprašanja, ki je bistvenega pomena za odločitev o višini odpravnine delavcu invalidu po 109. členu ZDR (pri čemer Vrhovno sodišče o podobnem pravnem vprašanju še ni odločalo). Ni namreč enotnega stališča o tem, ali je osnova za izračun odpravnine plača in nadomestilo delovnega invalida, dvojna plača ali plača, ki bi jo dobil, če bi delal poln delovni čas.

Sklep nº VIII Ips 152/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Ker je bil spor v tej zadevi voden v zvezi s podpisom sporazuma o prenehanju delovnega razmerja v letu 1999, razlog za obnovo postopka se morejo biti navedbe v zavrženi kazenski ovadbi, ki se nanašajo na ravnanje odgovorne delavke v letu 2003.

Sodba nº XI Ips 30/2009 of Kazenski oddelek, May 12, 2009

V fazi postopka, ko je obtožnica že pravnomočna, sme sodišče (za razliko od odreditve pripora v preiskavi) odrediti pripor tudi iz drugega pripornega razloga, kot ga ponuja državni tožilec v svojem predlogu.

Sodba nº XI Ips 43/2009 of Kazenski oddelek, May 12, 2009

Sodišče ne sme uporabiti strožjega ukrepa, če se da isti namen doseči z milejšim. Odločanje o ukrepih vsebuje tudi prognozo (predvidevanje), ki mora temeljiti na dejstvih, da bo obdolženec izrečeni ukrep spoštoval.

Sodba nº XI Ips 38/2009 of Kazenski oddelek, May 12, 2009

S tem, ko je sodišče v zvezi s presojo obstoja ponovitvene nevarnosti pri ugotovitvi o nasilnem obnašanju osumljenca upoštevalo tudi obsodbo za drugovrstno kaznivo dejanje ter podatek o predkaznovanosti za prekrške, ni ravnalo nezakonito.

Sodba nº VIII Ips 134/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Tožnica ni ravnala v nasprotju z navodili osebnega zdravnika, saj je imela njegovo odobritev za vse očitane aktivnosti, ki jih je opravila v času bolniške odsotnosti. Tožena stranka zato ni dokazala odpovednega razloga iz šeste alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 203/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

V primeru prenehanja delovnega razmerja na podlagi šestega odstavka 88. člena ZObr ni mogoče uporabiti delovnopravnih določil iz ZDR in ZJU o redni in izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno z določili o roku za odpoved. Gre za drug način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je urejen v področnem zakonu in ki ga dopuščata tako 3. točka prvega odstavka 154. člena ZJU kot tudi sedma alinea 75. člena ZDR. Njegova posebnost se kaže zlasti v tem, da zakonodajalec ni predvidel in določil rok...

Sklep nº Dsp 14/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi sodbe sicer navedlo razloge o tem, zakaj meni, da toženčeva v pobot uveljavljana terjatev ne obstoji, vendar v izreku sodbe o pobotnem ugovoru ni odločilo. S tem je storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Ker o tem delu spora sploh še ni bilo odločeno, je sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje utemeljeno razveljavilo in vrnilo zadevo temu sodišču v novo sojenje. V nasprotnem pri...

Sklep nº Dsp 13/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Tožeča stranka izpodbija sklep o nedopustitvi revizije s sklicevanjem, da je od Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pomembnem pravnem vprašanju. Presoja o obstoju tega razloga za dopustitev revizije je glede na določilo tretjega odstavka 32. člena ZDSS-1 pridržana izključno sodišču druge stopnje, ni pa to pritožbeni razlog.

Sklep nº Dsp 8/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

V sodni praksi sodišča druge stopnje ni enotnosti glede pravnega vprašanja, ki je bistvenega pomena za odločitev o višini odpravnine delavcu invalidu po 109. členu ZDR, in sicer, ali je osnova za izračun odpravnine plača in nadomestilo delovnega invalida, dvojna plača ali plača, ki bi jo dobil, če bi delal poln delovni čas. Vrhovno sodišče o podobnem pravnem vprašanju še ni odločalo. S tem je tožena stranka dokazala obstoj razloga iz druge alinee prvega odstavka 32. člena ZDSS-1.

Sklep nº VIII Ips 176/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

Podpisa potrdila o prevzemu pisanja zakon ne opredeljuje kot pogoja za veljavnost vročitve, temveč je to le listinski dokaz, da je bila vročitev opravljena. Sama vročitev se lahko dokazuje tudi z drugimi dokazi.

Sodba nº VIII Ips 352/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 12, 2009

M.O. je opravljanje dejavnosti športa v celoti prenesla na toženo stranko, kar pomeni, da je bil nanjo v vsebinskem smislu prenesen tudi tisti obseg dejavnosti športa, ki ga je na podlagi pogodbe do tedaj za M.O. opravljala ŠZ. Poleg identitete dejavnosti, katere opravljanje je M.O. prenesel s ŠZ na toženo stranko, kaže na uporabo instituta iz 73. člena ZDR tudi to, da je tožena stranka zaposlila vse delavce, ki so bili do tedaj zaposleni pri ŠZ.

Sodba nº in sklep III Ips 81/2007 of Gospodarski oddelek, May 12, 2009

Predpostavke odškodninske odgovornosti po 76.b členu ZUN bi bile izpolnjene, če bi kljub odrejeni in izvršeni sanaciji posledic nedovoljenega posega v prostor, bila še vedno podana poškodba okolja; pri opredelitvi pojma poškodbe okolja je treba izhajati iz definicije 8. točke 5. člena ZVO. Pojem premoženjske škode po splošnih načelih odškodninskega prava je odprt in v tem pogledu širši od pojma poškodbe okolja iz 76.b člena ZUN, ki je opredeljen s predpostavkami iz 8. točke 5. člena ZVO.

May 11, 2009

Sodba nº VIII Ips 97/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Ker so določbe KPND, ki določajo omejitve pri premestitvah javnih uslužbencev iz kraja v kraj, zanje ugodnejše (širše) kot jih določa ZJU, jih je potrebno upoštevati.

Sklep nº VIII Ips 515/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Če pride do nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca, iz drugega odstavka 69. člena ZJU izhaja, da se delovno razmerje za določen čas sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca. Po poteku določenega časa oziroma s prenehanjem razloga za takšno delovno razmerje ni predvideno odločanje s posebnim pisnim sklepom, ki bi moral biti obrazložen in vročen javnemu uslužbencu.

Sodba nº VIII Ips 493/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Tožencu je bila pravica do doplačila oskrbnih stroškov priznana z dokončno in pravnomočno odločbo. Iz odločbe Centra za socialno delo izhaja, da je toženec dovolil zemljiškoknjižno zavarovanje izplačanih zneskov pomoči na svojo nepremičnino. Zakaj se vknjižba ni "sprovedla" ni bistveno, zaradi te opustitve pa nosi posledice tožeča stranka sama.

Sodba nº VIII Ips 454/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Zaključek sodišča o datumu seznanitve z razlogom za odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavlja dejansko ugotovitev, na katero je revizijsko sodišče vezano, saj v skladu s tretjim odstavkom 370. člena ZPP revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº VIII Ips 93/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Datum seznanitve z razlogom za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavlja dejansko ugotovitev.

Sodba nº VIII Ips 523/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Sodišči druge in prve stopnje sta se glede roka za razveljavitev izpodbojne pogodbe zmotno oprli na določbo 99. člena OZ v zvezi z 11. členom ZDR. V tem primeru namreč velja specialna ureditev ZDR, ki sporazumno razveljavitev uvršča med primere oziroma načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi, in ki v tretjem odstavku 204. člena določa, da ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi (torej tudi prenehanja zaradi sporazumne r...

Sklep nº VIII Ips 527/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Čeprav je glede na določbo 100.a člena ZObr pravni pouk v izpodbijanem sklepu očitno napačen, ta okoliščina ne more spremeniti zakonskih določb o sodnem varstvu, ki je dovoljeno le pod pogojem, da je javni uslužbenec (delavec na upravnem področju) izkoristil možnost pritožbe.

Sodba nº VIII Ips 466/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Glede na določbo 114. člena ZDR je odpoved starejšemu delavcu brez njegovega soglasja nezakonita. Vendar to velja le v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga, ko delodajalec delavcu ne ponudi nove pogodbe o zaposlitvi, ali v primeru, ko mu istočasno z odpovedjo ponudi sklenitev nove pogodbe za (ustrezno) zaposlitev, pa delavec nove pogodbe ne podpiše. Če pa ob odpovedi s ponudbo nove ustrezne pogodbe to novo pogodbo podpiše, je njegovo varstvo omejeno. Po tretjem ods...

Sklep nº VIII Ips 16/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Tudi v delovnem sporu sodišče odloča v okviru trditvene in dokazne podlage, ki jo predložijo stranke. Če tožnik izpodbija odpovedni razlog le deloma, deloma pa sploh ne in v zvezi s tem tudi ne ponudi nikakršnih dokazov, sodišče po določbah 7. člena ZPP ne samo da ni dolžno, ampak tudi ne sme ugotavljati teh dejstev in izvajati dokazov.

Sodba nº VIII Ips 397/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Ker je tožnik uveljavil sorazmerni del starostne pokojnine pri tujem nosilcu zavarovanja tudi ob upoštevanju v Republiki Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe, je izčrpal izbirno pravico iz drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 in ne more uspešno uveljavljati enake pravice na podlagi iste pokojninske dobe tudi v Republiki Sloveniji.

Sodba nº VIII Ips 401/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Tožnik je bil v spornem obdobju v aktivni vojaški službi v JLA in po 18. 10. 1991 ni bil ves čas v kakšnem od statusov, navedenih v četrti alinei prvega odstavka 2. člena ZPIZVZ. Sodišče je zato utemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek za priznanje pravice do starostne pokojnine po vojaških predpisih.

Sklep nº VIII Ips 495/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 11, 2009

Revizija, ki jo vloži stranka sama, ni nerazumljiva ali nepopolna vloga v smislu 108. člena ZPP.

May 07, 2009

Sodba nº I Ips 21/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Očitkov z žaljivo vsebino nepregledno velikih skupin ljudi pravno ni mogoče šteti za razžalitev ali kakšno drugo kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime vseh članov skupine oziroma vsakega člana posebej.

Sklep nº I Ips 149/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti takrat, ko postane sodba formalno in materialno pravnomočna glede vseh delov sodbe.

Sodba nº I Ips 405/2008 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka po 3. točki prvega odstavka 371. člena ZKP je omejena na čas glavne obravnave in na zahtevo obdolženca po tolmaču, ki mu ga sodišče ni preskrbelo - zato v fazi zbiranja obvestil s strani policije in v predkazenskem postopku (v fazi preiskave) sploh ne more biti podana.

Sodba nº I Ips 24/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Za presojo kršitev pravic obrambe (zaradi zavrnitve dokaznih predlogov) so relevantne le navedbe, s katerimi je obramba utemeljevala svoje dokazne predloge v rednem postopku - s spremembo argumentacije zakonitosti izpodbijane pravnomočne sodbe ne more spodnesti.

Sodba nº in sklep II Ips 626/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Toženec ima pravni interes vložiti pritožbo zoper sklep, za katerega meni, da pomeni kršitev njegove pravice do meritorne odločitve o zahtevku, glede katerega se je že spustil v obravnavanje.

Sklep nº II Ips 1167/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2009

V obsegu, v katerem lastninsko preoblikovanje družbenopravne osebe še ni bilo izvedeno, ima v skladu z odločbo Ustavnega sodišča U-I-426/98 položaj upravičencev po ZIKS prednost pred položajem upravičencev do lastninjenja po ZLPP oz. ZZLPPO. Pravna narava odločbe, katere posledica je bila izvzem stvari iz premoženja osebe, ki je bilo predmet lastninskega preoblikovanja, pri tem ni bistvena.

Sklep nº II Ips 615/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Odločilno je, ali je katero od strokovno napačnih ravnanj ali opustitev zdravstvenega osebja tožene stranke v »procesu«, trajajočem v času od sprejema J. Š. do zaključka poroda, samo zase ali v povezavi z nekaterimi drugimi ali v povezavi s subjektivnimi in objektivnimi okoliščinami na strani porodnice

Sodba nº II Ips 797/2006 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Ker gre za dejanske ugotovitve, ugotovitev o vsebini pogodbe v revizijskem postopku ni dovoljeno preizkušati.

Sodba nº II Ips 172/2009 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje sta zgolj podlaga za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju, na katerem je bila pridobljena lastninska pravica na originaren način po pogojih iz prvega odstavka 116. člena SZ1, njun obstoj pa ni predpostavka pridobitve lastninske pravice.

Sklep nº I Up 180/2009 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Tožeča stranka kljub pozivu sodišča ni predložila pisne izjave o premoženjskem stanju, zato je odločitev, s katero sodišče prve stopnje ni ugodilo predlogu tožeče stranke za oprostitev plačila sodnih taks, pravilna in zakonita.

Sklep nº II Ips 26/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

V reviziji zapisani naslovnik Okrožno sodišče v Kopru predstavlja nepristojno sodišče v zvezi z vloženo revizijo. Sestavljalec revizije, ki je hkrati odvetnik, ne ravna dovolj skrbno, če pred podpisom revizije ne preveri, ali je vloga pravilno naslovljena.

Sodba nº II Ips 812/2006 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Vprašanje sklepčnosti tožbe je vprašanje materialnega prava. Presoja sklepčnosti tožbe zajema najprej opredelitev življenjskega primera, na katerega tožnik navezuje pravno posledico, za tem opredelitev pravno relevantnih dejstev, ki izhajajo iz konkretnega življenjskega primera, ter končno subsumpcijo teh dejstev pod pravno normo.

Sklep nº II Ips 1236/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2009

V postopku delitve solastnega premoženja revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 640/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Zastaralni roki po 141. členu ZD veljajo le takrat, ko tožnik z dediščinsko tožbo zahteva zapuščinske predmete od posestnika, ki jih ima v posesti kot svojo dediščino. Za zastaranje pravice zahtevati posamezno stvar iz zapuščine od nekoga, ki ima stvar v posesti na podlagi kakšnega drugega naslova, pa veljajo splošna pravila civilnega prava. Tožnik torej ni vezan na rok iz 141. člena ZD, saj uveljavlja lastninski zahtevek zoper toženko, ki trdi, da ima stanovanje v posesti kot njeno posebno p...

Sodba nº X Ips 347/2006 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Davčni zavezanec za davek od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev, pridobljenih pred potekom 3 let od prodaje, je tudi tisti, ki z namenom, da bi se izognil plačilu tega davka, sklene navidezno darilno pogodbo z drugim, ki vrednostne papirje nato proda.

Sodba nº II Ips 79/2009 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 552/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Ker je tožnik dokazni predlog za postavitev izvedenca grafologa z namenom ovrženja izjave priče o pristnosti njenega podpisa na pisni izjavi predlagal neposredno po zaslišanju priče, je tak predlog pravočasen (drugi odstavek 286. člena ZPP).

Sklep nº X Ips 214/2008 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Kadar je sporna odločba, ki je predmet upravnega spora, delno odpravljena, ni več sporna celotna odločba, ampak samo tisti del, ki ni bil odpravljen. Revident dovoljenosti revizije zato ne more izkazovati z odpravljenim delom odločbe.

Sodba nº X Ips 491/2004 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Za razliko od pritožbe, revizije v upravnem sporu ni mogoče vložiti zaradi zmotne presoje pravilnosti postopka izdaje upravnega akta. Revidentov ugovor, da pred izdajo izpodbijanega sklepa ni imel možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev, pa v obravnavanem primeru, glede na določbo tretjega odstavka 449. člena ZGD-F, tudi ne predstavlja bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu po določbi drugega odstavka 75. člena ZUS-1.

Sodba nº II Ips 1058/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Posebno težka invalidnost je pravni standard, ki terja omejen pristop. Posebno težka invalidnost je lahko podana tudi v duševni sferi.

Sodba nº X Ips 1667/2005 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Ker obstoj zapisnika iz drugega odstavka 14. člena ZZKat ni izkazan, je pogoj za ugotovitev dokončnosti meje sporne parcele po določbah 100. člena ZENDMPE.

Sodba nº II Ips 1080/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 278/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Toženci bi se lahko po 93. členu SPZ pred tožnikovo tožbo branili tako, da bi dokazali pravico do posesti. S trditvijo o obstoju izvršilnega naslova, po katerem je prodajalec nepremičnin dolžan prednici tožencev izstaviti listino, na podlagi katere se bo lahko kot lastnica vknjižila v zemljiško knjigo, tega niso izkazali. Dejstvo, da so toženci zoper tožnika vložili izbrisno tožbo, pa prav tako ne more biti razlog za drugačno odločitev.

Sodba nº II Ips 917/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Sodišče druge stopnje ni prejudiciralo obstoja protipravnosti posega v zasebnost tožeče stranke, saj je že sodišče prve stopnje ugotovilo obstoj nedopustnega posega v tožničino čast in dobro ime ter v njeno pravico do zasebnosti, kakor tudi kršitev njene ustavno varovane pravice. Drugostopenjsko sodišče je s tem, ko je štelo za ugotovljen tudi obstoj pravno priznane škode (pravni standard), materialnopravno pravilno vzpostavilo odškodninsko odgovornost toženk za tožničino škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 983/2006 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Kadar prideta v stik oškodovančeva osebnostna pravica in pravica javnosti do obveščenosti, je treba ugotavljati ravnovesje med obema pravicama in presoditi, ali je tožbeni zahtevek res tak, da upravičuje nujnost posega sodišča. V demokratični družbi ima tisk pomembno vlogo, zlasti kadar gre za tako imenovane osebe javnosti. V ta krog ne sodijo le osebe na določenih vodilnih političnih ali gospodarskih položajih, pa tudi ne samo znane osebe iz kulturnega ali zabavnega življenja, pač pa tudi os...

Sodba nº X Ips 130/2007 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Davčni zavezanec za davek od dobička od prodaje vrednostnih papirjev je darovalec, če z namenom, da bi se izognil plačilu tega davka sklene navidezno darilno pogodbo.

Sklep nº I Up 186/2008 of Upravni oddelek, May 07, 2009

Ponovni predlog tožeče stranke za oprostitev plačila sodnih taks je v primeru, da je bilo o isti stvari že odločeno s pravnomočnim sklepom, nedovoljen v skladu z 8. točko prvega odstavka 36. člena ZUS-1.

Sklep nº II Ips 621/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Revizijsko sporni znesek 1.464,70 EUR ne presega revizijskega praga, zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 564/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2009

Na zemljiškoknjižno stanje in dobro vero se lahko sklicuje tisti, ki je pridobil pogodbeno zastavno pravico na nepremičnini, ne pa tisti, ki je pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi. Ta zaznamba je namreč prvo izvršilno dejanje v postopku oprave izvršbe na nepremičnino, predmet spora v pravdi na podlagi izločitvene tožbe pa je prav nedopustnost izvršbe na določen predmet.

Sklep nº XI Ips 33/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Sklep o razrešitvi zagovornika po uradni dolžnosti je konstitutivne narave in učinkuje z dnem izdaje, ne glede na to, kdaj je bil postavljenemu zagovorniku vročen.

Sklep nº I Ips 128/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

Ker je Vrhovno sodišče obsojenca že oprostilo obtožbe, ni zakonske podlage (pravovarstvenega interesa) za meritorno odločanje o (kasneje) vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti.

Sodba nº XI Ips 36/2009 of Kazenski oddelek, May 07, 2009

O realni nevarnosti ponovitve določenega specifičnega kaznivega dejanja lahko sodišče sklepa (tudi) na podlagi dejstva, da je bil osumljenec pred tem že spoznan za krivega drugovrstnih kaznivih dejanj.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners