Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2009

July 23, 2009

Sodba nº XI Ips 63/2009 of Kazenski oddelek, July 23, 2009

Dejstvo, da je osumljenec prejšnjo kazen že prestal, na oceno o predkaznovanosti nima vpliva.

July 16, 2009

Sodba nº in sklep II Ips 108/2007 of Civilni oddelek, July 16, 2009

Toženi stranki ni moč očitati opustitve dolžnega ravnanja, saj le-ta ni imela razlogov za sum, da je imel pokojni kakšno drugo hujšo bolezen, zaradi česar bi ga moral zavodski zdravnik takoj pregledati.

Sodba nº I Ips 65/2009 of Kazenski oddelek, July 16, 2009

Za obstoj kaznivega dejanja obrekovanja po prvem odstavku 169. člena KZ-51 je bilo potrebno, da je trditev glede določenih dejstev bila posredovana tretji osebi ali javnosti. Če je bila posredovana v pismu, naslovljenem na osebo, na katero se trditev nanaša, to kaznivo dejanje ni bilo podano.

July 14, 2009

Sodba nº XI Ips 60/2009 of Kazenski oddelek, July 14, 2009

Zunajobravnavni senat ob odločanju o podaljšanju pripora ponovno preizkuša utemeljenost suma le, če se v postopku preiskave ugotovijo nova dejstva.

Sodba nº IV Ips 32/2009 of Kazenski oddelek, July 14, 2009

V okviru 8. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1 se presoja le tiste očitke zahteve za varstvo zakonitosti, ki se nanašajo na odločilna dejstva, o katerih nista zavzela stališča niti prekrškovni organ niti sodišče.

Sodba nº IV Ips 30/2009 of Kazenski oddelek, July 14, 2009

Iz kratkega opisa dejanskega stanja izhaja, da je storilec na javnem kraju vpil, ne pa tudi, da se je nedostojno vedel do policistov kot uradnih oseb pri uradnem poslovanju. S tem je storil prekršek po prvem in ne po drugem odstavku 7. člena ZRJM-1.

Sklep nº IX Ips 53/2009 of Kazenski oddelek, July 14, 2009

Obsojenčevo korektno obnašanje med prestajanjem kazni in delo v zavodski kuhinji nista okoliščini, ki bi ju bilo mogoče upoštevati v okviru izredne omilitve kazni, pač pa se upoštevata pri presoji, ali naj se obsojenca pogojno odpusti.

July 09, 2009

Sodba nº XI Ips 57/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti, ki presojo sodišča o obstoju utemeljenega suma izpodbija z lastno dokazno oceno, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, kar po izrecni določbi 420. člena ZKP v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dovoljeno.

Sodba nº I Ips 382/2008 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Prostovoljni odstop je pravno pomemben le, če do njega pride v fazi poskusa kaznivega dejanja. Odstop pri nedokončanem poskusu pomeni prenehanje izvrševanja kaznivega dejanja, ki ni povzročeno s tujim ravnanjem ali višjo silo. Biti mora definitiven, ne zgolj začasen in mora tudi v subjektivnem pogledu pomeniti dokončno opustitev storilčevega naklepa za dokončanje kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 394/2008 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Kljub temu, da je sodišče računalniški izpis zapisnika o glavni obravnavi, ki ga je izročilo zagovorniku, zaključilo brez izreka sodbe, sodbo pa je nato pravilno razglasilo in vneslo v nadaljevanje zapisnika, je sicer kršilo prvi odstavek 315. člena ZKP, vendar pa ta kršitev ni vplivala na zakonitost izpodbijane sodbe.

Sodba nº I Ips 520/2008 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Če je obsojenec silo usmeril proti oškodovancu tako, da mu je zvil roko na hrbet in ga udaril v obraz, skoraj istočasno pa mu je vzel tudi ves denar, ki ga je imel v denarnici, ne gre za kaznivo dejanje prisiljenja in kaznivo dejanje tatvine, temveč bi moralo sodišče obsojenčevo ravnanje opredeliti kot rop.

Sodba nº I Ips 96/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Če se želi obramba udeležiti pritožbene seje v skrajšanem postopku, mora prepričati sodišče v utemeljenost svoje zahteve.

Sodba nº I Ips 36/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Če izrek sodbe ne vsebuje dejstev in okoliščin, iz katerih bi izhajala vrsta malomarnosti po 18. členu KZ, s katero naj bi obsojenka storila kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu, ni pomanjkljiv v smislu 1. točke 372. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 51/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Obsojenčevih stališč in z njimi povezanih izjav glede takratnega delovanja političnih oblasti in stanja v državi, ki ne presegajo okvirov uresničevanja ustavne pravice svobode govora in združevanja, ni mogoče opredeliti kot širjenje „drugih ljudstvu in državi sovražnih idej“ in s tem kot kaznivo dejanje sovražne propagande po drugem odstavku 118. člena KZ-51.

Sodba nº I Ips 68/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Ravnanje obsojencev, opisano v izreku sodbe, ni predstavljalo propagandnega delovanja po prvem odstavku 118. člena KZ-51, ampak le uresničevanje ustavne pravice svobode govora in združevanja.

Sodba nº IV Ips 92/2008 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

V primeru storitve več prekrškov po 3. točki prvega odstavka 27. člena Zakona o meroslovju gre za realen, ne pa navidezni stek.

Sodba nº IV Ips 18/2009, enako tudi IV Ips 34/2009 of Kazenski oddelek, July 09, 2009

Za voznika začetnika se šteje vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in vsak voznik motornega vozila 2 leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, torej ne od katerekoli pridobitve vozniškega dovoljenja.

July 08, 2009

Sodba nº II Ips 380/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 464/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

July 07, 2009

Sklep nº VIII R 23/2009 of Delovno-socialni oddelek, July 07, 2009

Z ZDSS-1 je bila pristojnost socialnega sodišča deloma spremenjena. Socialno sodišče je na področju socialnih prejemkov pristojno odločati o sporih o socialno varstvenih dajatvah in o pravici do socialnih prejemkov iz različnih naslovov ob upoštevanju dodatnih pogojev (vezanost na namen in premoženjski cenzus). To pomeni, da socialno sodišče ni pristojno za odločanje o pravici do socialno varstvenih storitev, še vedno pa je pristojno za odločanje o različnih socialno varstvenih dajatvah, dolo...

July 02, 2009

Sodba nº XI Ips 56/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Ob očitku enega težjih kaznivih dejanj glede na objekt varstva (človekovo zdravje) za pripor zadošča že nižja stopnja ponovitvene nevarnosti.

Sodba nº I Ips 252/2008 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 8. točke prvega odstavka 371. člena ZKP (ko gre za položaje iz 237. člena ZKP) ni storjena že na glavni obravnavi, to je ob izvedbi dokaza (ko sodišče t.i. privilegirane priče ne pouči v skladu z 236. členom ZKP ali ko pouka in izjave priče ne zapiše v zapisnik), temveč šele tedaj, ko sodišče na takšno izpovedbo opre sodbo.

Sodba nº I Ips 159/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Strokovno mnenje, ki ga na zahtevo stranke izdela nekdo, ki ima potrebno strokovno znanje, ni izvedensko mnenje, ki bi ga bilo mogoče kot dokaz uporabiti v kazenskem postopku. Izvedenec namreč šele z odredbo sodišča stopi v procesno razmerje s sodiščem.

Sodba nº I Ips 92/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Sodišče, ki je v izpodbijani pravnomočni sodbi ponovno upoštevalo kazen, določeno obsojencu s pogojno obsodbo, ki je že bila upoštevana pri določitvi enotne kazni v drugi sodbi, je v odločbi o kazenski sankciji prekoračilo pravice, ki jih ima po določbi drugega odstavka 53. člena v zvezi s četrtim odstavkom 52. člena in 47. členom KZ.

Sodba nº I Ips 167/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Če vložnik zahteve za varstvo zakonitosti uveljavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, mora določno navesti in utemeljiti, v zvezi s katerimi dejstvi oziroma ugotovitvami naj bi bila takšna kršitev storjena in zakaj so ta dejstva odločilna.

Sodba nº I Ips 115/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Sodišče zavrne izvedbo sicer relevantnega dokaza, če je dejstvo, ki naj bi se z njim dokazovalo, po prepričanju sodišča že ugotovljeno z ostalimi izvedenimi dokazi.

Sodba nº I Ips 518/2008 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Sodišče prve stopnje bi lahko ugotovilo dejansko stanje in na tej podlagi spremenilo pravno opredelitev kaznivega dejanja tatvine iz prvega na drugi odstavek 211. člena KZ šele, ko bi opravilo glavno obravnavo in bi presoja na njej izvedenih dokazov utemeljevala sklepanje, da je obdolžencema šlo za to, da si prilastita stvari majhne vrednosti.

Sodba nº I Ips 154/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Pojem prizadetosti spolne nedotakljivosti osebe obsega le tista dejanja iz sfere spolnosti, ki jih ni mogoče opredeliti kot spolna dejanja po prvem odstavku 183. člena KZ in pri teh dejanjih pri sami manifestaciji spolnosti ni (nujno) dotikanje teles.

Sodba nº I Ips 172/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Vrhovno sodišče pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti ne preizkuša pravilnosti dokazne presoje in ali so v pravnomočni sodbi pravilno in popolno ugotovljena pravno relevantna dejstva.

Sodba nº XI Ips 54/2009 of Kazenski oddelek, July 02, 2009

Razlogi, zakaj hišni pripor za odvrnitev ponovitvene nevarnosti ne zadošča, logično izhajajo že iz presoje, da je odreditev pripora neogibno potrebna.

July 01, 2009

Sodba nº II Ips 1074/2007 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Nepremičnine so bile sicer kupljene v času trajanja izvenzakonske skupnosti pravdnih strank, vendar ne z denarjem, ki sta ga stranki pridobili z delom. Vsaka od pravdnih strank je imela v času začetka izvenzakonske skupnosti svoje stanovanje, ki je bilo po 51. členu ZZZDR njeno posebno premoženje. Nepremičnine pa so bile kupljene izključno s kupninama, ki sta ju dobili od prodaje tega posebnega premoženja. Ker za nakup nepremičnin stranki nista prispevali nobenega premoženja, ki bi bilo prido...

Sodba nº II Ips 869/2006 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Na podlagi ugotovitev, da tožnikov pravni prednik sporne poti ni uporabljal ves čas do prodaje nepremičnin tožniku, od leta 1982, ko je tožnik kupil nepremičnine, do katerih teče sporna pot, do leta 2000, ko se je toženka uprla uporabi poti, pa ni poteklo dvajset let, je odločitev o zavrnitvi zahtevka za ugotovitev obstoja služnostne poti, pridobljena na podlagi priposestvovanja, pravilna.

Sklep nº II DoR 20/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Ker tožeča stranka v predlogu za dopustitev revizije ni navedla relevantnih pravnih vprašanj, ni izpolnila pogojev iz 367. a člena ZPP.

Sodba nº II Ips 998/2006 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Ker tožnik ni dokazal, da bi bil toženec imel korist od uporabe stvari, ki jih je pustil na gradbišču, niti ni dokazal, da bi mu bil toženec preprečil, da bi ob primernem času stvari odpeljal, je odločitev sodišč o zavrnitvi zahtevka za plačilo uporabnine pravilna.

Sodba nº II Ips 324/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Ker sta sodišči ugotovili, da zapustnica ni zapustila nobenega premoženja, toženci ne odgovarjajo za nobene zapustničine obveznosti. Obstoj zapustničinega premoženja je namreč pogoj za obstoj same obveznosti dedičev za plačilo zapustnikovih dolgov in ne za uspešno izterjavo v izvršilnem postopku. Dolgovi, ki presegajo vrednost zapuščine ugasnejo in ne obstajajo niti kot naturalna obligacija.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners