Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2009

August 27, 2009

Sodba nº I Ips 188/2009 of Kazenski oddelek, August 27, 2009

Izvedeniško mnenje, ki je bilo vloženo v spis sodišča prve stopnje in v soglasju s strankami prebrano na glavni obravnavi, ne predstavlja novega dejstva, na podlagi katerega bi bilo mogoče dovoliti obnovo kazenskega postopka.

August 26, 2009

Sklep of Civilni oddelek, August 26, 2009

Po določbi prvega odstavka 311. člena ZPP sme sodišče naložiti tožeči stranki, naj opravi določeno dajatev, le tedaj, če je ta zapadla do konca glavne obravnave. Kadar dajatev ni zapadla do konca glavne obravnave, sodba ni izvršljiva kljub pravnomočnosti. Opisano razlago je mogoče uporabiti za obravnavani primer: vtoževano dajatev bi bilo namreč mogoče tožencema naložiti šele po izbrisu v zemljiški knjigi zaznamovane prepovedi. Obveznost tožencev bi bila torej vezana na bodoče negotovo dejstvo.

Sodba of Civilni oddelek, August 26, 2009

odgovornosti tožene stranke za škodo zaradi poklicnega obolenja ni mogoče iskati v določbi drugega odstavka 154. člena ZOR. Delo z umetnim krznom, volno in krojaško kredo že po naravi stvari in po izkustvu ni nevarno, omenjene stvari pa niso nevarne za zdravje ljudi na splošno, temveč v posebnih okoliščinah posameznikove preobčutljivosti, ki lahko sproži alergično reakcijo. Prav za to gre v obravnavanem primeru.

Sodba of Civilni oddelek, August 26, 2009

V primeru, ko je ugotovitev pravice do revizije odločilna vrednost spornega predmeta, vzame kot vrednost spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka, ne pa tudi obresti, razen če se te uveljavljajo kot glavni zahtevek. V obravnavani zadevi se obresti, čeprav kapitalizirane, uveljavljajo skupaj z glavnico, torej niso glavni zahtevek.

Sklep of Civilni oddelek, August 26, 2009

Dolg iz naslova kredita bremeni oba zakonca solidarno, ker je bil najet v korist obeh zakoncev in vložen v skupno premoženje.

Sodba of Civilni oddelek, August 26, 2009

Revizijsko sodišče mora na pravilno uporabo materialnega prava po določbi 371. člena ZPP paziti po uradni dolžnosti. Vendar pa ima navedeni preizkus svoje meje, saj je tudi kritika pravne presoje ugotovljenih dejstev lahko celovita le ob ustrezni revizijski trditveni podlagi.

Sklep of Civilni oddelek, August 26, 2009

Standard obrazloženosti odločb sodišč druge stopnje je nižji od standarda obrazloženosti odločb sodišč prve stopnje.

Sklep of Civilni oddelek, August 26, 2009

Pravila iz 28. člena ZD za izračun nujnega deleža terjajo ustrezno trditeveno podlago. Pri prikrajšanju nujnega deleža je tožbeni zahtevek oblikovalne in dajatvene narave, saj je treba zahtevati vrnitev darila v samo zapuščino.

Sodba of Civilni oddelek, August 26, 2009

Izpodbijani del pritožbene sodbe ne presega revizijskega praga, drugi del izpodbijane pritožbene odločbe pa je sklep razveljavitvene narave. Zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 192/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2009

Pravne posledice sklenjene pogodbe, njeni učinki med pogodbenikoma in učinki v dednopravnih razmerjih so odvisni od pravne narave sklenjene pogodbe. Pri presoji slednje pa ni ključen samo formalni naziv pogodbe, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov. Pri tem je odločilno, kakšen interes sta pogodbenika zasledovala pri sklenitvi pogodbe oziroma kakšen namen sta hotela s pogodbo doseči.

Sklep nº II Ips 446/2009 of Civilni oddelek, August 26, 2009

Ker lahko stranka v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen v primeru, ko ima sama ali njen zastopnik opravljen pravniški državni izpit, kot v obravnavanem primeru, ni dvoma, da vložitve revizije pri nepristojnem sodišču ne moremo pripisati (pravni) nevednosti vložnika. Hkrati tudi ni dvoma, da očitne pomote vložnika po sodni praksi ni, kadar je revizija vložena pri nepristojnem sodišču in je nanj tudi naslovljena.

August 25, 2009

Sodba of Civilni oddelek, August 25, 2009

Predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom.

August 20, 2009

Sodba of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim je sodišče pravnomočno ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za izročitev obdolženega tujega državljana državi prosilki, ni dovoljena.

Sklep of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Predložitev pooblastila sodišču je dolžnost zagovornika in ne obdolženca.

Sklep nº XI Ips 74/2009 of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Če sklep o odreditvi pripora (še) ni bil vročen obtožencu, temveč le zagovorniku, ne more postati pravnomočen in zahteva za varstvo zakonitosti zoper tak sklep ni dovoljena.

Sklep nº I Ips 107/2009 of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče na podlagi 20. člena ZKP-G vložiti le zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna do 2.7.1990, ne pa tudi zoper upravno odločbo.

Sodba nº I Ips 110/2009 of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Če je bil obsojenec deležen soobsojenčevega fizičnega in psihičnega nasilja, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ni mogoče obravnavati kot ravnanje pod vplivom sile oziroma grožnje v smislu 13. člena KZ.

Sodba nº I Ips 121/2009 of Kazenski oddelek, August 20, 2009

Iz opisa obsojenčevega dejanja, da je „odsvetoval, da bi B. prišel v celjsko okolico“, ne izhajajo zakonski znaki kaznivega dejanja po 14. točki 3. člena ZKLD.

August 19, 2009

Sklep of Civilni oddelek, August 19, 2009

Odmera denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo - zlom desne skočne kosti in poškodbe na možganih.

Sklep nº II Ips 608/2009 of Civilni oddelek, August 19, 2009

Ker je duševno stanje pridržanega še vedno takšno, da je le z namestitvijo v zavodu možno zagotoviti, da ne bi ogrožal svojega življenja ali življenja drugih ter sebi ali drugim povzročal škode, so izpolnjeni pogoji za podaljšanje pridržanja iz prvega odstavka 79. člena ZNP.

August 13, 2009

Sklep of Kazenski oddelek, August 13, 2009

V izpodbijanem pravnomočnem sklepu o odreditvi pripora je ocena o obstoju ponovitvene navarnosti, ki temelji na podatkih iz kazenske evidence (pravnomočno končanih kazenskih postopkih zaradi kaznivih dejanj, storjenih z uporabo nasilja) ter podatkih o agresivnosti osumljenca, ki v zavetišču v K. prebiva v isti sobi kot oškodovanca, pravilna.

Sodba nº XI Ips 73/2009 of Kazenski oddelek, August 13, 2009

Sodišče je pravilno sklepalo o neogibnosti pripora, ki ga v konkretnem primeru ni mogoče nadomestiti z nobenim izmed ukrepov milejše narave, saj je za takšen ukrep potrebno zaupanje v to kar zatrjuje, ki pa ga osumljenec glede na svojo kriminalno preteklost in osebne lastnosti ne izkazuje.

August 05, 2009

Sklep of Kazenski oddelek, August 05, 2009

Vrhovno sodišče, ko odloča o zahtevi za varstvo zakonitosti, vloženi zoper sklep o odreditvi pripora, lahko ugotovi kršitev iz 8. točke prvega odstavka 371. člena ZKP le tedaj, ko gre za tako imenovane prima facie nezakonite dokaze, torej takšne, ki so pridobljeni z očitnimi kršitvami in ne zahtevajo presoje določenih dejstev..

Sklep of Kazenski oddelek, August 05, 2009

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti mora navesti razloge, iz katerih vlaga zahtevo, ter te razloge tudi konkretizirati, sicer se Vrhovno sodišče do zatrjevanih kršitev ne more opredeliti.

Sodba nº XI Ips 66/2009 of Kazenski oddelek, August 05, 2009

Če je Vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sklep o odreditvi pripora tega razveljavilo, pa zadeve ni vrnilo v novo odločanje, to ne pomeni, da je bil pripor odpravljen in zato obdolženec ni bil v priporu brez ustreznega sklepa.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners