Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2009

September 30, 2009

Sklep nº III Ips 111/2009, enako tudi III Ips 117/2009, III Ips 118/2009, III Ips 116/2009, III Ips 115/2009 of Gospodarski oddelek, September 30, 2009

Zoper pravnomočno sodbo, ki jo izda Vrhovno sodišče po ZPOmK-1, revizija ni dopustna.

Sklep nº VIII DoR 20/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2009

Glede na ureditev osnove za obračun plač sodnikov v spornem obdobju, ustavno pravno občutljivost razmerij med posameznimi vejami oblasti, ki se odraža tudi kot občutljivost razmerij med plačami posameznih nosilcev oblasti, pa tudi glede na pomen osnove za obračun plače sodnika, ki se mora v enaki vsebini upoštevati za večje število upravičencev, ki tako osnovo uveljavljajo pred sodišči, Vrhovno sodišče ugotavlja, da je od odločitve o veljavni osnovi za obračun plače sodnika mogoče pričakovati...

Sklep nº VIII DoR 6/2009-6 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2009

Ker predlog za dopustitev revizije utemeljeno navaja različno prakso pritožbenega sodišča (v zvezi z obveznostjo delodajalca za povrnitev stroškov za prehrano med delom) in dejstvo, da Vrhovno sodišče o tem še ni odločilo, mu je bilo potrebno ugoditi.

Sklep nº VIII DoR 10/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2009

Ker judikati, na katere se sklicuje tožena stranka, kažejo na to, da glede vprašanja začetka teka zastaralnega roka v zvezi s terjatvami delavcev iz delovnega razmerja, ko je bil predhodno voden spor o prenehanju delovnega razmerja, praksa Vrhovnega sodišča ni povsem enotna, glede posebne terjatve delavca za plačilo nadomestila plače za čas bolniške odsotnosti pa (ob neizkazani praksi Vrhovnega sodišča) ni enotnosti v praksi višjega sodišča, so podani pogoji za dopustitev revizije v predlagan...

September 24, 2009

Sklep nº II Ips 408/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ker je bila revizija pri pristojnem sodišču vložena po izteku tridesetdnevnega roka, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 49/2009 of Kazenski oddelek, September 24, 2009

Opis dejanja, ki ne navaja časa in kraja, kjer naj bi obsojenec deloval in ne vsebuje načina storitve oziroma opisa vloge obsojenca, obsojencu ne zagotavlja uveljavljanja učinkovite obrambe in ne preprečuje, da ne bi bil v isti zadevi še enkrat obsojen.

Sklep nº II DoR 46/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

V tej zadevi ni mogoče ugotoviti, ali vrednost izpodbijanega dela drugostopenjske sodbe presega prag iz četrtega odstavka 367. člena ZPP. Toženka v predlogu te vrednosti ni opredelila in tudi ni navedla, koliko naj bi po njenem stališču znašala pravična denarna odškodnina.

Sodba nº X Ips 1522/2005 of Upravni oddelek, September 24, 2009

Prejemki, izplačani na podlagi udeležbe na dobičku, sodijo med dohodke iz delovnega razmerja, če so bili izplačani na podlagi članstva v upravi družbe in ne na podlagi vloženega kapitala.

Sodba nº X Ips 1352/2005 of Upravni oddelek, September 24, 2009

Zahtevi davčnega zavezanca za vrnitev plačanega davka ni mogoče ugoditi, dokler o odmeri oziroma izterjavi tega davka ni pravnomočno odločeno.

Sklep nº I R 112/2009, enako tudi I R 104/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Za odločitev o krajevno pristojnem sodišču za izvršbo na denarna sredstva je odločilna navedba o dolžnikovem prebivališču v predlogu za izvršbo.

Sodba nº II Ips 1062/2008 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Tožnik je sicer res sklenil zavezovalni pravni posel pred izvršbami in zavarovanji in so lastninska upravičenja na stanovanju nanj prešla po sklenitvi in overovitvi menjalne kupoprodajne pogodbe, vendar bi svojo „lastninsko pravico v pričakovanju“ (do etažne razdelitve stavbe, v kateri je stanovanje, je res prišlo šele po sklenitvi pogodbe) lahko realiziral z vpisom v zemljiško knjigo najmanj takrat, ko je do etažne razdelitve stavbe prišlo.

Sklep nº II Ips 511/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Okoliščina, da je vlogo predlagateljičina odvetnica, sama po sebi ne izključuje možnosti uporabe druge izjeme po petem odstavku 112. člena ZPP – okoliščine, da je vložitev pri nepristojnem sodišču mogoče pripisati očitni pomoti vložnika.

Sklep nº II DoR 69/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Materialnopravna utemeljitev sodb nižjih sodišč je izključno rezultat stališča, da ima neresnična prijava (zamolčanje podatkov) zavarovalca lahko pravne posledice za upravičenca le v primeru, če je ta vedel za neresnično prijavo ali zamolčanje podatkov. To stališče predstavlja interpretacijo 934. člena OZ, glede katere ni sodne prakse Vrhovnega sodišča.

Sodba nº II Ips 637/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Odmera odškodnine ne more odmeriti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II DoR 86/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Stranka mora po četrtem odstavku 367. b člena ZPP med drugim natančno in konkretno opredeliti pravno vprašanje, glede katerega predlaga dopustitev revizije, česar tožnik ni storil.

Sodba nº in sklep II Ips 275/2008 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II DoR 30/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Zavrnitev predloga za dopustitev revizije, ker postavljeno vprašanje v tej zadevi ni pravno odločilno.

Sodba nº I Ips 174/2009 of Kazenski oddelek, September 24, 2009

Stranke smejo zahtevati izločitev dokazov samo do začetka glavne obravnave, na glavni obravnavi pa samo, če tega niso mogle zahtevati že prej.

Sodba nº II Ips 574/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II Ips 302/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ko gre za kumulacijo nedenarnih zahtevkov v pomenu določbe drugega odstavka 41. člena ZPP, mora biti vrednost spornega predmeta določena za vsak zahtevek posebej. Navedba zgolj ene, skupne vrednosti ima zato enake posledice kot popoln izostanek vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº X Ips 57/2007 of Upravni oddelek, September 24, 2009

Upravni organ prve stopnje je postopek prisilne izterjave zoper tožečo stranko, o odlogu katerega se odloča v obravnavani zadevi, ustavil, odpravil že izvršena dejanja davčne izvršbe ter odločil, da se že izterjana sredstva tožeči stranki vrnejo. Tožeča stranka si tako svojega položaja z odločitvijo Vrhovnega sodišča v ničemer ne more izboljšati, saj postopka prisilne izterjave, ki je že ustavljen, po naravi stvari ni več mogoče odložiti, zato po presoji Vrhovnega sodišča tožeča stranka nima ...

Sklep nº II Ips 271/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ker gre za zahtevke z različno podlago in med različnima strankama, bi bila lahko revizija dovoljena le, če bi bila določena vrednost vsakega posameznega zahtevka.

Sklep nº I R 109/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Upnica je predlagala izvršbo na podlagi izvršilnega naslova za nadomestno dejanje, ki ga mora storiti dolžnik. Za odločanje o takem predlogu za izvršbo (in za samo izvršbo) pa je po določbi 224. člena ZIZ krajevno pristojno sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpolniti obveznost iz izvršilnega naslova, vključno z odločanjem o stroških, ki bodo nastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil dolžniku v izvršilnem naslovu naloženo dejanje.

Sklep of Civilni oddelek, September 24, 2009

Toženka pa v predlogu ni opredelila, kolikšna je vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, saj ni navedla, kolikšna je po njenem mnenju pravična denarna odškodnina v tožničini zadevi. S takim ravnanjem je onemogočila presojo o izpolnjevanju pogoja iz četrtega odstavka 367. člena ZPP, česar v postopku z izrednim pravnim sredstvom ni mogoče odpraviti.

Sklep nº IX Ips 71/2009 of Kazenski oddelek, September 24, 2009

Povrnitev škode, povzročene s kaznivim dejanjem, je obsojenkina dolžnost, ki izhaja iz pravnomočne sodbe, in ni okoliščina, ki bi jo bilo mogoče upoštevati pri odločanju o zahtevi za izredno omilitev kazni.

Sodba nº I Ips 63/2009 of Kazenski oddelek, September 24, 2009

Za storitev kaznivega dejanja sovražne propagande se je zahteval motiviran naklep izpodkopati oblast delovnega ljudstva.

Sodba nº II Ips 727/2008 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Kljub temu, da sodišče ni sprejelo posebnega sklepa o dopolnitvi mnenja izvedenca, to ni vplivalo na pravilnost ali zakonitost izvedenega dokaza z izvedencem, saj zoper takšen sklep v skladu z 225. členom ZPP ni pritožbe in toženi stranki tako ni bila odvzeta nobena procesna pravica.

Sodba nº II Ips 596/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Tožnica v reviziji posveča pravnomočni odločitvi v delu o zavrnitvi primarnega zahtevka za ugotovitev obstoja stvarne služnosti le skopo in pravno neupoštevno pozornost s sklicevanjem na pravila o konvalidaciji oblično hibnega posla iz 73. člena ZOR. Spričo ugotovljenega neobstoja pridobitnega načina za pravno veljavno ustanovitev služnosti na derivativni način pa te revizijske trditve niso pomembne za odločitev o zahtevku tožnice.

Sodba nº II Ips 612/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II Ips 488/2009 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Materialnopravna podlaga pravnomočne odločitve o zavrženju tožbe predstavlja ugotovitev, da je stvar pravnomočno razsojena.

Sodba of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ker vrednost izpodbijanega dela sodbe ne presega revizijskega praga, revizija ni dovoljena.

Sodba of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ker je toženec že vknjižen kot lastnik sporne nepremičnine, tožnica nima več interesa za odločitev o reviziji zoper sodbo, s katero je bilo odločeno o tožničinem zahtevku za vpis toženčeve lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Sklep nº II Ips 380/2008 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ker je materialnopravni položaj upnika in tretjega v razmerju do predmeta izvršbe lahko v posameznih zadevah različen in je posledično tudi odločitev o dopustnosti izvršbe v razmerju do posameznih upnikov lahko različna, upniki nepremičninske izvršbe niso enotni – in še manj nujni – sosporniki v postopku, ki teče na podlagi tožbe za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.

Sklep nº II Ips 1161/2008 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Ključnega vzroka tožnikove razporeditve ni moč iskati v reorganizaciji podjetja, še posebej ob v reviziji ponovno izpostavljeni ključni tožbeni trditvi, da je tožnik med bolovanjem na svoje staro delovno mesto uvajal novega delavca (kar bi pomenilo, da je njegovo delovno mesto takrat še obstajalo), glede katere pa v sodbah ni nobene ugotovitve.

Sklep nº II Ips 770/2007 of Civilni oddelek, September 24, 2009

Zgolj vpogled v kazenski spis ne nadomesti dokaznega bremena tožeče stranke, ki bi morala substancirano navesti, kateri del kazenskega spisa naj se vpogleda. Vendar pa je podana procesna kršitev iz 14. točke 2. odst. 339. člena ZPP, ker se sodišče, sprejemajoč prejšnje stališče, ni opredelilo do zaslišanja tožnika kot stranke, ki ga je opravilo, do dejstva, da je kazenski spis na glavni obravnavi prebralo brez pripomb strank in da se toženca kljub vabljenju glavne obravnave nista udeležila.

September 23, 2009

Sodba nº X Ips 1038/2006 of Upravni oddelek, September 23, 2009

Ko je poseg v prostor, ki je predmet inšpekcijskega ukrepanja, definiran z drugimi podatki, da ni dvoma, za kateri objekt gre, izrek odločbe zaradi napačne navedbe parcelne številke ni toliko nejasen, da odločba ne bi mogla biti izvršljiva. Ker je bil poseg v prostor v odločbi dovolj natančno določen, je šlo pri napačni navedbi parcelne številke v inšpekcijski odločbi za očitno pomoto, ki jo je mogoče odpraviti z izdajo popravnega sklepa po določbi 223. člena ZUP.

September 22, 2009

Sodba nº in sklep III Ips 48/2008 of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Tožnik ni pojasnil, kako naj bi se bilo toženkino plačilo razporedilo med njegove terjatve do nje, niti ni navedel dejstev, na podlagi katerih bi bilo o tem mogoče sklepati (gre zlasti za dejstva, od katerih je odvisno vračunavanje izpolnitve; lahko bi šlo tudi za dejstva, povezana s pobotom). Da torej ni znano, katera terjatev je bila že po samem tožbenem zatrjevanju plačana in katera ne (kar se sicer v prvi vrsti tiče sklepčnosti tožbe), ima usodne posledice za dovoljenost revizije. Ob upoš...

Sodba nº VIII Ips 138/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Ker tožnik do uveljavitve ZPIZ-1 (do 31. 12. 1999) še ni dopolnil 45 let starosti in ob uveljavljanju pravice do pokojnine v letu 2004 še ni dopolnil 50 let in 6 mesecev starosti, je sodišče pravilno ugotovilo, da v smislu določb ZPol in ZPIZ-1 ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Sklep nº III Ips 95/2009 of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Ker se spor nanaša na pravno razmerje, ki je nastalo med tožečo stranko kot samostojno podjetnico in toženo stranko, ki je gospodarska družba, se zanj uporabljajo pravila, ki veljajo v gospodarskih sporih (prva točka prvega odstavka 481. člena ZPP).

Sodba nº VIII Ips 64/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Napake v postopku pri presoji dokazov in pri uporabi materialnega prava, ki so odpravljive v postopku s pravnimi sredstvi, same zase ne pomenijo protipravnega ravnanja.

Sodba nº in sklep VIII Ips 231/2009, enako tudi VIII Ips 189/2009, VIII Ips 197/2009, VIII Ips 202/2009, VIII Ips 215/2009 in VIII Ips 224/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Šteje se, da tožnik ni spremenil zaposlitve v smislu upoštevanja delovne dobe pri delodajalcu, kljub temu da k družbi V. A. d.o.o. ni prešel na podlagi pisne pogodbe o prevzemu delavcev, ki bi jo sklenila prejšnji in novi delodajalec. Družba V. A. d.o.o. je prevzela osnovna sredstva, proizvodnjo in zaposlene, zato je zaposlitev tožnika v družbi V. A. d.o.o. enačiti s prevzemom delavcev. Ni razloga, da bi se tožnikov položaj obravnaval drugače kot položaj delavcev, ki preidejo k drugemu deloda...

Sodba nº III Ips 160/2007 of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Ker sta se stranki z najemno pogodbo dogovorili o najemnikovi pravici do povračila vlaganj, pogodbena podlaga v predmetnem gospodarskem sporu izključuje uporabo pravil o neupravičeni pridobitvi.

Sodba nº VIII Ips 146/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Ker je bilo ugotovljeno, da je bila tožnica kljub okvaram vratne hrbtenice brez nevarnosti za svoje zdravje z normalnim delovnim učinkom zmožna opravljati dela delovnega mesta referenta v nabavi, na katerega je bila razporejena v času nastanka invalidnosti, je sodišče utemeljeno ugotovilo, da pri njej invalidnost v smislu določila 27. člena ZPIZ/92 ni podana.

Sodba nº VIII Ips 237/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Osebna zdravnica je izpovedala, da tožnik v času bolniške odsotnosti ni imel predpisanega strogega mirovanja, temveč je lahko opravljal nujna življenjska opravila ter smel do najbližje trgovine oziroma poskrbeti za svojega mladoletnega otroka. Izpodbijana sodba zato pravilno ugotavlja, da tožnik ni kršil navodil zdravnika, ker je dvakrat peljal hčer v šolo, se enkrat odpeljal v trgovino ter enkrat dvignil denar na bankomatu za potrebe hčere.

Sklep nº Dsp 56/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Pritožba neutemeljeno uveljavlja odstop od sodne prakse. Sodba sodišča druge stopnje glede štetja delovne dobe in delovnopravne kontinuitete zaposlenih pri toženi stranki vsebuje enaka stališča, kot so zavzeta v sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 80/2007, na katero se sklicuje pritožba.

Sklep nº Dsp 55/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Pritožba neutemeljeno uveljavlja odstop od sodne prakse. Sodba sodišča druge stopnje glede štetja delovne dobe in delovnopravne kontinuitete zaposlenih pri toženi stranki vsebuje enaka stališča, kot so zavzeta v sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 80/2007, na katero se sklicuje pritožba.

Sodba of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Krajevna pristojnost se glede na predlagano sredstvo izvršbe ravna po dolžnikovem sedežu.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Ker je bil postopek na prvi stopnji končan dne 12. 3. 2008, je ob odločanju o pritožbi sodišče druge stopnje o dopustitvi revizije pravilno odločilo po določilu 32. člena ZDSS-1. Utemeljenost pritožbe zoper sklep o nedopustitvi revizije je bilo zato potrebno presojati po določilih ZDSS-1 in ne določilih ZPP-D (in v tem okviru 367.a členu ZPP-D), za kar se zavzema tožena stranka.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, September 22, 2009

Pojav pljučnega raka je bil pri pokojnem zavarovancu ugotovljen šele v letu 2000 in ne že v času, ko je kot politični zapornik do leta 1989 prestajal večletno kazen zapora. Do pojava pljučnega raka po ugotovitvah sodišča ni prišlo v času prestajanja kazni zapora. Ob ugotovitvi, da je dejanski vzrok za uvrstitev pokojnega zavarovanca v prvo kategorijo invalidnosti v letu 2002 šele leta 2000 ugotovljeno obolenje za pljučnim rakom, je sodišče utemeljeno zavrnilo zahtevek tožnice na ugotovitev, d...

Sodba of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Krajevna pristojnost se glede na predlagano sredstvo izvršbe ravna po dolžnikovem sedežu.

Sklep nº III R 44/2009, enako tudi III R 38/2009 of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Predlog za delegacijo ne vsebuje nobenih razlogov v prid morebitni združitvi zadev, ki jih sedaj obravnavata dve sodišči prve stopnje, in tako ne utemeljuje zasledovane združitve in zato ne more biti utemeljen.

Sklep nº III Ips 200/2008 of Gospodarski oddelek, September 22, 2009

Zmotni sta stališči, (i) da 43. člen ZIZ v celoti rešuje vse situacije, v katerih upnik umakne predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, (ii) in da je zato izključena smiselna uporaba določb ZPP o plačilnem nalogu.

September 21, 2009

Sodba nº VIII Ips 41/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Sodišče je ugotovilo, da je šlo pri prevozu tožnika z reševalnim vozilom iz Umaga v Izolo za njuno zdravstveno storitev in da je bil prevoz na tej relaciji potreben. Ob upoštevanju 12. člena Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki določa, da ima zavarovanec, ki je zdravstveno zavarovan pri pristojnem nosilcu ene države pogodbenice, pravico do nujnih zdravstvenih storitev v času začasnega bivanja na območju druge države pogodbenice, je sodišče praviln...

Sklep nº X Ips 388/2009 of Upravni oddelek, September 21, 2009

Če sodna taksa za revizijo ni plačana v roku, ki ga v nalogu za plačilo določi sodišče, se šteje, da je revident vloženo revizijo umaknil.

Sodba nº VIII Ips 522/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Z dokončno in pravnomočno odločbo je tožena stranka z dnem 30. 11. 2001 ustavila izplačevanje predčasne starostne pokojnine tožeči stranki. Ker ji je v obdobju od 30. 11. 2001 do 31. 1. 2003 nakazovala pokojnino, ne da bi za to obstajal pravni temelj, je utemeljeno izdala izpodbijani odločbi, s katerima je ugotovila obstoj preplačila za navedeno obdobje, višino nastalega preplačila in tožeči stranki naložila, da v roku 30 dni vrne neupravičeno izplačani znesek.

Sodba nº VIII Ips 80/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Ob izpolnjenih pogojih lahko pride do spremembe statusa zavarovanca zaradi spremenjene podlage zavarovanja, kot pravno urejenega statusa, le za naprej z izdajo ustrezne odločbe.

Sodba nº VIII Ips 423/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

ZDR, ki je začel veljati s 1. 1. 2003, obstoječih pogodb o zaposlitvi in v njih dogovorjenih konkurenčnih klavzul ni razveljavil.

Sodba nº VIII Ips 143/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Tožniku je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana na podlagi določb prvega odstavka 116. člena ZDR, prvega odstavka 102. člena ZPIZ-1 ter 40. člena ZZRZI. Izpodbijana odpoved po vsebini tako ni bila podana iz poslovnega razloga v smislu določbe 1. alineje prvega odstavka 88. člena ZDR, saj ne gre za to, da potreba po delu tožnika pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi pri toženi stranki ne bi več obstajala. Razlog za odpoved je bila tožnikova invalidnost, zaradi katere mu je bila priznana pravica d...

Sodba nº VIII Ips 178/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Na podlagi drugega odstavka 82. člena ZDR je v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi dokazno breme na strani tiste stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 403/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

ZZVZZ in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ne vsebujejo določbe, da bi moral zavarovanec ali njegov delodajalec že izplačano nadomestilo plače vrniti v primeru kasnejše pravnomočne odločbe sodišča, s katero se ugotovi, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi zavarovancu, ki je bil upravičen do nadomestila plače na podlagi določb 34. člena ZZVZZ oziroma 137. člena Pravil, nezakonita.

Sodba nº in sklep VIII Ips 458/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Sodišče je pri presoji pravilnosti in zakonitosti izpodbijane odločbe pravilno uporabilo določbo 312. člena ZPIZ, ki določa, de se plača, izplačana za delo preko polnega delovnega časa, do uveljavitve tega zakona upošteva pri izračunu pokojninske osnove samo, če je bila izplačana za delo, ki se je po predpisih o delovnih razmerjih štelo kot poseben delovni pogoj. Kdaj je tak dejanski stan podan, je odvisno od predpisov o delovnih razmerjih, ki so se uporabljali v spornem času.

Sklep nº VIII Ips 201/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Reviziji je bilo priloženo pooblastilo za vložitev revizije, ki ga odvetniški družbi ni dal zakoniti zastopnik, ampak prokuristka. Le-ta glede na določbo 33. člena ZGD-1 ni zastopnica, ampak pooblaščenka stranke, kot pooblaščenka pa brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika za opravljanje procesnih dejanj ne more pooblastiti oziroma pooblastila prenesti na drugo osebo (npr. odvetnika).

Sklep nº VIII Ips 225/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Odvetnik, ki je bil po odločbi sodišča sicer določen za nudenje brezplačne pravne pomoči v obliki vložitve revizije za tožnika, ni predložil listine, s katero bi izkazal, da ga je tožnik pooblastil za vložitev revizije v njegovem imenu. Revizija zato ni dovoljena.

Sodba nº in sklep VIII Ips 503/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena ZPIZ-1 je glede poslovodnih oseb družb kot podlaga za obvezno zavarovanje po določbi drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 upoštevno le takšno pravno razmerje, ko poslovodna oseba ni obvezno zavarovana na drugi pravni podlagi, hkrati pa dosega (iz naslova opravljanja te funkcije) takšne dohodke, ki predstavljajo osnovo za obračun dohodnine in to najmanj v znesku minimalne plače. Oba navedena pogoja skupaj s statusom poslovodne osebe predstavljata pravn...

Sklep nº VIII Ips 507/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Kolikor revizija ni dovoljena že po zakonu, je dovoljena le, če jo dopusti sodišče (5. točka 31. člena ZDSS-1). Če jo sodišče ne dopusti, to pa je tudi v primeru, ko o njeni dopustitvi ne odloči, revizija ni dovoljena. Pravno zmotno je stališče tožene stranke, da je v takem primeru revizija dopuščena.

Sklep nº VIII Ips 285/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Dokaz, ki ga navaja tožnik v reviziji, t. j. pravnomočna kazenska sodba, je nastal po pravnomočnosti z obnovo napadene sodbe. Nižji sodišči sta zato pravilno sklepali, da obnovitveni razlog iz 10. točke prvega odstavka 394. člena ZPP ni podan.

Sklep nº VIII Ips 526/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Morebitno nestrinjanje z zavrnitvijo dokaznega predloga za postavitev izvedenca cestno prometne stroke bi tožnik moral uveljavljati v postopku, sedaj končanem s pravnomočno sodno odločbo, ne more pa uspeti s tem argumentom v postopku obnove, ker to ni obnovitven razlog.

Sodba of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča so odločitve tožene stranke o razporeditvah in določitvi plače tožniku za obdobje od junija 1991 do oktobra 1998 ter od junija 2000 do decembra 2002 dokončne in pravnomočne. To pomeni, da ni pravne podlage za tožbeni zahtevek za plačilo višje plače kot je določena s takimi odločbami, tožnik pa tudi ne zatrjuje, da mu ne bi bile izplačane v skladu z odločbami.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Pri presoji obstoja delovnega razmerja, razen izjemoma, ni odločilna volja za sklenitev takšnega razmerja, saj je avtonomija pogodbenih strank omejena. Zlasti pa je v primeru ugotavljanja in presoje v zvezi s tem, ali sta stranki sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, treba izhajati iz pravila, da se delovno razmerje sklene za nedoločen čas ter da je le kot izjema od tega pravila predvideno tudi delovno razmerje za določen čas - le v primerih, ki jih izrecno določa zakon.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Predmet spora je zakonitost odločb tožene stranke z dne 12. 1. 2004 in 11. 3. 2005, ki sta lahko temeljili le na zdravstveni dokumentaciji, ki je bila dostopna oziroma znana v času izdaje teh odločb. Kasnejša zdravstvena dokumentacija na pravilnost in zakonitost izpodbijanih odločb tožene stranke ne more vplivati.

Sklep of Delovno-socialni oddelek, September 21, 2009

Iz določil ZPIZ-1 ne izhaja, da družinski člani v vojni umrlega (bivšega) zavarovanca, kljub izpolnjenim pogojem ZPIZ-1 za pridobitev pravice do družinske in vdovske pokojnine do le-te niso upravičeni, ker jim je bila istovrstna dajatev že priznana na podlagi določil tuje zakonodaje.

September 17, 2009

Sklep nº II Ips 426/2009 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Prvostopenjska sodba je bila izdana pred uveljavitvijo ZPP-D, zato lahko vlogo stranke z oznako predlog za dopustitev revizije predstavlja samo revizijo. Ta pa ni dovoljena, ker vrednost spornega predmeta ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije.

Sodba nº X Ips 471/2005 of Upravni oddelek, September 17, 2009

Po določbi četrtega odstavka 88. člena ZUP se šteje, da je spis vročen stranki, kadar je vročen pooblaščencu. Kadar ima stranka pooblaščenca, se vroča njemu (prvi odstavek 88. člena ZUP). Pravilna vročitev je bila torej opravljena na dan vročitve pooblaščencu in ne na dan vročitve osebno tožniku.

Sklep nº II Ips 435/2009 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Revizija bi bila vložena pravočasno, če bi bila izročena prvostopenjskemu sodišču pred potekom zakonskega roka.

Sodba nº II Ips 857/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Tožnik je v pravno razmerje s toženko vstopil šele s sklenitvijo pogodbe o odstopu terjatve, s katero je dosedanji upnik (odstopnik ali cedent) prenesel terjatev, ki jo je imel do toženke iz naslova vlaganj v dom, na tožnika kot novega upnika (prevzemnika ali cesionarja). Gre za spremembo strank pravnega razmerja na strani upnika, pri čemer je bistveno, da se položaj toženke kot dolžnice (cessus) s sklenitvijo cesijske pogodbe ni spremenil.

Sodba nº II Ips 179/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Tožnik je s svojim ravnanjem (pomočjo toženki) prikrajšal samega sebe, v želji, da toženki nastane korist (da ni dolžna plačati uporabe stanovanja). Njegova volja je torej temelj za premik premoženja in izključuje okoriščenje toženke, s tem pa tožnikov vrnitveni zahtevek.

Sklep nº II Ips 353/2008 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Ker tožnika po spremembi in delnem umiku tožbe vrednosti spornega predmeta nista navedla, ni jasno, ali ta presega revizijski prag iz 367/2 člena ZPP. Posledica te opustitve je, da si tožnika nista zagotovila pravice do revizije.

Sklep nº I R 103/2009 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Okoliščina, da je sestra ene od tožnic uslužbenka sodišča, ki je pristojno za odločanje v sporu in da dela kot strojepiska prav na pravdnem oddelku razlog za prenos pristojnosti. Če bi v zadevi odločalo to sodišče, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.

Sklep nº II Ips 81/2008 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje ni sklep, s katerim se postopek konča.

Sodba nº I Ips 80/2009 of Kazenski oddelek, September 17, 2009

Z navedbami, s katerimi vložnik zahteve za varstvo zakonitosti izraža nestrinjanje z dokazno oceno nižjih sodišč, vsebinsko uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi česar pa zahteve za varstvo zakonitosti v skladu z drugim odstavkom 420. člena ZKP ni mogoče vložiti.

Sklep nº II DoR 101/2009, enako tudi II DoR 102/2009 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Zavzemanje za znižanje prisojene odškodnine, pri čemer predlagatelj ne pojasni določno, za koliko naj bi se odškodnina znižala, ne predstavlja ustrezne opredelitve vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe.

Sklep nº II Ips 365/2008 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Revizija je prepozna in jo je Vrhovno sodišče zavrglo v skladu s 377. členom ZPP.

Sodba nº I Ips 120/2009 of Kazenski oddelek, September 17, 2009

Zgolj vzpostavitev stika z neko osebo v tujini brez opisa kakršnihkoli ravnanj, ki bi kazala na namen iz 2. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD), ne izpolnjuje zakonskih znakov kaznivega dejanja po 14. točki 3. člena ZKLD.

Sodba nº II Ips 519/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Strojnica pod stanovanjem, katere izmerljivi vplivi obratovanja v tem stanovanju ne dosegajo niti ravni vplivov nočnega prometa z bližnje ceste, ne predstavlja nedovoljene imisije, ki bi je v urbanem okolju ne bi bilo dopustno trpeti. Zatorej tudi morebitna nižja dosežena vrednost stanovanja ob prodaji ne more predstavljati škode, ki presega normalne meje.

Sodba nº X Ips 1274/2005 of Upravni oddelek, September 17, 2009

V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR zakonca skupno premoženje upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno. Terjatev davčne dolžnice do tožnika v višini polovice kupnine od prodaje nepremičnine je nastala tedaj, ko je tožnik sklenil kupoprodajno pogodbo s tretjo osebo glede stvari iz skupnega premoženja, ne glede na to, da se je davčna dolžnica strinjala s prodajo.

Sodba nº II Ips 223/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Ker menični blanket do izpolnitve ni polnoveljavna menica, tudi bianco akceptant vse do tedaj ne more biti menični zavezanec.

Sklep nº X Ips 228/2008 of Upravni oddelek, September 17, 2009

Pri presoji, ali gre za primer, na katerega se nanaša Ustavna odločba o razveljavitvi določbe četrtega odstavka 16. člena ZDen, je treba ugotavljati tako bagatelnost vložka zasebnega kapitala v razmerju do družbenega premoženja v pravni osebi v mešani lastnini, kot tudi, ali je podana očitna nesorazmernost med vrednostjo lastninskega vložka in vrednostjo premoženja denacionalizacijskega upravičenca, ki bi ga bilo mogoče vrniti v naravi, kakor tudi katerakoli druga razmerja in okoliščine, ki l...

Sodba nº X Ips 1548/2005 of Upravni oddelek, September 17, 2009

Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden se izteče pritožbeni rok.

Sodba nº in sklep II Ips 927/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Zgolj zaradi pomanjkanja ustreznih predpisov ni mogoče zaključiti, da z emisijami neprijetnih vonjav ni mogoče kršiti pravice do zdravega življenjskega okolja.

Sodba nº in sklep II Ips 141/2007 of Civilni oddelek, September 17, 2009

Kadar imata stranki ugovore zoper izvid in/ali mnenje oziroma so zaradi nejasnosti ali pomanjkljivosti potrebna dodatna pojasnila, sodišča pa izvedenca ne zasliši, temveč zahteva le pisno dopolnitev ekspertize, gre lahko za kršitev postopka relativnega značaja, predvsem takrat, ko izvedenčevi pisni odgovori niso dovolj izčrpni, natančni, nedvoumni, razumljivi in jasni. Vendar pa je to treba presojati od primera do primera.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners