Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2010

January 28, 2010

Sklep nº II Ips 784/2009 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Ugotovitev obsega skupnega premoženja, ki je med pravdnima strankama sporno, ter določitev njunih deležev na njem, je tožniku potrebna za nadaljnjo delitev skupnega premoženja v nepravdnem postopku. Med strankama ta postopek že poteka in prav nepravdno sodišče je tožnika napotilo na uveljavljanje predmetnih zahtevkov v pravdi. Poleg tega predstavlja tožba za ugotovitev, da ima tožnik na skupnem premoženju določen delež, zahtevo po ugotovitvi obstoja celotnega, kompleksnega pravnega razmerja m...

Sodba nº in sklep II Ips 410/2007 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Zavrnitev zahtevka za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju temelji na dejanskih ugotovitvah, da je toženec v obdobju 13 let nudil materi vso s pogodbo vso dogovorjeno oskrbo, katere obseg in intenzivnost sta bila v posameznih obdobjih glede na postopno slabšanje zdravstvenega stanja preživljanke različna.

Sodba nº II Ips 143/2008 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Ker ni sporno, da toženec ni plačeval dogovorjene najemnine, je sodišče na podlagi določil najemne pogodbe in 567. člena ZOR z ugoditvijo tožbenemu zahtevku materialnopravno pravilno odločili.

Sklep nº II Ips 19/2010 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Zdravljenje oziroma obravnava brez privolitve v oddelku pod posebnim nadzorom ali v varovanem oddelku ali v obliki nadzorovane obravnave, je prisilno in predstavlja (vsaj) poseg v pravico do osebne svobode (prvi odstavek 19. člena URS) kot ene od temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zato ni dopustno brez intervencije (odločbe) sodišča. Ta pa ni potrebna in ne z zakonom predvidena za odpust z zdravljenja oziroma obravnave po presoji izvajalca zdravljenja pred iztekom obdobja, za katerega ...

Sodba nº II Ips 1145/2008 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Zdravniški poseg je nedopusten, kadar je poslabšanje pacientovega zdravja posledica kršitve dolžne profesionalne skrbnosti (medicinska napaka). Od medicinske napake je treba razlikovati medicinski zaplet (komplikacijo), do katerega lahko pride med zdravljenjem, ki je potekalo sicer strokovno neoporečno in z največjo možno skrbnostjo. Pojavi se redko, naključno in ga kljub predvidljivosti ni mogoče preprečiti. V primeru zapleta je zato odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove izključena.

Sodba nº II Ips 870/2008 of Civilni oddelek, January 28, 2010

Vsi, ki po določbi prvega odstavka 117. člena SZ lahko nastopajo kot kupci lastninjenih stanovanj, sodijo po samem zakonu v krog originarnih upravičencev. Ožji družinski član ima tako svojo pravico do odkupa, le da je njena uresničitev vezana na privolitev imetnika stanovanjske pravice kot primarnega odkupnega upravičenca. S privolitvijo po 117. členu SZ imetnik stanovanjske pravice tako ne prenaša svoje pravice do odkupa na nekoga, ki te pravice nima, temveč odloča, kdo izmed ostalih upravič...

January 26, 2010

Sklep nº VIII Ips 346/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Tožeča stranka z revizijo izpodbija zavrnilni del pravnomočne sodbe, v katerem je bil zavrnjen tožbeni zahtevek za plačilo 4.172,93 EUR. Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe mora presegati (in ne zgolj dosegati) 4.172,93 EUR, zaradi česar v danem primeru revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 262/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Glede na tožnikovo zaposlitev na odgovornem delovnem mestu direktorja podružnice tudi ob enostranskih ugotovitvah določenih nepravilnosti pri njegovem delu tožena stranka ni ravnala protipravno, ko mu je predlagala sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Tak predlog izhaja iz načela svobode sklepanja delovnih razmerjih, ki se lahko upošteva še zlasti pri zaposlovanju na odgovornih delovnih mestih, ki zahtevajo poudarjeno stopnjo zaupanja med delavcem in delodajalcem. Tudi predočenje uvedbe ...

Sodba nº in sklep VIII Ips 92/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Po vročitvi pravnomočne sodbe o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, priznanju neprekinjenih pravic iz delovnega razmerja in vrnitvi delavca na delo, se delovno razmerje za naprej vzpostavi le na podlagi dejanske vrnitve delavca na delo.

Sodba nº VIII Ips 250/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Tožnica je zasedala položaj vodje notranje organizacijske enote uprave lokalne skupnosti. Ta položaj ne sodi med taksativno naštete položaje iz drugega odstavka 82. člena ZJU, za katere je predvidena izdaja posebne odločbe o razrešitvi.

Sodba nº VIII Ips 317/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Seznanitev z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved oziroma ugotovitev o tem, kdaj je delodajalec izvedel za kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in za storilca, predstavlja dejansko ugotovitev sodišča.

Sodba nº VIII Ips 215/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 26, 2010

Odpravnina, ki jo zahteva tožnik, je nastala po začetku stečajnega postopka in se ne obravnava kot priviligirana terjatev (ki se poravnava kot strošek stečajnega postopka), temveč predstavlja strošek stečajnega postopka, za katerega ne velja dolžnost prijave terjatev po 137. členu ZPPSL.

January 25, 2010

Sodba nº VIII Ips 288/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Nadurno delo se opravlja po odredbi delodajalca, kar hkrati pomeni, da je delodajalec dolžan plačati le tisto nadurno delo, ki ga je izrecno odredil.

Sklep nº VIII Ips 137/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Zahtevka tožnikov ne izhajata iz odločb delodajalca o njunih pravicah in obveznostih, pač pa iz dejanskega dela. Tožnika sta s tožbo zahtevala plačilo razlike v plači, do katere je prišlo zaradi tega, ker nista prejemala plače za delo, ki sta ga dejansko opravljala, pač pa sta prejemala plačo za dolžnost, na katero sta bila le formalno razporejena. Takšno denarno terjatev lahko delavec, ob upoštevanju prvega odstavka 5. člena ZJU, uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem na pod...

Sodba nº VIII Ips 461/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Tožena stranka ni ravnala v nasprotju s tretjim odstavkom 88. člena ZDR, ko zaposlitve na zahtevnejšem delovnem mestu mehatronika ni ponudila tožniku, temveč bolje usposobljenemu sodelavcu.

Sodba nº VIII Ips 133/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Tožeča stranka je iz denarnice vzela 200,00 EUR in jih ločila od ostalih predmetov (denarja), ki jih je imela oškodovanka v denarnici. Navedeno vsoto je s tem, ko jo je vzela iz denarnice, tožeča stranka dobila v svojo posest, pa čeprav le za hip (ker jo je v tem trenutku zalotila oškodovanka). Dejanje je bilo izvršeno, zato so izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja tatvine.

Sodba nº VIII Ips 399/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Postopanje sodišča prve stopnje v nasprotju z 285. členom ZPP lahko predstavlja le relativno bistveno kršitev določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP. Takšno kršitev lahko revizijsko sodišče upošteva le v primeru, če jo je revident izrecno uveljavljal v pritožbi in do kršitve nato pride tudi v postopku pred sodiščem druge stopnje.

Sklep nº VIII Ips 26/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

V primeru razveljavitve sklepa o začetku stečajnega postopka in razveljavitve predloga za začetek stečajnega postopka se pri presoji veljavnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi kasneje razveljavljenega sklepa o začetku stečajnega postopka ne morejo upoštevati določbe 103. člena ZPPSL, 7. odstavka 172. člena ZPPSL oziroma 105. člena ZDR. Zakonodajalec ni predvidel ohranitve veljavnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečaja, če pride do naknadne razveljavitve sklepa o začetku stečaj...

Sklep nº I R 3/2010 of Civilni oddelek, January 25, 2010

Glede na vrednost spornega predmeta je v zadevi podana pristojnost okrajnega sodišča.

Sodba nº VIII Ips 435/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Zmotno je tožnikovo prepričanje, da za invalidnost in za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja zadoščata že dejstvo poškodbe pri delu in vsakršna sprememba v zdravstvenem stanju zaradi tega. Pomembna je vsaj še ugotovitev, ali je in koliko zaradi tega zmanjšana zmožnost za delo. Na podlagi ugotovljene invalidnosti je priznanje pravic iz naslova invalidskega zavarovanja odvisno še od izpolnjevanja drugih predpisanih pogojev, glede na to, za kakšno podlago zavarovanja gre.

Sodba nº VIII Ips 186/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Ugovor sklenjenega arbitražnega dogovora ne predstavlja očitka bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 3. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, temveč bistvene kršitve iz 5. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, ki pa je v reviziji ni dovoljeno uveljavljati.

Sodba nº VIII Ips 412/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

ZDR izrecno ureja načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi v 75. členu. Pri tem ne predvideva, da bi pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem prenehala veljati že s tem, če delavec pri delodajalcu začne opravljati delo na drugem delovnem mestu.

Sodba nº VIII Ips 451/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Neizpolnjevanje pogoja nekaznovanosti pomeni za delavce na obrambnem področju pravno posledico obsodbe iz prvega odstavka 99. člena KZ.

Sodba nº VIII Ips 198/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2010

Tožnik je bil na dan 1. 1. 2000 samozaposlen, kar pomeni, da je obstajalo pravno razmerje, ki je po ZPIZ-1 podlaga za obvezno zavarovanje. Ker je tožena stranka ugotovila, da kljub obstoju zavarovalne podlage tožnik v zavarovanje ni prijavljen, je pravilno odločila, da ima od 1. 1. 2000 dalje lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja po prvem odstavku 15. člena ZPIZ-1.

January 21, 2010

Sklep nº II Ips 847/2009 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Predlog za obnovo postopka je nepopoln, ker v njem ni jasnih in razločno opredeljenih trditev, ki bi v celoti napolnjevale vsebino kateregakoli zakonitega obnovitvenega razloga iz 394. člena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 528/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Toženec se je protipravnim posegom tožnika že pravilno in tudi uspešno zoperstavil tako, da je sprožil kazenski postopek in odškodninsko pravdo, medtem ko njegovo kasnejše odvračanje nevarnosti z objektivno žaljivimi članki in pismi ni dovoljena samopomoč. Taka časovna nepovezana ravnanja, ki niso bila nujna, ne ustrezna, ne pomenijo konkretnega dejanskega stanu, ki bi ga bilo mogoče subsumirati pod določbo drugega odstavka 162. člena ZOR.

Sklep nº II Ips 413/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Glede na enotno označbo vrednosti spora in dejstvo, da je revizijo vložil le eden od treh tožnikov, je za presojo vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe odločilnega pomena, da je vsak od njih terjal zase vknjižbo solastninskega deleža na spornih parcelah do 1/3. Tožniki kot dediči po domnevnem kupcu so sicer enotni sosporniki, vendar so se očitno že dogovorili o delitvi zapuščine. Zato je spričo dejstva, da vlaga revizijo le eden od treh tožnikov, vrednost izpodbijanega dela pravnomoč...

Sodba nº II Ips 305/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Na podlagi obrazložitve dokaznega predloga s postavitvijo izvedenca finančne stroke, po kateri naj izvedenec pregleda poslovanje toženca glede finančnih sredstev, ki sta jih toženi stranki prejemali preko obeh s.p.-jev, je stališče sodišča, da je bil dokaz predlagan v potrditev navedb o višini zahtevka, pravilno.

Sodba nº II Ips 319/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Ker vozilo ni bilo uporabljeno v prometu, neodvisno od vprašanja ali je še mirovalo ali se je samodejno že začelo premikati, obravnavanega dogodka ni bilo mogoče šteti za prometno nesrečo.

Sklep nº II Ips 144/2008 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Tožnikovi izdatki za plačilo stroškov cenitve so izdatki, ki so mu nastali zaradi postopka in spadajo po določbi prvega odstavka 151. člena ZPP med pravdne stroške (tako imenovani predpravdni stroški) – in torej niso „škoda“, nastala tožniku v prometni nesreči. Zato vrednost spornega predmeta ne zadošča za dovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 425/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Zatrjevane kršitve v disciplinskem postopku zoper tožničino mater ne predstavljajo kršitve tožničinih pravic. Tožnici kot posredni oškodovanki ne gre odškodnina za duševne bolečine zaradi „posega v osebnostne pravice in zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti“.

Sodba nº II Ips 1081/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Komunalni prispevek za energetiko in komunalo je plačana tretja oseba. Zavezanca za plačilo takšnega prispevka sta bila lahko le oba zakonca skupaj, kar pomeni, da je treba plačilo šteti kot „darilo“ obema.

Sodba nº II Ips 283/2007 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Stališče sodišč, da tožnik po izreku enoletnega roka od podaje zahteve za zamenjavo strešnikov ne more uspeti s takim zahtevkom v pravdi, je pravilno.

Sklep nº II Ips 48/2008 of Civilni oddelek, January 21, 2010

Kadar predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, mora tožnik vrednost spornega predmeta izraziti v denarni enoti. V točkah označena vrednost spora pomeni izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta, to pa ima za posledico nedovoljenost revizije.

January 14, 2010

Sodba nº II Ips 443/2007 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 338/2007 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Tožnica v postopku ni postavila trditev, ki bi kazale na kakšen način »izguba krme« predstavlja škodo v zmanjšanju njenega premoženja (navadna škoda) ali preprečitvi njegovega povečanja (izgubljeni dobiček). Ker dokazni postopek te pomanjkljivosti ne bi mogel nadomestiti, ne more biti utemeljen očitek o bistveni kršitvi postopka, ki se tiče postopka dokazovanja.

Sklep nº I R 174/2009 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Bivša zaposlitev tožnice na krajevno pristojnem sodišču in do neke mere poznavanje razmer pravdnih strank sami po sebi nista taki okoliščini, ki bi pri razumnem človeku utemeljevali dvom v nepristranskost sodišča.

Sklep nº II Ips 517/2009 of Civilni oddelek, January 14, 2010

V skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZS, se zaradi sodnih počitnic podaljša rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti za en mesec. To stališče je vsebovano v številnih odločbah Vrhovnega sodišča.

Sodba nº II Ips 377/2007 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Ker je bil toženec kljub prijetemu opominu več kot dva meseca v zamudi s plačilom najemnine, je bil izdani nalog za izpraznitev poslovnih prostorov utemeljen. Da bi prišlo do absolutne bistvene kršitve pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, mora imeti nezakonito ravnanje sodišča (zatrjevana nepravilna zavrnitev predloga za preložitev naroka) za posledico, da stranki ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem. V tej povezavi pa so bile toženčeve trditve tako v pri...

Sklep nº II Ips 620/2009 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Upoštevaje 40. člen ZPP, znaša vrednost spornega predmeta 36.000,00 EUR (seštevek zahtevanih mesečnih preživnin 600,00 EUR za dobo petih let), zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 114/2008 of Civilni oddelek, January 14, 2010

Tožnikova pravica do posesti izhaja iz 29. člena SPZ in je v koliziji s toženčevima pravicama do zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja. Toženec je sporno stanovanje skupaj s tožnikovo hčerko uporabljal za vsakodnevno zadovoljevanje stanovanjskih potreb, po njeni smrti pa ga v enaki vsebini uporablja sam. Tožnik je stanoval drugje. Zato bi zahtevana zamenjava ključavnice ali izročitev ključa nove ključavnice tožniku omogočila vstop v sporno stanovanje in njegovo dejansko uporabo, kar bi v o...

January 12, 2010

Sodba nº VIII Ips 160/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Izpolnjen dejanski stan odpovednega razloga iz 2. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR in obstoj pogoja iz prvega odstavka 110. člena ZDR že po zakonu narekujeta izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Revidentkina trditev, da ukrep tožene stranke ni sorazmeren s storjenimi kršitvami, je zato neutemeljena.

Sodba nº VIII Ips 66/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

ZMEPIZ ne ureja vprašanja, kdaj nastopijo posledice v že obstoječem statusu zavarovanja, če pride do spremembe pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Sodišče je zato pravilno ugotovilo, da je tožnik vključen v zavarovanje na podlagi prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1 šele od prvega naslednjega dne po izdaji prvostopenjske odločbe, s katero je tožena stranka po uradni dolžnosti odločila o spremembi njegovega statusa.

Sodba nº VIII Ips 179/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Odklonitev zagovora v zvezi s pisnim opozorilom iz prvega odstavka 83. člena ZDR ni okoliščina, zaradi katere bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga omogoči zagovor.

Sodba nº VIII Ips 462/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Vse revizijske navedbe se nanašajo izključno na nestrinjanje z ugotovljenim dejanskim stanjem in dokazno oceno sodišča druge stopnje, vendar revizije zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče vložiti.

Sodba nº VIII Ips 224/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Na podlagi prvega odstavka 157. člena ZPIZ-1 je realizacija pravice do pokojnine kot denarne dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vključno z invalidsko pokojnino, posebej urejena in poleg ostalih pogojev za pridobitev te pravice izrecno vezana tudi na prenehanje zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 50/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Zavarovanci dotakratnega nosilca zavarovanja vojaških zavarovancev, ki so nadaljevali z delom v JLA oziroma vojski Jugoslavije in ostali zavarovani po 18. oktobru 1991 že tujega nosilca zavarovanja, pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije niso pridobili pravice do pokojnine, saj so to pravico lahko uveljavljali pri nosilcu zavarovanja, pri katerem so ostali v zavarovanju.

Sodba nº VIII Ips 74/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Iz 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP ne izhaja, da se pri odločanju o zavrženju zahteve upošteva tudi, ali bo spremenjeno dejansko stanje, na katero se opira zahteva, povzročilo drugačno odločbo. To je stvar odločanja po vsebini.

Sklep nº VIII Ips 166/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Sodišče zavrže revizijo, ki jo vloži sama stranka, če najpozneje v njej ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº VIII Ips 404/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Za začetek teka 30-dnevnega roka za tožbo iz tretjega odstavka 204. člena ZDR je pomembno zgolj določno obvestilo oziroma védenje delavca, da mu delodajalec prekinja pogodbo o zaposlitvi. Ali gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali za druge načine prenehanja le-te, za začetek teka roka za tožbo ni bistveno.

Sklep nº VIII Ips 453/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Z obravnavanjem in odločanjem o nedoločno opredeljenem tožbenem zahtevku je sodišče storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, saj se v tem delu sodba ne da preizkusiti.

Sklep nº VIII Ips 212/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Koriščenje „letnega dopusta“ pooblaščenca – odvetnika samo na sebi ni upravičen razlog za izostanek stranke (osebno ali njenega pooblaščenca) z naroka. Pooblaščenec bi lahko takšno osebno odsotnost nadomestil z angažiranjem substituta v smislu 4. točke prvega odstavka 95. člena ZPP ali pa na drug način zagotovil navzočnost na naroku v sodelovanju s stranko.

Sklep nº VIII Ips 264/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Ker umik revizije ni posebej urejen, veljajo zanj na podlagi 383. člena ZPP smiselno določbe tega zakona o umiku pritožbe. Na podlagi drugega odstavka 334. člena ZPP lahko stranka umakne že vloženo pritožbo, dokler sodišče o njej ne izda odločbe.

Sodba nº in sklep VIII Ips 107/2008 of Delovno-socialni oddelek, January 12, 2010

Tožniku je delovno razmerje prenehalo že pred izpodbijanima disciplinskima odločbama, in sicer na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker sklepa o disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja zato nista imela nobenega vpliva na obstoj delovnega razmerja, tožnik ni imel pravnega interesa oziroma pravne koristi za ugotovitev, da mu delovno razmerje ni prenehalo na podlagi izpodbijanih disciplinskih odločb.

January 11, 2010

Sklep nº Dsp 92/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2010

Za odločitev sodišča druge stopnje je bilo bistvenega pomena vprašanje, ali je bila pogodba o zaposlitvi, katere obstoj in pravice na njeni podlagi uveljavlja tožnik, veljavno sklenjena. V zvezi s tem vprašanjem tožnik ne postavlja trditev, ki bi bile lahko pomembne za odločitev o pritožbi.

Sklep nº Dsp 87/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2010

Tožeča stranka je dokazala, da odločitev v njeni zadevi pomeni odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev (pravica do plačila za dejansko opravljeno delo). Pogoji za dopustitev revizije so zato izpolnjeni.

Sklep nº Dsp 72/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2010

Določba 30. člena ZDSS-1 ne uvaja možnosti splošne pritožbe zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje. Iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 338. člena ZPP, tega sklepa zato ni mogoče izpodbijati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners