Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2010

October 28, 2010

Sodba nº II Ips 463/2007 of Civilni oddelek, October 28, 2010

Upnik lahko realizira posojilo svojemu dolžniku tudi tako, da z dolžnikovim pooblastilom opravi asignacijo v korist dolžnikovega upnika.

Sodba nº II Ips 955/2007 of Civilni oddelek, October 28, 2010

Izostanek zapisa v izreku sodbe sodišča prve stopnje o neobstoju v pobot predlagane terjatve bi sicer bilo možno opredeliti kot procesno kršitev, vendar pa ta ni vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe. Sodišče prve stopnje je moralo upoštevati že pravnomočno zaključeno pravdo o obstoju iste terjatve, ki je tekla med istima strankama. Ker je sodišče druge stopnje v izrek svoje sodbe zapisalo, da z ugotovitvijo o neobstoju v pobot uveljavljane terjatve dopolnjuje sodbo sodišča prve stopnje,...

Sklep nº Cp 25/2009, Cp 26/2009 of Civilni oddelek, October 28, 2010

Če začasna odredba ne velja več, potem njene veljavnosti ni mogoče priznati.

October 26, 2010

Sodba nº VIII Ips 74/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 26, 2010

Vestnost opravljanja dela predpostavlja tudi določeno aktivno ravnanje delavca, še posebej v primerih, ko sicer relativno samostojno razporeja svoj delovni čas, vendar nujno tudi v sodelovanju in soodvisnosti od sodelavcev.

Sodba nº III Ips 235/2008 of Gospodarski oddelek, October 26, 2010

Neločljivi in sestavni del izjave volje, ki ima lahko v pravu pravne posledice, je njena opredeljenost v pogledu vloge njenega izjavitelja, če to terjajo okoliščine primera. To izhaja že iz splošnega pravila, da je pogodba sklenjena, ko se (i) pogodbeni stranki (ii) sporazumeta (iii) o njenih bistvenih sestavinah (15. člen OZ), ki predpostavlja določnost izjave volje tudi v pogledu, za koga naj ima konkretna izjava volje pravne učinke.

Sklep nº VIII Ips 104/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 26, 2010

Ker revizija ni bila v roku vložena na pristojnem sodišču, jo je revizijsko sodišče kot prepozno zavrglo.

Sodba nº III Ips 232/2008 of Gospodarski oddelek, October 26, 2010

Upoštevajoč odločbo Ustavnega sodišča Up-33/05 z dne 6. 3. 2008, je Vrhovno sodišče zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo in sodbi sodišč prve in druge stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek za pripadajoče zamudne obresti v delu, v katerem presega 4.122,96 EUR.

October 25, 2010

Sodba nº VIII Ips 54/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2010

Bistvena za odločitev je dejanska ugotovitev sodišča, da s tožnico primerljiva delavka po enem od kriterijev za določanje presežnih delavcev ni bila pravilno točkovana. Ob pravilnem točkovanju bi dosegla manjše število točk, kar pomeni, da je bila tožnica nezakonito določena kot presežna delavka.

Sklep nº VIII Ips 387/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2010

Če stranki obveznosti iz podjemne pogodbe ne izvršujeta, to samo po sebi nima za posledico njenega prenehanja. Če ena stranka ne izpolni, kar je dogovorjeno s pogodbo, ugasne obveznost nasprotne stranke, vendar pa le, če krivda za neizpolnitev ni na njeni strani.

Sodba nº VIII Ips 517/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2010

S tem, ko je sodišče oprlo svojo odločitev na mnenje invalidske komisije, ni zagrešilo bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Gre za dokaz, ki je bil obravnavan kontradiktorno, v smislu 5. člena ZPP, po katerem mora sodišče dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke. Ta možnost je bila tožnikoma dana, zato je stališče, da je kontradiktorna obravnava možna le v primeru, če sodišče postavi sodnega izvedenca, zmotno.

October 21, 2010

Sodba nº II Ips 1090/2008 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Pritožbeno sodišče je odgovorilo na vprašanje temelja pridobitve tožničine lastninske pravice na sporni parceli, opredelilo pa se je tudi do zemljiškoknjižnega stanja parcele kot tudi do priglašanja sporne parcele v zapuščinskem postopku.

Sodba nº II Ips 478/2008 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Ker ni bilo ugotovljeno, da bi zavod sploh kakorkoli ukrepal v smislu določbe 13. člena Pravilnika o izvrševanju nalog paznikov v smeri preprečitve vnaprej napovedanega napada (če se izvzame ponudba premestitve tožnika, ki iz v nadaljevanju pojasnjenih razlogov ni relevantna), je pravilen zaključek o protipravnosti opustitve na njegovi strani.

Sklep nº I R 150/2010 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Dejstvo, da je mati ene od pravdnih strank zaposlena v stavbi, v kateri posluje stvarno in krajevno pristojno sodišče, službeni in prijateljski stiki z njimi in prijateljstvo toženčeve družine pred razvezo zakonske zveze tožničinih staršev ter sodnice, ki ji je zadeva dodeljena v obravnavo, ne predstavlja utemeljenega razloga za delegacijo.

Sodba nº II Ips 1114/2008 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Glede na ugotovitev, da sta tožnika sama sklenila posojilni pogodbi, po katerih sta se izposojena zneska denarja zavezala toženki vrniti v skladu s pogodbenimi določili, neupravičena obogatitev tožene stranke ni podana.

Sklep nº I R 148/2010 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Ker je stranka postopka brat sodnice za postopanje pristojnega sodišča, ki je tudi podpredsednica sodišča, se je v nadaljevanju postopka izpričala možnost dvoma strank o nevtralnosti in neodvisnosti stvarno in krajevno pristojnega sodišča s tem, ko je določitev drugega stvarno pristojnega sodišča predlagal sam tožnik in ko ima v dojemanju zunanjega videza nevtralnosti in neodvisnosti sojenja zanesljivo pomemben učinek tudi dejstvo, da je bila s pristojnega sodišča prenešena pristojnost na dru...

Sodba nº II Ips 886/2007 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Uporaba pravila o delni oprostitvi odgovornosti objektivno odgovornega iz tretjega odstavka 153. člena OZ pride v poštev v primeru, ko oškodovanec le delno pripomore k nastanku škode.

Sodba nº II Ips 746/2008 of Civilni oddelek, October 21, 2010

Dolgotrajnost prebivanja v spornih prostorih ni mogla spremeniti njihove namembnosti, v sodni praksi pa je bilo že pojasnjeno tudi, da s samovoljnimi preureditvami praviloma nihče ni mogel izboljšati svojega položaja v škodo drugega.

October 14, 2010

Sodba nº II Ips 845/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Presoja odmere pravične odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº I R 121/2010 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Atrakcija pristojnosti za vsa izvršilna sredstva po legi nepremičnine je določena le v tretjem odstavku 35. člena ZIZ pri začetni kumulaciji izvršilnih sredstev v samem izvršilnem predlogu.

Sklep nº I R 147/2010 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Dejstvo, da pri drugem sodišču teče odškodninski spor tožnika proti državi zaradi zatrjevano nepravilnega ravnanja pristojnega sodišča, samo po sebi ne vzbuja razumnega dvoma v nepristranskost tega sodišča za sojenje v vseh drugih tožnikovih zadevah.

Sodba nº II Ips 976/2007 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Z očitkom o dolgotrajnosti postopka pred upravnim organom ni mogoče utemeljiti kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 23. člena ustave. Ta kršitev je namreč lahko zagrešena le v sodnem postopku, ne pa v upravnem postopku, kjer poznamo za primere predolgega odločanja o upravni stvari t. i. molk upravnega organa.

Sodba nº II Ips 457/2008 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Resničnosti tožbenih trditev, ki jih sodišče prve stopnje povzame v dejansko podlago zamudne sodbe, s pravnimi sredstvi ni mogoče izpodbijati.

Sodba nº II Ips 274/2009 of Civilni oddelek, October 14, 2010

Končni vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo, je podlaga za izplačilo stave.

October 12, 2010

Sklep nº VIII Ips 27/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 2010

Tožnik je pri Vrhovnem sodišču dne 3. 11. 2008 vložil predlog za dopustitev revizije, to pa ga je odstopilo sodišču prve stopnje, ki ga je prejelo 6. 11. 2008. Tožeča stranka je dne 13. 11. 2008 pri Vrhovnem sodišču vložila dopolnitev predloga za dopustitev revizije, v katerem je navedla, da naj sodišče predlog za dopustitev revizije šteje za revizijo. V skladu s 373. členom ZPP se revizija vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve stopnje. Sodišče prve stopnje je to vlogo prejelo 6. 11. 20...

Sodba nº VIII Ips 447/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 12, 2010

Ker tožnik ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas ni izpolnjeval vseh zakonsko predpisanih pogojev za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, ni moglo priti do transformacije delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas.

October 11, 2010

Sodba nº VIII Ips 519/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Zavarovancu se prizna pravica na podlagi invalidnosti z dnem nastanka invalidnosti. Pravico do izplačila invalidske pokojnine pa pridobi (realizira) z dnem odjave oziroma prenehanja obveznega zavarovanja.

Sklep nº VIII Ips 248/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

V konkretnem primeru ne gre za spor o pravici do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva, niti za dopuščeno revizijo, pač pa gre za spor o plačevanju prispevkov (2. a točka prvega odstavka 7. člena ZDSS-1), torej za premoženjski spor, v katerem je revizija dovoljena po določbah ZPP. Ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega zneska revizijskega minimuma, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo.

Sklep nº VIII Ips 295/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Revizija, ki jo je podala tožeča stranka sama, ni dovoljena, revizija, vložena po odvetniku, pa je prepozna.

Sodba nº in sklep VIII Ips 524/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Glede na pokojninska obdobja iz časa pred 1. 1. 2000 tudi na podlagi določb ZPIZ-1 upravičencu ne more biti priznan višji odmerni odstotek pokojnine, če mu je bil že pred uveljavitvijo ZPIZ-1 priznan najvišji odstotek iz 52. člena ZPIZ/92.

Sodba nº VIII Ips 539/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Podlaga za odmero tožnikovega nadomestila v spornem obdobju so bile zavarovalne osnove, določene v smislu 209. člena ZPIZ-1 v odvisnosti od tožnikove davčne osnove. Na tak način ugotovljena zavarovalna osnova je bila v spornem času nižja od glede na rast povprečnih plač valorizirane zavarovalne osnove iz leta 2000. Ker na podlagi četrtega odstavka 31. člena ZZVZZ tožena stranka tožniku ni smela izplačati višjega nadomestila od vsakomesečne zavarovalne osnove, mu je utemeljeno priznala le ustr...

Sodba nº VIII Ips 398/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Delodajalec ni dolžan vnaprej določiti kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih opredeljuje kot hujše v smislu 2. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

Sodba nº in sklep VIII Ips 535/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Glede na ureditev podobnih primerov, ko gre za novo odmero pravic (pokojnine) na podlagi že pred upokojitvijo nastalih dejstev le za naprej, je sodišče utemeljeno presodilo, da tožena stranka s priznanjem višje pokojnine tožnici na podlagi upoštevanja podatkov o izplačilih plače v obliki delnic in obveznic le od 1. 6. 2006 dalje (glede na vložitev tožničinega predloga za novo odmero dne 23. 5. 2006) ni ravnala nezakonito. Pri tem je sodišče pravilno upoštevalo, da je vse do navedenega datuma ...

Sodba nº VIII Ips 482/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Za pridobitev pravice do družinske in vdovske pokojnine po ZPIZ-1 ni pomembno, da je A. B. umrl kot pripadnik tuje vojske, temveč je bistveno, da je na njegovi strani ob smrti izpolnjen eden od pogojev iz prvega odstavka 109. člena ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 373/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Glede na dolžnost substanciranja dokaznega predloga bi moral tožnik pojasniti, za razjasnitev katerega dejstva bi bila izvedba dokaza s postavitvijo izvedenca finančne stroke potrebna oziroma navesti, česa tožena stranka pri izračunu pokojninske osnove oziroma pri odmeri starostne pokojnine ni upoštevala ali kaj je napačno ugotovila. Ker tega ni storil, sodišče ni imelo razloga za nadaljevanje dokaznega postopka, z opustitvijo izvedbe predlaganega dokaza pa posledično tožniku tudi ni bila odv...

Sodba nº VIII Ips 378/2008 of Delovno-socialni oddelek, October 11, 2010

Tožnica je v spornem obdobju prejemala 100 % nadomestilo plače zaradi usposabljanja za ustrezno delo pri delodajalcu, zato ji je tožena stranka v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPIZ-1 pri izračunu pokojninske osnove za čas poklicne rehabilitacije pravilno upoštevala plačo oziroma osnovo, od katere so bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja nadomestila.

October 07, 2010

Sodba nº II Ips 210/2008 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Zmotno je revizijsko naziranje, da je bila tožnica najemnino dolžna plačati po sklenjeni najemni pogodbi, saj je pogodba na podlagi zakona prenehala, in je plačana najemnina in varščina zaradi nastale situacije (upravne prepovedi) za tožnico predstavljala premoženjsko škodo kot posledico kršitve toženkine poslovne obveznosti.

Sklep nº II Ips 336/2008 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Pravna prednica tožene stranke nesporno ni plačala odškodnine imetniku pravice uporabe razlaščene parcele po določbah takrat veljavnega ZRPPNDL. Za ta znesek je bila obogatena. Ob dejstvu, da je tožnica sicer še vedno v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica spornega zemljišča, ki pa ga nesporno ne more uporabljati in ga ne bo mogla uporabljati tudi v bodoče, ni mogoče sprejeti niti presoje, da ji še ni bilo odvzeto in da ji zato škoda ni nastala.

Sklep nº II Ips 77/2009 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Revizija toženke je prispela na sodišče, ki je izreklo sodbo prve stopnje potem, ko se je toženi stranki iztekel rok za vložitev revizije iz prvega odstavka 367. člena ZPP. Ker je naslovitev nepristojnega Vrhovnega sodišča sestavni del uvoda revizije tožene stranke, ki jo je sestavila odvetnica, vložitve pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati očitni pomoti vložnice.

Sodba nº in sklep II Ips 283/2008 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Presoja višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 859/2009 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Toženec je v odgovoru na tožbo pritrdil tožnikovih navedbam, da so bila tla mokra in spolzka in predstavlja ugotovitev sodišča druge stopnje, da tožnik ni z ničemer dokazal, da so bila tla v garaži res spolzka in tako vzrok padca, kršitev 214. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 802/2007 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Izdaja sklepa o razrešitvi in premestitvi vodje sektorja sama po sebi ni nedopustno (protipravno) ravnanje. Vprašanje pravilnosti in zakonitosti takega sklepa je za odločitev o odškodninskem zahtevku res predhodno vprašanje; vendar sodišče pri odločanju o tem, ali naj predhodno vprašanje rešuje sàmo, nima diskrecijske pravice. Tistih predhodnih vprašanj, katerih reševanje je s posebnimi predpisi pridržano posebnim organom ali posebnim postopkom, ne sme sàmo reševati. To pomeni, da že iz tega ...

Sodba nº II Ips 937/2007 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Sklep o dedovanju, ki temelji tudi na dedni odpovedi, odkazuje na uporabo določbe prvega odstavka 13. člena ZPP o odvisnosti odločitve od rešitve predhodnega vprašanja. V zapuščinskem postopku se je B. K. dedovanju po svojem očetu odpovedal, zaradi česar ni obstajala potreba za iskanje nagibov za odpoved.

Sodba nº II Ips 1260/2008 of Civilni oddelek, October 07, 2010

Sodišče prve stopnje je pojasnilo, zakaj dokazu z izvedencem grafološke stroke ni dalo odločilne dokazne vrednosti pri ugotavljanju odločilnega pravnega dejstva, ali sta pravdni stranki posojilno pogodbo sklenili.

October 05, 2010

Sodba nº III Ips 135/2008 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Če obstoj (določene) pogodbe ni zatrjevan (in ne gre za situacijo iz drugega odstavka 7. člena ZPP), sodišče ne ugotavlja, ali je bila morda volja za sklenitev pogodbe izjavljena konkludentno, ker se mora sodišče (praviloma) v dokaznem postopku omejiti na zatrjevana dejstva (prim. prvi odstavek 7. člena ZPP).

Sodba nº III Ips 39/2009 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Zgolj priznanje lastninske pravice med posamezniki zaradi absolutnih učinkov lastninske pravice ne zadostuje za pridobitev lastninske pravice. Za pridobitev lastninske pravice je poleg priznanja v nekem relativnem razmerju potreben (med drugim) še veljaven pravni naslov.

Sklep nº III R 42/2010 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Okoliščina, ki jo predlagatelj navaja v obravnavanem predlogu, da predlagana priča D. T. (ki je brat sodnice in podpredsednice Okrožnega sodišča A.) iz vtoževanega zneska zase pričakuje veliko premoženjsko korist (podatki spisa te trditve ne izključujejo), utemeljuje tehten razlog iz 67. člena ZPP.

Sodba nº in sklep III Ips 50/2008 in III Ips 51/2008 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Glavnica pa je osnovni del dolga oziroma terjatve iz pravnega razmerja, katere predmet je vsota denarja. Gre za tisto število denarnih enot, na katero se glasi takšna obveznost. Zamudne obresti pa so stranska terjatev, ki ne izgubi svoje narave, tudi če je pripisana h glavnici in tudi če obrestno mero sestavlja temeljna obrestna mera kot revalorizacijski del obrestne mere.

Sodba nº in sklep G 14/2010 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja zavarovalnemu zastopniku za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja tudi brez predloga (upravičenega predlagatelja).

Sklep nº III DoR 66/2010 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Ker obravnavani predlog zasleduje odgovor na vprašanje, ki ni bil razlog odločitve sodišča druge stopnje, predlog ne ustreza kriterijem iz prvega odstavka 367. a člena ZPP.

Sodba nº G 22/2009 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Iz dikcije drugega odstavka 24. člena ZZavar pa izhaja, da morajo biti „drugi primerljivi posli“ posli, ki poleg narave (področja delovanja) ustrezajo tudi po obsegu oziroma velikostnem kriteriju.

Sklep nº III DoR 61/2010 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Ker obravnavani predlog zasleduje odgovor na vprašanje, ki ni bil razlog odločitve sodišča druge stopnje, predlog ne ustreza kriterijem iz prvega odstavka 367. a člena ZPP.

Sklep nº III Ips 177/2007 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Stališče, da mora sodišče na vprašanje legitimacije, zato ker gre za materialnopravno vprašanje, paziti po uradni dolžnosti, je napačno. Na vprašanje, kdo in proti komu lahko uveljavlja zahtevek, daje odgovor materialno pravo. Vprašanje (aktivne in pasivne) legitimacije je torej materialnopravno in ne dejansko vprašanje. Podlaga za presojo tega pravnega vprašanja pa so dejstva, ki sestavljajo dejanski stan, na katerega pravo veže pravna upravičenja v korist ali breme določenih oseb. Tudi teh ...

Sodba nº III Ips 45/2008 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Razlogi, zakaj se porok zaveže, da bo izpolnil tujo obveznost, so lahko različni, praviloma izvirajo iz razmerja med dolžnikom in porokom (teorija ga imenuje tudi kritno razmerje) in so predmet njunega medsebojnega dogovora. Pravna narava tega dogovora je še najbližja pogodbi o naročilu. Vzpostavlja samo razmerje med dolžnikom in porokom, njen predmet pa je dogovor o bodoči sklenitvi poroštvene pogodbe. Če presojamo razmerja iz Pogodbe o izdaji garancije po pravilih pogodbe o naročilu, ni mog...

Sodba nº III Ips 35/2008 of Gospodarski oddelek, October 05, 2010

Toženci so bili zadolženi – „so odgovarjali“ (prvi odstavek 52. člena ZGD) - za pravočasno izdelavo pravilnih izkazov in poslovnih poročil druge tožnice pri opravljanju oziroma v zvezi z opravljanjem svojih funkcij kot njeni organi oziroma člani njenih kolektivnih organov. Za škodo, ki jo njen organ povzroči tretji osebi na ta način, pa po določbi prvega odstavka 172. člena ZOR odgovarja pravna oseba (v tem primeru druga tožnica).

October 04, 2010

Sklep nº I R 110/2010 of Civilni oddelek, October 04, 2010

Vprašanje stvarne pristojnosti glede na vrednost spornega predmeta.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners