Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2010

November 25, 2010

Sklep nº II Ips 270/2009 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Sodišče druge stopnje je z napačno uporabo 286. člena ZPP tožniku onemogočilo obravnavanje pred sodiščem, s čimer je poseglo v pravico tožnika do izjave in zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Tako je tudi napačna odločitev sodišče druge stopnje, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker ni navedlo nobenih razlogov o tem, zaka...

Sklep nº II Ips 82/2009 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Ker toženka v reviziji ni navedla vrednosti izpodbijanega dela sodbe, niti ta na podlagi revizijskih navedb ni ugotovljiva, je revizija nepopolna.

Sodba nº II Ips 950/2008 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Saldo na hranilni knjižici pomeni vsa sredstva na hranilni knjižici v trenutku njenega zaprtja, to je glavnico in vse do tedaj natekle obresti.

Sodba nº II Ips 753/2009 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 400/2008 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Upoštevaje posledice, ki bi nastale ob realizaciji sporne prodajne pogodbe v kontekstu zavarovanja tožnikove terjatve, je pravilna odločitev, da gre za ničen pravni posel.

Sodba nº II Ips 91/2009 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Presoja pravilnosti odmere pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 251/2008 of Civilni oddelek, November 25, 2010

Stranki lahko meje preizkusa utemeljenosti tožbenega zahtevka opredelita le z navedbo dejanske podlage, ne pa s sklicevanjem na določene pravne pojme, zato se sodišče ne sme zadovoljiti s preizkusom, ali utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja zgolj iz tiste pravne podlage, v zvezi s katero so pravni pojmi, na katere se sklicujeta stranki.

November 24, 2010

Sklep nº II DoR 468/2010 of Civilni oddelek, November 24, 2010

Vrhovno sodišče je zavrnilo toženčev predlog za dopustitev revizije, ker v tej zadevi niso izkazani pogoji iz prvega odstavka 367. a člena ZPP.

November 23, 2010

Sodba nº VIII Ips 226/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2010

Čeprav drugi delavci nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu pakirca, temveč pogodbo o zaposlitvi na nekem drugem delovnem mestu, opravljajo pa delo pakirca, to nedvomno kaže na to, da je delo na tem delovnem mestu pod pogoji pogodbe o zaposlitvi, ki jo je imela sklenjena tožnica (za pakirca), še vedno potrebno v polnem obsegu.

Sodba nº VIII Ips 13/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2010

Revident z nestrinjanjem z ugotovitvami izvedenca finančne stroke glede višine tožnikovih prikrajšanj pri zaslužku zaradi nezmožnosti za delo izpodbija dejanske ugotovitve sodišča, kar ni dovoljen revizijski razlog.

Sodba nº VIII Ips 213/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2010

Samovoljno koriščenje letnega dopusta oziroma samovoljna odsotnost z dela vodilnega vzdrževalca v času letnega remonta, ko vzdrževalci pri toženi stranki praviloma niso mogli računati na koriščenje letnega dopusta, že samo po sebi predstavlja hujšo kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ker tako ravnanje ruši ustaljen in izrecno odrejen delovni red skupine, v kateri je kot očitno pomemben član delal tožnik.

Sodba nº VIII Ips 241/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2010

Za začetek teka tako subjektivnega kot tudi objektivnega roka za odpoved pogodbe o zaposlitvi je odločilen datum, ko je tožena stranka od pristojne Komisije prejela mnenje, v katerem je ta skladno z določbo 103. člena ZPIZ-1 ugotovila obstoj oziroma utemeljenost odpovednega razloga.

November 22, 2010

Sodba nº VIII Ips 88/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2010

Zavarovanec ima ob pravilni razlagi določbe 177. člena ZPIZ-1 in ob upoštevanju določb zakona glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico do priznanja pokojnine tudi v primeru, če mu je bila v drugi državi iz področja bivše Jugoslavije že priznana pravica do pokojnine ob upoštevanju v Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe.

Sklep nº VIII Ips 133/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2010

Sodišče ni vezano na kazensko pravno kvalifikacijo v odpovedi, temveč na dejanske navedbe, s katerimi delodajalec v odpovedi utemeljuje znake kaznivega dejanja.

Sodba nº VIII Ips 106/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2010

Prvenstveno je dolžnost delodajalca, da delavcu zagotovi pravico do minimalnega počitka med zaporednima delovnima dnevoma oziroma pravico do tedenskega počitka. Če delodajalec delavcu te (minimalne) pravice do počitka ne zagotovi, delavec pa jo kljub temu izkoristi, ni mogoče govoriti o neupravičenem izostanku z dela.

Sodba nº VIII Ips 443/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2010

Tožniku pravica do nadomestila za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu ni bila priznana za nedoločen čas, ampak samo za posamezne mesece, v katerih se je redno javljal zavodu za zaposlovanje in v katerih se ni mogel javiti iz opravičljivih razlogov. Za čas od 19. 6. 2002, ko se je odjavil iz evidence brezposelnih in se torej ni več javljal na zavodu, mu pravica ni bila priznana, zato vanjo tudi ni moglo biti poseženo.

November 18, 2010

Sodba nº II Ips 947/2007 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Besedilo splošnih pogojev, ki ga je v obliki formularja vnaprej pripravila tožena stranka, je nejasno, zato ga je treba razlagati v korist tožnika kot šibkejše stranke pogodbenega razmerja (83. člen OZ).

Sodba nº II Ips 804/2009 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Zavarovanec toženke odgovarja za škodo do 70%, do 30% pa je k nastanku škode prispeval tožnik sam. Zavarovanec toženke ni vozil s prilagojeno hitrostjo, vedel je, da pešci cesto pogosto prečkajo na tem delu, nesrečo pa bi lahko preprečil.

Sklep nº II DoR 172/2009 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Zaradi morebitnega odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča je dopuščena revizija glede vprašanja, od kdaj dalje je lahko tako priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah, ki so bile prej v družbeni lastnini.

Sklep nº II Ips 2/2010 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Z delno razveljavitvijo sodb nižjih sodišč, ki se nanaša na časovno obdobje od 8. 6. 1995 do 10. 6. 1998, je nastala situacija, v kateri ni mogoče opredeliti dosedanjega uspeha v pravdi glede posamezne pravdne stranke. Situacija je zato v bistvenem enaka (kar se tiče stroškov), kot če bi bile sodbe v celoti razveljavljene in bi moralo sodišče prve stopnje odločati o vseh zahtevkih.

Sodba nº II Ips 949/2008 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Prenašanje pohištva je enostavno delo, za katerega ni potrebno posebno izobraževanje ali usposabljanje.

Sodba nº II Ips 1228/2008 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Ugotovitev obstoja zunajzakonske skupnosti ni mogoče vezati na zasnovanje družine.

Sodba nº in sklep II Ips 900/2009 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Ko ne gre za vlaganja, ki bi bila predmet skupnega premoženja, tožnik pa bi na ta način predlagal delitev skupnega premoženja, ne gre za primer, ko se VSP ugotovi s seštevkom VSP posameznih zahtevkov (ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju).

Sklep nº II DoR 236/2009 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Zaradi morebitnega odstopa od sodne prakse je dopuščena revizija glede vprašanja obogatitvene ali vrnitvene narave zahtevka za plačilo iz naslova vlaganj v tujo nepremičnino in glede vprašanja aktivne stvarne legitimacije enega od zunajzakonskih partnerjev pa uveljavljanje zahtevka za plačilo iz naslova vlaganj v nepremičnino tretje osebe.

Sklep nº II DoR 504/2010, enako tudi II DoR 320/2010 of Civilni oddelek, November 18, 2010

Dopustitev revizije glede vprašanja začetka teka roka v katerem mora prodajalec stanovanja predložiti dokaze o odpravi pomanjkljivosti (po ZVKSES).

November 11, 2010

Sodba nº II Ips 980/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Obveznost predlaganja dokazov vsebuje omogočanje njihove izvedbe.

Sodba nº in sklep II Ips 941/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Tožnica kot solastnica stanovanja je prvega toženca kot (večinskega) solastnika konkludentno pooblastila za sklenitev kupoprodajne pogodbe z drugim tožencem za solastno stanovanje, pravni posel pa je (tudi konkludentno) odobrila s tem, ko je od prvega toženca prejela pripadajoči ji del kupnine. Zato je v izpodbijani sodbi tudi pravilno uporabljena določba 15. člena OZ o tem, da je bila kupoprodajna pogodba med tožencema veljavno sklenjena s tožničinim sodelovanjem na strani prodajalca. Zgolj ...

Sodba nº II Ips 718/2008 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Korist je lahko premoženjska korist, lahko je stvar, lahko pa tudi vloženo delo.

Sodba nº II Ips 958/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Nižji sodišči sta ugotovili, da ni izkazano, da je bil toženec v času prometne nesreče vinjen. Navedeno sicer že zadošča za zaključek o neutemeljenosti tožničinega tožbenega zahtevka, vendar pa velja v konkretni zadevi še dodati, da je pravilno tudi stališče nižjih sodišč, da ni podana vzročna zveza med toženčevo vožnjo (neizkazano vinjenostjo) in samim nastankom prometne nesreče. Nevarno prometno situacijo je povzročil nepazljivi deček, ki je iz množice ljudi pritekel na cesto, po kateri je ...

Sklep nº in sodba II Ips 975/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Uporaba gasilske cevi za pranje spodnjega roba strehe proizvodne hale iz nepripete košare, postavljene na vilice viličarja v višini 2,5 do 3 m od tal, je brez dvoma nevarna dejavnost.

Sodba nº II Ips 1264/2008 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Ker je vročevalec obvestilo pustil v hišnem predalčniku in ker toženka ni niti zatrjevala, da je za njeno odsotnost vedel, tej vročitvi ni mogoče očitati nezakonitosti.

Sodba nº II Ips 1045/2008 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Glede na izrecno napotilo višjega sodišča z dne 30. 1. 2007, vložene pripravljalne vloge s strani tožnika ter dodaten poziv prvostopenjskega sodišča na popravo zahtevka, ob dejstvu, da je tožnika ves čas zastopal odvetnik, ki je prava uka oseba, prvostopenjsko sodišče tožniku ni bilo dolžno dati daljšega roka od roka do konca glavne obravnave za popravo tožbenega zahtevka in je revizijski očitek kršitve določb ZPP neutemeljen.

Sklep nº II Ips 1068/2008 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Ker je višina zamudnih obresti dosegla višino glavnic 15. 1. 2002, so zamudne obresti takrat glede na ustavno odločbo U-I-300/04 nehale teči.

Sodba nº II Ips 720/2009 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 905/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Podrobnejša medsebojna razmerja v zvezi z najemom 175 m2 kletnih prostorov sta pogodbeni stranki določili s pogodbo, v kateri sta uredili tudi dovoljenje za vlaganja v prostor, za morebitno povračilo teh vlaganj pa sta nato dogovorili zelo natančne pogoje, po katerih je najemnik upravičen do povrnitve vlaganj samo, če pride do sporazumne prekinitve najemnega razmerja v roku petih let po podpisu pogodbe, če pride do prekinitve po krivdi najemnika pa ne.

Sodba nº II Ips 907/2007 of Civilni oddelek, November 11, 2010

Tožnik ima sicer prav, da ga zavarovalnica na podlagi notranjih postopkov kolegija zavarovalnice ni bila več upravičena vabiti na dodatne zdravniške preglede, toda po prejemu dopisa toženke v katerem mu sporoča, da je medicinski kolegij ugotovil, da po predloženi medicinski dokumentaciji ni podlage za oceno invalidnosti, bi moral sprožiti ustrezni izvedenski postopek po 15. členu Splošnih pogojev ali ustrezen pritožbeni postopek po 16. členu Splošnih pogojev. Če tega ni storil, ni ukrenil pot...

November 10, 2010

Sklep nº II DoR 234/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Sklep pritožbenega sodišča o razveljavitvi prvostopenjske sodbe in vrnitvi zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje ni sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan v smislu navedene zakonske določbe. Proti takemu sklepu zato revizija ni dovoljena in s tem tudi ne predlog za njeno dopustitev.

Sklep nº II DoR 343/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne odločitve o izključitvi odškodninske odgovornosti toženih strank za tožniku nastalo škodo, vključno s preizkusom njene skladnosti z določbami 131. in 6. člena OZ.

Sklep nº II DoR 369/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Vprašanje, kakšno ravnanje je še v mejah dovoljenega silobrana, je presplošno in zato ne pomeni konkretnega pravnega vprašanja v smislu četrtega odstavka 367.b člena ZPP.

Sklep nº II DoR 342/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Podani so pogoji iz prvega odstavka 367. a člena ZPP za dopustitev revizije glede vprašanja, ki je opredeljeno v izreku tega sklepa.

Sklep nº II DoR 401/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Predlagatelja v predlogu nista natančno konkretizirala niti enega pravnega vprašanja, ki naj bi ga sodišče druge stopnje (po njunem mnenju) rešilo nezakonito. Prav tako je izostala nadaljnja utemeljitev predloga z obrazložitvijo nezakonite odločitve, navedbe pravila, ki naj bi bilo prekršeno, in okoliščin, ki kažejo na pomembnost vprašanja (prim. vsebino 367.b člena ZPP).

Sklep nº II DoR 338/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Predlagatelj V predlogu za dopustitev revizije zastavlja pravna vprašanja o časovni veljavnosti predpisov obligacijskega prava, vendar pa niti ne trdi, da bi bilo to vprašanje v izpodbijani sodbi druge stopnje napačno (nezakonito) rešeno, niti da bi bila od njegove (pravilne) rešitve odvisna odločitev o njegovem tožbenem zahtevku.

Sklep nº II DoR 329/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Če tožnik v tožbi, s katero uveljavlja glavni in podrejeni zahtevek, navede le eno vrednost spornega predmeta, se šteje, da podana ocena velja (le) za glavni tožbeni zahtevek, podrejeni pa ostane neocenjen, kar ima za posledico nedovoljenost revizije zoper odločitev o podrejenem zahtevku, s tem pa tudi nedovoljenost predloga za dopustitev revizije.

Sklep nº II DoR 324/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Dopustitev revizije glede dveh vprašanj, ki sta opredeljeni v izreku sklepa.

Sklep nº II DoR 463/2010 of Civilni oddelek, November 10, 2010

Dopustitev revizije glede vprašanja, povzetega v izreku sklepa.

November 09, 2010

Sodba nº VIII Ips 513/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Neizvolitev v ustrezen naziv predstavlja utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji prvega odstavka 88. člena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 503/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Sodišče je obrazložilo zgolj zavrnitev zahtevka na podlagi 2. člena (otrok nima zmerne, težje ali težke duševne motnje) in 6. člena Pravilnika (otrok nima epilepsije, neodzivne na zdravljenje). Sodba pa nima razlogov, zakaj tožnica ni upravičena do dodatka za posebno nego in varstvo po 7. členu Pravilnika (otroci z več motnjami), čeprav je sodišče to določbo pravilno navedlo kot pravno podlago in jo tudi pravilno interpretiralo, da ureja situacijo, ko ima otrok hkrati dve ali več motenj ali b...

Sodba nº VIII Ips 464/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Če je predmet predpogodbe sklenitev pogodbe o zaposlitvi, se določila 33. člena OZ o predpogodbi uporabljajo le smiselno, t. j. prilagojeno značilnostim delovnopravne ureditve in v tem okviru zlasti določilom glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 417/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Delodajalec se lahko seznani z odpovednim razlogom že takoj, ko je kršitev storjena, lahko pa tudi kasneje, tudi šele na zagovoru delavca.

Sodba nº VIII Ips 419/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Če je sklepanje pogodb(e) o zaposlitvi za določen čas v okviru predpisanih časovnih omejitev iz 53. člena ZDR, to še ni dovolj za njeno (njihovo) zakonitost, temveč mora biti za vsako pogodbo o zaposlitvi za določen čas podan tudi zakoniti objektiven razlog. Če takšnega razloga ni, se ne glede na dejstvo, da je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v okviru časovno dopustnih omejitev, šteje, da je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom, tako da na podlagi 54. člena ZDR pride do trans...

Sklep nº VIII Ips 34/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Da bi sodišče odločilo o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, mora ugotoviti obstoj razloga za odpoved in izpolnitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, ter upoštevati, da je dokazno breme na delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 431/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Ni pomembno, ali je bil tožnik pred prenosom bencinskega servisa od prve tožene stranke na drugo toženo stranko zaposlen pri prvi toženi stranki, pač pa je relevantno stanje na dan prenosa bencinskega servisa na tretjo toženo stranko.

Sodba nº VIII Ips 515/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Določili 91. in 93. člena ZPIZ-1 se med seboj ne izključujeta. V 91. členu je zagotovljena pravica do premestitve, pri čemer to določilo pojma "premestitev" ne definira, niti ni vsebina tega pojma opredeljena v katerem drugem določilu ZPIZ-1. Ob izostanku podrobnejše zakonske ureditve se zato lahko kot premestitev (v smislu zagotovitve dela pod drugačnimi pogoji, kot izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena pred priznanjem pravice iz naslova invalidnosti) šteje vsako priznanje p...

Sodba nº VIII Ips 421/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Ker se postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja ni začel pred uveljavitvijo ZPIZ-1 oziroma pred 1. 1. 2003, ni mogoče upoštevati določbe drugega odstavka 391. člena ZPIZ-1, ki se izrecno nanaša le na primere iz prvega odstavka 391. člena ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 3/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Obstoj navodila lečeče zdravnice delavcu za njegovo ravnanje v času bolniškega staleža in vsebina tega navodila v obravnavanem primeru predstavljata dejansko ugotovitev, ki ne more biti predmet revizijskega preizkusa. Ker je bilo ugotovljeno, da navodilo tožniku ni bilo konkretizirano in jasno, se od njega niti ne more zahtevati, da bi moral vedeti, da s svojim dejanjem krši obveznost. V primeru, da navodilo ni dovolj določno, se delavcu na bolniškem staležu ne more očitati kršitve pogodbene ...

Sodba nº VIII Ips 100/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Glede opredelitve pojma pridobitne dejavnosti je treba upoštevati, da je odpovedni razlog po določbah 111. člena ZDR opravljanje take dejavnosti v času odsotnosti z dela zaradi bolezni. Gre za prepoved, ki naj bi po eni strani preprečila morebitno podaljševanje odsotnosti, ker bi delavec namesto predpisanega zdravljenja opravljal pridobitno dejavnost, po drugi strani pa naj bi preprečevala zlorabo take odsotnosti za opravljanje (drugega) pridobitnega dela.

Sodba nº VIII Ips 67/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Pravice na podlagi invalidnosti (torej tudi delno invalidsko pokojnino) pridobi zavarovanec v skladu s petim odstavkom 156. člena ZPIZ-1 z dnem nastanka invalidnosti, kar pa ne pomeni, da se mu od tega dne dalje tudi izplačujejo. Za začetek izplačevanja delne invalidske pokojnine je namreč v prvem odstavku 159. člena ZPIZ-1 določen pogoj, da zavarovanec prične delati s krajšim delovnim časom od polnega.

Sklep nº VIII Ips 120/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Določba prvega odstavka 48. člena ZDSS-1 je jasna: predlagatelj postopka o zakonitosti stavke je lahko le tisti, ki ima po zakonu pravico organizirati stavko in tisti, zoper katerega je stavka organizirana. Ker predlagatelj (= odvetnik) nedvomno nima aktivne (procesne) legitimacije v takem sporu, je njegov predlog mogoče le zavreči zaradi pomanjkanja te predpostavke.

Sklep nº VIII Ips 92/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Sklep sodišča druge stopnje o pritožbi tožene stranke zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne predstavlja sklepa, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. Zato revizija zoper ta sklep ni dovoljena in jo je revizijsko sodišče, ker tega ni storil v mejah svojih pravic že sodnik sodišča prve stopnje, zavrglo (377. člen v povezavi s 374. členom ZPP).

Sodba nº VIII Ips 247/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Tožnikov umik tožbe zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi sam po sebi ne pomeni, da mu je delovno razmerje prenehalo odvisno od njegove volje. Pri odgovoru na vprašanje, kako je tožniku delovno razmerje prenehalo (odvisno ali neodvisno od njegove volje), je sodišče druge stopnje zato utemeljeno upoštevalo razloge, ki so privedli do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 90/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Odsotnost tožnika z dela od 1. do 7. 8. 2007 je bila posledica njegovega utemeljenega prepričanja, da mu je za navedene dni še vedno odobren letni dopust. Te odsotnosti zato ni mogoče šteti kot utemeljen krivdni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº VIII Ips 152/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 09, 2010

Tožnik je bil dejansko v času sporne odpovedi v delovnem razmerju pri toženi stranki. Takemu delavcu pa delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi. Pri tem mu ni treba čakati na (formalni) zaključek sodnega postopka, v katerem je pripoznal tožbeni zahtevek in ga dejansko – vsaj glede priznanja delovnega razmerja – tudi izvršil že pred izdajo sodbe.

November 08, 2010

Sklep nº VIII Ips 17/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Tožnik je vložil revizijo po odvetniku na Višje delovno in socialno sodišče zadnji dan roka, sodišče prve stopnje pa jo je prejelo 26. 11. 2008. Ker revizija ni bila v roku vložena na pristojnem sodišču, jo je revizijsko sodišče kot prepozno zavrglo.

Sklep nº VIII Ips 289/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Delodajalec mora pri delu upoštevati delavčevo delazmožnost, ugotovljeno na podlagi zdravstvenih pregledov v smislu določb 22. člena ZVZD, ugotovitev osebnega zdravnika oziroma odločitev imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo in dokončne odločbe zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Sodba nº in sklep VIII Ips 494/2008 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Tožena stranka ni dokazala obstoja škode, ki naj bi bila posledica nedopustnega ravnanja prav tožnika.

Sodba nº VIII Ips 273/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Vložitev kazenske ovadbe zoper delavca na podlagi predhodnih ugotovitev delodajalca o delavčevih kršitvah, v smislu določb drugega odstavka 110. člena ZDR vsekakor lahko pomeni, da je bil delodajalec ob tem seznanjen s kršitvijo obveznosti, ki ima znake kaznivega dejanja, in s storilcem.

Sodba nº in sklep VIII Ips 104/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Ker je sodišče ugotovilo, da kljub ugotovljeni začasni nesposobnosti tožnika za oblikovanje in izražanje prave volje dne 8. 10. 2006 ob podaji predloga za sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi tožena stranka na preklic te vloge ni pristala, je dejansko prišlo do kršitve tožnikovih pravic v zvezi s prenehanjem njegove pogodbe o zaposlitvi šele 8. 12. 2006, ko mu je tožena stranka brez zakonite podlage zaključila delovno razmerje. Zato dne 28. 12. 2006 vložena tožba glede na določbe tre...

Sodba nº VIII Ips 372/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Ker tožena stranka pred podajo izredne odpovedi tožnika ni vabila na zagovor in ker ni izkazala, da bi obstajale utemeljene okoliščine, zaradi katerih mu zagovora ni bila dolžna zagotoviti, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.

Sodba nº VIII Ips 259/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Šele z ugotovitvijo komisije, da delodajalec delavcu invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe za ustrezno zaposlitev, so nastopili razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v smislu določb prvega odstavka 102. člena ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 422/2009 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2010

Tožničine navedbe o preobremenjenosti na novem delovnem mestu in o tem, da je na delovnem mestu zadolžena tudi za nekatera enostavnejša dela, ne morejo vplivati na pravilno ugotovitev sodišča, da gre za ustrezno zaposlitev v smislu določb tretjega odstavka 90. člena ZDR, ker se za novo delovno mesto zahteva enaka strokovna izobrazba, kot se je zahtevala za prejšnje tožničino delovno mesto.

November 02, 2010

Sklep nº VIII DoR 109/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Razlogi za dopustitev revizije niso podani, če se glede izpostavljenih pravnih vprašanj zagotavlja pravna varnost in enotna uporaba prava že s poenoteno sodno prakso, ki se oblikuje pred pritožbenim sodiščem.

Sklep nº VIII DoR 112/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Odločitev o vprašanju ničnosti določbe o konkurenčni klavzuli zaradi razmerja med denarnim nadomestilom za spoštovanje te klavzule in višino odškodnine oziroma pavšalne odškodnine ali pogodbene kazni, predstavlja pomembno pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča še ne obstaja.

Sklep nº VIII R 20/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Ker je bil tožnik imenovan v naziv z odločbo, ki je v smislu določb ZJU akt upravnega odločanja, ima enak značaj tudi akt tožene stranke, s katerim je bila navedena odločba razveljavljena in ki je predmet tega spora.

Sklep nº VIII DoR 108/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Zgolj dejstvo, da o pravnem vprašanju vrhovno sodišče še ni odločalo, ne utemeljuje predloga za dopustitev revizije, zlasti ob ugotovitvi, da je glede tega vprašanja praksa višjega sodišča enotna. Pomen „enotnosti sodne prakse“ zato, ker je v Republiki Sloveniji le eno višje delovno in socialno sodišče, ni manjši, kot če bi na tem področju odločalo več višjih sodišč.

Sklep nº VIII DoR 118/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Glede na to, da razmerje, ki se vzpostavi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, ni tipično delovno razmerje, po drugi strani pa med delavcem in uporabnikom, kljub obstoju vseh elementov delovnega razmerja, takega razmerja ni, predstavlja vprašanje (solidarne) odgovornosti delodajalca za škodo, ki jo delavec utrpi med delom pri uporabniku, pomembno pravno vprašanje.

Sklep nº VIII DoR 103/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 02, 2010

Odškodnina po 118. členu ZDR je pravica, ki je neločljivo povezana s prenehanjem delovnega razmerja. Ker je revizija vedno dovoljena v sporih glede obstoja ali prenehanja delovnega razmerja, je tudi glede pravic, ki iz tega spora izvirajo, če se uveljavljajo v isti tožbi, revizija vedno dovoljena.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners