Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2010

December 29, 2010

Case of Upravni oddelek, December 29, 2010

Ker revident le citira besedilo 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, z ničemer pa ne obrazloži razlogov za dovoljenost revizije, pogoji za dovoljenost obravnavane revizije niso izkazani.

December 23, 2010

Sodba nº II Ips 1032/2007 of Civilni oddelek, December 23, 2010

Prepiri med pravdnima strankama, ki so zgolj na ravni izrečenih besed, niso opravičilo za telesno obračunavanje. Tožničinemu morebitnemu izzivanju je mogoče očitati le čustveno zaostren odnos do toženca, ne pa protipravnosti. Toženec je z udarci tožnice v glavo močno presegel morebitni tožničin izziv, zato je po presoji revizijskega sodišča izključno krivdno odgovoren za škodo, ki jo je povzročil tožnici.

Sodba nº II Ips 101/2007 of Civilni oddelek, December 23, 2010

Teorija o naravni vzročnosti (conditio sine qua non) v procesu iskanja pravno odločilnega vzroka ni uporabna. Naravna vzročna zveza med škodnim dejstvom in škodno posledico mora seveda obstajati, vendar ni vsak naravni vzrok tudi pravno upošteven. Po teoriji ratio legis vzročnosti so v pravu relevantni samo tisti vzroki, ki jih pravna norma glede na svoj namen šteje za vzroke. Ravnanje tožene stranke, ki je zaposlenim dopuščala kurjenje v gozdu, sicer lahko predstavlja kršitev predpisov o var...

Sodba nº II Ips 931/2008 of Civilni oddelek, December 23, 2010

Zaradi strankine pasivnosti pri dostavi manjkajoče dokumentacije izvedencu ni mogoče očitati, da je pri podaji izvedenskega mnenja ravnal nedopustno.

December 22, 2010

Case of Upravni oddelek, December 22, 2010

Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Case of Upravni oddelek, December 22, 2010

Po drugemu odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden od tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sklep nº VIII DoR 134/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 22, 2010

Vrhovno sodišče je predlog za dopustitev revizije v delu, ki se nanaša na odločitev o stroških postopka, kot nedovoljen zavrglo.

Sklep nº VIII DoR 102/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 22, 2010

Vrhovno sodišče je predlog za dopustitev revizije v delu, ki se nanaša na odločitev o stroških postopka, kot nedovoljen zavrglo.

Sklep nº VIII DoR 156/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 22, 2010

Glede na zavzeta stališča sodišča druge stopnje v sklepu Pdp 807/2010 gre dejansko za neenotno prakso višjega sodišča glede pomena določbe pogodbe o izobraževanju o roku za dokončanje študija in določb o vrnitvi po pogodbi izplačanih zneskov v primeru kršitve te določbe. Podobno vprašanje se lahko izpostavi tudi v zvezi s pogodbami o štipendiranju. O razmerju med temi pogodbenimi določbami in določbami 103. in 105. člena OZ Vrhovno sodišče doslej še ni odločalo.

December 21, 2010

Sodba nº XI Ips 29851/2010-90/2010 of Kazenski oddelek, December 21, 2010

Sodišče ima dolžnost in pravico oceniti, ali so navedbe v opravičilu takšne narave, da opravičujejo izostanek iz glavne obravnave.

Sodba nº III Ips 144/2008 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Stečajni upravitelj je pri vseh dejanjih in odločitvah, ki jih je revident navajal kot podlago za odškodninsko odgovornost tožencev, ravnal kot organ stečajnega postopka, ne pa kot njihov organ upravljanja oziroma zakoniti zastopnik – zaradi česar ni podlage za njihovo odgovornost po 148. členu OZ oziroma 172. členu ZOR.

Sodba nº III Ips 163/2007 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Stališče, da naj bi bila poroštvena pogodba razdrta ali nična (kar s tožbo uveljavlja tožeča stranka), ker naj bi bila obveznost poroka manjša od obveznosti glavnega dolžnika, v materialnem pravu nima podlage. V takem primeru bi, če bi bil podan, lahko porok uveljavil zmanjšanje svoje obveznosti, tudi če je bila pogodba o poroštvu sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Sklep nº III DoR 99/2010 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali sme prvostopenjsko sodišče v ponovljenem postopku izvesti dokaz, ki ga v prvem postopku ni izvedlo, neizvedba tega dokaza pa ni bila grajana v skladu z določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP.

Sklep nº III R 53/2010 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Za odločanje v postopku osebnega stečaja je pristojno sodišče, na območju katerega ima insolventni dolžnik svoje stalno prebivališče.

Sodba nº III Ips 187/2007 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Vprašanje razlage pogodbe je vprašanje pravilne uporabe materialnega (pogodbenega) prava.

Sklep nº III R 51/2010 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Določba 40.c člena ZIZ je specialna in se nanaša tudi na odločanje o domnevno prepoznem ugovoru ali o ugovoru, za katerega sodišče ni vedelo ob potrditvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

Sodba nº III Ips 3/2008 of Gospodarski oddelek, December 21, 2010

Razlaga sporne pogodbene določbe, da se je po izteku triletnega roka, ki je bil dogovorjen za izpolnitev obveznosti tožeče stranke, štelo, da je pogodba razdrta po samem zakonu, kvarno vpliva na pravni položaj tožnice. Če tožeča stranka res ni mogla pravočasno izpolniti svoje obveznosti zato, ker toženka ni pred tem izpolnila svoje obveznosti (vpis pravice uporabe v zemljiško knjigo), posledica tega njenega oporečnega ravnanja ne more biti temelj za njen ugovor zastaranja.

December 16, 2010

Sodba nº II Ips 569/2007 of Civilni oddelek, December 16, 2010

Ugotovljena je najmanj obojestranska redna uporaba sporne poti, lastnik te služene nepremičnine pa uporabe izključno na podlagi vsakokratnih dovoljenj ni dokazal, zato je pravilna presoja v priposestvovanju stvarne služnosti.

Sodba nº II Ips 998/2007 of Civilni oddelek, December 16, 2010

Vsak skupni lastnik ima pravico uporabljati stvar skupaj z drugimi skupnimi lastniki, ne da bi s tem kršil pravice drugih skupnih lastnikov.

Sodba nº II Ips 382/2008 of Civilni oddelek, December 16, 2010

Do podržavljenja vsega premoženja agrarnih skupnosti ne glede na zemljiškoknjižni vpis je prišlo po samem zakonu z dnem uveljavitve Zakona o agrarnih skupnostih. Ker je bil v trenutku podržavljenja premoženja agrarne skupnosti v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnine vpisan tretji, ki je je to pravico že prej izgubil, je izjava, da dovoljuje, da se parcela odpiše od nepremičnin v njegovi lasti in pripiše k nepremičninam, kjer je vpisana lastninska pravica za splošno ljudsko premoženje, le ...

Sodba nº II Ips 745/2009 of Civilni oddelek, December 16, 2010

Pravna dejanja, ki so po svoji naravi takšna, da iz njih ne nastane zmanjšanje dolžnikovega premoženja, ne morejo biti predmet izpodbijanja. Takšen primer so dvostranske pogodbe, pri katerih je spoštovano načelo ekvivalentnosti izpolnitev. Kadar dolžnik za svojo izpolnitev, ki sama po sebi sicer (na videz) res zmanjšuje njegovo premoženje, pridobi (ali je pridobil) enakovredno nasprotno korist, ki (je) njegovo premoženje poveča(la), je izpodbijanje pojmovno izključeno. Tožnica bi morala zatrj...

Sodba nº II Ips 1019/2007 of Civilni oddelek, December 16, 2010

Sodišče je za obdobje po letu 1960 pravilno ugotavljajo potek 20-letne priposestvovalne dobe.

Sodba nº II Ips 96/2009 of Civilni oddelek, December 16, 2010

V zvezi s povrnitvijo nepremoženjske škode so v 180. členu OZ relativno določno (in s tem vrednostno relativno zaprto) opredeljeni (zunanji) izvori duševnih bolečin posrednega oškodovanca. Pravno priznana je škoda zaradi smrti in težke invalidnosti bližnjega. Primer neutemeljeno odvzete prostosti v kazenskem ali predkazenskem postopku s to določbo ni zajet. Prav tako je relativno določna tudi ureditev v ZKP, po kateri je aktivno legitimirana za uveljavitev pravice do povrnitve odškodnine (pre...

Case of Upravni oddelek, December 16, 2010

Vprašanje (dopustnosti) spremembe tožbe je v ZUS-1 urejeno v celoti in glede tega vprašanja po določbi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 določb ZPP, ki urejajo spremembo tožbe o glavni stvari, v upravnem sporu ni mogoče uporabiti.

Case of Upravni oddelek, December 16, 2010

Pritožba, ki jo je napisala in vložila stranka sama po zakonitem zastopniku, ki postulacijske sposobnosti ni izkazal, naknadno pa je vsebinsko enako pritožbo vložila še pooblaščenka, ki je izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit, je še vedno pritožba, ki jo je vlo9žila stranka sama, zato se kot nedovoljena zavrže. Pritožbe, ki jo vloži stranka sama, namreč ob enaki vsebini vloge ni mogoče „spremeniti“ v pritožbo sestavljeno po odvetniku oziroma pooblaščencu, ki ima pravniški državn...

Sodba nº I Ips 1717/2010-178/2010 of Kazenski oddelek, December 16, 2010

Obtoženčeva odpoved pravici do pritožbe takoj po razglasitvi sodbe, s katero je obtožencu izrečena kazen zapora, nima nobenega vpliva na veljavnost in pravne učinke odpovedi pritožbe za državnega tožilca.

Sklep nº II Ips 883/2007 of Civilni oddelek, December 16, 2010

S potekom enoletnega roka za uveljavljanje terjatev zoper družbenika izbrisane družbe je terjatev prenehala, saj gre za rok prekluzivne narave. Ker je do tega prišlo med izvršilnim postopkom zoper zastaranega dolžnika, je utemeljen njegov ugovor po izteku roka o prenehanju same terjatve.

December 15, 2010

Sklep nº II DoR 447/2010 of Civilni oddelek, December 15, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Sklep nº II DoR 411/2010 of Civilni oddelek, December 15, 2010

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zadevi Up-2965/08 - z vidika pravice do učinkovitega sodnega varstva je sprejemljivo stališče, da zastoja v postopku ni mogoče pripisati državi, če je očitno, da stranka ni imela interesa za hitro obravnavanje zadeve in da zato, čeprav je v sporu nastopala kot tožeča stranka, tudi ni predlagala pospešitve postopka, v katerem je prišlo do zastojev, ker je sodišče zaradi z vidika te stranke negativne sodne prakse čakalo na odločitev Vrhovnega sodišča o p...

Case of Upravni oddelek, December 15, 2010

Ni mogoče istočasno pritrjevati tožniku, da so izpusti pri proizvodnji prizadete stranke zlasti zaradi sosežiga odpadkov (lahko) nevarni za okoliške prebivalce in s tem tudi za tožnika, pa hkrati zavrniti njegovo zahtevo z razlogom, da tožnik ni kot verjetno izkazal, da bi zaradi teh izpustov lahko zbolel do pravnomočne odločitve sodišča o glavni stvari. Pri tem navedeni časovni okvir izbruha bolezni pri tožniku ali drugih ljudeh v vplivnem območju cementarne ne more predstavljati odločilnega...

Case of Upravni oddelek, December 15, 2010

Strokovna ocena investicije po razpisnih kriterijih za njeno sofinanciranje ni predmet presoje v upravnem sporu, v katerem se presoja zakonitost in pravilnost izpodbijanega akta. Za presojo strokovne ocene pa sodišče ni pristojno in tudi ni usposobljeno.

December 14, 2010

Sklep nº G 41/2010 of Gospodarski oddelek, December 14, 2010

Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vroča njemu. Na ta dan začne teči 30-dnevni rok za vložitev tožbe na Vrhovno sodišče.

Sklep nº G 45/2010 of Gospodarski oddelek, December 14, 2010

Postopek sodnega varstva, ki se začne s tožbo na Vrhovno sodišče, in ki ga določa četrti odstavek 55. člena ZPOmK-1, ni predviden pri vodenju postopka o prekršku, temveč le v postopku, v katerem se ugotavlja obstoj kršitve.

December 13, 2010

Sodba nº II Ips 335/2010 of Civilni oddelek, December 13, 2010

Višina odškodnine zaradi imisij - hiša tožnikov je od ceste oddaljena le 3 metre; drugotožnica je upokojenka in se je v relevantnem obdobju zadrževala pretežno doma; prvotožnica je bila v tem času 2 leti nezaposlena, 2 leti pa zaradi zaposlitve določen čas odsotna od doma; tretjetožnik je bil zaradi zaposlitve še več odsoten od doma kot prvotožnica.

Sodba nº II Ips 224/2010 of Civilni oddelek, December 13, 2010

Višina odškodnine zaradi imisij - hiša tožnikov je od ceste oddaljena 2 metra, tožnika (upokojenec, gospodinja) sta se v relevantnem obdobju zadrževala pretežno doma; nasproti stanovanjske hiše je avtobusna postaja, kjer so se vozila redno ustavljala, v neposredni bližini pa križišče, kar je bilo posebej moteče zaradi speljevanja in zaviranja vozil.

December 09, 2010

Sklep nº II Ips 408/2010 of Civilni oddelek, December 09, 2010

V določbah ZPP ni podlage za kabinetno spremembo prvostopenjske dokazne ocene, ki sloni (tudi) na neposredno izvedenih dokazih.

Sodba nº II Ips 1043/2008 of Civilni oddelek, December 09, 2010

Tožnik ni mogel zanesljivo sklepati, da bo v nastali prometni situaciji zavarovanka tožene stranke naredila premik v levo. Glede na takšno dejansko ugotovitev je pravilna materialnopravna presoja o porazdelitvi odgovornosti med tožnika in toženko v razmerju 75:25.

Case of Upravni oddelek, December 09, 2010

Revizija, katere predmet je izpodbijanje sklepa o obnovi postopka, ni dovoljena po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, saj pravica ali obveznost stranke v sklepu o obnovi ni izražena v denarni vrednosti, ampak je zgolj določeno, da se postopek obnovi. Revident mora pri zatrjevanju odstopa od sodne prakse navesti opravilno številko zadeve Vrhovnega sodišča, od katere odločitev odstopa. Revident tudi ne navaja, kakšne zelo hude posledice naj bi mu nastale. Zato ni izkazal, da je izpolnje...

Case of Upravni oddelek, December 09, 2010

Če banka ne ravna po sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterjava, in ne vloži ugovora v roku, se davčni dolg izterja od nje. Odločba po 56. členu ZDavP je nov in samostojen izvršilni naslov, po katerem je zavezanec za plačilo banka in ne zavezanec iz sklepa o prisilni izterjavi. Ker gre za samostojno obveznost banke, ta zoper odločbo ne more uveljavljati ugovora, ki se nanaša na obveznost zavezanca po sklepu o prisilni izterjavi.

Sodba nº II Ips 1054/2007 of Civilni oddelek, December 09, 2010

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je materialnopravno pravilna odločitev , da je tožbeni zahtevek utemeljen na podlagi določb OZ ter SPZ.

Sodba nº II Ips 1207/2008 of Civilni oddelek, December 09, 2010

Po sodni praksi je kot veliko nehvaležnost mogoče šteti le ravnanja, ki so po pomembnosti taka, da razumno opravičujejo preklic darila. Zato je treba ob presoji pravnega standarda velike nehvaležnosti opraviti celovito presojo vseh okoliščin in dejanj med obdarjencem in darovalcem.

Sodba nº II Ips 822/2009 of Civilni oddelek, December 09, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 816/2009 of Civilni oddelek, December 09, 2010

Dokazno breme, da je oporočitelj na dan sestave oporoke v zmoti, je v skladu s 60. in 61. členom ZD na strani tožeče stranke.

December 08, 2010

Sklep nº II DoR 361/2010 of Civilni oddelek, December 08, 2010

Predlagateljica v svoji vlogi ni konkretno navedla judikatov, od katerih naj bi odločitev v konkretnem primeru odstopala, zatrjevanje istočasnega obstoja zunajzakonske skupnosti in zakonske zveze pa se glede na priloženo pravnomočno odločitev izkaže za novoto.

Sklep nº II DoR 505/2010 of Civilni oddelek, December 08, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, od kdaj se šteje rok iz druge alineje petega odstavka 16. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, v katerem mora prodajalec predložiti dokaze o odpravi pomanjkljivosti.

Sklep nº II DoR 381/2010 of Civilni oddelek, December 08, 2010

Revizija se dopusti glede materialnopravnega vprašanja, ali lahko stranka pristopi k dolgu ali nastopi kot porok, če tuje obveznosti še ni, je pa strankama te pogodbe že znano, da bo verjetno nastala.

Sklep nº II DoR 531/2010 of Civilni oddelek, December 08, 2010

Ker gre za predlog za dopustitev revizije zoper slep o stroških postopka, s katerim postopek ni bil pravnomočno končan je tak predlog nedovoljen.

Sklep nº II DoR 443/2010 of Civilni oddelek, December 08, 2010

Revizija se dopusti iz razlogov, navedenih v izreku odločbe.

Case of Upravni oddelek, December 08, 2010

Trditveno in dokazno breme o obstoju zelo hudih posledic kot pogoja za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je na strani revidenta. Ker revident navedb o grožnji stečaja ni utemeljil in izkazal, pogoj za dovolitev revizije ni izpolnjen.

Case of Upravni oddelek, December 08, 2010

Če je bila vrednost ugotovljena v aktu o podržavljenju ali v zapisniku, sestavljenem ob podržavljenju, se vrednost praviloma določi na podlagi teh vrednosti (prvi odstavek 4. člena Navodila). Kdor zatrjuje drugačno vrednost, mora to dokazati na podlagi drugih listin oziroma dokazil (prvi odstavek 5. člena Navodila). Šteje se, da je realna vrednost podržavljene stvari oziroma premoženja dokazana, če je za vsako posamezno stvar, za katero se vrednost izkazuje na način iz prejšnjega odstavka, pr...

December 07, 2010

Sodba nº VIII Ips 232/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 07, 2010

Če sindikat v skladu s tretjim odstavkom 84. člena ZDR v 8 dnevnem roku (četudi bi se ta iztekel po tem, ko bi bila delavcu pogodba že odpovedana) poda pisno obrazloženo mnenje, v katerem nasprotuje odpovedi, je to mnenje za delodajalca zavezujoče v tem smislu, da prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne more učinkovati do poteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo, seveda ob predpostavki, da je delavec pri delodajalcu zahteval zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 274/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 07, 2010

Iz določbe 8. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo ne izhaja, da bi tožena stranka lahko prenesla pooblastilo za odločanje o posamičnih pravicah in obveznostih ter odgovornostih delavcev le in samo na vodilnega delavca, ne pa na primer na odvetnika.

Sodba nº VIII Ips 223/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 07, 2010

Tožena stranka ob le priporočeni uporabi kriterijev in meril za izbiro presežnih delavcev v kolektivni pogodbi dejavnosti, ni ravnala nezakonito, če se je že v programu razreševanja presežnih delavcev opredelila za uporabo v ZDR/90 opredeljenih kriterijev po sistemu izločanja, kot je uporabo teh kriterijev sicer urejala takrat veljavna SKPgd v 17. členu.

Sklep nº VIII Ips 408/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 07, 2010

Na podlagi določb 30. člena ZDSS-1 sodišče druge stopnje svoje dokazne ocene in odločitve ne more graditi le na podlagi na pritožbeni obravnavi ponovljenega dokaza, če so bili pred sodiščem prve stopnje izvedeni še številni drugi dokazi. Posebej to velja za primer, ko ponovitev dokaza na pritožbeni obravnavi ni prinesla nič bistveno novega. Pri dokazni oceni mora enakovredno upoštevati tudi dokaze, neposredno izvedene pred sodiščem prve stopnje, čeprav le-ti niso neposredno ponovljeni na prit...

Sodba nº VIII Ips 265/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 07, 2010

Neutemeljene so revizijske navedbe, da bi moralo sodišče kot opozorilo pred odpovedjo po prvem odstavku 83. člena ZDR upoštevati tudi ustna opozorila.

December 06, 2010

Sodba nº in sklep VIII Ips 14/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Sodišče druge stopnje je pravilno presodilo, da so podani vsi elementi odškodninske obveznosti toženca. Vzročna zveza med njegovim ravnanjem in nastalo škodo je v tem, da na policijski postaji ni prijavil prometne nesreče, ki jo je utrpel s tožnikovim vozilom, zaradi česar je kasneje zavarovalnica, ki je povračilo škode na vozilu pogojevala s predložitvijo policijskega zapisnika, tožnikov zahtevek iz naslova zavarovanja vozila odklonila. Toženec je (še zlasti ob upoštevanju dejstva, da je bil...

Sodba nº VIII Ips 37/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

ZDR izrecno določa, da mora sodišče v primeru prenehanja na podlagi sodbe sodišča upoštevati vse okoliščine primera in interes obeh strank. Glede na ugotovljeno dejansko stanje, da so odnosi med strankama tako skrhani, oziroma, da obstaja stopnja nezaupanja, ki onemogoča nadaljnje sodelovanje in ob upoštevanju dejstva, da delodajalec nima na voljo primernega delovnega mesta, so podani razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi drugega odstavka 118. člena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 75/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Tožena stranka je po vložitvi revizije prenehala obstajati zaradi zaključka stečajnega postopka in nima pravnega naslednika. Ker se v obravnavanem primeru pomanjkanja sposobnosti biti stranka zaradi neobstoja pravnega nasledstva ne da odpraviti, je nastala situacija, ko je revizija vložena po osebi, ki te pravice nima (več). Revizija je postala nedovoljena, zaradi česar jo je Vrhovno sodišče zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 289/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Iz določbe 83. člena ZSDU ne izhaja, da svet delavcev, ki je sicer osnovni predlagatelj delavskega direktorja, tudi v primeru oblikovanja odbora nadzornega sveta ne bi smel vztrajati pri istem kandidatu za delavskega direktorja, ki ga je nadzorni svet predhodno že zavrnil, in da je že zgolj zaradi tega neutemeljeno vztrajanje sveta delavcev pri imenovanju istega kandidata za delavskega direktorja v sodnem sporu.

Sodba nº VIII Ips 522/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Sodišči prve in druge stopnje sta materialno pravo zmotno uporabili, ker sta kljub ugotovitvi, da tožnica ni opravljala dela iz programa javnih del, ampak drugo delo šteli, da je v skladu z zakonom sklenila posebno pogodbo o zaposlitvi, ki se lahko sklepa le za določen čas in ki s potekom določenega časa preneha veljati.

Sodba nº VIII Ips 215/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Sodišče druge stopnje je ugotovilo, da je potreba po delu svetovalke direktorja pri toženi stranki prenehala že decembra 2006. Revizijsko sodišče je na takšno dejansko ugotovitev vezano. Subjektivni 30-dnevni rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (zaradi prenehanja potreb po tožničinem delu svetovalke direktorja) je tako v času podaje odpovedi dne 14. 6. 2007 že potekel, zato je odpoved nezakonita.

Sodba nº VIII Ips 530/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Provizijski sistem ni v nasprotju z določbami tretjega odstavka 43. člena SKPgd oziroma tretjega odstavka 46. člena panožne kolektivne pogodbe, ki osnovno plačo definira kot plačo za polni delovni čas, normalne delovne pogoje in vnaprej določene delovne rezultate. Logično je, da se del plače za delovno uspešnost delavcu izplača le v primeru, če je delovno uspešen.

Sodba nº VIII Ips 477/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Kršitev po 8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP se nanaša na pravico strank do izjavljanja v postopku, ne pa na zaslišanje strank.

Sodba nº VIII Ips 463/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Ker mora biti opredelitev očitkov v odpovedi dovolj določna, da se lahko delavec zoper njih brani oziroma se o njih izjavi, sta se sodišči druge in prve stopnje pri presoji zakonitosti izpodbijane odpovedi pravilno omejili le na tiste očitke kršitev, ki so bili časovno in nasploh vsebinsko dovolj določno opredeljeni, da jih je bilo sploh mogoče obravnavati.

Sodba nº VIII Ips 289/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Svet delavcev lahko zahteva sodno imenovanje delavskega direktorja, če predhodni postopek, predviden v določbah 82. in 83. člena ZSDU, ni privedel do imenovanja delavskega direktorja, in sicer tudi v primeru, če niti ni prišlo do predloga skupnega kandidata na odboru nadzornega sveta in je zato svet delavcev vztrajal pri istem kandidatu za delavskega direktorja.

Sklep nº VIII Ips 342/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Ker je postal sklep sodišča druge stopnje, da se revizija ne dopusti, pravnomočen, je tožeča stranka vložila revizijo zoper sodbo, zoper katero je ni mogoče vložiti.

Sklep nº Dsp 5/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2010

Glede na določbe tretjega odstavka 32. člena ZDSS-1 Vrhovno sodišče ob obravnavi pritožbe zoper sklep, da se revizija ne dopusti, na druge pritožbene razloge, zlasti pritožbene razloge, ki bi predstavljali le bistvene kršitve določb pravdnega postopka v smislu prvega odstavka 339. člena ZPP, ne pazi po uradni dolžnosti.

December 02, 2010

Sklep nº II DoR 486/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Po izrecni določbi drugega odstavka 39. člena ZPP se pri ugotavljanju vrednosti spornega predmeta pravdni stroški in druge stranske terjatve ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo kot glavni zahtevek. Zato oznake revizijske vrednosti spora o višini prisojenih pravdnih stroškov ni mogoče upoštevati. Že v tožbi označena vrednost sporov pa ne presega 2.000 EUR. Zato je predlog za oprostitev revizije nedovoljen.

Sklep nº II DoR 375/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanj, opredeljenih v izreku odločbe.

Sklep nº II DoR 392/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Dopustitev revizije glede vprašanja, ali je pri podaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije dopusten posebni pogoj, da se ob sprejemu ponudbe plača oziroma deponira kupnina.

Sklep nº II DoR 88/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Revizija je dopuščena glede vprašanja veljavnosti poroštva fizične osebe za lastno poslovno obveznost, izvirajočo iz dejavnosti samostojnega podjetnika.

Sklep nº II DoR 52/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Dopuščena je revizija glede vprašanja vrste tožbe, ki jo mora vložiti lastnik pripadajoče stvari, da izkaže voljo za nadaljnje izvrševanje stvarne služnosti, ki se ji je lastnik služne stvari uprl.

Sklep nº II DoR 495/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

V postopku z izrednim pravnim sredstvom so vse stranke postopka omejeno postulacijsko sposobne.

Sklep nº II DoR 429/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Tožnik ni verjetno izkazal, da bi se okoliščine v obravnavanem primeru pomembno razlikovale od primerov, v katerih je vrhovno sodišče že izoblikovalo stališče o tem, kakšne okoliščine morajo biti izkazane, da ravnanje državnega organa ali drugega nosilca javnih pooblastil doseže pravni standard protipravnega ravnanja.

Sklep nº II DoR 384/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Predlagatelj odstopa od sodne prakse ni izkazal. V vseh navedenih odločbah je revizijsko sodišče navedlo, da se dobrovernost posesti domneva in je dokazno breme na tisti od pravdnih strank, ki dobrovernost izpodbija. Sodišče druge stopnje v obravnavani zadevi od tega pravila ni odstopilo.

Sklep nº II DoR 528/2010 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja: „Ali je sodišče druge stopnje pravilno odločilo o ugovoru zastaranja?“

Sodba nº II Ips 659/2007 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Pri presoji, da za nastalo škodo odgovarja drugi toženec, kateremu je prvi toženec svoje delavce le „posodil“, ta pa jim je – kot neformalni delodajalec – odrejal delo in delo tudi nadziral, ne gre za razširjanje pojma delodajalec in delovnopravne zakonodaje, pač pa upoštevanje načel odškodninskega prava, katerega funkcija je preventivna in izravnalna (odprava oškodovančevega prikrajšanja), riziko nastanka škode iz nevarne dejavnosti pa nosi tisti, ki se z njo ukvarja oziroma v čigar interesu...

Case of Upravni oddelek, December 02, 2010

Revident zahteve za odločanje ni vložil v roku iz četrtega odstavka 88. člena EZ, zato je bila po petem odstavku 88. člena EZ zavržena, kar pa ni v nasprotju z Direktivo 2003/54/ES.

Case of Upravni oddelek, December 02, 2010

Glede na določbo 123. člena ZDavP-1 je za presojo pravočasnosti uvedbe obnove postopka odločilno, kdaj je stvarno in krajevno pristojni (odmerni) davčni organ izvedel za novo dejstvo oziroma dokaz, ki bi mogel pripeljati do drugačne odločbe in bi to dejstvo oziroma dokaz lahko navedel kot razlog za obnovo postopka. Takrat začne teči subjektivni šestmesečni rok za uvedbo obnove postopka. V obravnavani zadevi je davčni organ za to dejstvo izvedel iz zapisnika o opravljenem inšpekcijskem pregled...

Sodba nº XI Ips 80455/2010-87/2010 of Kazenski oddelek, December 02, 2010

Če je pripor odrejen iz razloga begosumnosti (z namenom, da se zagotovi obdolženčeva navzočnost v kazenskem postopku oziroma njegova učinkovita izvedba), so navedbe, da ni bilo podlage za odreditev pripora zaradi varnosti ljudi, nerelevantne.

Sodba nº II Ips 769/2007 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Ugotavljanje, v kakšnih okoliščinah je pogodba sklenjena, kaj sta z njo stranki zasledovali oziroma kakšen je bil skupni namen pogodbenih strank kot del poslovne podlage in kakšna je vsebina pogodbe, je dejansko vprašanje, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pa z revizijo ni mogoče izpodbijati (prim. tretji odstavek 370. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 881/2007 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Za sklepčnost tožbe je potrebno navesti objektivna in konkretna dejstva, na podlagi katerih se lahko utemeljeno pričakuje dobiček v določenem obdobju.

Sklep nº II Ips 586/2009 of Civilni oddelek, December 02, 2010

Za obravnavano zadevo (za zavrženje tožbe) ni pomembno, ali je bil tožnik obveščen o zaključku stečajnega postopka, temveč le, da tožena stranka ne obstaja (več) in da nima pravnih naslednikov, ne po zakonu ne po navedbah tožnika.

December 01, 2010

Case of Upravni oddelek, December 01, 2010

Odločanje o začasni odredbi, kot jo je predlagala tožnica (da se ji do dokončne odločitve v tej zadevi odobri brezplačna pravna pomoč za zagovor pred Okrajnim sodiščem v zadevi K ... v obliki pravnega svetovanja in zastopanja v kazenskem postopku na prvi stopnji), bi pomenilo po naravi stvari odločanje o pravici sami oziroma o ustanovitvi pravice brez presoje pogojev za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Case of Upravni oddelek, December 01, 2010

Če je tožba vložena po poteku 30-dnevnega zakonskega roka, ki je prekluziven, saj ni podaljšljiv, je prepozna in je sodišče ne obravnava po vsebini, ne glede na to, kaj se z njo uveljavlja. Sodišče sicer lahko upravni akt izreče za ničnega po uradni dolžnosti (drugi odstavek 37. člena ZUS-1), vendar le, če je tožba, s katero se upravni akt izpodbija, vložena v roku, ki ga določa zakon.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners