Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2010

March 25, 2010

Sodba nº I Ips 221/2009 of Kazenski oddelek, March 25, 2010

Zaenkrat tudi po uveljavitvi Zakona o duševnem zdravju še ni bil sprejet zakon, ki bi urejal ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj.

March 24, 2010

Sodba nº X Ips 237/2006 of Upravni oddelek, March 24, 2010

Pravno relevantna dejstva iz 4. člena ZVojI za priznanje statusa civilnega vojnega invalida mora stranka dokazati s stopnjo gotovosti; revizija zoper odločbo prve stopnje, s katero se stranki prizna status vojnega invalida, mora biti opravljena v roku treh mesecev od dneva, ko je tožena stranka prejela zadevo.

Sodba nº X Ips 1540/2006 of Upravni oddelek, March 24, 2010

Čeprav revident trdi, da je navedena najemnina v najemni pogodbi le fiktivna in da je splošno znano dejstvo, da profitne najemnine ne znašajo le 10.000 SIT, po presoji revizijskega sodišča zatrjevana višina najemnine ni splošno znano dejstvo, ki ga ni treba dokazovati, revident pa tudi sicer te trditve ni dokazal niti s svojo izjavo, ki pa jo je predložil šele v pritožbenem postopku, torej prepozno in je tožena stranka niti ni bila dolžna upoštevati.

Sodba nº X Ips 1245/2006 of Upravni oddelek, March 24, 2010

Okoliščine, s katerimi revident utemeljuje predlog za izločitev uradne osebe, se nanašajo na pravilnost in zakonitost vodenja postopka, kar pa samo po sebi ni izločitveni razlog. Revident bi moral navesti pravno relevantne okoliščine, na podlagi katerih bi bilo mogoče z verjetnostjo sklepati, da je zaradi razmerja uradne osebe do stranke ali do upravne stvari podan dvom o nepristranosti uradne osebe.

Sodba nº X Ips 96/2007 of Upravni oddelek, March 24, 2010

Enomesečni rok, v katerem je mogel navesti nova dejstva, veže tudi upravni organ.

Sklep nº X Ips 60/2009 of Upravni oddelek, March 24, 2010

Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča se vprašanja, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo, ne štejejo za pomembna pravna vprašanja.

March 23, 2010

Sodba nº VIII Ips 174/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Razmerje med kaznijo, ki bi jo bil v primeru kršitve konkurenčne klavzule dolžan plačati toženec, in denarnim nadomestilom, ki bi ga bila za spoštovanje konkurenčne klavzule dolžna plačati tožnica, je štiri proti ena, oziroma je obveznost toženca, kot ekonomsko in socialno šibkejšega partnerja v delovnem razmerju, kar štirikrat večja kot obveznost tožnice. Očitno neenakomerna obremenitev strank ni v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZOR oziroma načelom enake vrednosti dajatev in 12. členom Z...

Sodba nº VIII Ips 287/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Ob pravilni uporabi zakonskih določb je bil delodajalec tisti, ki je moral ob izplačilu odpravnine v primeru upokojitve za tožnico obračunati davke in prispevke in jih v predpisanih rokih tudi plačati. Izhodišče za ta obračun je bil glede na tožničino pogodbo o zaposlitvi seštevek njenih bruto plač. Stranki bi morali v pogodbi izrecno določiti, da tako dobljen znesek predstavlja čisto izplačilo tožnici oziroma, da mora tožena stranka ta znesek še posebej obrutiti in za tožnico obračunati in p...

Sklep nº VIII Ips 516/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Tožena stranka je vložila revizijo po zakoniti zastopnici, ki ni izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit. Taka revizija ni dovoljena, zato jo je Vrhovno sodišče zavrglo.

Sklep nº VIII R 6/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Pogodbeno razmerje med sodiščem in toženo stranko predstavlja tehten razlog, da o tožbenem zahtevku zoper toženo stranko ne odloča sodišče, s katerim je ta stranka v pogodbenem razmerju.

Sodba nº VIII Ips 403/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Ob izostanku ustreznih kriterijev oziroma meril za presojo o tem, zakaj je tožena stranka za posamezna konkretno primerljiva delovna mesta oziroma dolžnosti v formaciji, ki vključujejo vodenje notranje organizacijske enote, določila dodatek za vodenje, za druge dolžnosti pa ne, in z upoštevanjem načela enakega obravnavanja, sta sodišči druge in prve stopnje utemeljeno presodili, da tožniku dodatek pripada - kljub temu, če v formaciji ni določen.

Sodba nº in sklep VIII Ips 1/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Ker v ločenem sporu sodišče sklepov o razporeditvi na drugo delovno mesto ni presojalo zaradi dogovora o arbitražnem reševanju sporov iz tožničine takratne pogodbe zaposlitve, arbitraža pa o teh sklepih tudi po navedbah tožnice ni odločala, sta postala navedena sklepa najkasneje po poteku 60-dnevnega roka iz četrtega odstavka 205. člena ZDR pravnomočna. Ker navedena razporeditvena sklepa nista bila predmet tega delovnega spora, ju je sodišče utemeljeno upoštevalo kot pravno podlago tožničine ...

Sodba nº VIII Ips 309/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 23, 2010

Ker morajo biti za obstoj odškodninske obveznosti (kumulativno) podani vsi štirje elementi te obveznosti, že izključitev enega od teh omogoča presojo, da tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine ni utemeljen.

March 22, 2010

Sodba nº VIII Ips 438/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Za primer, da je bil obstoj delovnega razmerja ugotovljen s pravnomočno sodno odločbo, Pravilnik o ugotavljanju lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni vseboval dodatnih zahtev za priznanje lastnosti zavarovanca oziroma za priznanje zavarovalnega razmerja.

Sodba nº in sklep VIII Ips 371/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Ob ugotovitvah, da tožnica za redno socialno pomoč v spornem obdobju ni zaprosila, da ji je bila socialna pomoč za nakup kurjave že odobrena, da ji je tudi sicer kurjavo za zimo zagotovila njena mati in da je uveljavljala pravico do enkratne občinske socialne pomoči za stroške zdravila, ki ji je bilo le priporočeno, je bil tožničin zahtevek za priznanje enkratne socialne pomoči utemeljeno zavrnjen.

Sodba nº VIII Ips 182/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Ker tožnik na dan 18. 10. 1991 ni imel stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ampak v Republiki Hrvaški, na ta dan pa tudi ni imel stalnega prebivališča v državi, ki slovenskim državljanom ne priznava pravic na podlagi zavarovanja po vojaških predpisih, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravic po ZPIZVZ.

Sklep nº VIII Ips 332/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Za odločitev o pravočasnosti vložitve zahteve za uveljavljanje pravic je na podlagi drugega odstavka 80. člena ZTPDR bistvena ugotovitev, kdaj je tožnik zvedel za kršitev pravice.

Sodba nº VIII Ips 32/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Za zakonitost razporeditve je bilo bistveno, da je določeno delovno mesto obstajalo in da so bili zanj predpisani pogoji ter nenazadnje tudi plača in druge pravice in obveznosti.

Sodba nº VIII Ips 432/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Vsebina drugega odstavka 113. člena ZPIZ-1 je v tem, da se v primeru (najmanj) dveh upravičencev do vdovske pokojnine le-ta odmeri samo enkrat, tako odmerjena pokojnina pa je predmet souživanja upravičencev. V primeru, da sta obe osebi upravičeni zgolj do prejemanja vdovske pokojnine in ne obenem tudi do starostne ali invalidske pokojnine, se vdovska pokojnina razdeli med njiju na dva enaka dela, saj drugačna razdelitev deležev ne bi bila pravična, niti ni zanjo podlage v ZPIZ-1. Če pa je ede...

Sodba nº VIII Ips 423/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2010

Tožnik je bil tisti, ki bi bil dolžan delodajalcu sporočiti morebitno spremembo naslova oziroma stalnega ali začasnega bivališča.

March 18, 2010

Sodba nº I Ips 327/2009 of Kazenski oddelek, March 18, 2010

Predmet kaznivega dejanja velike tatvine je premična stvar, ki je tuja oziroma, ki ni storilčeva last. Zgolj v tem okviru in obsegu opredelitev predmeta tatvine

March 17, 2010

Sodba nº X Ips 591/2006 of Upravni oddelek, March 17, 2010

V postopku prisilne izterjave je vprašanje dospelosti terjatve del dejanskega stanja, od katerega je odvisna odločitev, zato sme upravni organ vprašanje dospelosti terjatve reševati kot predhodno vprašanje.

Sklep nº VIII DoR 2/2010-6 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

V individualnih delovnih sporih glede obstoja ali prenehanja delovnega razmerja je revizija že po zakonu dovoljena. Na podlagi 384. člena ZPP velja to tudi za revizijo zoper sklep sodišča druge stopnje v teh sporih, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. Med take sklepe se uvršča tudi sklep sodišča druge stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka v tovrstnih sporih.

Sodba nº X Ips 417/2006 of Upravni oddelek, March 17, 2010

Zastaranje odmere davka po izdaji odmerne odločbe organa prve stopnje ne teče več.

Sklep nº VIII DoR 15/2010-5 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

Vprašanje razveze pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, ker mora delodajalec zaradi preselitve delavca v oddaljeni kraj plačevati bistveno večje stroške prevoza na delo, ni pravno vprašanje, glede katerega bi Vrhovno sodišče na podlagi 376.a člena ZPP moralo dopustiti revizijo.

Sklep nº X Ips 101/2010 of Upravni oddelek, March 17, 2010

Revizijo je pravočasno vložila stranka sama, pri tem pa ni izkazala niti navajala, da ima opravljen pravniški državni izpit, zato je revizijo vložila oseba, ki te pravice ni imela. Ker pa je po preteku roka za vložitev revizije pravica do revizije ugasnila, Vrhovno sodišče dopolnitve revizije, ki je bila vložena po odvetnikih, ni upoštevalo.

Sklep nº VIII DoR 26/2010-6 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

Ne zadošča, da se stranka le sklicuje na opravljen pravniški državni izpit. Po določbi 367.č člena ZPP mora namreč predlogu za dopustitev revizije ali reviziji priložiti dokaz o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, sicer sodišče vlogo (predlog ali revizijo) zavrže.

Sodba nº X Ips 515/2007 of Upravni oddelek, March 17, 2010

Pri presoji, ali je vlogo, vloženo pred začetkom veljavnosti ZDen, mogoče šteti kot pravočasen zahtevek za vrnitev podržavljenega premoženja v smislu ZDen, je treba izhajati iz samega namena, zaradi katerega je bil sprejet ZDen.

Sodba nº X Ips 1284/2006 of Upravni oddelek, March 17, 2010

Pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička iz tega naslova v osnovo za odmero dohodnine.

Sklep nº VIII DoR 94/2009-3 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

Ker je bilo o podobnih zahtevkih tožečih strank (učiteljev) pred Vrhovnim sodiščem enako odločeno že v večih (tudi vzorčnih) zadevah, niso podani razlogi za dopustitev revizije.

Sklep nº VIII DoR 24/2010-6 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

Revizija je v individualnih delovnih sporih glede obstoja delovnega razmerja vedno dovoljena.

Sklep nº VIII DoR 23/2010-6 of Delovno-socialni oddelek, March 17, 2010

Ali mora delavec vrniti sorazmerni del regresa za letni dopust, če po njegovem izplačilu med letom spremeni zaposlitev in pri novem delodajalcu izrabi sorazmerni del letnega dopusta, ni pravno vprašanje, glede katerega bi Vrhovno sodišče na podlagi 367.a člena ZPP dopustilo revizijo.

March 12, 2010

Sklep nº I Up 273/2009 of Upravni oddelek, March 12, 2010

Ker je stranka pritožbo umaknila, preden je Vrhovno sodišče o njej odločilo, se postopek ustavi.

March 11, 2010

Sklep nº I Up 57/2010 of Upravni oddelek, March 11, 2010

Pritožba zoper sklep, izdan na podlagi petega odstavka 34. člena ZST-1, ni dopustna.

March 10, 2010

Sklep nº X Ips 422/2007 of Upravni oddelek, March 10, 2010

Po ustavljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča gre za pomembno pravno vprašanje le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj prava preko sodne prakse. Pomembno pravno vprašanje je treba po dikciji ZUS-1 presojati glede na vsebino obravnavane zadeve. Po ustavljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča se vprašanje, o katerem je Vrhovno sodišče že odločilo, ne šteje ...

Sodba nº X Ips 662/2006 of Upravni oddelek, March 10, 2010

ZV ne vsebuje določb, ki bi določale, da se o izdaji mnenja, ki je sicer podlaga za izdajo vodnogospodarskega soglasja, vodi upravni postopek. Sporno vodnogospodarsko mnenje pa tudi po vsebini ni odločba v smislu ZUP, saj z njim ni bilo odločeno o upravni zadevi.

Sodba nº X Ips 383/2007 of Upravni oddelek, March 10, 2010

Pojem preskrbe s pitno vodo po določbi 11. člena Navodila je treba razlagati v povezavi s pojmom komunalne opremljenosti zemljišča. Kot komunalo opremljeno zemljišče je po presoji Vrhovnega sodišča mogoče šteti le takšno zemljišče, ki je povezano z javno komunalno infrastrukturo. To pa pomeni, da se pogoj preskrbe s pitno vodo oziroma dostopa do priključka za preskrbo s pitno vodo po določbi 11. člena Navodila nanaša na možnost priključitve na sistem vodnega omrežja, ki je del javne komunalne...

Sklep nº X Ips 95/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2010

Sodišče zavrže revizijo, ki jo vloži stranka sama, če najpozneje v njej ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº X Ips 856/2007 of Upravni oddelek, March 10, 2010

Razširitev obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov sama po sebi ne pomeni ukinitve kmetijske dejavnosti. Zatrjevane zelo hude posledice tudi ne izhajajo iz dopolnitve Poročila o vplivih na okolje za 1. fazo razširitve in sanacijo deponije komunalnih odpadkov, iz katerega je razvidno, da vplivno območje razširjenega odlagališča ne obsega parcel tožnikov.

March 09, 2010

Sodba nº in sklep VIII Ips 320/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Za uresničitev tožnikove pravice do obrambe bi morala tožena stranka v sklepu o prenehanju delovnega razmerja vsebino varnostnega zadržka ustrezno obrazložiti. Ker tega ni storila, se tožnik zoper očitke, ki so se nato v sodnem postopku obravnavali kot razlog za prenehanje delovnega razmerja, ni mogel učinkovito braniti.

Sodba nº VIII Ips 347/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Tožena stranka tožniku v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi očita kršitev prepovedi škodljivega ravnanja, ki ima vse znake kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ. Iz (sicer skopega) opisa jasno izhaja, da gre za očitek pridobitve premoženjske koristi s tem, da je tožnik storil nekaj, kar presega njegove pristojnosti oziroma, da je prestopil meje svojih pravic.

Sodba nº VIII Ips 155/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Pogoj za to, da sta se stranki v smislu 69. člena ZDR/90 z aneksom lahko dogovorili o pravicah in obveznostih glede izobraževanja, je bil obstoj delovnega razmerja. Le-to je med njima nedvomno obstajalo. Zgolj okoliščina, da je tožnik naslov aneksa označil tako, da je vanj sicer vnesel pravilen datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ki je med strankama veljala v času njegove sklenitve, vendar navedel številko pogodbe o zaposlitvi, ki med strankama v tem trenutku ni več veljala (4169/01 namesto...

Sklep nº VIII Ips 150/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Zgolj na podlagi ugotovitve, da je bila tožnica seznanjena s plačilnim razredom ob izdaji mesečnega obračunskega lista, zahtevek za plačilo razlike v plači ni bil utemeljeno zavrnjen. Pravo podlago za obračun in izplačilo plače lahko predstavlja le obračunska osnova, določena v pogodbi o zaposlitvi oziroma v konkretni pravnomočni odločbi.

Sodba nº VIII Ips 452/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Možnost medsebojnega razporejanja delavcev po 17. členu SKPgd oziroma 21. členu KP za gradbene dejavnosti ne pomeni le možnosti razporeditve delavca, ki dela na ukinjenem delovnem mestu, na druga delovna mesta, temveč tudi možnost razporejanja drugih delavcev na delovno mesto, ki se ukinja. Pri tem ne gre za to, da bi se ostale delavce tudi dejansko razporedilo na delovno mesto, ki se ukinja. To bi bi bilo nelogično. Možnost medsebojnega razporejanja predstavlja le način za oblikovanje katego...

Sodba nº in sklep VIII Ips 21/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Ker pogodba o zaposlitvi ni poslovna listina, tožniku očitana kršitev ne vsebuje že prvega znaka, ki je naveden v opisu kaznivega dejanja ponareditve poslovnih listin. Izpodbijana sodba zato zmotno ugotavlja, da je bila tožniku pogodba utemeljeno odpovedana na podlagi 1. alinee prvega odstavka 111. člena ZDR, ker naj bi njegovo ravnanje imelo vse znake kaznivega dejanja iz 240. člena KZ.

Sodba nº VIII Ips 53/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Splošnega akta delodajalca, ki ni bil objavljen, ni mogoče upoštevati kot zakonito podlago za urejanje pravic iz delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 342/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

10% zaostajanje pri plači zaradi neustrezne smeri izobrazbe ne pomeni neustavnega posega v tožnikov položaj.

Sklep nº VIII Ips 271/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Predhodno varstvo pravic, določeno z ZTPDR, je bilo procesna predpostavka za sodno varstvo. Če taka predpostavka ni bila izpolnjena, je bilo treba tožbo zavreči, ne da bi se sodišče spuščalo v vsebinsko presojo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 307/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

V primeru, ko se kot razlog za prenehanje delovnega razmerja očita obstoj varnostnega zadržka, je delavcu pravica do obrambe skladno z določbami 100.a člena ZObr zagotovljena v dvostopenjskem postopku pri delodajalcu, in sicer tudi v obliki pravice do ugovora. Odločilna je vsebinska opredelitev očitkov že v prvostopni odločitvi o odpovedi oziroma prenehanju delovnega razmerja, ki omogoča možnost obrambe. Z neobrazloženo ugotovitvijo, da je pri tožniku podan varnostni zadržek, tožena stranka p...

Sodba nº VIII Ips 341/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 09, 2010

Tožnik očitane kršitve ni storil neposredno pri opravljanju gospodarske dejavnosti tožene stranke, temveč se mu je očitala zloraba osebne kartice oziroma bonitete, ki mu jo je kartica prinašala. Tako eden od bistvenih znakov kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, to je, da bi bilo dejanje storjeno pri samem opravljanju gospodarske dejavnosti tožene stranke, ni bil podan.

Sklep nº Cpg 5/2009 of Gospodarski oddelek, March 09, 2010

Sama po sebi nepravnomočnost zadevne odločbe v položaj nasprotne udeleženke ne posega tako, da bi bili prizadeti njeni interesi, ki bi jih bilo zato nujno varovati v okviru izjeme javnega reda iz prvega odstavka 34. člena Bruseljske uredbe.

March 08, 2010

Sodba nº VIII Ips 61/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Ker pomeni ureditev v 26. členu novele ZObr-D v primerjavi z ureditvijo pogojev za poklicno opravljanje vojaške službe v 88. členu ZObr kasnejši predpis, je potrebno določbe petega odstavka 88. člena ZObr o zahtevani stopnji izobrazbe za vojaka in podčastnika razlagati skupaj s 26. členom ZObr-D. Od uveljavitve te novele s 5. 5. 2004 dalje in tudi na podlagi določb ZObr-UPB1 so pogoj ustrezne izobrazbe za dolžnost podčastnika od navedenega datuma dalje izpolnjevali tudi tisti poklicni pripadn...

Sodba nº VIII Ips 322/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Priznanje in izplačevanje nadomestila plače za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev ni pravno priznana podlaga za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in priznanje pokojninske dobe.

Sodba nº VIII Ips 99/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Tožnik je spričevalo o šolski izobrazbi predložil toženi stranki 9. 12. 1996, da gre za lažno spričevalo pa je bila tožena stranka obveščena 28. 5. 2007. Ne glede na to, da je predložitev spornega spričevala v vsem tem obdobju vplivala na tožnikove pravice iz delovnega razmerja, je sodišče utemeljeno ugotovilo, da je tožnik kršitev storil ob sami predložitvi lažnega spričevala v mesecu decembru 1996. Gre za enkratno kršitev v smislu 2. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

Sodba nº in sklep VIII Ips 91/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Revizija je dovoljena le zoper tisti sklep, ki ga izda sodišče druge stopnje in s katerim je postopek pravnomočno končan. Ker sklep o stroških postopka nima takšne narave, zoper njega vložena revizija ni dovoljena, zato jo je Vrhovno sodišče zavrglo.

Sklep nº VIII Ips 121/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Odločba sodišča, izdana v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ne nadomesti pooblastila odvetniku za zastopanje stranke.

Sodba nº VIII Ips 52/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Določba o višini odpravnine v kolektivni pogodbi dejavnosti pomeni ugodnejšo ureditev pravice do odpravnine, kar ni v nasprotju z določbami ZDR.

Sodba nº VIII Ips 218/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Tožena stranka je obdržala tožnika v delovnem razmerju še tri tedne po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. S tem je odpadel pogoj iz prvega odstavka 110. člena ZDR, ki mora biti podan za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, t. j. da delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati niti do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 461/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Za odločitev je bistvenega pomena dejanska ugotovitev, da tožnica v spornih obdobjih sama ni hotela skleniti delovnega razmerja. Zato je pravilna presoja sodišča, da je šlo med strankama le za civilno pravno razmerje, ki pa ni podlaga za priznanje zavarovalne dobe.

Sodba nº VIII Ips 81/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Tožnica je spričevalo o šolski izobrazbi predložila toženi stranki v letu 1994 oziroma 29. 6. 1995, da gre za lažno spričevalo pa je bila tožena stranka obveščena 13. 11. 2006 oziroma 23. 11. 2006. Ne glede na to, da je predložitev spornega spričevala v vsem tem obdobju vplivala na tožničine pravice iz delovnega razmerja, je sodišče utemeljeno ugotovilo, da je tožnica kršitev storila ob sami predložitvi lažnega spričevala v mesecu decembru leta 1994 oz. 1995. Gre za enkratno kršitev v smislu ...

Sklep nº VIII Ips 319/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Določba 84. člena ZTPDR neizbranemu kandidatu, čeprav res le v omejenem obsegu, zagotavlja sodno varstvo v vsakem primeru in ne samo takrat, ko je nekdo izbran.

Sodba nº VIII Ips 292/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2010

Ker pomeni ureditev v 26. členu novele ZObr-D v primerjavi z ureditvijo pogojev za poklicno opravljanje vojaške službe v 88. členu ZObr kasnejši predpis, je potrebno določbe petega odstavka 88. člena ZObr o zahtevani stopnji izobrazbe za vojaka in podčastnika razlagati skupaj s 26. členom ZObr-D. Od uveljavitve te novele s 5. 5. 2004 dalje in tudi na podlagi določb ZObr-UPB1 so pogoj ustrezne izobrazbe za dolžnost podčastnika od navedenega datuma dalje izpolnjevali tudi tisti poklicni pripadn...

March 04, 2010

Sodba nº X Ips 663/2006 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Zasebni zavod, ki je ustanovljen za humanitarno dejavnost, mora plačevati davek od dobička pravnih oseb od pridobitne dejavnosti. V davčno osnovo ne sodijo le prihodki in dejanski ali sorazmerni odhodki iz nepridobitne dejavnosti.

Sodba nº X Ips 1163/2006 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Davčni zavezanec sme amortizirati le tiste stvari, ki imajo zanj naravo osnovnih sredstev po SRS (1993) 1.21., ki se amortizirajo. Če določena poslovna zgradba ne izpolnjuje pogojev iz SRS (1993) 1.21. potem je ni mogoče amortizirati, ne glede na to, da jo ima davčni zavezanec nepravilno zavedeno v svojih poslovnih knjigah. Lastništvo na nepremičnini se za davčne potrebe izkazuje z vpisom v zemljiško knjigo ali z listino, ki je sposobna za vpis.

Sklep nº X Ips 76/2010 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Kadar je s pravnomočno sodbo akt tožene stranke odpravljen, ni podan pravni interes za vložitev revizije.

Sklep nº X Ips 408/2009 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Zgolj revidentova navedba, da prepovedi, ki jih je izrekel inšpekcijski organ po določbah ZUN za sporni objekt, omejujejo njegovo lastninsko pravico, ne izkazuje zelo hudih posledic. Revident s to navedbo hudih posledic namreč ni natančno opredelil in konkretiziral.

Sodba nº I Ips 94/2009 of Kazenski oddelek, March 04, 2010

Dolžnost sodišča, da zagotovi prevajanje, ne pomeni nujno, da se mora procesno dejanje prevajati v materni jezik procesnega udeleženca. Zadošča, da se prevaja v jezik, ki ga procesni udeleženec razume in ki mu omogoča ustrezno sodelovanje v postopku.

Sodba nº II Ips 407/2007 of Civilni oddelek, March 04, 2010

Tožnikov zahtevek za plačilo zavarovalnine je bil zavrnjen, ker pravilno opozorjen ni zmogel ovreči s splošnimi pogoji dogovorjene domneve o vzročni zvezi med lastno alkoholiziranostjo in nastalo prometno nesrečo.

March 03, 2010

Sklep nº VIII DoR 21/2010-5 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Tožnik je v tej zadevi uveljavljal pravice iz invalidskega zavarovanja. Po določbi 4. točke 32. člena ZDSS-1 je v tovrstnih sporih revizija vselej dovoljena, razen v izrecno navedenih primerih, ki pa v obravnavani zadevi ne pridejo v poštev.

Sklep nº VIII DoR 1/2010-3 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

V zvezi z vprašanjem, kaj pomeni pojem „plača“, je stališče Vrhovnega sodišča jasno.

Sklep nº VIII DoR 71/2009-3 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Ker pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani, je Vrhovno sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 367. c člena ZPP predlog zavrnilo.

Sklep nº VIII DoR 97/2009-3 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Ker pogoji za dopustitev revizije niso podani, je Vrhovno sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 367.c člena ZPP predlog zavrnilo.

Sklep nº VIII DoR 128/2009-5 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Ker za odločanje o dopustitvi revizije v primeru, ko je ta že po zakonu dovoljena, ni ne pravne podlage ne pravnega interesa pravdnih strank, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije kot nedovoljen zavrglo.

Sklep nº VIII DoR 9/2010-3 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Ker za odločanje o dopustitvi revizije v primeru, ko je ta že po zakonu dovoljena, ni ne pravne podlage ne pravnega interesa pravdnih strank, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo kot nedovoljen.

Sklep nº VIII DoR 16/2010-2 of Delovno-socialni oddelek, March 03, 2010

Po določbi osmega odstavka 112. člena ZPP bi se v primeru, ko je za tožečo stranko vložil predlog odvetnik, lahko štelo, da je pravočasen, četudi bi prispel prepozno na pristojno sodišče, le v primeru, če bi se prepozna vložitev dala pripisati vlagateljevi očitni pomoti. Glede na to, da je bil predlog naslovljen na sodišče prve stopnje in temu sodišču tudi poslan, o očitni pomoti ni mogoče govoriti.

March 02, 2010

Sklep nº III R 11/2010 of Gospodarski oddelek, March 02, 2010

Eden od razlogov za delegacijo je, če je že v postopku odločanja po 67. členu ZPP izkazano razumno pričakovanje, da bo prišlo do združitve pravd in s tem do ugodnih učinkov, ki jih združitev prinaša. Po presoji Vrhovnega sodišča je predlog utemeljen zaradi tesne pravne povezanosti končne in začasnih situacij.

Sklep nº III DoR 32/2009 of Gospodarski oddelek, March 02, 2010

V kakšnem obsegu je sodišče v smislu 12. člena ZPP dolžno pravno osebo, ki nima pravnega pooblaščenca, poučiti o negativnih posledicah (po 286. in 286. a členu ZPP) prepozno vložene vloge?

March 01, 2010

Sklep nº I Up 39/2010 of Upravni oddelek, March 01, 2010

Pritožbo v upravnem sporu vloži stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, če imata opravljen pravniški državni izpit.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners