Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2010

April 29, 2010

Sklep nº II DoR 219/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

O vprašanjih, ki jih predlog zgolj naniza, je že oblikovana sodna praksa vrhovnega sodišča, za primerjavo ponujeni odločbi višjih sodišč pa obravnavata drugačno dejansko situacijo.

Sklep nº II DoR 276/2009, enako tudi II DoR 292/2009, II DoR 178/2009, II DoR 194/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Izpolnjeni so pogoji za dopustitev revizije glede vprašanja utemeljenosti tožbenega zahtevka ob uporabi določb ZVPSBNO o merilih za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in o višini ter določitvi pravičnega zadoščenja.

Sklep nº II DoR 187/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Podlaga za plačilo sodne takse za pravno sredstvo zoper odločbo, ki se izpodbija deloma, je vrednost izpodbijanega dela odločbe.

Sodba nº in sklep II Ips 97/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Zaradi načina zdravljenja ni prišlo do pretrganja vzročne zveze pri nastanku škode in njenega obsega.

Sklep nº II Ips 73/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Dolžnica v pravočasnem ugovoru zoper sklep o izvršbi denarne kazni, izrečene po po prvem odstavku 238.f člena v zvezi z 226. členom ZIZ ni niti omenjala. S tem je obseg izpodbijanja sklepa o izvršbi omejila na preizkus utemeljenosti izreka denarne kazni kot izvršilnega sredstva, torej posledico naložitve prisilne izpolnitve dolžničine obveznosti, vsebovane v izvršilnem naslovu. Sodišče zato ni moglo (niti smelo) po uradni dolžnosti posegati v odločitev o njeni višini.

Sklep nº II DoR 191/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja materialnopravne pravilnosti stališča iz pravnomočne sodbe o neupravičenosti tožnice do odškodnine za nepremoženjsko škodo po merilih ZVPSBNO kot posledico domnevne kršitve te pravice, ki je prenehala pred 1. 1. 2007.

Sklep nº II DoR 189/2010, enako tudi II DoR219/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik (tretji odstavek 86. člena ZPP).

Sklep nº I R 62/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje na prvi stopnji ne predstavlja dejstvo, da je eno od zadev, v katerih nastopa tožnik, obravnaval predsednik sodišča, kateremu zaradi nepristranskosti ne zaupa več. Predsednik sodišča namreč ne more vplivati na odločanje v posameznih zadevah.

Sklep nº I R 55/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

V primerih, ko pride do pravdnega postopka po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se lahko po 41. in 62. členu ZIZ tak sporazum o krajevni pristojnosti upošteva samo, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

Sklep nº I R 68/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Okrajno sodišče v Ljubljani je upnika s sklepom na podlagi tretjega odstavka 108. člena ZPP pozvalo, naj sporoči pravi dolžnikov naslov. Ker je stranka nepopoln predlog popravila in ga izročila sodišču v odrejenem roku, se šteje, kot da je bil predlog že v začetku (18. 11. 2008) vložen z vsebino oziroma z dopolnitvijo glede dolžnikovega naslova, ki jo je upnik sporočil kasneje. To pomeni, da je treba stvarno pristojnost presojati na podlagi navedb v izvršilnem predlogu, upoštevajoč pravilen d...

Sklep nº II DoR 133/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

V obravnavanem primeru, ko je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala po 1. 1. 2007, sta se sodišči prve in druge stopnje pravilno oprli na materialnopravne in procesne določbe ZVPSBNO. V okviru teh določb je tudi pravilo, da je v sporih za povrnitev škode po tem zakonu revizija izključena.

Sklep nº II DoR 207/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja pravilnosti stališča o neupravičenosti tožnika do odškodnine za nepremoženjsko škodo po merilih ZVPSBNO kot posledico domnevne kršitve te pravice, ki je prenehala pred 1. 1. 2007.

Sklep nº II DoR 29/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Ker so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije revizijo dopustilo glede vprašanja dokazne vrednosti uradnih zaznamkov o zbranih obvestilih, pridobljenih v kazenskem postopku, v pravdnem postopku.

Sklep nº I R 50/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Če bi v zadevi odločalo to sodišče kot krajevno in stvarno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z dolžnikovo hčerko, saj je del sodnega osebja, bi bila spričo dejstva, da gre za majhno sodišče, lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.

Sodba nº II Ips 365/2009 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Uporaba varovalne delovne obutve je bila (tudi) stvar odgovornega ravnanja tožnika samega. Dejanske ugotovitve omogočajo sklepanje, da je tožniku pridobitev nove obutve bila omogočena, sicer pa bi moral uporabiti staro ali delo odkloniti. Zato posledice opustitve ukrepov za lastno varnost ni mogoče pripisati toženkama. Tožnikovo malomarno ravnanje je prispevalo k nastanku škodnega dogodka v ugotovljenem obsegu.

Sklep nº I R 64/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Izvršba na nepremičnine je bila že dovoljena leta 2003, zato ob novem predlogu za izvršbo na drugo nepremičnino ne gre za naknadno kumulacijo izvršilnih sredstev, temveč predmetov (nepremičninske) izvršbe. Glede krajevne pristojnosti je treba upoštevati prehodno določbo 72. člena ZIZ-E in ker je bil sklep o izvršbi izdan pred to novelo, je tako za dovolitev, kot za samo izvršbo na novo nepremičnino še naprej podana krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Postojni.

Sklep nº I R 59/2010 of Civilni oddelek, April 29, 2010

Zatrjevana okoliščina, da je med pravdnima strankama v teku več pravdnih postopkov zaradi iste pravne in dejanske podlage in možnost združitev zadev v konkretnem primeru ne utemeljuje prenosa krajevne pristojnosti iz razloga smotrnosti.

April 28, 2010

Sodba nº XI Ips 28519/2010 of Kazenski oddelek, April 28, 2010

Če sodišče pravilno navaja in razlaga vsebino neke listine, iz nje pa napravi nepravilen sklep, da je neko odločilno dejstvo dokazano ali da ni dokazano, ne gre za bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, temveč za zmotno ugotovitev dejanskega stanja.

April 23, 2010

Sodba nº X Ips 1405/2006 of Upravni oddelek, April 23, 2010

Kadar študentje opravljajo storitve, ne da bi predhodno predložili napotnico za delo prek študentskega servisa, imajo prejemki naravo prejemkov na podlagi pogodbe o delu.

Sklep nº X Ips 166/2010 of Upravni oddelek, April 23, 2010

Rok za vložitev revizije za stranko teče od vročitve izpodbijane sodbe strankinemu pooblaščencu.

Sklep nº II DoR 51/2010 of Civilni oddelek, April 23, 2010

Vloga toženca je v delu, v katerem uveljavlja procesne kršitve pred sodiščem druge stopnje, po vsebini revizija, saj ne dosega zakonskih standardov, za predlog za dopustitev revizije. V delu, ki pa se nanaša na materialno pravo, pa je edino pravno pomembno vprašanje, ki ga je mogoče izluščiti, vprašanje, ali domneva nedolžnosti velja tudi v pravdnem postopku. Na to vprašanje sta že odgovorili sodna praksa in teorija in glede tega vprašanja je uporaba prava povsem enotna

April 22, 2010

Sklep nº X Ips 65/2010, enako tudi X Ips 520/2009, X Ips 173/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Morebiten odstop sodišča prve stopnje od sodne prakse v neki posamični zadevi ne omogoča dopustitve revizije v zadevi, ki od ustaljene sodne prakse ne odstopa.

Sklep nº X Ips 72/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Revizija zoper sklep Vrhovnega sodišča v upravnem sporu ni predvidena.

Sodba nº X Ips 1484/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Po načelu zakonitosti upravnega postopka se pravilnost in zakonitost odločitve upravnega organa presoja z vidika pravnega stanja in dejanskega stanja, ugotovljenega v času izdaje odločbe na prvi stopnji.

Sodba nº X Ips 1665/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Slovenski računovodski standardi iz leta 1993 – SRS/93 so splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil in se zato uporabljajo pri ugotavljanju davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb.

Sodba nº X Ips 405/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost za nakup plovila je upravičen le davčni zavezanec, ki med drugim izkaže, da plovilo tudi dejansko uporablja za dejavnost oddajanja plovila v najem oziroma zakup.

Sklep nº I Up 108/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Po določbi prvega odstavka 28. člena ZUS-1 je treba tožbo vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan.

Sodba nº X Ips 1579/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Od proizvodnje vrtnin se plačuje davek od dohodkov iz dejavnosti, ne glede na statusno organizacijsko obliko zavezanca.

Sklep nº IX Ips 23/2010 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Poslabšanje premoženjskega stanja obsojenčeve družine ob izreku zaporne kazni je v določeni meri pričakovano in samo po sebi ne predstavlja okoliščine, ki bi očitno pripeljala do milejše obsodbe.

Sodba nº I Ips 25/2010 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Sodišče druge stopnje mora presoditi vse pritožbene navedbe, ki se nanašajo na odločilna dejstva, zavzeti o njih stališča in jih ustrezno utemeljiti, ne rabi pa ponovno navajati razlogov o odločilnih dejstvih.

Sodba nº X Ips 1370/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Posledice neustavnosti, ugotovljene z odločbo Ustavnega sodišča U-I-356/02 z dne 23.9.2004, bodo odpravljene v postopkih odmere davka, ki v času izdaje odločbe Ustavnega sodišča še niso bili pravnomočno končani, na druge postopke pa ugotovljena neustavnost nima vpliva.

Sodba nº X Ips 427/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Ugovori glede načina ugotavljanja višine prihodkov tožeče stranke se nanašajo na postopek izdaje prvostopnega upravnega akta, ugovori glede ugotavljanja višine prihodkov pa na pravilnost ugotovitve dejanskega stanja, kar oboje ni predmet presoje pred Vrhovnim sodiščem.

Sodba nº X Ips 1717/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Glede na to, da je tožnik vstopil v carinsko območje z vozilom, ki je imelo ponarejeno številko šasije in glede na prometno dovoljenje nepravilno številko motorja, je materialno pravilno stališče prvostopenjskega sodišča, da carinsko blago predstavlja celotno vozilo in ne le njegov motor in bi tožnik moral začeti postopek carinsko dovoljene rabe ali uporabe za celotno vozilo.

Sodba nº I Ips 67/2009 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Naklep storilca kaznivega dejanja zoper ljudstvo in državo je moral zajemati „cilj, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa družbena ureditev“ - takšen namen je moral biti v opisu kaznivega dejanja zatrjevan in v sodbi opredeljen s konkretnimi dejstvi in okoliščinami.

Sklep nº I Up 398/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Sodišče prve stopnje ni ugotovilo drugačnega dejanskega stanja, kot ga je ugotovila tožena stranka, prav tako ne gre za upravni spor o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi organi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, na katerega se nanaša 66. člen ZUS-1. Tako je sodišče prve stopnje pravilno odločilo, ko je ob sklicevanju na določbo 343. člena ZPP v zvezi z prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 zavrglo tožnikovo pritož...

Sklep nº X Ips 92/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Revizija ni dovoljena zaradi pravnih vprašanj, ki se nanašajo zgolj na splošno razlago pravnih institutov oziroma pojmov, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem, ali zaradi pravnih vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti že z branjem oziroma jezikovno razlago zakonskega besedila. 4.a člen CZ daje jasen odgovor, da se mora oseba, ki opravlja dejanja v carinskem postopku za račun druge osebe, izkazati s pooblastilom le, če ga carinski organ k temu izrecno pozove.

Sklep nº I Up 123/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Težko popravljiva škoda je pravni standard, ki se ugotavlja v vsakem primeru posebej. Če ni izkazana, ni potrebno tehtanje z javnim interesom.

Sklep nº I Up 95/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Sklep o dovolitvi izvršbe ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 125/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

S sklepom o dovolitvi izvršbe, ki je skladen z izvršilnim naslovom, se naložena obveznost glede odstranitve nelegalno zgrajenega objekta in vzpostavitve prejšnjega stanja le prisilno izvršuje in se torej o njej ne odloča ponovno, se je ne spreminja ali na drug način posega v pravice stranke ali njene pravne koristi.

Sklep nº X Ips 40/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Za pomembno pravno vprašanje gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve. Vprašanja, ki jih postavljata revidenta, pa so vprašanja, na katera odgovarja že zakon.

Sodba nº I Ips 254/2009 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Smisel pravice do pravnega sredstva je v tem, da lahko prizadeti z vložitvijo tega brani svoje pravne koristi oziroma pravne interese, kar je mogoče le, če je odločitev v vsaki bistveni točki obrazložena na tako konkreten način, da omogoča kasnejšo presojo. Kršitev te pravice zato primarno zagreši sodišče prve stopnje s tem, ko nezadostno obrazloži svojo odločbo.

Sodba nº I Ips 62/2010 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Če so podani pogoji za fakultativen preklic pogojne obsodbe in je sodišče ne prekliče, pogojno obsodbo razširi še na novo storjeno kaznivo dejanje (pri čemer na novo določi enotno kazen in novo preizkusno dobo) ali pa za novo kaznivo dejanje storilcu izreče kazen, ki se izvrši.

Sklep nº I Up 476/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Nepopolnega predloga za oprostitev plačila sodnih taks, vloženega po odvetniku, se ne pošilja v dopolnitev, ampak ga sodišče takoj zavrže na podlagi drugega odstavka 108. člena ZPP.

Sodba nº X Ips 1493/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Vračilo davka na dodano vrednost iz proračuna je prodajalcu (revidentu) možno le, če z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, kar pa blagajniški izdatki brez podpisa kupca niso, izkaže, da je predhodni DDV vrnil kupcu, tuji fizični osebi v potniškem prometu.

Sklep nº X Ips 63/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Morebiten odstop sodišča prve stopnje od sodne prakse v neki posamični zadevi ne omogoča dopustitve revizije v zadevi, ki od ustaljene sodne prakse ne odstopa.

Sodba nº I Ips 17/2010 of Kazenski oddelek, April 22, 2010

Obdolženčeva pravica do obrambe in s tem pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist je kršena, kadar sodišče zavrne dokaz, ki ga predlagata obdolženec ali njegov zagovornik in ki bi ga moralo izvesti, ker je izkazana verjetnost, da bi izvedba dokaza lahko privedla do drugačne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº X Ips 1108/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Amortizacija osnovnih sredstev se prizna le, če davčni zavezanec predloži listine, s katerimi izkaže pridobitev predmetnih osnovnih sredstev. Cenilni zapisnik ne izkazuje poslovne spremembe oziroma pridobitve, ampak le ocenjeno vrednost osnovnega sredstva.

Sodba nº X Ips 522/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Ugotavljanje višine prihodkov v izreku odmerne odločbe ni odločanje o obveznosti davčnega zavezanca, ampak ugotavljanje dejstev.

Sklep nº X Ips 107/2010 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Če revident zatrjevane neenotnosti sodne prakse sodišča prve stopnje ne izkaže z navedbo sodnih odločb sodišča prve stopnje in njihovo predložitvijo reviziji, ni podan pogoj za dovoljenost revizije po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 477/2009, enako tudi I Up 468/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Materialna podlaga za odločanje o predlogu za oprostitev plačila sodnih taks so določbe zakonov, ki veljajo v času, ko je stranka vložila predlog, če sodišče odloča šele takrat, ko že veljajo novi predpisi.

April 21, 2010

Sodba nº X Ips 437/2007 of Upravni oddelek, April 21, 2010

Ker po določbah ZVO-1 po 7.11.2004 občine niso več pristojne sklepati koncesijskih pogodb za opravljanje dimnikarske dejavnosti, ni nezakonita določba Uredbe, ki pogodbe, ki so bile z občino sklenjene po omenjenem datumu, izključuje kot podlago za podelitev prve državne koncesije.

Sklep nº X Ips 79/2010 of Upravni oddelek, April 21, 2010

Da bi Vrhovno sodišče lahko presodilo, ali ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, za revidenta zelo hude posledice in s tem izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, mora revident natančno navesti, kakšne konkretne posledice ima zanj izpodbijana odločitev, in konkretne razloge, zaradi katerih so te posledice zanj zelo hude, ter vse to tudi izkazati.

Sodba nº X Ips 1640/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2010

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo je osebna in neprenosljiva pravica. Ker je upravičenka umrla med upravnim postopkom za priznanje te pravice, je ta pravica ugasnila z njeno smrtjo.

Sklep nº X Ips 1733/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2010

Ker je obdobje, za katerega je bilo dovoljenje izdano, poteklo, revident nima več pravnega interesa za vložitev revizije, saj si svojega pravnega položaja ne more več izboljšati. Pravna podlaga za črpanje vode za nazaj namreč ne obstoji. Pravni interes v upravnem sporu mora vključevati interes za odpravo pravnih učinkov izpodbijanega akta oziroma dejanj upravnih organov. Če teh ni več, pa preneha tudi pravovarstvena potreba za upravni spor. Zato je pravni interes revidenta v tem upravnem spor...

Sklep nº I Upr 1/2010 of Upravni oddelek, April 21, 2010

Tožeča stranka kot razloge za delegacijo pristojnosti navaja, da zunanji oddelki Upravnega sodišča RS ne bodo izpostavljeni tolikšnim medijskim in drugim vplivom kot ... oddelek, ker gre za gradnjo športnega parka v .... ter zaplete v zvezi z njo, kar je zanimiva medijska tema, ki je pogosto medijsko obravnavana prav na ... območju ter v medijih, ki se na tem območju distribuirajo, in da bo s to delegacijo omogočena lažja izvedba sodnega postopka ter zagotovljena možnost nepristranskega sojen...

April 20, 2010

Sklep nº III R 17/2010 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Glede na to, da je tožena stranka tekom postopka prenesla svoj sedež v Kranj, tožeča stranka pa ima sedež v Ljubljani, ter da sta odvetnika obeh strank iz Ljubljane, je očitno, da postopek pred sodiščem v Mariboru ne bi bil ekonomičen. S predlogom za delegacijo tožene stranke se je tožeča stranka strinjala.

Sodba nº VIII Ips 405/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Za presojo je odločilna dejanska ukinitev oziroma odločitev o ukinitvi delovnega mesta, ni pa odločilen datum uveljavitve pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je le posledica odločitve o ukinitvi delovnega mesta.

Sodba nº VIII Ips 181/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Pravice na podlagi invalidnosti gredo zavarovancu glede na določbo petega odstavka 156. člena ZPIZ-1 z dnem nastanka invalidnosti, kar pa še ne pomeni, da se bodo od takrat tudi izplačevale. Za izplačevanje pravice do delne invalidske pokojnine morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, med katerimi je tudi določba prvega odstavka 159. člena ZPIZ-1, da se zavarovancu ta pravica izplačuje od dneva pričetka dela s krajšim delovnim časom od polnega, izplačuje pa se, dokler zavarovanec opravlja de...

Sklep nº VIII Ips 79/2010 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Tožnik je vložil revizijo po pooblaščencu, ki ni odvetnik ali njegov zakoniti zastopnik in tudi ni pooblaščenec - predstavnik sindikata, pri katerem je zaposlen za zastopanje svojih članov. Takšna revizija je nedovoljena, zaradi česar jo je revizijsko sodišče v skladu s 377. členom ZPP zavrglo.

Sklep nº Cpg 2/2010 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Vrhovno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje o pritožbi upnice zoper sklep o zavrnitvi zahteve za potrditev pravnomočnega plačilnega naloga kot evropskega naloga za izvršbo po Uredbi 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov.

Sodba nº VIII Ips 227/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Ni pomembno na podlagi česa je direktor podružnice tožene stranke podal pobudo za uvedbo disciplinskega postopka oziroma je direktor tožene stranke podal zahtevo za uvedbo tega postopka.

Sklep nº III R 16/2010 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Funkcija izvršitelja, ki ga imenuje minister za pravosodje, ni v tolikšni meri povezana s sodniki pristojnega sodišča, da bi bilo mogoče že zaradi tega sklepati o nepristranskosti sodišča.

Sklep nº III Ips 121/2009 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Pravočasnost je pogoj za vsebinsko obravnavo vsake revizije.

Sklep nº III Ips 25/2010 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

1. in 2. točka četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP vsebinsko in časovno razločujeta običajna opravila stečajnega upravitelja po fazah stečajnega postopka ter na ta način omogočata izplačevanje dela nadomestila nagrade, ki gre stečajnemu upravitelju za njegovo delo po prvem odstavku 103. člena ZFPPIPP, med stečajnim postopkom. V tem smislu ni izključena uporaba določb 1. in 2. točke četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP v stečajnih postopkih, ki so se začeli pred 1. 10. 2008 (arg. drugi odstav...

Sodba nº VIII Ips 111/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Delo zavarovalnega zastopnika za premoženjsko zavarovanje ni bilo ustrezno delovno mesto, ki bi ga tožena stranka morala ponuditi tožnici, saj ni bilo mogoče pričakovati, da bi tožnica na njem dosegla boljše rezultate oziroma bila uspešnejša, kot je bila na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika za osebna zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 393/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Tožnik je v očitanih dneh sicer imel utemeljen razlog za odsotnost z dela zaradi sestankov v zvezi s sindikalno dejavnostjo, vendar je kršil pravilo tožene stranke, da jo je dolžan (vnaprej) obvestiti o izrabi ur za sindikalno delovanje. Tožnikovo ravnanje predstavlja tako kršitev 32. člena ZDR kot tudi kršitev 31. člena ZDR, zato je bil podan resen in utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Sodba nº IV Ips 73/2010 of Kazenski oddelek, April 20, 2010

V sodbi, s katero sodišče odloči o zahtevi za sodno varstvo, mora oceniti vse relevantne navedbe zahteve.

Sodba nº IV Ips 101/2009 of Kazenski oddelek, April 20, 2010

Za odločitev v konkretni zadevi, ali je bil storilki zagotovljen pošten postopek, je odločilno, ali navedbe v opisu dejanskega stanja, ki je bil s strani prekrškovnega organa poslan sodišču in s katerim storilka prekrška ni bila seznanjena, po vsebini presegajo navedbe kratkega opisa dejanskega stanja prekrška v plačilnem nalogu.

Sodba nº VIII Ips 525/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila sklenjena zaradi ekonomskega rizika poslovanja, ki je bil povezan z negotovostjo, ali bo tožena stranka obdržala poslovnega partnerja, kar pa ni eden od zakonskih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas po 52. členu ZDR. Pogodba dejansko ni bila sklenjena zaradi začasno povečanega obsega dela, saj je ob sklenitvi pri toženi stranki šlo za običajen, pričakovani obseg dela.

Sklep nº I Up 69/2010, enako tudi I Up 75/2010 of Upravni oddelek, April 20, 2010

Niti v ZUS-1 niti v katerem drugem zakonu ni podana pravna podlaga, na podlagi katere bi bilo mogoče zoper sklep Vrhovnega sodišča, izdan v pritožbenem postopku v upravnem sporu, vložiti redno ali izredno pravno sredstvo, saj je tudi v upravnem sporu prav Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi zadnja sodna stopnja odločanja in zoper njegove odločbe ni pritožbe.

Sodba nº VIII Ips 221/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Aktivno legitimacijo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka za svojega otroka ima mati tožnika in ne mladoletni tožnik sam.

Sodba nº VIII Ips 528/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Ob ugotovitvi, da je imel tožnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 30. 6. 2005 in da je ob očitnem pristanku (soglasju) tožene stranke nadaljeval z delom do 5. 7. 2005, je sodišče pravilno zaključilo, da je bil s tem izpolnjen pogoj iz 54. člena ZDR za preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Sodba nº VIII Ips 413/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Ne glede na to, ali gre le za fikcijo vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali za dejansko vročitev, je za odločitev o pravočasnosti vložitve tožbe pomembno, ali je bil tožnik sploh sposoben vložiti tožbo pravočasno.

Sodba nº VIII Ips 351/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Rok za podajo izredne odpovedi zaradi opustitve obveznosti ni začel teči že z dnem, ko je tožnik prvič opustil opravljanje svoje osnovne delovne naloge vnašanja zdravstvenih kartotek v računalnik, ampak najkasneje z dnem, ko je opustitev prenehala. Vse dotlej je namreč kršitev trajala.

Sklep nº VIII Ips 88/2010 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Ker revizija ni bila vložena v roku pri pristojnem sodišču, jo je Vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo.

Sklep nº G 8/2010 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Po presoji Vrhovnega sodišča je treba dikcijo „odločba Urada“ razlagati širše, v smislu pojma „upravnega akta“, tako da poleg upravnih odločb v ožjem pomenu besede obsega tudi sklepe, ki vsebinsko odločajo o pravici, obveznosti ali pravni koristi podjetja, proti kateremu se vodi postopek, med katere spada tudi obravnavani sklep o začasnih ukrepih.

Sodba nº VIII Ips 477/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

V 45. členu ZSS ni bilo določeno in ne predvideno posebno odločanje državnega zbora o določanju osnove sodniške plače. Določeno je bilo le, da velja osnova, kot je določena za obračun plače poslanca tudi za obračun sodniške plače. Vsebinsko to pomeni, da velja vsakokratna osnova za obračun poslanske plače, določena po pravilih, ki veljajo za določitev osnove poslanske plače, tudi za sodniško plačo. Izhodišče take ureditve je bila predpostavka, da se ohranja razmerje med sodniško in poslansko ...

Sodba nº VIII Ips 491/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Tudi v času uporabe ZDR/90 je bilo delovno razmerje tožnika za določen čas ves čas vezano na obstoj dovoljenja za zaposlitev in bi po poteku takšnega dovoljenja v vsakem primeru prenehalo.

Sodba nº III Ips 127/2007 of Gospodarski oddelek, April 20, 2010

Odškodninski zahtevek in zahtevek za izpodbijanje pravnih dejanj se razlikujeta po vsebini in po podlagah – ter se med seboj ne izključujeta.

Sklep nº VIII Ips 15/2009, enako tudi VIII Ips 43/2009 in VIII Ips 330/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2010

Stranka lahko umakne vloženo revizijo, dokler sodišče o njej ne izda odločbe.

April 19, 2010

Sklep nº VIII Ips 296/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Glede na to, da je tožnik opravljal delo preko polnega delovnega časa v okviru določb takratnega statuta delodajalca v smislu posebnega delovnega pogoja, je utemeljeno zahteval, da se ugotovljena izplačila za delo preko polnega delovnega časa v letu 1970 in 1971 upoštevajo med dohodke, ki se upoštevajo v njegovi pokojninski osnovi.

Sklep nº VIII Ips 202/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Za odgovor, ali gre v posameznem primeru za prenos, je treba ugotavljati vsa značilna dejstva prenosa in na podlagi teh dejstev ugotavljati, ali je šlo za prenos ali ne.

Sodba nº VIII Ips 194/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Slabi poslovni rezultati posamezne poslovne enote sami na sebi ne pomenijo utemeljenega poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Razlog za odpoved je v konkretnem primeru nastopil šele s končno odločitvijo vodstva delodajalca o ukinitvi poslovne enote.

Sodba nº VIII Ips 481/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Dejstvo, da je tožena stranka tožnika pozvala na delo šele 6. 12. 2006 (šele v postopku izvršbe) in zglasitev tožnika pri njej 11. 11. 2006 ne pomeni odločilnega datuma za presojo o datumu seznanitve tožene stranke z razlogi za redno odpoved. Ta razlog je nastopil najkasneje z ukinitvijo tožnikovega delovnega mesta, kar pomeni, da je bila odpoved prepozna.

Sklep nº VIII Ips 458/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Pooblaščenka tožene stranke, ki do pravnomočnosti sodbe še ni bila pooblaščenka tožene stranke, kljub (novemu) pooblastilu, ki ga je predložila ob vložitvi revizije, ni izkazala, da izpolnjuje pogoj iz 65. člena ZDSS-1, saj v spisu ni dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu. To pomeni, da je izredno pravno sredstvo vložil nekdo, ki nima te pravice oziroma je ni dokazal. Takšna revizija je glede na določbo drugega odstavka 374. člena ZPP nedovoljena in jo je zato tudi ob upoštevanju ...

Sodba nº VIII Ips 211/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Zakon pravice oseb v delovnem razmerju ne ureja drugače, kot pravico samozaposlenih, ampak pravice samozaposlenih do delne pokojnine sploh ne ureja. Ne gre za neustavnost zakonske določbe kot take, ampak je neustavnost v tem, da zakon nečesa ne ureja. Govorimo o zakonski praznini, ki jo sodišče z upoštevanjem določenih pravil lahko zapolni.

Sodba nº VIII Ips 365/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

V četrtem odstavku 109. člena ZDR določena omejitev višine odpravnine ni določena kot zakonsko določeni maksimum, ki bi kot ius cogens preprečevala ugodnejšo ureditev s katerokoli kolektivno pogodbo. Omejuje le višino odpravnine po 2. odstavku 109. člena ZDR tako, da se pri delavcih, zaposlenih nad trideset let, daljša delovna doba ne pozna več pri višini odpravnine, temveč znaša ta 10-kratnik osnove. Tako določena odpravnina je še vedno zakonski minimum, ki ga kolektivna pogodba - nenazadnje...

Sodba nº VIII Ips 206/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

V pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo se je mogoče dogovoriti, da preneha veljati tudi v primerih, ki jih zakon izrecno ne predvideva. Ni pa se mogoče dogovoriti za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov, določenih v zakonu (npr. iz krivdnega razloga ali razloga nesposobnosti), brez spoštovanja zahtev, ki jih nalaga zakon v primeru tovrstnih odpovedi.

Sklep nº VIII Ips 223/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Zavarovanec ima ob pravilni razlagi 177. člena ZPIZ-1 in ob upoštevanju določb 67. in 68. člena tega zakona (če izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine glede na nastanek invalidnosti in minimalno pokojninsko dobo v Republiki Sloveniji) pravico do priznanja (sorazmernega dela) invalidske pokojnine, kljub temu, da mu je to pravico nosilec zavarovanja v BIH že priznal tudi ob upoštevanju v Republiki Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe.

Sodba nº VIII Ips 18/2010 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2010

Zavarovanec ima pravico, da se za odmero pokojnine v smislu določb 43. člena ZPIZ/92 vzamejo čim natančnejši podatki o njegovih plačah. Na podlagi 218. člena ZPIZ/92 se pri odmeri pokojnine upoštevajo podatki o zavarovančevi plači iz matične evidence zavarovancev, ki jo v sodelovanju z delodajalcem vodi tožena stranka. Vendar v primeru, ko po krivdi delodajalca ali tožene stranke v matični evidenci za posamezno obdobje teh podatkov ni, zavarovanec ne izgubi pravice, da višino svojih plač doka...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners