Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2010

May 27, 2010

Sodba nº X Ips 1157/2006 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Uvrstitev plačilnih nalogov s strani Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v vrstni red plačil je treba šteti za uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je, da se dolgovani znesek poplača takrat, ko sredstva na računu zavezanca omogočajo poplačilo.

Sodba nº in sklep II Ips 493/2009 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Drugi toženec je ravnal protipravno, ko je brez dovoljenja in nestrokovno posegel v cestno telo, kar je povzročilo vdor vode in peska v nepremičnino tožnikov, s čimer je povzročil škodo. Morebitna sokrivda tožnikov je bila izključena, ker je bilo ugotovljeno, da je bil način odvodnjavanja na nepremičnini tožnikov povsem ustrezen in je bila gradnja hiše projektirana območju primerno.

Sklep nº I Up 151/2010 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Tožnik s predloženim ni uspel izkazati težko popravljive škode, saj le z bančnim izpiskom ne izkazuje svojega finančnega stanja. Pri vknjižbi hipoteke pa gre za zavarovanje terjatve in ne že za odtujitev.

Sodba nº II Ips 473/2009 of Civilni oddelek, May 27, 2010

V 219. členu ZOR, oziroma v 198. členu OZ je določeno, da mora tisti, ki uporablja tujo stvar v svojo korist, lastniku oziroma tistemu, ki bi imel pravico do njene uporabe, nadomestiti korist. Sodišče je pravilno ugotovilo toženkino premoženjsko korist, ki jo je imela zaradi tega, ker ni plačevala stroškov uporabe in obratovanja stanovanja na podlagi mnenja izvedenca gradbene stroke o povprečnih najemninah stanovanj za sporna obdobja in je zelo natančno preračunalo in pojasnilo izračun toženk...

Sodba nº in sklep II Ips 726/2007 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Tožbeni zahtevek za prisoditev premoženjske škode v obliki rente sta sodišči pravilno zavrnili, ker tožnik ni dokazal, da bi zaradi popolne ali delne nezmožnosti za delo izgubil zaslužek (drugi odstavek 195. člen ZOR). Delo mu ni prenehalo zaradi poškodbe, temveč mu je prenehalo s potekom dobe, za katero je bil zaposlen. Njegova invalidnost III. kategorije ne preprečuje zaposlitve, je le nadomestilo za to, da bi moral v delo vlagati več naporov.

Sodba nº X Ips 233/2006 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Kolikor revidentka ugovarja samemu izračunu višine dolga in obresti, gre za ugovor nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, ki ni dopusten revizijski razlog.

Sklep nº X Ips 206/2010 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Pogoj za dovoljenost revizije iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazan z izpostavljanjem pravnih vprašanj, ki v teoriji in praksi ne sprožajo posebnih dilem. Taki sta tudi vprašanji, kateri predpis se uporabi v primeru neusklajenosti občinskega predpisa s spremenjenim in novejšim zakonskim predpisom, in vprašanje, kateri del odločbe pravno zavezuje.

Sodba nº II Ips 620/2007 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Za presojo v tem primeru ni pravno odločilno, zakaj prireditelj zaradi odstopa (bojkota) dirkalnikov ni uvedel disciplinskega postopka ali morda prekinil ali storniral tekmovanja. Za prireditelja igre na srečo (toženo stranko) je bil glede na objavo rezultatov dogodek regularen, zaradi česar je morala ob uspešni tožnikovi stavi poravnati zavezo, sprejeto v skladu z lastnimi Pravili. Stave sodijo med tvegane pogodbe, pogodbe na srečo, pri katerih je možnost ugovorov izpolnitve zelo zožena (pet...

Sodba nº in sklep X Ips 249/2007 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov odločba oziroma plačilni nalog, s potrdilom o izvršljivosti (četrti odstavek 44. člena ZDavP). Na podlagi 46. člena ZDavP pa v postopku prisilne izterjave ni možno izpodbijati odločb, ki se izvršujejo.

Sklep nº X Ips 173/2010 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Predmet upravnega spora v obravnavani zadevi je zakonitost sklepa o dovolitvi obnove postopka, v izreku katerega pa pravica ali obveznost stranke ni izražena v denarni vrednosti, zato revizija iz razloga po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni dovoljena.

Sodba nº X Ips 1542/2006 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Dohodki, doseženi z opravljanjem neregistrirane dejavnosti, se obdavčujejo z davkom od dohodkov iz dejavnosti.

Sklep nº I R 82/2010 of Civilni oddelek, May 27, 2010

V primerih, ko se postopek začne s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine in preide zaradi ugovora na podlagi 62. člena ZIZ v pravdni postopek, se po drugem odstavku 62. člena ZIZ določi tudi stvarna in krajevna pristojnost pravdnega sodišča. Odločilne so zakonske določbe o pristojnosti, ki veljajo in se uporabljajo na dan izdaje sklepa o delni razveljavitvi sklepa o izvršbi in o nadaljevanju pravdnega postopka pred pristojnim sodiščem.

Sklep nº X Ips 671/2007 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Pomembnosti pravnega vprašanja kot pogoja za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni mogoče izkazovati zgolj s trditvijo o protiustavnosti določbe brez resnih in dovolj obrazloženih argumentov.

Sodba nº II Ips 79/2008 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Tožencu kot upravljavcu zavarovanega vozila je po Splošnih pogojih mogoče priznati status zavarovanca. Če sozavarovane osebe kršijo določila zavarovalne pogodbe, izgubijo zavarovalne pravice samo te osebe. Zavarovancu (leasingodajalcu) torej pripada zavarovalnina oziroma odškodnina, vozniki zavarovanega vozila pa v primeru kršitve zavarovalne pogodbe izgubijo zavarovalne pravice v smislu 2. točke prvega odstavka 10. člena Splošnih pogojev. S tem tudi zanje velja domneva alkoholiziranosti.

Sodba nº X Ips 54/2007 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Na podlagi petega odstavka 142. člena ZDavP-1 v postopku davčne izvršbe ni možno izpodbijati samega izvršilnega naslova.

Sodba nº X Ips 223/2006 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Odločba po 56. členu ZDavP je nov in samostojen izvršilni naslov, po katerem je zavezanec za plačilo izplačevalec osebnega prejemka in ne zavezanec iz sklepa o prisilni izterjavi. Ker gre za samostojno obveznost izplačevalca osebnega prejemka, ta zoper njo ne more uveljavljati ugovora, ki se nanaša na obveznost zavezanca po sklepu o prisilni izterjavi.

Sklep nº II Ips 89/2010 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Predlagatelj utemeljeno opozarja, da gre pri obnovi postopka za izredno pravno sredstvo, ki je naperjeno proti pravnomočni sodni odločbi. Institut pravnomočnosti izključuje nadaljnje razpravljanje o spornem razmerju in veže stranke na vsebino odločbe. S tem jim omogoča pravno varnost, ki se kaže v tem, da se lahko zanesejo na pravnomočno odločbo. Seveda pride na ta način institut pravnomočnosti lahko v nasprotje z načelom zakonitosti in materialne resnice. Zato pravni red izjemoma omogoča obn...

Sodba nº X Ips 1434/2006 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Za knjiženje odhodkov iz naslova oblikovanih dolgoročnih rezervacij mora biti predložen načrt oblikovanja in črpanja rezervacij, saj temeljnica ni verodostojna knjigovodska listina, ampak zgolj nalog za knjiženje.

Sklep nº II Ips 256/2007 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Revizija ni dovoljena, ker so v revizijskem postopku sporne samo zamudne obresti kot postranska terjatev.

Sodba nº II Ips 595/2007 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Predlagana razmejitev odgovornosti z vozničinim 70 % deležem bi ob dejanskih ugotovitvah porušila ekvivalent sorazmerja, kakor izhaja iz določbe drugega odstavka 154. člena OZ. Več kot 100 % prekoračitev motoristove hitrosti omogoča tudi na izkustvu temelječe sklepanje, da velika hitrost približajočega se vozila otežuje oceno o njegovi oddaljenosti in času, ki ga porabi, da prevozi določeno razdaljo.

Sodba nº II Ips 253/2008 of Civilni oddelek, May 27, 2010

Zavrnitev tožbenega zahtevka za plačilo temelji na dejanskih ugotovitvah, da ne gre za veljaven prenos (cesijo) terjatve na novega upnika, ker tožnik ni izkazal, da bi bil njegov singularni prednik iz pogodbe o odstopu terjatve M. L. posojilodajalec oziroma imetnik terjatve do tožencev.

Sklep nº I Up 435/2009 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Med družinske člane, ki se preživljajo s sredstvi taksnega zavezanca, se štejejo le osebe, za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja.

Sklep nº I Up 154/2010 of Upravni oddelek, May 27, 2010

Tožnik ni izkazal verjetnosti nastanka težko popravljive škode, saj ni pojasnil in izkazal, kaj za njega pomeni razlastitev v izpodbijani odločbi o razlastitvi navedenih parcel (npr. Glede na obseg, kvaliteto ipd.).

May 26, 2010

Sodba nº X Ips 1576/2006 of Upravni oddelek, May 26, 2010

Carinsko blago se po opravljeni laboratorijski analizi, ne glede na to, kako ga je uvrstil carinski zavezanec, uvrsti v tarifno številko, za katero izpolnjuje predpisane lastnosti.

Sklep nº I R 83/2010 of Civilni oddelek, May 26, 2010

Za tehten razlog delegacije gre tudi v primeru, ko je zaradi sorodstvenega razmerja stranke s sodnikom ali drugim delavcem sodišča, objektivno gledano lahko podan dvom v nepristranskost odločanja določenega sodišča. Pri odločanju je pomembna funkcija osebe, ki dela na sodišču, njeno razmerje do stranke in tudi narava spornega razmerja o katerem odloča sodišče.

Sodba nº X Ips 375/2007 of Upravni oddelek, May 26, 2010

Nepremičnina, ki je po vrsti rabe zelenica oziroma parkirišče, predstavlja zazidano stavbno zemljišče, zato obstaja ovira za vrnitev v naravi iz drugega odstavka 32. člena ZDen.

May 25, 2010

Sklep nº G 16/2008 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

Z izdajo odločbe z dne 16. 12. 2008, s katero je tožena stranka ugotovila, da na dan izdaje te odločbe tožeča stranka dosega prevzemni prag, ter ji je prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic, je po presoji sodišča tožeča stranka izgubila pravni interes za izpodbijanje sklepa z dne 13. 11. 2008 s tožbo, saj si z odločitvijo sodišča ne bi mogla več izboljšati svojega pravnega položaja.

Sodba nº VIII Ips 300/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Kasnejša, drugačna presoja izrečenega disciplinskega ukrepa v postopku pred sodiščem zaradi drugačne pravne ocene o pomenu in teži delavčeve kršitve sama na sebi še ne pomeni, da je poleg reintegracije delavca podana odškodninska odgovornost delodajalca tudi za zatrjevano nepremoženjsko škodo, ki naj bi tožniku nastala v zvezi z izrečenim disciplinskim ukrepom. Sodišče pravilno ugotavlja, da dejstva, da so organi tožene stranke dali kršitvi večji pomen, kot pa ga je ugotovilo sodišče, ni mogo...

Sklep nº G 15/2008 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

ZUS-1 v drugem odstavku 64. člena v upravnem sporu dopušča možnost izdaje ugotovitvene sodbe kot samostojne sodbe (ta naj bi bila v tem postopku očitno izdana zaradi saniranja posega v uresničevanje glasovalnih pravic). Vendar pa izpodbijana prepoved sedaj več ne posega v pravni položaj tožeče stranke, zaradi česar ugotovitev morebitne nezakonitosti izdane odločbe ni več pravno interesantna. Tožeča stranka namreč zgolj z ugotovitvijo protipravnosti izpodbijanega akta zase ne bi mogla doseči u...

Sklep nº VIII Ips 516/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Ker ZPP ne predvideva možnosti nadaljevanja revizijskega postopka, v katerem je bila revizija zavržena, je sodišče vlogo tožene stranke s predlogom za nadaljevanje postopka po vloženi reviziji ob smiselni uporabi 377. člena ZPP kot nedovoljeno zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 506/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Iz dejanskih ugotovitev sodišča izhaja, da tožnik zaposlitev pri firmi K. in I. ni sprejel zato, ker ju ni mogel oziroma iz utemeljenih razlogov. Ob taki dejanski ugotovitvi je sodišče pravilno odločilo, da je tožena stranka dolžna tožniku plačati nadomestilo plače za celotno sporno obdobje.

Sklep nº VIII Ips 532/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Tožnik je uveljavljal varstvo pravic v času trajanja delovnega razmerja. Ker tožena stranka na zahtevo tožnika ni odgovorila v predpisanem roku 15 dni (drugi odstavek 25. člena ZJU), bi moral tožnik v nadaljnjih 8 dneh (in ne 15 kot navaja revizija, prvi odstavek 25. člena ZJU) vložiti pritožbo na pristojni organ. Ta organ je za javne zavode s področja kulture določen že z ZUJIK: po deveti alineji drugega odstavka 42. člena ZUJIK je to svet zavoda. Ker pritožbe ni vložil, ni izpolnjena proces...

Sklep nº VIII Ips 235/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Po določbi 244. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so sklepi imenovanega zdravnika oziroma zdravstvene komisije za zavarovance in njihove osebne zdravnike obvezni. Vprašanje tožnikove krivde je odvisno od njegovega zavedanja, kaj pomenijo te odločbe in sposobnosti oblikovanja ravnanj glede na te odločbe in ne le splošnih ugotovitev o njegovi nesposobnosti za delo.

Sodba nº VIII Ips 261/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2010

Ni razloga za razlikovanje med zneski neizplačanih plač v letu 1990, 1991 in 1992, ki so jih nekateri delavci iztožili pred sodiščem v delovnih sporih in zneski, s katerimi so na podlagi potrdil drugi delavci sodelovali pri lastninjenju podjetja. V obeh primerih gre za neizplačano plačo oziroma del plače, ki je bil izplačan naknadno (pri prvih v denarni obliki, pri drugih pa v obliki deleža v podjetju) in v obeh primerih so bili tudi prispevki plačani naknadno. Zato se ti zneski vštevajo v po...

May 24, 2010

Sodba nº VIII Ips 425/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Ker ZDR v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi manjšemu številu delavcev ne prepoveduje uporabe kriterijev za določitev presežnih delavcev, in ker iz 38. in 39. člena KPVIZ ne izhaja, da bi bila uporaba v kolektivni pogodbi določenih kriterijev omejena zgolj na primer prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, je bila tožena stranka te kriterije dolžna uporabiti tudi pri ugotavljanju prenehanja potreb po delu enega delavca.

Sodba nº VIII Ips 372/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Razširitve tožbe na novega toženca (poleg prvotnega) v primeru, ko se ta z razširitvijo ne strinja, ni mogoče šteti za samostojno tožbo. To mora tožnik v takem primeru vložiti posebej in na novo.

Sodba nº VIII Ips 511/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Tožniku je bilo očitano, da je dne 17. 3. 2005 na svojem domu hranil večjo količino vojaškega orožja, streliva in eksploziva, katerega promet, nabava in posest (hramba) v tistem trenutku posameznikom ni bila dovoljena.

Sklep nº VIII Ips 460/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Prvostopenjsko sodišče bi lahko ravnalo po določbi 108. člena ZPP le, če bi imelo za to zakonsko podlago. Vendar ZPP ne vsebuje nobene posebne podlage za odpravo pomanjkanja postulacijske sposobnosti.

Sklep nº VIII Ips 542/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Dejstvo, da toženki pravica do štipendiranja ni mirovala, je sodišče druge stopnje ugotovilo samo (iz listin v spisu), mimo dejanskih ugotovitev in zaključkov sodišča prve stopnje, saj le-to tega ne ugotavlja. Ta dejanska ugotovitev je tudi v nasprotju z listinami v spisu.

Sklep nº VIII Ips 440/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2010

Pooblaščenec mora obstoj pogoja iz 65. člena ZDSS-1 izkazati ob vložitvi izrednega pravnega sredstva, torej mora predložiti dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu in o statusu zaposlenega pri zavodu.

May 20, 2010

Sodba nº in sklep II Ips 334/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Revizijsko sodišče se načeloma strinja, da so spori v zvezi z zdravniškimi napakami zahtevni za oškodovance v smislu dokazovanja odškodninskih predpostavk, vendar pa je imela revidentka v konkretnem primeru na podlagi mnenja izvedenca medicinske stroke dovolj jasno podlago za pravilno oblikovanje že postavljenega zahtevka za povrnitev nepremoženjske škode.

Sklep nº II Ips 13/2010 of Civilni oddelek, May 20, 2010

ZPP ne ureja posebej, kako se pisanja iz 142. člena ZPP vročajo subjektom iz tretjega odstavka 139. člena ZPP in odvetnikom, kadar vročitev po 133. in 138. členu ZPP ni mogoča. Po oceni Vrhovnega sodišča v procesnem pravu na podlagi zakonske analogije za te subjekte ni mogoče uporabiti strožje ureditve kot velja za fizične osebe. Tako je treba pri vročanju pisanj iz prvega odstavka 142. člena ZPP tudi, ko se ta vročajo subjektom iz tretjega odstavka 139. člena ZPP in odvetnikom, uporabiti dol...

Sodba nº X Ips 1486/2006 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Ocena strokovne komisije na javnem razpisu o sofinanciranju turističnih destinacij o izpolnjevanju razpisno zahtevanih kriterijev spada med dejanske ugotovitve, ki ne morejo biti predmet revizijskega preizkusa v okviru razloga izpodbijanja dejanskega stanja. Takšno oceno pa lahko revident izpodbija v okviru kršenja pravil predmetnega razpisa, pri čemer lahko v upravnem sporu le z določnim, nepogojnim in primerno utemeljenim dokaznim predlogom vzbudi dvom v strokovno oceno komisije.

Sodba nº X Ips 1777/2006 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Ker je v skladu s SRS 2.16. dobro ime presežek nabavne vrednosti kupljenega podjetja nad določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za dolgove pridobljenega podjetja, bi moral revident za pravilno knjiženje dobrega imena predložiti tudi listine, iz katerih bi bila razvidna poštena vrednost pridobljenih sredstev.

Sodba nº II Ips 101/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Ker je bila uvedba omejenega regresa ukrep, ki je bil potreben zaradi zavarovanja pravne dobrine, ki je bila ogrožena, položaj tožnice pa se je poslabšal iz razloga v javnem interesu (varstva zavarovancev), pri čemer je bilo poslabšanje vsaj delno pod njenim nadzorom, ne gre za nedopusten poseg v načelo varstva zaupanja v pravo. Za stanje, ki je sicer nastalo v preteklosti, učinki pa še trajajo, je zato treba uporabiti novo pravilo - novelirani 7. člen ZOZP, ki je predpisal omejeni regres.

Sklep nº X Ips 184/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

S sklicevanjem na to, da je revident vložil za izdajo gradbenega dovoljenja že 100.000,00 EUR, ne zadošča za izpolnjevanje pogoja po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 za dovoljenost revizije. Tudi če bi tožnik izkazal, da je vložil navedena sredstva, to samo po sebi še ne pomeni hudih posledic.

Sklep nº II Ips 155/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Pravilna je odločitev višjega sodišča, da je sodba o zavrnitvi dela tožnikovega zahtevka postala pravnomočna že na podlagi odločbe istega sodišča I Cp 2380/2007 z dne 30.5. 2007 in da zatorej tožnik nima pravnega interesa za izpodbijanje zdaj le še ugodilnega dela prvostopenjske odločbe.

Sklep nº X Ips 174/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Revident mora sam izkazati pogoje za dovoljenost revizije. Dejanska in pravna situacija v zadevah, na katere se sklicuje revident, se razlikuje od situacije v obravnavani zadevi, zato ne gre za odstop od sodne prakse, torej ne gre za formalno pravno vprašanje in zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 261/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Po 27. členu ZD ima nujni dedič pravico do alikvotnega dela zapuščine v naravi in ne do ustreznega denarnega zneska. Vendar pri tem stališču ni mogoče vztrajati takrat, ko vrnitev podarjenih stvari v naravi ni mogoča zato, ker jih je obdarjenec uničil, odsvojil ali jih obremenil v korist tretjega.

Sklep nº I Up 487/2009 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Soglasje Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve k določitvi enkratne letne nagrade direktorju zavoda ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu, zato tudi s tožbo v upravnem sporu ni mogoče zahtevati njegove izdaje, niti ni mogoče izdaje takega soglasja nadomestiti s sodbo, izdano v upravnem sporu, tako kot to s tožbo tožnica zahteva. Navedeno soglasje namreč ni odločba ali drug javnopravni, enostranski oblastveni akt, izdan v okviru izvrševanja uprav...

Sodba nº II Ips 124/2010 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Uporaba novele ZOZP-A, čeprav je bila zavarovalna pogodba sklenjena pred njeno uveljavitvijo, ni v nasprotju s prepovedjo retroaktivnosti iz prvega odstavka 155. člena Ustave.

Sklep nº I Up 145/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Če predlog za oprostitev plačila sodne takse za revizijo ni vložen hkrati z revizijo, je prepozen.

Sodba nº II Ips 607/2007 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Ker je toženka opustila številne predpisane sanitetne ukrepe, je podana njena krivdna odgovornost za tožnikovo okužbo z mišjo mrzlico.

Sklep nº II Ips 176/2010 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Tožnica v reviziji ni navedla vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, v tožbi pa je navedla le vrednost spornega predmeta za primarni zahtevek in ta znaša 9.180,44 EUR. Revizija glede odločitve o primarnem zahtevku tako ni dovoljena zato, ker bi morala tožnica predlagati dopustitev revizije, glede odločitve o podrejenih zahtevkih pa ni dovoljena zato, ker zanje ni navedla vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 900/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Ob ugotovitvi, da je toženka s tem, ko je odrinila tožnico, le odvračala od svojega moža tožničin protipravni napad, da je bila njena obramba sočasna in sorazmerna tožničinemu napadu, sta sodišči pravilno odločili, da ni podana toženkina odškodninska odgovornost.

Sklep nº I R 76/2010 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Okoliščina, da težje mobilna zapustničina hči nima prebivališča na območju stvarno in krajevno pristojnega sodišča, glede na stadij zapuščinskega postopka in druge okoliščine primera, za zdaj ni razlog, ki bi oteževal nadaljnji tek tega zapuščinskega postopka pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem, s tem pa tudi ne upošteven razlog smotrnosti za prenos pristojnosti.

Sklep nº I Up 415/2009 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Sklepa o zavrnitvi zahteve za ustavitev upravne izvršbe ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sodba nº II Ips 833/2009 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Ker je že pred vložitvijo hipotekarne tožbe prenehalo tako zavarovano upniško-dolžniško kreditno razmerje kot tudi edina terjatev, ki izvira iz tega razmerja, sodišče ob upoštevanju načela akcesornosti zahtevku ne bi smelo ugoditi. Zaradi prenehanja poplačilnega upravičenja kot bistvene vsebine zastavne pravice namreč vknjižena maksimalna hipoteka ne more več služiti svojemu namenu.

Sodba nº II Ips 173/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Pravico do deleža pri dobičku v družbi z omejeno odgovornostjo imajo družbeniki, dobiček pa se deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če družbena pogodba ne določa drugače (429. člen ZGD), o razdelitvi dobička pa odločajo družbeniki (439. člen ZGD). Določbe o korporacijskih pravicah na podlagi kapitalske udeležbe niso majhnega pomena in tudi po veljavni zakonodaji o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička družbe z omejeno odgovornostjo odločajo družbeniki (505. člen ZGD-...

Sklep nº X Ips 149/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Revident ne navaja nobenih spornih pravnih vprašanj glede uporabe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, zato revizija iz razloga, določenega v 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 589/2007 of Civilni oddelek, May 20, 2010

O revizijsko opredeljenem spornem delu drugostopenjske sodbe sploh ni odločeno, saj tožnik ni vložil pritožbe. Zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 174/2008 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Pritožbeno sodišče je pravilno zaključilo, da morajo biti v pravdi za ugotovitev ničnosti pogodbe tožene vse pogodbene stranke, ker sicer ni tožena prava stranka. Ker je prodajalka umrla pred vložitvijo tožbe v tej zadevi, bi morali v tej pravdi nastopati vsi njeni dediči.

Sodba nº in sklep II Ips 536/2009 of Civilni oddelek, May 20, 2010

V sporih o varstvu in vzgoji je med staršema že v izhodišču spor glede izvrševanja roditeljske pravice, ki ga sodišče razreši šele s končno odločbo. Zato starša v teh sporih ne moreta zastopati otroka in v njegovem imenu vložiti tožbe in pravnih sredstev. Prav zato ZZZDR daje samima staršema procesno legitimacijo za uveljavljanje otrokovih pravic: starša lahko tožbo, s katero zahtevata varstvo otrokovih pravic, vložita v svojem imenu. Sodišče pa lahko, kadar oceni, da je to glede na okoliščin...

Sklep nº II Ips 158/2010 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Sklep o oprostitvi plačila sodnih taks ni sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan v smislu prvega odstavka 384. člena ZPP, saj z njim ni pravnomočno odločeno o samem predmetu spora, torej o tožbenem zahtevku, pač pa le o vzporednem postopku v zvezi s predlogom za taksno oprostitev.

Sodba nº II Ips 572/2007 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº I Up 110/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Ker v obravnavanem primeru sodišče prve stopnje ni samo ugotovilo drugačnega dejanskega stanja in tudi ni spremenilo izpodbijanega upravnega akta tožene stranke, prav tako pa ni šlo za spor v zvezi s kršitvami ustavnih pravic, je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo tožnikovo pritožbo zoper sodbo prvostopnega sodišča kot nedopustno.

Sklep nº II Ips 660/2009 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Če je bila vloga, ki je vezana na rok, poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa k pristojnemu sodišču prispe po njegovem izteku, se šteje za pravočasno vloženo le v primeru, če je vložitev pri nepristojnemu sodišču mogoče pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca, ali njegovi očitni pomoti.

Sodba nº II Ips 493/2007 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Toženca sta z določitvijo novega roka za izpolnitev obveznosti v pogodbi 5.1.2001 pripoznala dolg in je zato zastaralni rok začel teči znova.

Sodba nº I Up 149/2010 of Upravni oddelek, May 20, 2010

Iz pritožnikovih izjav izhaja, da okoliščin za priznanje statusa begunca pritožnik v obravnavani zadevi ne uveljavlja, pač pa je uveljavljal samo subsidiarno obliko zaščite iz tretjega odstavka 2. člena v zvezi z 28. členom ZMZ. Izpolnjenost pogojev za priznanje te oblike zaščite je tožena stranka ugotavljala v pospešenem postopku, ki ga ZMZ (členi 52 do 55) za to obliko mednarodne zaščite ne izključuje.

Sklep nº II Ips 876/2009 of Civilni oddelek, May 20, 2010

Ali so solastniki nujni sosporniki ali ne, je odvisno narave spornega materialnopravnega razmerja, torej od tega, ali s tožbenim zahtevkom uveljavljano upravičenje posega v tisti del pravnega razmerja med solastniki, ki je po svoji naravi skupno za vse solastnike, ali pa posega le v pravice posameznega solastnika.

May 19, 2010

Sklep nº II DoR 118/2010, enako tudi II DoR 176/2010, II DoR 194/2010, II DoR 203/2010, II DoR 248/2010, II DoR 5/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Vloga predlagateljice je po vsebini v bistvu revizija, saj navaja revizijske razloge in jih utemeljuje.

Sklep nº II DoR 242/2009 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Revizija je dopuščena glede vprašanja v zvezi s pravico do odškodnine po ZVPSBNO.

Sklep nº X Ips 667/2007 of Upravni oddelek, May 19, 2010

Če je pravno vprašanje, ki je bistveno za odločitev v zadevi, že rešeno v sodni praksi Vrhovnega sodišča, izpodbijana odločitev pa od nje ne odstopa, ni izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº II DoR 186/2009, enako tudi II DoR 76/2010, II DoR 205/2009 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Ker so zakonski pogoji izpolnjeni, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sodba nº X Ips 708/2007 of Upravni oddelek, May 19, 2010

Ker revident vloge na Agencijo za energijo ni vložil v roku iz četrtega odstavka 88. člena EZ, je bila vloga zavržena skladno s petim odstavkom 88. člena istega zakona. Taka odločitev tudi ni v neskladju z Direktivo 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg in električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES.

Sklep nº II DoR 1/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Glede pravnih vprašanj, opredeljenih v izreku tega sklepa, so podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP.

Sklep nº VIII DoR 22/2010-4 of Delovno-socialni oddelek, May 19, 2010

Pravnomočna odločitev sodišča druge stopnje temelji na dveh prirejenih razlogih, zaradi česar je mogoče revizijo dopustiti le v primeru, če so podani pogoji za dopustitev glede obeh razlogov. Le za načelno obravnavanje pomembnega pravnega vprašanja glede enega od razlogov (na katerem temelji izpodbijana sodba), ki tudi v primeru za predlagatelja ugodne rešitve ne bi moglo vplivati na odločitev v konkretni zadevi, namreč ni mogoče ugotoviti pravnega interesa predlagatelja.

Sklep nº I R 72/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Ob dejstvu, da je zakonita zastopnica mladoletnega predlagatelja že dolga leta zaposlena na sodišču, ki bi odločalo o predlogu za zvišanje preživnine in upoštevajoč, da je predlog podal toženec, ki mu to dejstvo vzbuja dvom v nepristransko sojenje na tem sodišču, je po oceni Vrhovnega sodišča podan tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče.

Sklep nº II DoR 67/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Ker revizija zoper neobstoječo odločbo sodišča druge stopnje ni dovoljena, ni dovoljen niti predlog za dopustitev revizije.

Sklep nº II DoR 105/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Predlogu se ugodi in se revizija tožnice dopusti glede vprašanja:

Sklep nº VIII DoR 25/2010-6 of Delovno-socialni oddelek, May 19, 2010

Po določbi 2. točke 31. člena ZDSS–1 je v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja revizija vselej dovoljena. Ker za odločanje o dopustitvi revizije v primeru, ko je ta že po zakonu dovoljena, ni ne pravne podlage ne pravnega interesa pravdnih strank, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo kot nedovoljen.

Sklep nº II DoR 190/2009 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Dopustitev revizije glede vprašanj:

Sklep nº II DoR 285/2009 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Abstrakten preizkus, kakšna bi bila odločitev revizijskega sodišča v primeru revizijskega ugovora, da sodišče ni obrazložilo zavrnitve dokaznih predlogov, pokaže, da tožeča stranka s takim ugovorom ne bi uspela, pa čeprav bi se njeni očitki izkazali za resnične.

Sklep nº II DoR 96/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Predlogu se ugodi in se dopusti revizija prve toženke glede vprašanj:

Sklep nº X Ips 156/2010 of Upravni oddelek, May 19, 2010

Če je pravno vprašanje, ki je bistveno za odločitev v zadevi, že rešeno v sodni praksi Vrhovnega sodišča, izpodbijana odločitev pa od nje ne odstopa, ni izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº VIII DoR 37/2010-7 of Delovno-socialni oddelek, May 19, 2010

Izpodbijana sodba ne odstopa niti od sodne prakse Vrhovnega sodišča RS niti ne kaže na to, da bi bile z odločitvijo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine oziroma ustavne pravice. Razlogi za dopustitev revizije, ki so navedeni v predlogu, zato niso utemeljeni.

Sklep nº II DoR 87/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

V skladu z uveljavljeno sodno prakso in teorije je stališče, da je treba nejasen, nepopoln, ali protisloven izvid najprej odpraviti z ponovnim zaslišanjem izvedenca ali z ponovljenim dokazovanjem z istim izvedencem, kar pomeni, da ta ponovno skrbno pregleda predmet ter ponovno natančno navede vse, kar pri tem opazi in dožene, in se šele v primeru, če to ne prinese uspeha, zahteva mnenje drugih izvedencev.

Sklep nº VIII DoR 56/2010-3 of Delovno-socialni oddelek, May 19, 2010

Če stranka k predlogu za dopustitev revizije ne priloži izvoda pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje, se takšen predlog na podlagi šestega odstavka 367.b člena ZPP zavrže.

Sklep nº II DoR 275/2009 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti stališča sodišča druge stopnje o vprašanju, kdaj je sklenjena pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča s predkupnim upravičencem in posledično o upravičenjih in dolžnostih predkupnega upravičenca po izteku roka za sprejem ponudbe v primeru, ko si prodajalec med postopkom za prodajo kmetijskega zemljišča premisli in z edinim predkupnim upravičencem noče sodelovati v postopku odobritve pravnega posla.

Sklep nº II DoR 144/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali refleksno dejanje tretjega lahko pretrga vzročno zvezo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners