Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2010

June 23, 2010

Sodba nº II Ips 766/2007 of Civilni oddelek, June 23, 2010

Postopek melioracije predstavlja za prvo toženo stranko koristni strošek. Glede na stanje nepremičnine ob nastopu posesti s strani tožnikovega pravnega prednika, in stanje v letu 2002, je prva tožena stranka obogatena za razliko, ki omogoča podlago za določitev višjega zneska zakupnine.

Sklep nº Cp 5/2010 of Civilni oddelek, June 23, 2010

ZMZPP ne govori o delnem priznanju tuje sodne odločbe, vendar pa je tudi del sodne odločbe lahko predmet priznanja, če izpolnjuje pogoje za to.

Sklep nº II DoR 131/2010 of Civilni oddelek, June 23, 2010

Pogoji za dopustitev revizije niso podani, saj obstaja praksa vrhovnega sodišča o dvakratnem plačilu dolga, odločbi, ki ju v predlogu omenja toženka, pa, čeprav obravnavata drugačno dejansko situacijo od situacije v izpodbijani zadevi, ne kažeta na drugačno prakso.

Sodba nº II Ips 172/2010 of Civilni oddelek, June 23, 2010

Prispevek, katerega objavo želi doseči v tem pravdnem postopku, pomeni že odgovor na odgovor(e) na njegov prispevek. S tem resda delno dopolnjuje prvotno sporočilo, a bistva (jedra) prvotnega, že objavljenega sporočila ne spreminja oziroma bistvena vsebina nadaljnjega prispevka obravnava isto, javnosti že predstavljeno temo. To pa pomeni, da v interesu javnosti ni (več) nadaljnje predstavljanje informacij o isti temi.

June 22, 2010

Sodba nº XI Ips 44415/2010 (XI Ips 49/2010) of Kazenski oddelek, June 22, 2010

Utemeljen sum kot dokazni standard, ki je temeljni pogoj za pripor, ni zamejen na neki začrtani verjetnostni stopnji, temveč zajema okvir (polje), ki je višji od utemeljenih razlogov za sum in nižji od gotovosti, potrebne za izrek obsodilne sodbe.

June 17, 2010

Sodba nº II Ips 24/2010 of Civilni oddelek, June 17, 2010

Ker so zakonske zamudne obresti od 507,56 EUR dosegle in tudi presegle glavnico pred uveljavitvijo OZ 1.1.2002, je v skladu z Ustavno odločbo št. U-I-300/04 z dne 2.3.2006 in ustaljeno sodno prakso pravilno stališče zahteve za varstvo zakonitosti, da se tožniku priznajo zakonite zamudne obresti od glavnice za čas od 30.12.1994 do vključno 31.12.2001.

Sodba nº in sklep II Ips 674/2007 of Civilni oddelek, June 17, 2010

100. člen ZOR ne zahteva, da se tudi vsako pisno pomoto razlaga v korist šibkejše pogodbene stranke, ampak predpisuje tak način razlage zlasti glede nejasnih pogodbenih pravil.

Sodba nº II Ips 401/2008 of Civilni oddelek, June 17, 2010

Aktivna legitimacija tožnice kot (večinske) solastnice stanovanja in garaže je utemeljena že na podlagi 100. člena v zvezi z 92. in 99. členom SPZ. Morebitno soglasje drugih solastnikov toženca ne bi opravičevalo za bivanje v stanovanju, ker je za brezplačno uporabo solastne stvari potrebno soglasje vseh solastnikov, saj tak posel presega redno opravljanje. Neobstoj soglasja oziroma nesklenitev najemne pogodbe pa je tudi po 111. členu SZ-1 podlaga za zaključek o nezakonitem bivanju v stanovan...

June 16, 2010

Sklep nº II DoR 110/2009 of Civilni oddelek, June 16, 2010

O problemu konkurence prvega pridobitelja nepremičnine z drugim nedobrovernim pridobiteljem, ki pa se je uspel vknjižiti, ter o zahtevku za izstavitev zemljiškoknjižne listine, je vrhovno sodišče že zavzelo stališče.

June 10, 2010

Sodba nº III Ips 174/2008 of Gospodarski oddelek, June 10, 2010

Niti drugi odstavek VIII. točke sporne pogodbe z dne 23. 11. 1991 (bistveni del te pogodbene določbe se glasi: »V primeru statusne spremembe A. ali njenega lastninskega preoblikovanja v pogodbenem roku, A. soglaša, da so [] odplačilo kredita in investicijska vlaganja izvršena do dneva statusne spremembe, kapitalski vložek B. oz. njenega pravnega naslednika v statusno spremenjeni subjekt.«) niti sklep delavskega sveta z dne 23. 11. 1991 (s katerim je delavski svet druge toženke soglašal s podp...

Sklep nº III Ips 4/2008 of Gospodarski oddelek, June 10, 2010

Pri presoji, koliko prostora za smiselno uporabo ZPP pušča določba prvega odstavka 10. člena ZIZ, je treba biti pozoren na to, da ZIZ pravnega sredstva revizije ne pozna. Zato smiselna uporaba določb ZPP glede dovoljenosti revizije zoper sklep sodišča druge stopnje v postopkih izvršbe in zavarovanja ne pride v poštev. Trditev, da je pritožbeno sodišče med postopkom uporabilo protiustavno procesno zakonsko določbo, vsebinsko pomeni očitek o bistveni kršitvi določb pravdnega postopka. Vrhovo so...

Sodba nº III Ips 78/2007 of Gospodarski oddelek, June 10, 2010

Javna dražba je postopek, po katerem pride do sklenitve prodajne pogodbe. Če pride v tem postopku do kakšne napake, lahko to vpliva na veljavnost pogodbe. Zato je edino logično, da je mogoče nepravilnosti v postopku izvedbe javne dražbe uveljavljati le s tožbo za izpodbijanje pogodbe, ne pa s tožbo za izpodbijanje javne dražbe. Za tožbo za izpodbijanje javne dražbe v materialnem pravu tudi ni nobene podlage.

June 09, 2010

Sklep nº II DoR 130/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Ker niso izpolnjeni pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.

Sklep nº II DoR 113/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje z izvedbo dokazov (vpogled v zemljiškoknjižna izpiska, čeprav ta dokaz ni bil predlagan) kršilo načelo neposrednosti in kontradiktornosti.

Sklep nº II DoR 13/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Vrhovno sodišče je revizijo dopustilo glede vprašanja, opredeljenega v izreku odločbe.

Sklep nº II DoR 104/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je drugostopenjsko sodišče o tem, ko je brez glavne obravnave spremenilo dejansko stanje, storilo bistveno kršitev pravdnega postopka.

Sklep nº II DoR 50/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je v prvem odstavku 21. člena ZKZ predpisana obličnost pogoj za veljavnost sprejema ponudbe ali je predpisana zaradi lažjega dokazovanja sprejema ponudbe.

Sklep nº II DoR 23/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja odmere višine odškodnine po hrvaškem pravu.

Sklep nº II DoR 139/2009 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Ker je na vprašanje učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja tistih oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, že odgovorilo Ustavno sodišče in to tudi na vprašanje protipravnosti ravnanja tožene stranke v enaki zadevi, sodišči prve in druge stopnje pa sta v obravnavani zadevi opravili presojo v skladu z merili Evrop...

Sklep nº II DoR 32/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Ker odvetnik predlogu za dopustitev revizije odvetnik ni priložil novega pooblastila, skliceval se je le na že predloženo pooblastilo v spisu, je vrhovno sodišče predlog za revizijo na podlagi petega odstavka 98. člena ZPP zavrglo.

Sklep nº II DoR 95/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanj:

Sklep nº II DoR 243/2009 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja učinkovanja odločbe revizijskega organa na pravice in obveznosti oseb, ki v postopku revizije niso sodelovale in jim odločba ni bila vročena.

Sklep nº II DoR 59/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, kdaj začne teči zastaranje terjatev po 132. členu ZOR.

Sklep nº II DoR 220/2009 of Civilni oddelek, June 09, 2010

Revizija je dopuščena, ker ni sodne prakse Vrhovnega sodišča o pomenu časovne komponente pri vznemirjanju lastnika.

June 07, 2010

Sodba nº in sklep VIII Ips 327/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2010

Ker je tožnik, ki je bil sicer dijak srednje šole, delal v dejavnosti oziroma delovnem procesu pri toženi stranki z njenim soglasjem in po njenih navodilih, gre v zvezi z odškodninsko odgovornostjo tožene stranke za škodo, ki jo je tožnik pri takšnem delu utrpel, za delovni spor v smislu določb točke e) prvega odstavka 5. člena ZDSS-1.

Sklep nº VIII Ips 534/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2010

Bistvo tožbenega zahtevka oziroma spora je plačilo še nepriznanih in neplačanih zneskov refundacije. Predpisi iz področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v takšnem primeru ne predvidevajo izdaje posebnih (upravnih) odločb.

Sodba nº II Ips 57/2008 of Civilni oddelek, June 07, 2010

Za presojo (ne)dobrovernosti je odločilen odgovor na vprašanje, na kakšni podlagi je tožničina pravna prednica nastopila posest na spornem zemljišču.

June 03, 2010

Sodba nº in sklep II Ips 3/2010 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Ker solastninska pravica etažnih lastnikov na zemljišču (z izjemo stavbišča) ni vpisana v zemljiško knjigo in ker pridobljenih upravičenj, ki so izhajala iz družbene lastnine, ni mogoče enačiti z današnjimi upravičenji „pravih“ lastnikov, imajo etažni lastniki vendarle pravni interes za uveljavljanje ničnosti pogodb o prodaji tistih zemljišč, na katerih so imeli pravico uporabe, in ker ta pravica ni bila vknjižena v zemljiški knjigi, na podlagi ZLNDL ni prišlo do vpisa njihove lastninske prav...

Sodba nº II Ips 97/2010 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Dolžnost vrnitve po 88. členu ZDR sodna praksa razlaga kot možnost vrnitve in je podana takrat, ko denacionalizacijski upravičenec zahteva vrnitev premoženja v naravi, pa vse do odločitve o njegovi zahtevi ali do spremembe te zahteve v zahtevo za plačilo odškodnine. V sporih zaradi ničnosti v nasprotju z 88. členom ZDen sklenjenih pogodb sodna praksa tudi (praviloma) odklanja ugotavljanje ovir za vračanje premoženja v naravi, ker to spada v pristojnost organa, ki odloča o denacionalizaciji.

Sodba nº in sklep II Ips 742/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Sodišče je odločalo le o novo nastali škodi, ki je po nesreči iz leta 1973 ni bilo mogoče predvideti in je nastala pozneje. Pri tem je ugotovilo, da so na poslabšanje tožnikovega zdravja vplivali trije dejavniki: (1) ortopedske težave, ki so se pojavile pozneje in so posledica degenerativnih sprememb, (2) anksiozna depresivna motnja kot odziv na nakopičene strese in obremenitve (dolgovi, uživanje alkohola, vojna, prometne nesreče), kar ni povezano z nesrečo pri delu, in (3) psihoorganske motn...

Sodba nº in sklep II Ips 742/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Sodišče je odločalo le o novo nastali škodi, ki je po nesreči ni bilo mogoče predvideti in je nastala pozneje. Pri tem je ugotovilo, da so na poslabšanje tožnikovega zdravja vplivali tri dejavniki: (1) ortopedske težave, ki so se pojavile pozneje in so posledica degenerativnih sprememb, (2) anksiozna depresivna motnja kot odziv na nakopičene strese in obremenitve (dolgovi, uživanje alkohola, vojna, prometne nesreče), kar ni povezano z nesrečo pri delu, in (3) psiho organske motnje, ki so posl...

Sodba nº in sklep II Ips 567/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Tožnika nista dokazala, da bi ju toženca kakorkoli ovirala pri izvrševanju njune služnostne pravice.

Sodba nº in sklep II Ips 706/2007 in II Ips 707/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Podlaga singularnega pravnega nasledstva in derivativne narave prenosa lastninske pravice s pravnim poslom je pravilo, izvirajoče že iz rimskega prava, da nihče ne more na drugega prenesti več pravic, kot jih ima sam.

Sodba nº II Ips 667/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Pravdni stranki sta dejansko sklenili kupno pogodbo, vendar le v ustni obliki. Napaka v obliki pa je v skladu s 73. členom ZOR konvalidirala, saj sta obe pogodbenici v pretežnem delu svoje pogodbene obveznosti izpolnili: tožnica je plačala kupnino, toženka pa je tožnici parcelo izročila v posest.

Sodba nº in sklep II Ips 617/2007 of Civilni oddelek, June 03, 2010

Če je pogodba, ki je sicer naslovljena kot darilna pogodba, po vsebini preužitkarska pogodba, preklica darila ni mogoče zahtevati.

June 02, 2010

Sklep nº II DoR 46/2010 of Civilni oddelek, June 02, 2010

Dopusti se revizija o materialnopravni presoji vprašanja: „ Ali in kako izdaja konkretnega upravnega akta vpliva na zastaranje odškodninskih zahtevkov zaradi nezakonitega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva?“

Sklep nº II DoR 10/2010 of Civilni oddelek, June 02, 2010

Glede pravnega vprašanja o vplivu nacionalizacije nepremičnine, na kateri je bila lastninska pravica priposestvovana še pred nacionalizacijo, na kasnejši pravni promet z isto nepremičnino med fizičnimi osebami, so podani pogoji za dopustitev revizije.

Sklep nº II DoR 19/2010 of Civilni oddelek, June 02, 2010

Glede na to, da je novela ZV-1A spremenila 79. člen in dodala 79.a člen, s čimer se je uredil položaj lastnikov zemljišč, katerim je raba zemljišča onemogočena ali omejena, ter plačilo odškodnine, zavezanca zanjo in postopek, in ker predlagatelja ne zatrjujeta, da je odločitev v njunem primeru pomembna za večje število visečih sporov, je Vrhovno sodišče štelo, da niso podani pogoji iz 367. a člena ZPP in je predlog zavrnilo.

Sklep nº III DoR 27/2010 of Gospodarski oddelek, June 02, 2010

Vrhovno sodišče je revizijo dopustilo glede vprašanja, ali lahko začne teči zastaralni rok za zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, preden je nepremičnina sploh vpisana v zemljiško knjigo.

Sklep nº II DoR 266/2009 of Civilni oddelek, June 02, 2010

Predlog, ki ne vsebuje konkretne in natančne opredelitve pravnega vprašanja, o katerem se pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, je nepopoln.

Sklep nº III DoR 32/2010 of Gospodarski oddelek, June 02, 2010

Vrhovno sodišče je revizijo dopustilo glede vprašanja, ali gre za kršitev določb pravdnega postopka, ker naj bi višje sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovilo dejstva, ki jih tožeča stranka ni zatrjevala in posledično v tem primeru prekoračilo tožbeni zahtevek. Zatrjevana procesna kršitev sicer jasnih določb pravdnega postopka predstavlja pravno vprašanje, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti.

Sklep nº III DoR 23/2010 of Gospodarski oddelek, June 02, 2010

Vrhovno sodišče je dopustilo revizijo glede razlage določenih pojmov (120. člen ZIL-1).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners