Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2010

July 29, 2010

Sklep nº II DoR 293/2010 of Civilni oddelek, July 29, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje s tem, ko je odločitev prvostopenjskega sodišča spremenilo, kršilo 8. točko drugega odstavka 339. člena ZPP.

Sklep nº II DoR 275/2010 of Civilni oddelek, July 29, 2010

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v izvršilnem postopku, revizija ni dovoljena. Sodišče zato revizije ne more dopustiti.

July 21, 2010

Sklep nº II DoR 240/2010 of Civilni oddelek, July 21, 2010

Tožnica je sama vložila predlog za dopustitev revizije in v njem ni zatrjevala, da ima opravljen pravniški državni izpit. Zaradi pomanjkanja postulacijske sposobnosti za vložitev predloga (gre za neodpravljivo procesno pomanjkljivost), je tožničin predlog nedovoljen.

Sodba nº II Ips 551/2009 of Civilni oddelek, July 21, 2010

Dogovor o ari mora biti jasen in nedvoumen. Samo na podlagi okoliščine, da je ena stranka drugi ob sklenitvi pogodbe plačala določen denarni znesek (še zlasti, če je njena obveznost, ki je nastala s sklenitvijo pogodbe, denarna obveznost), ni mogoče sklepati, da sta se stranki s tem (konkludentno) dogovorili za aro. V dvomu je zato treba šteti, da ima takšno plačilo značilnost delne izpolnitve, in ne tudi osrednje funkcije are - utrditve pogodbenih obveznosti.

Sklep nº II DoR 222/2010 of Civilni oddelek, July 21, 2010

Vrhovno sodišče je že večkrat odločilo, da je pogodba, s katero eden od zakoncev brez soglasja drugega razpolaga s stvarjo, ki spada v skupno premoženje, izpodbojna in ne nična.

July 16, 2010

Sklep nº VIII DoR 65/2010 of Delovno-socialni oddelek, July 16, 2010

Po 118. členu ZDR dosojena odškodnina ni bila odmerjena izven kriterijev, na katere je nakazalo Vrhovno sodišče v citiranih odločbah, in kot so bili uporabljeni v dosedanjih odločbah sodišča druge stopnje, na katere se sklicuje tožnica. Pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP zato niso podani.

Sklep nº VIII DoR 87/2010 of Delovno-socialni oddelek, July 16, 2010

Ker vrednost tožbenega zahtevka iz naslova plačila razlike plače, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno, presega znesek, nad katerim je revizija že po zakonu dovoljena, tožnica ne izkazuje pravne koristi za vložitev predloga za dopustitev revizije v tem delu, saj je revizija že po zakonu dovoljena.

Sklep nº VIII DoR 74/2010 of Delovno-socialni oddelek, July 16, 2010

Sodišče je sprejelo svojo odločitev ob predpostavki, da je tožniku zatrjevana škoda nastala ob vsakokratni zapadlosti mesečnega zneska nadomestila zaradi nižje plače na drugem ustreznem delu v času od 1. 12. 1996 do 21. 1. 2001, ki naj bi bilo po krivdi tožene stranke plačano šele 28. 10. 2006, in da naj bi zato zastaralni rok začel teči ob vsakokratni zapadlosti mesečnih zneskov nadomestil. Ob taki opredelitvi zapadlosti in začetku tega zastaralnega roka se je sodišče vsaj smiselno opredelil...

Sklep nº VIII DoR 66/2010 of Delovno-socialni oddelek, July 16, 2010

Predlogu se ugodi in se revizija dopusti glede vprašanja:

Sklep nº VIII DoR 38/2010 of Delovno-socialni oddelek, July 16, 2010

Kakšen pomen ima pogodbeno določilo o opredelitvi roka, do katerega mora štipendist zaključiti šolanje, je dejansko vprašanje, zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pa revizije ni mogoče niti dopustiti in ne vložiti (člen 370/3 ZPP).

July 15, 2010

Sklep nº II DoR 260/2010 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja prekoračitve silobrana v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil.

Sodba nº II Ips 368/2007 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Revident ne pove, katere naj bi bile tiste pritožbene trditve, na katere naj bi moralo pritožbeno sodišče posebej odgovoriti in zato tudi ni možen revizijski preizkus zatrjevanih procesnih kršitev.

Sodba nº II Ips 198/2010 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Iz ugotovitev nižjih sodišč izhaja, da je obravnavani delovni spor trajal štiri leta in skoraj osem mesecev le na eni stopnji. Vendar objektivno trajanje postopka še ne utemeljuje sklepa o protipravnem ravnanju državnih organov.

Sklep nº II Ips 515/2007 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Ker je pooblastilo za vložitev revizije podpisal tožničin prokurist, odvetnik, ki je vložil revizijo, ni imel pooblastila za njeno vložitev.

Sodba nº II Ips 1189/2008 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Pritožbeno sodišče je s tem, ko je navedlo, da je izvedenka svoje mnenje podala na podlagi pregleda tožnice, njene medicinske dokumentacije in spisovne dokumentacije ter je prepričljivo pojasnila svoje zaključke, dovolj prepričljivo in izčrpno obrazložilo, zakaj v obravnavani zadevi ni razloga, da sodišče prve stopnje postavi drugega izvedenca. Zato očitana kršitev tožničine ustavne pravice do enakega varstva pravic ni podana.

Sodba nº II Ips 763/2007 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Stranke, ki se ni odzvala sodnemu vabilu na zaslišanje, ni mogoče prisiliti k izpovedbi. Posledica nesodelovanja stranke na naroku pa je tudi v tem, da se ne more sklicevati na pravico, da na naroku postavlja vprašanja zaslišanemu izvedencu. To možnost je namreč sama zapravila.

Sodba nº II Ips 818/2007 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Ureditev smučišča ne spada med okoliščine, na katere bi šola lahko vplivala. Šola je lahko odgovorna le za izbiro smučišča.

Sodba nº II Ips 220/2010 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Tožniku prisojena odškodnina ni nižja od polovice zneskov odškodnin, ki jih v podobnih zadevah za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku prisoja ESČP na podlagi 41. člena EKČP.

Sodba nº II Ips 234/2010 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Sodišči sta tožniku prisodili prenizko zadoščenje za nepremoženjsko škodo, ki mu je nastala zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Iz stališča ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji z dne 6. 5. 2008 izhaja, da je lahko odškodnina za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, ki jo domača sodišča prisodijo v postopkih po 13. členu EKČP, tudi za več kot polovico nižja od tiste, ki bi jo v podobni zadevi prisodilo ESČP. Iz prakse ESČP nad...

Sodba nº II Ips 836/2007 of Civilni oddelek, July 15, 2010

Svoboda urejanja obligacijskih razmerij je omejena z ustavnimi načeli, prisilnimi predpisi in moralo. V nasprotju z navedenimi postulati sklenjeno in izvajano poslovno razmerje je nično tudi glede na določbo 103. člena ZOR.

Sodba nº II Ips 361/2008 of Civilni oddelek, July 15, 2010

S tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe lahko dolžnik izpodbija zgolj dovoljenost izvršbe, ne more pa izpodbijati obstoja terjatve, ki je ugotovljena v izvršilnem naslovu.

July 13, 2010

Sklep nº III R 27/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Tožeča stranka ni oseba iz drugega odstavka 481. člena ZPP. V obravnavani zadevi tudi ne gre za spor iz 482. člena ZPP oziroma 483. člena ZPP, zato se ne uporabljajo pravila postopka v gospodarskih sporih.

Sklep nº Cpg 4/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Možnost uveljaviti redno pravno sredstvo v državi izvora proti sodni odločbi, ki je izvršljiva v državi izvora, po Uredbi 44/2001 ni predpostavka za razglasitev izvršljivosti te odločbe v drugi državi članici. S sklepanjem od večjega na manjše lahko za konkretni primer izpeljemo pravilo, da (zatrjevane) nepravilnosti vročanja sporne odločbe (do katerih naj bi prišlo v postopku v državi izvora) same zase ne morejo utemeljiti očitnega nasprotovanja domačemu javnemu redu, to je ovire iz 1. točke...

Sklep nº III R 12/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

V skladu z drugim odstavkom 280. člena ZIZ službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost, zato tožeča stranka ni oseba iz drugega odstavka 481. člena ZPP. V obravnavani zadevi tudi ne gre za spor iz 482. člena ZPP oziroma 483. člena ZPP, zato se ne uporabljajo pravila postopka v gospodarskih sporih.

Sklep nº III R 31/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

V skladu z 71. točko 2. člena ZUODNO T. d., kjer ima dolžnik sedež, sodi v območje občine L..

Sklep nº III R 19/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Izvršilni postopek poteka zaradi izterjave denarne terjatve, postopek zavarovanja z obravnavano začasno odredbo pa za zavarovanje nedenarne terjatve. Zato se krajevna pristojnost sodišča določa po prvem odstavku 266. člena ZIZ.

Sklep nº III R 24/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Tožena stranka sporazum o krajevni pristojnosti ni uveljavljala v ugovoru zoper sklep o izvršbi z dne 26.2. 2009, temveč šele s pripravljalno vlogo z dne 23. 3. 2010, zato je sklicevanje Okrožnega sodišča v Celju na sporazum o krajevni pristojnosti prepozno in s tem neupoštevno.

Sodba nº III Ips 25/2008 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Sklenitev kreditne pogodbe nima za posledico zmanjšanja stečajne mase. To velja tudi za sklenitev pogodb za kredite, s katerimi so se pokrivale stare obveznosti. Takšno spreminjanje obveznosti lahko služi tudi poskusom, da bi si upnik zagotovil ugodnejši položaj, vendar mora za to opraviti še dodatna pravna dejanja, katerih veljavnost je s stališča enakopravnega obravnavanja stečajnih upnikov mogoče presojati samostojno.

Sklep nº III R 28/2010, enako tudi III R 15/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Območje krajevne pristojnosti okrajnih sodišč je določeno s katastrskimi občinami (tretji odstavek 114. člena ZS). Dokler uredba Vlade RS, ki bi določila katastrske občine, ki obsegajo območje posameznega okrajnega sodišča, še ni sprejeta, so katastrske občine, ki spadajo pod določen sodni okraj, še vedno določene z Zakonom o območjih občin.

Sklep nº III Ips 98/2007 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Tožeča stranka je bila kot imetnica pravice uporabe in kot denacionalizacijska zavezanka dolžna skrbeti za sporne nepremičnine v času do zaključka denacionalizacijskega postopka. To pa pomeni, da je tožeča stranka tudi upravičena zahtevati njihovo izpraznitev in plačilo uporabnine od tistega, ki v tem času uporablja nepremičnine brez pravnega naslova in brez plačila.

Sklep nº III DoR 36/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Ker je po četrtem odstavku 367. člena ZPP izključena možnost dopustitve revizije v primerih, v katerih zakon določa, da revizije ni, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo v delu, v katerem se predlog nanaša na odločitev o tožbenem zahtevku iz tožbe, ki je manjši od 4.000,00 EUR, čeprav obravnavani gospodarski spor ni potekal po pravilih, ki veljajo za spor majhne vrednosti.

Sklep nº III Ips 139/2007 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Po določbi 155. člena hrvaškega ZObvO – ki je vsebinsko enaka kot določba 155. člena ZOR - je škoda zmanjšanje nekega premoženja (navadna škoda) in preprečitev njegovega povečanja (izgubljeni dobiček). Pojem premoženja ne obsega samo stvari, temveč tudi druge premoženjske pravice. O zmanjšanju premoženja (torej pravno priznani škodi) govorimo, če se aktivna stran zmanjša, kakor tudi, če se pasivna poveča. Takšno zmanjšanje premoženja tožeče stranke pomeni njena s pravnomočnimi in izvršljivimi...

Sodba nº III Ips 157/2007 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Vprašanje dokaznega bremena glede odtegljajev po 629. členu ZOR je Vrhovno sodišče osredotočeno obravnavalo v zadevi III Ips 151/2006 z dne 24. 4. 2007. V tistem primeru je odločilo, da je bilo na tožeči stranki (prevzemniku) trditveno in dokazno breme glede odtegljajev. To pa zato, ker je tožena stranka – četudi zelo splošno – ugovarjala zahtevku ravno na tej podlagi. Potem, ko je tožena stranka podala (takšen) ugovor, je bila šele tožeča stranka dolžna postaviti konkretne trditve, s katerim...

Sklep nº III DoR 46/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Predlog ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 367. a člena ZPP.

Sklep nº III R 37/2010 of Gospodarski oddelek, July 13, 2010

Ker je sklep o izvršbi, s katerim je sodišče dovolilo izvršbo na podlagi verodostojne listine, postal pravnomočen tudi glede dovolitve izvršbe na nepremičnine, ki so (vse) vpisane v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Piranu, je to pristojno (drugi in tretji odstavek 35. člena ZIZ v zvezi z drugim odstavkom 40.c člena ZIZ).

July 08, 2010

Sklep nº Cp 6/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Toženec je v svojem ugovoru izpodbijal le pravilnost sodbe Občinskega sodišča v Cazinu, ki je bila v tem postopku priznana, ni pa navajal nobenih razlogov iz 96. in naslednjih členov ZMZPP, ki bi lahko predstavljali oviro za priznanje tuje odločbe.

Sodba nº in sklep II Ips 306/2008 in II Ips 307/2008 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Ker je tožnik že v tožbi navedel koliko časa naj bi trajala projekta, za katera je sklenil pogodbi o svetovanju, je pravilna odločitev, da tožena stranka ni izkazala, da je za to pravno pomembno dejstvo izvedela šele v ponovljenem postopku in da zato predložitve projektne dokumentacije brez svoje krivde ni mogla navesti pred tem.

Sklep nº I R 99/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Le v primeru, ko bi bila odločitev o zemljiškoknjižnem predlogu za katerega od udeležencev postopka sporna, bi lahko prišlo do dvoma o nepristranskosti odločitve zaradi tega, ker je predlagateljica zaposlena na sodišču.

Sklep nº G 25/2010 of Gospodarski oddelek, July 08, 2010

Tožeča stranka je z navedbami v zahtevi za izdajo začasne odredbe, da ji bo z odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja onemogočeno opravljanje njene osnovne dejavnosti, zaradi česar bi šla v stečaj ali postopek likvidacije, zaposleni in zunanji sodelavci bi izgubili delo, zaradi prenehanja pa bi bila družba izbrisana iz sodnega registra, te posledice pa so dokončne in jih tudi v primeru uspeha v tem postopku ne bi bilo mogoče odpraviti, izkazala verjetnost nastan...

Sodba nº I Ips 313/2009 of Kazenski oddelek, July 08, 2010

Črtanje kaznivega dejanja grdega ravnanja v KZ-1 kot samostojnega kaznivega dejanja ni mogoče opredeliti kot dekriminacijo takega ravnanja, pač pa je zakon kaznivi dejanji ogrožanja varnosti in grdega ravnanja združil v eno kaznivo dejanje.

Sodba nº in sklep II Ips 785/2007 of Civilni oddelek, July 08, 2010

V odškodninskopravni sodni praksi se je resda že udomačil pojem tako imenovane „lastne škode“ kot (praviloma) edine pravno priznane škode. Vendar nima nobenega razlikovalnega pomena v razmerju med neposrednim in posrednim oškodovancem.

Sklep nº II DoR 199/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Predlog, v katerem toženci le grajajo materialnopravna naziranja v pravnomočni sodbi, sicer pa obrazloženo ne zatrjujejo odstopa od sodne prakse, niti da prakse Vrhovnega sodišča ne bi bilo, ne vsebuje sestavin, zahtevanih z določbo četrtega odstavka 367. b člena ZPP.

Sklep nº I R 94/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Vrhovno sodišče se v tem stadiju postopka sicer ne more spuščati v vprašanje pravilnosti formulacije tožnikovih zahtevkov; vendar mu je kot odgovor na njegovo utemeljevanje obstoja razloga smotrnosti za delegacijo pristojnosti dolžno pojasniti, da zahtevka v delih pod 2. in 4. točko že pojmovno nista v takšnem medsebojnem razmerju, kot ga opredeljuje tožnik v predlogu za delegacijo in ki bi terjalo nujnost odločanja o obeh pred istim sodiščem – kar samo po sebi tudi sicer še ne bi zagotavljal...

Sklep nº II DoR 69/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Toženka sama v predlogu za dopustitev revizije navaja, da je za odločitev o obeh tožbenih zahtevkih pomembno isto pravno vprašanje: ali so sporne nepremičnine postale skupno premoženje, čeprav tožnik ob nakupu spornih nepremičnin ni bil slovenski državljan. Toženka sama poudarja, da v primeru, če nepremičnine niso postale skupno premoženje, tožnik nima pravice do ½ tržne vrednosti teh nepremičnin, ampak kvečjemu do izplačila zneska, ki ga je prispeval kot kupnino. Toženka tudi opozarja, da v ...

Sklep nº II DoR 181/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Revizija se dopusti zoper sodbo sodišča druge stopnje glede procesnopravnega vprašanja obstoja pogojev za spremembo prvostopenjske sodbe na pritožbeni stopnji brez obravnave glede na dejstva, ugotovljena v postopku na prvi stopnji in pomembna za presojo pripoznave dolga kot razloga za pretrganje zastaranja.

Sklep nº II DoR 145/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Ker v konkretnem primeru ne gre za razlago pravne norme, ampak za njeno gramatikalno uporabo („odgovornost za škodo“ narekuje uporabo splošnih pravil obligacijskega prava, ki urejajo povzročitev škode) je Vrhovno sodišče odločilo, da niso podani pogoji iz 367.a člena ZPP in predlog zavrnilo.

Sodba nº II Ips 651/2007 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Institut zamudne sodbe je izraz afirmativne litiskontestacije. Vzpostavlja se absolutna domneva, da toženec, ki ni odgovoril na tožbo, priznava trditve, na katere tožnik opira zahtevek.

Sklep nº II DoR 78/2010 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Tožena stranka je izkazala, da je sodišče druge stopnje v vsebinsko enaki zadevi II Cp 2679/2009 zavzelo drugačno materialnopravno stališče glede vprašanj sli je bil tožnik dolžan za spremembe na stanovanju pridobiti soglasje tožene stranke in ali je tožnik z zaprosilom za soglasje privolil v nov rok za izročitev stanovanja?“

Sodba nº II Ips 1098/2007 of Civilni oddelek, July 08, 2010

Obstoj najemne pogodbe izključuje možnost pridobitve lastninske pravice na originaren način po določbah ZTLR o gradnji na tujem svetu.

July 06, 2010

Sklep nº Cpg 3/2010 of Gospodarski oddelek, July 06, 2010

Da naj bi se bila nasprotna udeleženka ne ravnala po pouku, ki ji je bil dan, je sodišče prve stopnje presojalo po določbah, ki jim je pripisalo povsem drugo vsebino, kot pa jo v resnici imajo. Zato je ostalo zapostavljeno bistveno vprašanje, ali so bile nasprotni udeleženki v postopku izdaje zadevnega italijanskega naloga dejansko zagotovljene možnosti za kontradiktorno sodno varstvo.

Sodba nº G 1/2009 of Gospodarski oddelek, July 06, 2010

Tožnica predpostavk domneve o usklajenem delovanju ni konkretno izpodbijala, pač pa je izpodbijala samo domnevo. Trdila je, da je bil njen namen »le nakup maksimalno dovoljenega števila delnic brez objave javne ponudbe«. V primeru, ko je izkazan vsaj eden od zakonsko določenih dejanskih stanov povezav, mora namreč oseba, na katero se domneva nanaša, domnevo izpodbijati z dokazovanjem, da kljub obstoju povezave iz dejanskega stanja domneve ni delovala usklajeno z drugo osebo. Vendar pa tožnici...

Sklep nº III DoR 25/2010 of Gospodarski oddelek, July 06, 2010

Revizija je dopuščena glede pravnega vprašanja, ki je opredeljeno v I. točki izreka tega sklepa.

Sodba nº I Ips 271/2009 of Kazenski oddelek, July 06, 2010

Če je sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo, zgolj odločanje istih sodnikov v zadevi v ponovljenem postopku videza nepristranskosti sodišča oziroma sodnikov ne more okrniti.

July 03, 2010

Sodba nº II Ips 522/2007 of Civilni oddelek, July 03, 2010

Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je bilo že odločeno v kazenskem postopku, je pravdno sodišče vezano samo na pravnomočno obsodilno sodbo, izdano v kazenskem postopku, in sicer samo glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca (14. člen ZPP).

July 01, 2010

Sklep nº II DoR 139/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

V obsegu, v katerem so izpolnjene zakonske predpostavke, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sklep nº II DoR 288/2010, enako tudi II DoR 296/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

S potekom petnajstdnevnega roka iz plačilnega naloga je nastopila posledica iz tretjega odstavka 105. a člena ZPP. Kasnejše plačilo dolžne takse ne more več vplivati na nastop navedene posledice. Zato je vrhovno sodišče ugotovilo, da je predlog za dopustitev revizije umaknjen.

Sklep nº II DoR 202/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Ker zatrjevana kršitev postopka, povezana z zavrnitvijo predloga za ustno dopolnitev izvedenskega mnenja, ni verjetno izkazana, niso izpolnjeni zakonski pogoji za dopustitev revizije.

Sklep nº II DoR 16/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Dopuščena je revizija glede vprašanja pasivne legitimacije Slovenskega zavarovalnega združenja za povrnitev škode, ki je bila oškodovancu s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji povzročena v nesreči, v drugi državi, članici EU, z vozilom, zavarovanim v državi članici EU.

Sklep nº II DoR 166/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

V obsegu, v katerem so predpostavke izpolnjene, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sklep nº II DoR 212/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Zavrnitev predloga za dopustitev revizije zaradi neutemeljenosti trditev o odstopu od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede konkretnih vprašanj pasivne legitimacije, razveze pogodbe, izstavitve zemljiškoknjižne listine in vložitve posebnega premoženja v skupno premoženje nekdanjih zakoncev.

Sklep nº II DoR 184/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

V obsegu, v katerem so podane zakonske predpostavke, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sklep nº II DoR 153/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da niso izkazani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP zavrnilo neutemeljen predlog drugega toženca za dopustitev revizije skupaj s priglašenimi stroški.

Sklep nº II DoR 90/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Revizijska vrednost spora v tej zadevi ni enaka vrednosti spornega predmeta iz tožbe. Tožnica je med postopkom na prvi stopnji tožbeni zahtevek delno umaknila in vztrajala le pri neveljavnosti te vknjižbe za idealni delež 2/10. To pomeni, da znaša revizijska vrednost spora le 2/10 vrednosti iz tožbe, kar pa ne presega revizijskega prava 2.000 EUR za dovoljenost revizije.

Sklep nº II Ips 634/2007 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Vpis v zemljiško knjigo v sistemu družbene lastnine ni bil konstitutiven pogoj za pridobitev pravice uporabe, zato je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, kdo je dejansko imel ob uveljavitvi ZLNDL pravico uporabe na spornih nepremičninah. Za določitev imetnika pravice uporabe pa je pomemben pojem funkcionalnega zemljišča.

Sklep nº II DoR 36/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Odgovor na vprašanje, ki ga predlagateljica postavlja, ne bi pripomogel k zanjo ugodnejši rešitvi tega spora. Revizijske zadeve, na katere se sklicuje, niso obravnavale tej zadevi enake ali podobne situacije (življenje z drugo osebo ob formalnem obstoju zakonske zveze in posledice na premoženjskem področju). Vrhovno sodišče pa ugotavlja, da jih prvotoženka v predlogu za dopustitev revizije niti ne omenja in torej tudi ne izpodbija z morebitnimi procesnimi kršitvami.

Sklep nº II DoR 11/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Presoja pomembnosti pravnih vprašanj:

Sodba nº in sklep II Ips 240/2008 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Tožnica tudi, če bi res z dolžnikom sklenila ustni dogovor o prenosu lastninske pravice na preostali polovici sporne nepremičnine, nikakor ne bi mogla uspeti z tožbo za nedopustnost izvršbe. Tožnica bi sicer s tako pogodbo pridobila obligacijsko pravico do izpolnitve pogodbe, vendar pa vse do izpolnitve pogodbe stvar ostaja v premoženju prodajalca in prodajalčeva sposobnost razpolaganja s to stvarjo ni omejena. Tožnica bi lahko uspela le, če bi bila na podlagi ustnega dogovora lastninska prav...

Sklep nº II DoR 85/2010 of Civilni oddelek, July 01, 2010

Dopustitev revizije v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners