Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2010

August 26, 2010

Sodba nº II Ips 792/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Pogodba o leasingu spada med inominantne pogodbe, ki jih določila ZOR in sedaj veljavnega OZ ne zajemajo. Temeljno izhodišče pri njeni razlagi je v tem, da vsebuje sicer elemente najema (zakupa), vendar pa so medsebojni odnosi med dajalcem in jemalcem leasinga podrobno urejeni s pogodbenimi pravili v skladu z načelom dispozitivnosti.

Sodba nº II Ips 814/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Pravica do nagrade za posredovanje (provizije) lahko ni odvisna le od tega, ali je bil posel med strankama, ki sta na podlagi posredovanja prišli v stik, sklenjen, ali ne. Pogojena je (drugi odstavek 823. člena ZOR) z realizacijo kredita, ki je bil predmet posredovanja, z izrecno zavezo posrednika (tožene stranke), da avans (provizijo) tožeči stranki vrne, če realizacije v 40 dneh ne bo.

Sodba nº II Ips 948/2008 of Civilni oddelek, August 26, 2010

V primeru tako imenovane spoznavne krize, ko sodišče na podlagi izvedenih dokazov (ocenjenih na podlagi 8. člena ZPP) ne more zanesljivo (s stopnjo prepričanja) ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu (215. člen ZPP).

Sodba nº II Ips 690/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Po določilih Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS), ki se uporabljajo v primerih kazni zaplembe premoženja, izrečene pred 31. 12. 1958, so v 145.c členu ZIKS izključeni zahtevki za izgubljeni dobiček po splošnih načelih odškodninskega prava, za čas po pravnomočnosti sodbe, s katero je bila razveljavljena kazen zaplembe premoženja, pa tožnik ni izkazal ne višine te škode, ne svoje aktivne legitimacije.

Sodba nº in sklep II Ips 683/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Sodišči sta ugotovili, da je izkazano škodno dejanje (padec in poseg v tožničino pravico do zdravja zaradi zloma gležnja), da je tožnica zaradi tega (vzročna zveza) trpela premoženjsko in nepremoženjsko škodo (škoda) in odgovornost (krivdno) toženke, ki ni zagotovila ustreznega dostopa pacientov v zdravstveni dom.

Sklep nº II Ips 887/2008 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Rok za vložitev pravnega sredstva teče od vročitve odločbe prvemu pooblaščencu in ne (tudi) od kasnejše vročitve drugemu pooblaščencu.

Sodba nº II Ips 896/2008 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Tožnikovo zavzemanje za zaključek, da (vsako oziroma konkretno) kaznivo dejanje že zaradi svoje narave (samovoljnosti, maščevalnosti, vpletenosti mafije, nasprotovanja javnemu redu, ...) nasprotuje državni ureditvi in da je zato že samo po sebi uperjeno zoper državni sistem v smislu 180. člena ZOR, ni utemeljeno.

Sodba nº II Ips 898/2008 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Toženec ni (so)odgovoren za nastalo prometno nesrečo. Vozil je pravilno, zato mu ni mogoče očitati protipravnosti ravnanja in z njim povezane krivde. Njegova hipna, instiktivna reakcija v kritični prometni situaciji, ki jo je z nepravilno vožnjo povzročil drugi tožnik, tega zaključka ne more omajati. Iz celovite presoje vzročne zveze izhaja, da je bil pravno relevanten vzrok škode prav ravnanje drugega tožnika, ki je z nepravilno vožnjo povzročil nevarno situacijo, na katero se je toženec hip...

Sklep nº II Ips 265/2009 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Revizija bi bila vložena pravočasno, če bi bila vložena pri prvostopenjskemu sodišču pred potekom zakonskega roka. Tožničina vloga je bila vložena na Vrhovno sodišče pred potekom roka za vložitev revizije, k pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju pa je prispela po poteku tega roka. Zato bi se lahko štelo, da je bila vložena pravočasno le, če bi bilo mogoče vložitev pri nepristojnem (Vrhovnem) sodišču pripisati očitni pomoti vložnika. Glede na jasnost prehodnih določb novele ZPP-D vložitve prav...

Sodba nº in sklep II Ips 749/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Ker sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da je tožnik s prve prometne kontrole odpeljal, preden se je postopek končal, da sta policista za njim vozila s prižgano lučjo in mu dajala znake naj ustavi, pa ju ni ubogal in se jima je upiral ter skušal pobegniti, sta ga upravičeno izvlekla iz avtomobila in ga vklenila. Očitno se je še tedaj upiral, zaradi česar so nastale odrgnine. Iz tega izhaja, da sta policista upravičeno uporabila silo in vklenila tožnika in nista nedopustno ravnala, za...

Sodba nº II Ips 311/2008 in II Ips 288/2010 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Izpodbijana sodba je glede dopustnosti pravnega prometa s predmetom pogodbe (47. in 52. člen ZOR) pravilno upoštevala določbo 4. člena ZSR, ki je veljal v času sklenitve pogodbe. Določba prvega odstavka navedene zakonske določbe opredeljuje stanovanje kot skupino prostorov, namenjenih za stanovanje, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben vhod. Sodna praksa pri opredelitvi, katere stanovanjske prostore je mogoče šteti za samostojno stanovanje, ni bila restriktivna. Dejanske ugotovitv...

Sodba nº in sklep II Ips 708/2007 of Civilni oddelek, August 26, 2010

Po prvem odstavku 898. člena mora biti dogodek, glede katerega se sklene zavarovanje (zavarovalni primer) bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Glede na to, da tožnica ni dokazala, da bi šlo za nenaden dogodek, zavarovalni primer ni nastopil in zato zavarovalnica zavarovanki ni dolžna izplačati odškodnine.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners