Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2010

September 30, 2010

Sklep nº II Ips 101/2009 of Civilni oddelek, September 30, 2010

Obveznost predložitve novega pooblastila za revizijo pomeni, da pooblastilo izvira iz časa, ko je stranki nastala pavica do vložitve tega izrednega pravnega sredstva. Datum na pooblastilu je zato pomemben.

Sklep nº II Ips 649/2009 of Civilni oddelek, September 30, 2010

Odločba o brezplačni pravni pomoči ne more nadomestiti novega pooblastila, ki ga mora predložiti odvetnik ob vložitvi revizije.

September 28, 2010

Sklep nº VIII R 18/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Povezava med nasprotnim udeležencem in stavkovnim odborom oziroma njegovim članom, ki je obenem sodnik porotnik, predstavlja dovolj tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº VIII Ips 455/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Razporeditev na delovno mesto in opravljanje nalog tega delovnega mesta pomeni, da gredo delavcu vse pravice (na primer plača) in upravičenja (na primer priznanje zavarovalne dobe s povečanjem), vezana na to delovno mesto. Tega ne spremeni okoliščina, da delavec ob ali poleg svojega dela opravlja tudi drugo delo oziroma opravlja tudi naloge, ki spadajo v delokrog drugega delovnega mesta.

Sklep nº VIII Ips 444/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Pooblaščenec mora obstoj pogoja iz 65. člena ZDSS-1 izkazati ob vložitvi izrednega pravnega sredstva, torej mora predložiti dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu in o statusu zaposlenega pri zavodu. Sodišče zavrže izredno pravno sredstvo, ki ga vloži pooblaščenec, ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev.

Sodba nº VIII Ips 546/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Tožnik ni pridobil državljanstva Republike Slovenije po 40. členu ZDRS, saj je bila njegova zahteva na tej podlagi pravnomočno zavrnjena. Ker je kasneje pridobil državljanstvo na podlagi 19. člena ZDRS-Č, njegovega položaja ob primerjavi teh zakonskih določb in na podlagi ZPIZVZ (upoštevajoč tudi razloge Ustavnega sodišča v odločbi U-I-155/00) ter varstva, ki ga je zagotavljal UZITUL, ni mogoče enačiti. Zato ni upravičen do pridobitve starostne pokojnine za nazaj.

Sklep nº VIII Ips 144/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Določilo drugega odstavka 5. člena Uredbe o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalne skupnosti posega na področje, ki ga ureja zakon.

Sodba nº VIII Ips 533/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2010

Ker zaradi potreb po delu posebej usposobljenih delavcev na določenih in specifičnih delih, le-ti začasno ne opravljajo svojih siceršnjih zadolžitev, je nastala začasna potreba, da njihovo delo opravi nekdo drug, torej gre tudi za začasno povečan obseg dela na določenih delovnih mestih.

September 27, 2010

Sodba nº VIII Ips 379/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Republika Slovenija je z začasnim prevzemom obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (iz naslova zaposlitve v JLA) takoj po osamosvojitvi in kasneje na podlagi ZPIZVZ že ustrezno realizirala svoje obveznosti v smislu določb kasneje sklenjenega MSVN glede ureditve prevzema obveznosti do bivših vojaških zavarovancev po razpadu bivše SFRJ.

Sodba nº VIII Ips 247/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Tožnica v reviziji napada le ugotovitve sodišča glede njenega zdravstvenega stanja. Na tak način uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja, kar glede na določbe tretjega odstavka 370. člena ZPP ni dovoljen revizijski razlog.

Sodba nº VIII Ips 375/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Upiranje odredbi, da naj delavec prične opravljati delo po veljavni pogodbi o zaposlitvi, predstavlja utemeljen in hkrati resen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 374/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Golo dejstvo, da je imela tožena stranka del pogodb o varovanju sklenjenih le za določen čas, ne dokazuje, da je prav v spornem obdobju imela začasno povečan obsega dela. Dokazuje le negotovost ponovne sklenitve pogodb o varovanju z obstoječimi naročniki in s tem možnost zmanjšanja obsega dela. Tak poslovni riziko (ki mu je nenazadnje podvržena večina gospodarskih družb), ni zakonit razlog za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Sodba nº VIII Ips 480/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Sodišče lahko razveže pogodbo o zaposlitvi tudi v primeru, ko delavec vztraja pri reintegracijskem zahtevku, če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank ugotovi, da nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče (drugi odstavek 118. člena ZDR). V takem primeru je delodajalec tisti, ki mora take okoliščine in interese zatrjevati in tudi dokazati.

Sodba nº VIII Ips 44/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Ni mogoče upoštevati določbe petega odstavka 21. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, po kateri rok, v katerem delodajalec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, začne teči z naslednjim dnem po opravljenem zagovoru. Rok iz drugega odstavka 110. člena ZDR je prekluzivni materialni rok, ki ga s kolektivno pogodbo ni mogoče podaljševati. Določba kolektivne pogodbe dejansko spreminja zakon in pomeni, da delodajalec mimo kogentne zakonske določbe lahko podaljšuje rok za odpoved z dolo...

Sodba nº VIII Ips 484/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Tožnik zatrjuje, da je državljan Švicarske konfederacije. Gre za dejstvo, ki zaradi zmotne uporabe materialnega prava v upravnem postopku sploh ni bilo upoštevano, je pa za utemeljenost zahtevka za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine odločilno. Za državljana Švicarske konfederacije namreč kljub določbi prvega odstavka 254. člena ZPIZ veljajo določila Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti.

Sodba nº VIII Ips 390/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2010

Odmera pokojnine je odvisna od prejete plače oziroma osnove, od katere so bili plačani prispevki in ne od tega, kaj je vpisano v matično evidenco.

September 23, 2010

Sklep nº II Ips 304/2010 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Ker sodišče ne more odreči odločitve o zadevi, za katero je pristojno, mora odločiti, četudi instrukcijski rok že poteče, potek roka pa na vsebinsko odločitev ne more (ne sme) vplivati. Sodišče torej zaradi poteka roka ne sme in ne more odločiti drugače, kot bi sicer; če odloči drugače, odloči materialnopravno zmotno.

Sklep nº II DoR 421/2010 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Sodišče je predlog za dopustitev revizije kot nedovoljen zavrglo, saj odvetniška družba ni priložila novega pooblastila za vložitev revizije.

Sodba nº II Ips 773/2007 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Zaradi delno drugačne nove ureditve v ZTLR je v sodni praksi nastalo nekaj dilem, katera pravila je treba uporabiti v primerih, ko je prišlo do spremembe zakona med samim tekom priposestvovalne dobe in kako ravnati z dolžino rokov. Ta vprašanja so bila razrešena s sprejemom načelnega mnenja na XXIII. skupni seji Zveznega sodišča, republiških vrhovnih sodišč in Vrhovnega vojaškega sodišča 14. in 15. 12. 1983. Ker je 20-letna priposestvovalna doba tako na podlagi pravnih pravil ODZ kot na podla...

Sodba nº II Ips 896/2007 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Sodba sodišča druge stopnje ima razloge o tem, zakaj je bila vročitev tožbe toženki pravilna, strankino nestrinjanje s temi razlogi oziroma njena drugačna naziranja o tem, kakšna vročitev je pravilna, pa ne morejo predstavljati zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka.

Sodba nº in sklep II Ips 1232/2008 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja je zagotovljena le strankam postopka oziroma tistim, o čigar pravicah ali obveznostih se v postopku odloča.

Sodba nº II Ips 960/2008 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Posel, sklenjen izven pravil javne dražbe, ki so kogentne narave, ne more biti veljaven. Zato tudi izostali pričakovani dobiček iz neveljavnega posla ne more predstavljati pravno priznane škode.

Sklep nº II Ips 1223/2008 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Izjeme iz do sedaj sedmega odstavka 112. člena ZPP o upoštevanju očitne pomote vložnika pri vprašanju pravočasnosti revizije po ustaljeni praksi tega sodišča ni mogoče uporabiti takrat, ko je tudi na sami vlogi in ne samo na kuverti označeno nepristojno sodišče, saj takrat ne more iti samo za očitno pomoto.

Sklep nº II DoR 159/2010 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Upoštevajoč, da je odvetnici moralo biti znano, da mati tožnika ne more tožnika zastopati na naroku pred okrožnim sodiščem, da je šlo v družinsko pravni zadevi za postopek odločanja o začasni odredbi, kjer sme priti do preložitve naroka le izjemoma, da sta bila oba naroka razpisana le z uro zamika, ocena sodišč prve in druge stopnje, da bi pooblaščenka morala ravnati skrbneje, ne odstopa od drugih tovrstnih primerov, zaradi česar ni izkazana verjetnost, da je prišlo do kršitve pravice do enak...

Sodba nº II Ips 971/2008 of Civilni oddelek, September 23, 2010

Tudi v kolikor je izkazana kršitev poslovne obveznosti, ni pa izkazan nastanek škode, o odškodninski odgovornosti ni mogoče govoriti (239. člen OZ).

September 16, 2010

Sodba nº II Ips 879/2007 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Če bi pravdno sodišče preizkušalo pravilnost pravnomočne oziroma dokončne upravne odločbe, bi s tem kršilo načelo prirejenosti postopkov, a po pravkar obrazloženem te kršitve ni bilo.

Sklep nº I R 127/2010, enako tudi I R 118/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Subjektivno toženčevo prepričanje o preteklih napačnih odločitvah po presoji Vrhovnega sodišča ne more razumno utemeljevati dvoma v nepristranskost sodišča.

Sklep nº II Ips 393/2009 of Civilni oddelek, September 16, 2010

V postopku sta udeležena dva aktivna in dva pasivna sospornika, pri čemer ne gre za solidarno denarno obveznost. Revizijsko relevantna vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe tako znaša 1.160,55 EUR (četrtina zneska 4.642,20 EUR) in zato ni presežen prag dovoljenosti revizije.

Sklep nº II Ips 226/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

S prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.

Sklep nº II Ips 573/2007 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Ker je toženka na podlagi izpodbijane sodbe dolžna vsakemu od tožnikov plačati znesek, ki ne presega razveljavljenega praga, njena revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 133/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Ker so bile vse sodnice, ki opravljajo sodniško funkcijo pri krajevno pristojnem sodišču, izločene, je Vrhovno sodišče za odločanje v zadevi določilo drugo stvarno pristojno sodišče.

Sodba nº in sklep II Ips 977/2007 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Tudi rentni zahtevek ima odškodninsko naravo in ga s tem zadevajo – ob ugovoru zastaranja – posledice iz prvega odstavka 176. člena ZOR.

Sodba nº II Ips 853/2008 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Premoženje, ki je predmet pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, ne spada v zapuščino prednika, pa čeprav se kateri od dedičev ni strinjal z izročitvijo. Če dedič, ki se ni strinjal z izročitvijo, v takšnem primeru uveljavlja pravico do nujnega deleža, zapuščine pa ni ali je premajhna za pokritje nujnega deleža, se izročeno premoženje šteje za darilo. V zapuščino pa se to darilo vrne samo v obsegu, v katerem je prikrajšan nujni delež – vendar le, če nujni dedič to zahteva (40. člen ZD)...

Sklep nº II Ips 251/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

V konkretnem primeru revizija ni dovoljena že po samem zakonu.

Sklep nº I R 136/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Ker je nasprotna udeleženka nepravdnega postopka uslužbenka majhnega sodišča, bi lahko javnost podvomila v nepristranskost tega sodišča, kar je tehtni razlog za določitev drugega sodišča za postopanje v tej zadevi.

Sodba nº II Ips 959/2007 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Po določbi drugega odstavka 214. člena ZPP sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč vse okoliščine, ali naj se šteje za priznano ali izpodbijano dejstvo, ki ga je stranka najprej priznala, potem pa zanikala. Pri tem uporabi tudi določbo prvega odstavka 11. člena ZPP o prepovedi zlorabe pravic v postopku. Verodostojnost okoliščin, ki bi mogle narekovati zanikanje prvotno priznanih dejstev, je treba poiskati v ustreznem dokaznem postopku.

Sodba nº II Ips 857/2008 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Pravilno je stališče sodišča, da je pravna in dejanska podlaga zahtevka za ugotovitev lastninske pravice na podlagi trditev, da je bil tožnik dejanski kupec stanovanja, in zahtevka za ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju različna in da zato ugovor pravnomočno razsojene stvari ni utemeljen.

Sklep nº II Ips 160/2010 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Pojem odplačnosti pridobitve po 73. členu ZDen.

Sklep nº II Ips 779/2008 of Civilni oddelek, September 16, 2010

Tožba, v kateri ni navedenih toliko dejstev, da bi bila možna jasna identifikacija zahtevka in njegova ločitev od morebitnih drugih zahtevkov, ni sposobna za obravnavanje in jo je treba zavreči.

Sodba nº II Ips 922/2007 of Civilni oddelek, September 16, 2010

O prevari po določbi 49. člena OZ je mogoče govoriti tedaj, ko sopogodbenik aktivno zavaja drugega sopogodbenika, da bi ga napeljal k sklenitvi pogodbe.

September 14, 2010

Sklep nº VIII R 17/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Oškodovanec ima pred sodiščem splošne pristojnosti pravico zahtevati povrnitev škode tudi neposredno od delavca, ki je škodo povzročil namenoma.

Sklep nº VIII DoR 92/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Ker odločitev sodišča druge stopnje odstopa od v predlogu navedenih judikatov tega sodišča glede priznavanja odškodnine za neizkoriščeni letni dopust oziroma denarnih izplačil iz tega naslova le na podlagi odškodninskega temelja, in Vrhovno sodišče o tem vprašanju še ni odločalo, gre pa za odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti v razmerjih med delavci in delodajalci.

Sklep nº VIII R 21/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Ni izkazanih nobenih tehtnih razlogov za določitev drugega pristojnega sodišča.

Sklep nº VIII R 19/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Tožnik uveljavlja plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi mu nastala zaradi nedopustnega ravnanja tožene stranke v zvezi s tatvino blaga iz skladišča, za katero ga je obremenila, sprožila zoper njega postopek odpovedi in njegovo ime objavila na oglasni deski. Gre za obveznost delodajalca, ki izvira iz delovnega razmerja oziroma je v zvezi z delovnim razmerjem.

Sklep nº VIII R 15/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Gre za odškodninski spor delniške družbe proti svoji (bivši) direktorici za povrnitev škode, ki naj bi jo povzročila z nekorektnim vodenjem in kršenjem dolžnosti, kar pomeni, da je temelj zahtevka podan v ZGD, v določbah o odgovornosti člana uprave za vodenje poslov oziroma o odgovornosti člana uprave za škodo kot posledico kršitve njegove obveznosti. Za naravo oziroma vsebino spora je dejstvo, da je bila toženka tudi v delovnem razmerju s tožečo stranko, nepomembno. To pomeni, da ne gre za s...

Sklep nº VIII DoR 100/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

Predlog ne izpolnjuje zahtev iz četrtega odstavka 367.b člena ZPP. Predvsem so vprašanja o intenziteti delodajalčevih ravnanj, ki bi lahko pomenila kršitev prepovedi diskriminacije oziroma katero in kakšno dejanje se lahko opredeli kot diskriminacija, navedena presplošno, saj na takšna vprašanja v sodnem postopku ni mogoče na splošno odgovoriti.

Sklep nº VIII DoR 95/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2010

V socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva, razen v sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, pravici do invalidnine za telesno okvaro in pravici do zdraviliškega zdravljenja, je revizija vselej dovoljena. Tak spor je tudi spor o pravici do priznanja in izplačila pokojnine.

September 09, 2010

Sodba nº II Ips 405/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Kupoprodajna pogodba med pravdnima strankama je bila razvezana in iz tega razloga je odpadel tudi pravni temelj za izpolnitev na tej pravni podlagi. Posledično je odpadel tudi pravni temelj za izpolnitev na podlagi dogovora pravdnih strank in tretje osebe (tretji odstavek 296. člena ZOR) o izpolnitvenem ravnanju, ki ga opravi oseba, ki ni subjekt obveznosti.

Sklep nº II DoR 100/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali izrek pritožbene sodbe nasprotuje njenim razlogom glede potrditve zavrnitve podrednega zahtevka.

Sklep nº II Ips 820/2009 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Sklep, s katerim sodišče druge stopnje ugodi pritožbi in razveljavi sodbo prve stopnje ter vrne zadevo temu sodišču v novo sojenje, ni sklep, s katerim se postopek pravnomočno konča. Revizija zoper tak sklep zato ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 778/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Zgolj na podlagi pričakovanega dejstva,(da je tožnik nekaj denarja imel pri sebi), sodišče še ne more prisoditi odškodnine po prostem preudarku.

Sodba nº II Ips 709/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 719/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Izstavitev zadolžnice ni pravni posel in že zato ne drži, da naj bi s sestavo in podpisom listine nastal nov pravni posel imenovan „zadolžnica“ in s tem nova obveznost. Gre za dokumentarno (dokazno) listino, ki dokazuje obstoj pravnega razmerja med upnikom in dolžnikom ter obstoj in vsebino dolžnikove obveznosti, ki izvira iz tega pravnega razmerja. Kljub temu ima dolžnik vedno možnost dokazovati nasprotno.

Sodba nº II Ips 866/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Izhajajoč iz dejanskih ugotovitev v pravnomočni sodbi je brez sleherne podlage revizijsko sklicevanje tožencev na priposestvovanje kot način pridobitve njune lastninske pravice na spornih parcelah, saj je dobrovernost toženčeve posesti parcel že pojmovno izključena spričo dejstva, da jo je ves čas izvrševal kot prekarist s predhodno privolitvijo in soglasjem tožnice.

Sklep nº I R 111/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Trditve o domnevi politične obravnavanosti zadeve so sicer lahko odraz toženčevega osebnega prepričanja, vendar so tako posploševalne in vseobsegajoče, da take, kot so, ne vzbujajo razumnega dvoma v nepristranskost sojenja na konkretnem sodišču. Strankino nezadovoljstvo z vodenjem zadeve ni razlog za prenos pristojnosti, saj lahko stranka morebitne nepravilnosti uveljavlja v pritožbi. Razlog za prenos pristojnosti pa tudi ni ravnanje same stranke, ki vedno z novimi predlogi skuša na ta ali on...

Sklep nº II Ips 867/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

V primeru navadnega sosporništva ali več zahtevkov z različno podlago nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta ne zadošča za dovoljenost revizije, saj se ne ve, v katerem delu in na katerega toženca se nanaša, tako da je položaj enak, kot če vrednost spornega predmeta sploh ne bi bila navedena. To po ustaljeni sodni praksi pomeni, da si nobena stranka v tem postopku ni zagotovila dovoljenosti revizije.

Sklep nº II DoR 396/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Ker je bila v tej zadevi prvostopenjska sodba izdana 19. 9. 2008, novega instituta predloga za dopustitev revizije ni mogoče uporabiti.

Sklep nº II Ips 838/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Tožnici iz te zadeve sta navadni sospornici, sta samostojni pravdni stranki in vsaka od njiju uveljavlja svojo terjatev. Zato se revizijska vrednost spornega predmeta upošteva ločeno, kar pomeni, da drugi toženec z revizijo izpodbija prisojo 3.373,54 EUR prvi tožnici in posebej prisojo 2.596,69 EUR drugi tožnici. Nobeden od navedenih zneskov ne presega revizijskega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP, zato njegova revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 954/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Presoja višine denarne odškodnine ob smrti bližnjega sorodnika.

Sodba nº II Ips 980/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Toženčevi revizijski očitki, s katerimi nasprotuje dejanskim ugotovitvam in meri na drugačno dokazno oceno, v revizijskem postopku niso dovoljeni in jih sodišče ne more upoštevati (prim. tretji odstavek 370. člena ZPP).

Sklep nº II DoR 262/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Revizija ni dovoljena, ker o pravnem vprašanju priposestvovanja javnega dobra po ODZ že obstaja sodna praksa (npr. odločba II Ips 603/2000).

Sklep nº II DoR 172/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

O pravnih vprašanjih, ki jih tožnik izpostavlja v predlogu za dopustitev revizije, že obstaja sodna praksa (npr. odločba VS RS II Ips 448/2002, II Ips 133/2005, II Ips 600/2004, II Ips 943/2006, II Ips 71/2007.

Sodba nº II Ips 794/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Na obveznost toženca kot poroka nima vpliva dejstvo, da je toženec v (nadaljnje) zavarovanje obveznosti tožeči stranki izročil tudi bianko lastno menico, prav tako pa tudi ne dejstvo, da tožeča stranka tega zavarovanja ni izkoristila – možnost poplačila na podlagi menice namreč ne izključuje upnikove pravice, da izkoristi (tudi) druge oblike zavarovanja terjatve.

Sklep nº II DoR 351/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Tožnik je vrednost svojega nedenarnega tožbenega zahtevka ocenil z zneskom 100.000 SIT oziroma sedaj 417,29 EUR, toženki pa vrednost svojega najprej edinega, kasneje pa kot primarno uveljavljanega nasprotnega tožbenega zahtevka za ugotovitev solastnine z enakim zneskom. Ker taka vrednost ne presega revizijskega praga iz četrtega odstavka 367. člena ZPP, tožnikov predlog za dopustitev revizije ni dovoljen.

Sodba nº II Ips 343/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Le če bi tožniki izkazali protipravnost posameznih ravnanj in delni izpad prometa v povezavi z vsakim od teh posameznih ravnanj, bi morda lahko dokazali tudi, da sicer vsak posamezni izpad prometa ni povzročil finančnega zloma podjetja, vse zmanjšanje prometa skupaj pa.

Sodba nº II Ips 868/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel stvarnega prava, ki za svojo veljavnost potrebuje veljaven zavezovalni pravni posel.

Sklep nº II DoR 280/2010, enako tudi II DoR 216/2010 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti stališča o obstoju zavarovalnega primera kot pogoja za nastanek toženkine obveznosti plačila odškodnine iz naslova zavarovanja.

Sklep nº II Ips 708/2009 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Tožnik od tožene stranke kot solidarnega dolžnika zahteva tretjino plačanih zneskov po treh odločbah Carinskega urada, in sicer 3.394,84 EUR oziroma 813.540 SIT, 3.429,36 EUR oziroma 821.810,66 SIT in 243,071 EUR oziroma 58.404 SIT. Zneski, ki jih zahteva, glede na povedano temeljijo na treh različnih podlagah, zaradi česar se določi pristojnost po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP).

Sodba nº II Ips 672/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Če prodajalec premičnino proda v okviru svoje dejavnosti, kupec, ki je bil v dobri veri, da je prodajalec lastnik stvari, po 31. členu ZTLR (enako določbo vsebuje tudi sedaj veljavni 64. člen SPZ) pridobi lastninsko pravico tudi, če prodajalec ni imel pravice razpolagati s stvarjo. Pravilna je tako odločitev sodišča druge stopnje, da izpolnitev ni bila obremenjena s pravno napako.

Sodba nº II Ips 6/2009 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Sodišči prve in druge stopnje sta na podlagi dokaznega postopka ugotovili, da avto tožencu ni bil podarjen.

Sodba nº II Ips 665/2007 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Tožnik kot delavec ni mogel zavrniti dela na delovnem mestu in se je moral premikati po raztrgani talni oblogi. Delodajalec mora delavcem omogočiti varno delo, zato mora računati tudi z običajno stopnjo manjše pazljivosti delavcev pri delu zaradi tega, ker mislijo na svoje delo. Ker toženka ni zagotovila varnega delovnega okolja, je odgovornost za nastalo škodo izključno njena.

Sklep nº II Ips 1266/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Glede na to, da je podpisnik revizije omejen s skupnim zastopanjem, revizijo pa je podpisal in vložil sam, to njegovo pravdno dejanje ni upoštevno. Revizija, ki jo je vložil nekdo, ki nima te pravice, je nedovoljena.

Sodba nº II Ips 1108/2008 of Civilni oddelek, September 09, 2010

Tudi pri odmeri odškodnine ožjim družinskim članom za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega je treba uporabiti kriterije, ki so določeni v 179. členu OZ.

September 07, 2010

Sodba nº III Ips 189/2008 of Gospodarski oddelek, September 07, 2010

Sodišče druge stopnje je pri tem, kako pojmovati resno in dejansko rabo znamke v smislu drugega odstavka 120. člena ZIL-1, upravičeno sprejelo merila iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti (SES) z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul C-40/01. Enkratna prodaja sama po sebi še ne pomeni pristne uporabe znamke. Kaj takega ne sledi niti iz sodbe SES z dne 11. maja 2006, C-416/04 P, s katero se je zaključila zadeva Sunrider in ki je potrdila merila iz zadeve Ansul.

Sodba nº VIII Ips 268/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Ker tožnik v spornem obdobju ni bil brezposelna oseba, uporaba določbe 97. člena ZPIZ-1 ne pride v poštev.

Sodba nº in sklep VIII Ips 452/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Poseg sodišča v splošni akt že zgolj zaradi ugotovitve neskladnosti medsebojnih določil tega akta, v ZDSS-1 ni predviden in zato ni dopusten. V obravnavani zadevi zato sodišče kljub ugotovitvi, da je splošni akt sam s seboj v neskladju, vanj ni smelo poseči in ugoditi predlogu za razveljavitev Akta. Ob upoštevanju 6. in 53. člena ZDSS-1 bi to lahko storilo le, če bi ocenilo, da ugotovljeno neskladje določil splošnega akta obenem predstavlja neskladje s konkretnim določilom zakona ali kolektiv...

Sodba nº VIII Ips 334/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije delodajalca ne zavezuje tretji odstavek 83. člena ZDR, saj se ta nanaša le na primer redne odpovedi iz poslovnega razloga. Delavec, ki je ob takšni odpovedi obenem starejši delavec, ne uživa še posebnega varstva zaradi tega statusa, saj se to varstvo nanaša le na primer odpovedi iz poslovnega razloga.

Sodba nº VIII Ips 357/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Pri izračunu pokojninske osnove se za čas prejemanja nadomestila po ZZZPB praviloma upoštevajo prejeta nadomestila, plača oziroma osnova, od katere so bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja nadomestila pa le v primeru nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov, ko zavarovanec skladno z določbami 17.b člena ZZZPB prejema nadomestilo za čas začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.

Sodba nº III Ips 16/2008 of Gospodarski oddelek, September 07, 2010

K dejanskemu stanju sodi konkretna stvaritev, v predmetni zadevi „vagonček s pokrovom A.“ Tega je tožeča stranka predstavila že leta 1991, ko je predložila prospektni material, v spisu označen z A8. Ali ima navedena stvaritev značilnosti avtorskega dela, se presoja z uporabo materialnega prava. Argumentacija strank (prepričevalni razlogi) v prid njim ugodni subsumpciji pod pravno pravilo ni del dejanskega stanja (npr. navajanje razlogov v prid stališču, da so izpolnjene posamezne predpostavke...

Sklep nº VIII Ips 360/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Sodišče je s svojo odločitvijo poseglo v dokončno in pravnomočno odločbo tožene stranke.

Sklep nº VIII Ips 446/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic ali pravnih interesov, četudi z revizijo kot izrednim pravnim sredstvom, mora za to imeti pravni interes. To pomeni, da bi ugoditev njegovi reviziji pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči. Kadar revident svojega pravnega položaja, tudi če bi z revizijo uspel, ne more (več) izboljšati, pravni interes za revizijo ni podan.

Sklep nº VIII R 14/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Dejstvo, da Delovno sodišče v Kopru kot stvarno in krajevno pristojno sodišče za odločanje v tem sporu posluje v sodni stavbi, s katero upravlja Okrožno sodišče v Kopru, pri katerem tožnik opravlja delo, samo po sebi ni razlog za delegacijo pristojnosti po 67. člen ZPP.

Sodba nº VIII Ips 348/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

MSVN ne ureja individualnih pravic bivših vojaških zavarovancev, temveč določa le izhodišča in obveze posameznih držav naslednic za ureditev teh vprašanj.

Sklep nº VIII Ips 148/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Ker gre za spor zaradi razrešitve v.d. direktorice in ne za vprašanje obstoja ali prenehanja delovnega razmerja, revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 230/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Z zahtevo za ponoven izračun starostne pokojnine tožnik dejansko uveljavlja spremembo pravnomočne odločbe o priznani pravici. Ker so v času vložitve te zahteve toženo stranko pri odločanju zavezovala pravila ZPIZ-1 in ZUP, bi tožnik z uveljavljanim pravnim varstvom lahko uspel le, če bi bila v ZPIZ-1 ali ZUP podana pravna podlaga za to, da se starostna pokojnina, ki mu je bila priznana in odmerjena s pravnomočno odločbo v letu 1993, ponovno odmeri, tokrat z upoštevanjem zatrjevane ugodnejše p...

Sklep nº III DoR 52/2010 of Gospodarski oddelek, September 07, 2010

Vrhovno sodišče o postavljenem pravnem vprašanju, ki je opredeljeno v izreku tega sklepa, še ni odločalo, zato je revizijo o tem dopustilo.

Sodba nº VIII Ips 470/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Tožnik ni bil nazadnje zavarovan pri toženi stranki, zato ni mogel izpolnjevati vseh pogojev po 254. členu ZPIZ.

Sklep nº VIII Ips 257/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 07, 2010

Revizija, ki jo je podala tožeča stranka sama, ni dovoljena, revizija vložena po odvetniku, pa je prepozna.

Sodba nº III Ips 141/2007 of Gospodarski oddelek, September 07, 2010

Bolj kot je zgodnejša znamka razlikovalna, večja je verjetnost zmede, pri čemer je vir zmede lahko izrazita razlikovalnost zgodnejše znamke, bodisi per se bodisi zaradi ugleda, ki ga uživa v javnosti, se pravi ali lastna (notranja) ali pridobljena razlikovalnost znamke (poznanost).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners