Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2011

January 25, 2011

Sodba nº VIII Ips 87/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Nestrinjanje z izdelanim izvedenskim mnenjem ne pomeni razloga za izločitev izvedenca zaradi dvoma v nepristranskost.

Sodba nº VIII Ips 454/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Kasiranje denarja mimo blagajne oziroma mimo izdanih vozovnic že samo na sebi pomeni hudo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je porušeno zaupanje med delavcem in delodajalcem, ki je nujno potrebno pri poslovanju z denarjem, razen če niso sočasno ugotovljene izrecne okoliščine, na podlagi katerih delavec tako zaupanje vendarle ohranja.

Sodba nº VIII Ips 138/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Tožnik je glede na to, da je pri njem podana prva kategorija invalidnosti in je torej prišlo do spremembe v stanju invalidnosti, pridobil pravico do invalidske pokojnine, vendar pa lahko to pravico v smislu izplačila invalidske pokojnine realizira šele z dnem odjave oziroma prenehanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 261/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki temelji na napačni odmeri starostne pokojnine, je nezakonita. Odpravi nezakonitih odločb je namenjen sistem pravnih sredstev. Ker zoper odločbo o odmeri pokojnine ni bila vložena pritožba in tudi ne izredno pravno sredstvo, njene spremembe z zahtevo za ponovno odmero pokojnine z upoštevanjem zneskov, ki so bili znani že ob izdaji prve odločbe, ni mogoče doseči.

Sodba nº VIII Ips 63/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Šele z novelo ZPIZVZ-B je bila tudi upravičencem po tem zakonu priznana pravica do vdovske pokojnine in na podlagi izrecne določbe (novega) tretjega odstavka 5. člena ZPIZVZ tudi pravica do dela vdovske pokojnine po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po ZPIZ-1.

Sodba nº in sklep VIII Ips 2/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Sodišče prve stopnje je odločalo že po izteku roka šestih mesecev za odpravo ugotovljene neskladnosti zakona z Ustavo, ki ga je Ustavno sodišče zakonodajalcu določilo z odločbo U-I-343/04 z dne 9. 2. 2006, vendar le-ta svoje dolžnosti ni izpolnil. Na podlagi navedene ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča sicer res niso nastopile posledice, ki jih ZUstS določa za razveljavitev zakonske določbe po 43. in 44. členu ZUstS, je pa zaradi zakonodajalčeve neaktivnosti nastopila neustavna zakonska pr...

Sodba nº VIII Ips 206/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Vprašanja zastaranja terjatve iz naslova preplačila nadomestila plače zaradi skrajšanega delovnega časa ni mogoče vezati zgolj na določbe ZPIZ-1, pač pa ga je treba presojati po določbah OZ.

Sodba nº VIII Ips 295/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2011

Ker odločbe ni izdal nepristojen organ in ni bila izdana o isti stvari, o kateri je bilo že pravnomočno odločeno, ni pogojev za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici iz razloga po 1. in 2. točki prvega odstavka 274. člena ZUP.

January 24, 2011

Sodba nº VIII Ips 57/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Če poškodba zapestja ni nastala kot poškodba pri delu, za obseg tožnikovih pravic niti ni bistveno, ali je njegova invalidnost posledica te poškodbe ali posledica bolezni, saj je v obeh primerih obseg pravic iz invalidskega zavarovanja enak.

Sodba nº VIII Ips 235/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

V čas zavarovanja, od katerega je v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZZZPB odvisno trajanje pravice do denarnega nadomestila, se ne upošteva časa, ko je bila tožnica kot brezposelna oseba vključena v javna dela.

Sodba nº VIII Ips 149/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti je za začetek teka roka za odpoved odločilen datum, ko delodajalec od pristojne komisije prejme mnenje, v katerem je ta skladno z določbo 103. člena ZPIZ-1 ugotovila obstoj oziroma utemeljenost odpovednega razloga.

Sodba nº VIII Ips 39/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Na podlagi določb v času izdaje spornih odločb veljavnega 242. člena ZDR zavarovanec na podlagi zavarovanja za brezposelnost ni imel pravice do denarnega nadomestila, če mu je prenehala pogodba o zaposlitvi oziroma delovno razmerje v smislu 90. člena ZDR, ker kot delavec pri delodajalcu ni sprejel predloga za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, enakovreden prejšnji zaposlitvi ter ustrezno ali primerno delo.

Sodba nº VIII Ips 120/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Vsaka kršitev ali opustitev še ne zadošča za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To velja tudi v primeru, če gre za delo na delovnem mestu, na katerem ima delavec opravka z denarjem – kljub sodni praksi, ki te primere obravnava strožje. Pri presoji okoliščin in interesov za nadaljevanje delovnega razmerja je namreč treba upoštevati še druge okoliščine primera, ki zajemajo tudi dotedanje delo delavca, odnos do drugih delavcev in delodajalca, ravnanje delavca ob ugotovitvi kršitve, njegovo ra...

Sodba nº VIII Ips 147/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Dolžnost povračila stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, izhaja že iz prvega odstavka 130. člena ZDR. Sodišče je pravilno ugotovilo, da je bil tožnik do plačila kilometrine glede na dejansko evidentirane in opravljene službene vožnje upravičen tudi na podlagi določb kolektivne pogodbe dejavnosti.

Sodba nº VIII Ips 124/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Sodišče prve stopnje res ni ugotavljalo tega, ali je tožnik tudi oškodoval toženo stranko (le-ta se je sklicevala na več primerov oškodovanja in nepravilnega dela tožnika), vendar to za presojo po drugem odstavku 118. člena ZDR ni odločilno. Bistveno je namreč, da je bil tožnik vodja prodaje tožene stranke v Sloveniji in obenem njen prokurist, direktor tožene stranke pa ni bil prisoten v Sloveniji. Vse te okoliščine zahtevajo veliko stopnjo zaupanja tožene stranke v tožnikovo delo. Prav v tak...

Sodba nº in sklep VIII Ips 188/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Iz določbe drugega odstavka 20. člena ZDR izhaja, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje del na posameznem delovnem mestu. Če teh pogojev oziroma vsebine del, ki je določena in odgovarja vsebini nalog iz pogodbe o zaposlitvi delavca, ne spremeni, in na delovno mesto z enako vsebino in zahtevnostjo zaposli drugega delavca, ne pride do prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Le presoja uprave, da bi z novim delavcem ...

Sodba nº VIII Ips 177/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Sporazum o vprašanjih nasledstva ne ureja individualnih pravic bivših vojaških zavarovancev, temveč določa le izhodišča in obveze posameznih držav naslednic za ureditev teh vprašanj.

Sodba nº VIII Ips 169/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Tožnik ni bil v bolnišnici, ni zbolel v tujini in sodišče tudi ni ugotovilo drugih utemeljenih primerov, zaradi katerih tožnik ni mogel do osebnega zdravnika oziroma mu ni mogel sporočiti razlogov za zadržanost.

Sklep nº VIII Ips 160/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Morebitna ugotovitev, da je bila tožnica nezmožna za delo zaradi druge bolezni kot jo je navedla osebna zdravnica, pravnega položaja tožnice pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja v nobenem primeru ne bi izboljšala ali spremenila.

Sklep nº VIII Ips 326/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2011

Ob stališču Vrhovnega sodišča, da po ureditvi v ZPIZ-1 in ZZRZI, na katero se sklicuje ZDR, pred pridobitvijo mnenja Komisije razlog invalidnosti ni obstajal, lahko tudi po 28. 11. 2007 rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu začne teči šele z izdajo mnenja Komisije.

January 20, 2011

Sodba nº II Ips 1033/2007 of Civilni oddelek, January 20, 2011

Ker tožnik ni dokazal nezgode, ni obveznosti tožene zavarovalnice.

Sodba nº II Ips 757/2009 of Civilni oddelek, January 20, 2011

Sodišče druge stopnje je z razlago spornih določil v pogodbi razumljivo pojasnilo, zakaj je štelo, da je obveznost toženke iz asignacije z izpolnitvijo plačila kupnine prenehala. Pri tem je uporabilo prvi odstavek 1041. člena OZ, saj je ugotovilo, da je asignacijsko razmerje prenehalo z nakazančevo izpolnitvijo, in drugi odstavek tega člena, ker je tožnica prejela izpolnitev od nakazanca in ni upravičena zahtevati plačila od nakazovalca.

Sodba nº in sklep II Ips 1053/2007 of Civilni oddelek, January 20, 2011

Ker dopis tožnika z dne 11. 8. 2003 ni vseboval dodatnega roka, temveč samo obvestilo, da šteje pogodba za razdrto, je zmotno materialnopravno stališče sodišč druge in prve stopnje, da je tožnik z omenjenim dopisom toženki ponudil dodaten rok za izpolnitev obveznosti.

January 13, 2011

Sodba nº II Ips 1191/2008 of Civilni oddelek, January 13, 2011

Revizijsko sodišče je vezano na dejansko ugotovitev, da je zmanjšanje spolne aktivnosti v 50 % posledica uživanja alkohola. Ob takšnih ugotovitvah je pravilna nadaljnja odločitev, da je do zmanjšanja življenjske aktivnosti tožnika prišlo, da pa je ta le v 50 % posledica škodnega dogodka.

Sodba nº II Ips 1014/2007 of Civilni oddelek, January 13, 2011

Tožnik ni izkazal niti, da je bila odločitev stečajne upraviteljice in predsednika stečajnega senata materialnopravno napačna, še manj, da je bila napačna do takšne mere, da je nerazumno odstopala od jasnih določb materialnega prava ter uveljavljene sodne prakse in je zato prerasla v protipravnost.

Sodba nº in sklep II Ips 1088/2007 of Civilni oddelek, January 13, 2011

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 609/2009 of Civilni oddelek, January 13, 2011

Za ugotovitev, da je podana objektivna odškodninska odgovornost druge toženke, zadošča neizpodbijana ugotovitev, da je do nesreče prišlo pri uporabi delujočega bagerja, ko je tožnik na zajemalko bagra pripenjal nosilce, težke 15 ton, nato pa je vijak popustil in je nosilec padel tožniku na noge.

Sklep nº Cp 1/2011 of Civilni oddelek, January 13, 2011

Zaradi narave sodnega odločanja sodnikovo pravno stališče, zavzeto pri opravljanju sodne funkcije v prejšnjih zadevah, v katerih je bil kot procesni subjekt udeležen nasprotni udeleženec, ne more biti odklonitveni razlog iz 6. točke 70. člena ZPP.

January 11, 2011

Sodba nº in sklep VIII Ips 126/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

V dejavnostih, v katerih pri prenosu ne pride do prenosa sredstev, mora biti prenesena občutna delovna sila, ki je delala pri prenosniku, kar je lahko kriterij za kohezivno enoto (zadeva Temco C-51/00). Ker je bilo v obravnavanem primeru za eno leto pogodbeno prepuščeno vzdrževanje parkovnih površin, bi morali biti pri takšnem prenosu storitvene dejavnosti navzven drugemu izvajalcu preneseni tudi drugi delavci tožene stranke, da bi lahko tak prenos dejavnosti šteli za prenos podjetja.

Sodba nº VIII Ips 53/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Ker se je tožnik glede na opredelitev njegovega položaja in delovnega mesta v individualni pogodbi o zaposlitvi uvrščal med delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, kolektivna pogodba za dejavnost trgovine zanj ni veljala, kolikor se pogodba o zaposlitvi na kolektivno pogodbo ni izrecno sklicevala.

Sodba nº VIII Ips 156/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Na podlagi določb petega odstavka 7. člena in 191. člena ZPIZ-1 je plačilo prispevkov lahko pogoj za pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja in ne pogoj za priznanje lastnosti zavarovanca.

Sklep nº VIII Ips 430/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Določitev odpovednega roka v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pomeni določitev dejanskega datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V okviru redne odpovedi lahko na zakonitost datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi odločilno vpliva prav določitev pravilnega oziroma zakonitega odpovednega roka. Zato predstavlja določba o odpovednem roku, če je ta vsebovana v odpovedi, element odpovedi pogodbe o zaposlitvi, katerega nezakonitost se lahko uveljavlja v skladu z določbami tretjega odstavka 204. č...

Sklep nº VIII Ips 30/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Določitev prevzemnika odvetniške pisarne ne pomeni avtomatičnega prevzema zastopanja strank umrlega odvetnika, saj je podlaga za zastopanje novo pooblastilno razmerje. Smrt dotedanjega pooblaščenca (odvetnika) ne pomeni, da je bila tožena stranka dolžna čakati na novega prevzemnika odvetniške pisarne, saj bi za zastopanje lahko kadarkoli pooblastila drugega odvetnika.

Sodba nº VIII Ips 240/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Iz ZDR ne izhaja zahteva, da bi moral biti razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas izrecno naveden že v pisni pogodbi o zaposlitvi, temveč ga tožena stranka lahko dokaže tudi v sodnem postopku.

Sodba nº VIII Ips 287/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti je za začetek teka tako subjektivnega kot tudi objektivnega roka za odpoved odločilen datum, ko je delodajalec od pristojne Komisije prejel mnenje, v katerem je ta skladno z določbo 103. člena ZPIZ-1 ugotovila obstoj oziroma utemeljenost odpovednega razloga.

Sodba nº VIII Ips 7/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Tožeča stranka ni dokazala, da bi toženec ravnal v nasprotju z njenimi navodili oziroma izrecnimi odobritvami in je s tem prevzela tudi rizike takega poslovanja.

Sodba nº VIII Ips 96/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Tožnica v obdobju od 1. 7. 2003 do 30. 9. 2003 ni dosegla zahtevane spremembe portfelja. Za nedoseganje pričakovanih rezultatov dela niso bili podani objektivni razlogi. Tožena stranka je upoštevala tožničino odsotnost v obravnavanem obdobju in zahtevane rezultate sorazmerno znižala. Ob upoštevanju tako ugotovljenih dejstev je sodišče druge stopnje pravilno presodilo, da je bila tožnici pogodba utemeljeno odpovedana iz razloga nesposobnosti.

Sodba nº VIII Ips 59/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Potrebe po čistilki so bile ves čas trajne in ne začasne narave, zato so bile pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenjene nezakonito.

Sodba nº VIII Ips 176/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Z MSVN je Republika Slovenija prevzela le obveznost izplačevanja že priznanih pokojnin, ki jo tudi izpolnjuje. Pri pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, kar je predmet tega postopka, gre za druga pravna vprašanja, ki jih je Republika Slovenija normativno uredila v ZPIZVZ, neodvisno od MSVN in že pred njegovo uveljavitvijo.

Sodba nº VIII Ips 170/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Pripoznava zahtevka ni neposredno učinkujoča procesna dispozicija, saj sodišče v primeru pripoznave izda posebno sodbo.

Sodba nº VIII Ips 148/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Sporazum o vprašanjih nasledstva ne more predstavljati pravne podlage za odločitev o tožnikovi zahtevi za priznanje pravice do starostne pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 163/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Tožnik se je vožnje valjarja lotil samovoljno. Odškodninska odgovornost tožene stranke v smislu določb drugega odstavka 153. člena OZ je izključena, ker takega ravnanja tožnika ni mogla pričakovati in se izogniti njegovim posledicam. Izključena je tudi krivdna odškodninska odgovornost tožene stranke v smislu prvega odstavka 131. člena OZ, saj je ob samovoljnem ravnanju tožnik poškodbe utrpel brez krivde tožene stranke.

Sodba nº VIII Ips 26/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Tožnik je bil dolžan izvršiti sklepe skupščine o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta, ne glede na to, da je bila glede teh sklepov vložena izpodbojna tožba. Tako ugotovitev ničnosti sklepa skupščine kot razveljavitev izpodbojnega sklepa učinkujeta šele s pravnomočnostjo sodbe.

Sodba nº VIII Ips 244/2009 of Delovno-socialni oddelek, January 11, 2011

Tožnik zatrjevanih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka niti ne navede niti jih z ničemer ne obrazloži oziroma utemelji, zato izpodbijane sodbe v tem delu ni bilo mogoče preizkusiti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners