Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2011

October 18, 2011

Sodba nº VIII Ips 50/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Vrhovno sodišče je že v številnih podobnih zadevah zavzelo jasno stališče, da iz določb ZPIZ-1 izhaja ločevanje med opredelitvijo pravic na podlagi invalidnosti (s pogoji za pridobitev teh pravic, datumom pridobitve, trajanjem pravic) in izplačevanjem le-teh, to je dejansko realizacijo. Na podlagi petega odstavka 156. člena ZPIZ-1 pridobi zavarovanec pravice na podlagi invalidnosti (med katere spada tudi pravica do delne invalidske pokojnine) z dnem nastanka invalidnosti, oziroma v primeru sp...

Sklep nº VIII Ips 32/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Odločitev sodišča o odpravi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o popravi napačno vpisanih podatkov na obrazcu M-4/M-8 ne predstavlja odločitve v premoženjsko socialnem sporu niti V sporu o pravici iz socialnega zavarovanja.

Sklep nº VIII R 2/2011 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Gre za spor o odškodnini zaradi škode, ki naj bi jo država oziroma njeni organi povzročili pri izvrševanju oblasti, in sicer o odškodnini v obliki plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej za spor o premoženjskih razmerjih fizične in pravne osebe, za katerega ni določena pristojnost specializiranega sodišča ali drugega organa (1. člen ZPP).

Sodba nº VIII Ips 84/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Vrhovno sodišče je že v številnih podobnih zadevah zavzelo jasno stališče, da iz določb ZPIZ-1 izhaja ločevanje med opredelitvijo pravic na podlagi invalidnosti (s pogoji za pridobitev teh pravic, datumi pridobitve, trajanjem pravic) in izplačevanjem le-teh, to je dejansko realizacijo. Pravice na podlagi invalidnosti (med katere spada tudi pravica do pokojnine) na podlagi petega odstavka 156. člena ZPIZ-1 pridobi zavarovanec z dnem nastanka invalidnosti (oziroma v primeru spremembe nastanka i...

Sodba nº VIII Ips 68/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Namen zakonodajalca v petem odstavku 2. člena ZPIZVZ ni bil ponovno (še enkratno) priznanje pravice do pokojnine po splošnih predpisih tistim osebam (slovenskim državljanom), ki so že postale uživalci pokojnine, sploh pa ne tistim, ki so bili pred pridobitvijo te pravice zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja.

Sklep nº VIII R 8/2011 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2011

Ožje sorodstveno razmerje stranke v sporu s sodnikom, ki je pri sodišču zadolžen za reševanje istovrstnih sporov, predstavlja tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje v zadevi v smislu navedenih določb ZPP.

October 17, 2011

Sodba nº VIII Ips 145/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Pravilno je že drugostopno sodišče v izpodbijani sodbi ugotovilo, da sodišče v zvezi z zavrnitvijo predloga za pribavo izvedeniškega mnenja ni storilo bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Ob prepričljivih ugotovitvah invalidske komisije tožene stranke, ki so bile skladne z zdravniškimi izvidi o zdravstvenem stanju tožnice v času odločanja pri toženi stranki, je sodišče utemeljeno presodilo, da že iz tako izvedenih dokazov prepričljivo izhaja, da je tožnica še naprej delazmožna za svoje...

Sodba nº VIII Ips 246/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Sodišče druge stopnje je pravilno opozorilo na že večkrat zavzeta stališča Vrhovnega sodišča, da sodišče praviloma ni pristojno nadzirati poslovnih in organizacijskih odločitev delodajalca. Z vidika obstoja utemeljenega poslovnega razloga tako glede na navedbe strank lahko presoja le, ali ne gre zgolj za navidezni razlog in ali ne gre za rešitve na strani delodajalca, ki dejansko pomenijo kršitev prepovedi diskriminacije v smislu določb 6. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 174/2011 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Ker je bil nasprotni udeleženec na podlagi določb 18. točke podjetniške kolektivne pogodbe predsednici sindikata s svojstvom poklicnega sindikalnega zaupnika dolžan zagotoviti zaposlitev na teh sindikalnih delih za celotni mandat, je ta določba kolektivne pogodbe pomenila veljavno pravno podlago, na podlagi katere bi sodišče lahko naložilo toženi stranki sklenitev pogodbe o zaposlitvi z aktualno predsednico sindikata in je predlagatelj ob vložitvi predloga za tako odločitev tudi izkazoval pra...

Sodba nº in sklep VIII Ips 283/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Sodišče je pravilno ugotovilo, da so organizacijske rešitve v zvezi z ekonomsko uspešnostjo poslovanja v avtonomni sferi delodajalca, ki se ukvarja s podjetniško dejavnostjo. Ob dejstvu, da je bil pri toženi stranki tožnik edini komercialist na terenu in da je tožena stranka tožnikovo delovno mesto ukinila, je sodišče utemeljeno presodilo, da je taka organizacijska rešitev pomenila utemeljen poslovni razlog v smislu prvega in drugega odstavka 88. člena ZDR, saj je z ukinitvijo delovnega mesta...

Sodba nº VIII Ips 149/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Tožena stranka je utemeljeno čakala do prejema zadnje manjkajoče dokumentacije, na podlagi katere je opravila celovito analizo tožnikove prisotnosti na delo in domnevnih voženj na delo iz z dela, v primerjavi s podatki o tem, kje se je tožnik takrat nahajal. Šele na podlagi celovite analize vseh pridobljenih podatkov je preverjala, ali je tožnik tudi v dneh, ko je sam zatrjeval prihod na delo in z dela na naslov stalnega prebivališča, tja oziroma od tam tudi dejansko prihajal.

Sodba nº VIII Ips 252/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Ob ugotovitvi, da je bila v mesecu avgustu 2008 oziroma v roku 30 dni pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga odpovedana le sedmim delavcem je sodišče izrecno ugotovilo, da tožena stranka programa razreševanja večjega števila presežnih delavcev iz 99. člena ZDR ni bila dolžna sprejeti. Dejstvo, da je program pripravljala, ni pa izvedla vseh postopkov v zvezi z njegovim sprejemom, tako ni moglo vplivati na zakonitost odpovedi tožničine pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 273/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Določba tretje alineje prvega odstavka 111. člena ZDR, da je podana hujša kršitev, če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih odsotnosti pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to mogel in moral storiti, ne pomeni, da ne bi mogel delodajalec druge delavčeve samovoljne odsotnosti delavca z dela šteti za hujšo kršitev v smislu drugih določb prvega odstavka navedenega člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 249/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 17, 2011

Tožnik kot invalid III. kategorije invalidnosti ob vložitvi zahteve dne 5. 2. 2003 ni imel zakonske podlage za pridobitev pravice do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, temveč kvečjemu ene od pravic po ZPIZ-1.

October 13, 2011

Sklep nº II DoR 324/2011 of Civilni oddelek, October 13, 2011

Ker so zakonski pogoji izpolnjeni, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sklep nº II DoR 345/2011, enako tudi II DoR 81/2011, II DoR 364/2011, II DoR 395/2011, II DoR 557/2010 of Civilni oddelek, October 13, 2011

Za odškodninske terjatve za škodo, ki stalno nastaja zaradi učinkovanja prometnih imisij, ni uporabljiv zastaralni režim sukcesivno nastajajoče bodoče škode.

Sklep nº I R 121/2011 of Civilni oddelek, October 13, 2011

Za odločitev o krajevno pristojnem sodišču za izvršbo na plačo je odločilna navedba o dolžnikovem prebivališču v predlogu za izvršbo.

October 11, 2011

Sodba nº III Ips 68/2010 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Interes tožeče stranke, da poleg njene znamke, registrirane za označevanje proizvodov iz razreda 34, ne obstaja še podobna speča znamka, registrirana za proizvode iz istega razreda, več kot zadostuje za to, da se ji prizna položaj zainteresirane osebe v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1.

Sklep nº III R 24/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Poznanstvo zakonitih zastopnikov tožene stranke s predsednikom Višjega sodišča v Mariboru lahko predstavljalo razlog za njegovo izločitev kot sodnika, če bi sodeloval pri odločanju o pritožbi ali o nadzoru nad delom sodnikov. Nikakor pa zaradi zatrjevanega poznanstva ni mogoče govoriti o objektivni nepristranskosti vseh sodišč, ki sodijo pod pristojnost Višjega v Mariboru ter celotnega Višjega sodišča v Mariboru.

Sklep nº in sodba III Ips 82/2008 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

V revizijskih trditvah tožene stranke je mogoče zaslediti poskus uveljavljanja pobotnega ugovora. Ne sicer v obliki nasprotne, samostojne in še obstoječe terjatve v smislu procesnega pobotanja, pač pa v obliki ugovora v smislu predpravdnega pobotanja. Tožena stranka namreč zatrjuje, da je njena obveznost prenehala, ker je z najemnino „poračunala“ svoje investicijske stroške v poslovni prostor (311. člen OZ).

Sklep nº III R 17/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

V obravnavani zadevi tožena stranka (odvetnik) ni subjekt iz 481. člena ZPP, spor pa se tudi ne nanaša na primere iz 482. in 483. člena ZPP. Ker vrednost spornega predmeta ne presega 20.000,00 EUR (30. člen ZPP), je podana stvarna pristojnost okrajnega sodišča.

Sodba nº III Ips 247/2008 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Eden od izrazov pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave je tudi zahteva po enakopravnosti pravdnih strank, ki se med drugim odraža tudi skozi zahtevo, da morajo biti strankama zagotovljene enake procesne možnosti v postopku s pravnimi sredstvi; v tem okviru tudi, da si zagotovita pravico do vložitve revizije. Zato je revizijsko sodišče za ugotovitev pravice tožene stranke do revizije upoštevalo njene navedbe, po katerih se zahtevka opirata na isto dejansko in pravno podlago (osn...

Sklep nº III Ips 78/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega mejne vrednosti iz 490. člena ZPP.

Sklep nº III Ips 79/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Po noveli ZPP-D je revizija v gospodarskih sporih dovoljena le, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe oz. sklepa presega 200.000,00 EUR (490. člen ZPP, četrti odstavek 384. člena ZPP) ali če jo na predlog stranke dopusti Vrhovno sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP in prvi odstavek 38. člena ZPP).

Sodba nº III Ips 19/2009 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Tožeča stranka ne more kot škodo, za katero bi odgovarjala tožena stranka, uveljavljati morebitne izgube, ki ji je nastala, ker je pristala na to, da se spremeni določba krovne pogodbe o cenah. Navedbe o pritiskih in podrejenem položaju ob sklepanju aneksov ne zadoščajo za utemeljitev nedopustnega škodnega ravnanja tožene stranke. Grožnja, ki rezultira v sklenitvi pogodbe, ne daje podlage za neposreden odškodninski zahtevek – v višini negativnega pogodbenega interesa. S takšnimi navedbami bi ...

Sklep nº III Ips 83/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe (39. člen ZPP), ne presega mejne vrednosti iz 490. člena ZPP.

Sklep nº III Ips 84/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Minimalni zahtevi, ki jih mora izpolnjevati vsaka revizija, da se sploh lahko obravnava, sta navedba sodbe, zoper katero se vlaga, in podpis revidenta oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Revizija brez katere koli od navedenih sestavin je nepopolna.

Sodba nº III Ips 70/2010 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Garancija na prvi poziv je neodvisne narave, saj se z njo banka zaveže k izplačilu določenega zneska upravičencu že na podlagi preproste zahteve oziroma zahteve, ki jo spremljajo določeni dokumenti. Zato je pri neodvisni garanciji ključna odvisnost plačilne obveznosti zgolj od upravičenčeve predložitve specificiranih dokumentov v zavezi in ne od izpolnitve pogojev, ki niso navedeni v zavezi ali jih upravičenec ne more izpolniti zgolj s predložitvijo dokumentov.

Sodba nº III Ips 162/2009 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

V ZSNNPK je sofinanciranje projektov iz državnega proračuna določeno v deležih, saj se v skladu s 3. členom ZSNNPK posamezni projekti iz državnega proračuna sofinancirajo v višini 50% vrednosti, razen če ni pri posameznem programu oziroma projektu določeno drugače.

Sklep nº Cpg 6/2010 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Pritožbeno sodišče glede na določbo petega odstavka 461. člena ZPP ugotavlja, da tožba, v kateri tožeča stranka navaja pogodbo o arbitraži, in odgovor na tožbo, v kateri tožena stranka tega ne izpodbija, res predstavljata pisno pogodbo o arbitraži. Vendar to ne pomeni, da predlagatelju izvirne pogodbe o arbitraži ali njenega overjenega prepisa ni treba predložiti, ampak mu omogoča, da kot pisno pogodbo o arbitraži lahko predloži tožbo, v kateri je navajal omenjeno pogodbo, in odgovor na tožbo...

Sklep nº III Ips 81/2011 of Gospodarski oddelek, October 11, 2011

Očitne pomote pooblaščenca ni, če je revizija vložena pri nepristojnem sodišču in je nanj tudi naslovljena.

October 06, 2011

Sodba nº II Ips 244/2008 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Če obe pravdni stranki, ki sta hkrati pogodbeni stranki, pogodbo razumeta enako, ji sodišče ne sme pripisati drugačnega pomena. Vezano je na trditveno podlago strank. Zato lahko sporno pogodbeno določilo razlaga le tako, da ji pripiše pomen, ki ga zatrjuje ena ali druga stranka.

Sodba nº II Ips 562/2008 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Tožnik (pešec) je s tem, ko je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na cesto in se ni v zadostni meri prepričal, če lahko cestišče varno prečka, prispeval k nastanku škode v višini 40 odstotkov. S takšnim ravnanjem je tudi kršil sedi in osmi odstavek 84. člena ZVCP.

Sodba nº II Ips 773/2009 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Stranka, ki meni, da je z nezakonitim delom pristojnega organa prikrajšana za svojo pravico, ne more uspešno terjati satisfakcije v obliki denarne odškodnine, če je zanemarila v postopku zakonsko predvidena sredstva, namenjena prav preprečitvi nastanka za stranko neugodnih posledic morebitnih procesnih kršitev in varovanju njenih materialnopravnih pravic.

Sklep nº II Ips 529/2009 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Skrbnik, ki naj bi pri opravljanju posla za varovanca prejel denar (kot najemnino iz naslova v najem danega varovankinega stanovanja), dolžan varovanki izročiti prejeto gotovino oziroma ji (pre)nakazati prejeta denarna sredstva.

Sklep nº Cp 14/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Dopis sodnikov instančnega sodišča prvostopenjskemu sodišču o potrebnosti razmisleka o uvedbi postopka za odvzem poslovne sposobnosti po uradni dolžnosti ni odklonitveni razlog v smislu 6. točke 70. člena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 572/2008 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Pogodbeno določilo je sporno, kadar mu pogodbeni stranki, ki sta hkrati nasprotni stranki v pravdi, pripisujeta različen pomen.

Sodba nº II Ips 300/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Presoja višina odškodnine - stanovanjska hiša, v kateri sta od konca januarja 2004 do konca oktobra 2008 prebivala tožnika, je od ceste oddaljena okoli 13 metrov, v tem obdobju pa sta bila oba tožnika zaradi službenih obveznosti odsotna zdoma sedem do osem uri in pol dnevno; v neposredni bližini stanovanjske hiše se nahaja znak za omejitev hitrosti, na cestišču pa so nameščeni „žabjaki“, kar je zaradi speljevanja in zaviranja vozil povzročalo dodaten hrup.

Sodba nº II Ips 377/2008 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Izvajanje vaje na kombiniranem (preprijemalnem) plezalniku - „tarzanki“ (upoštevaje višino ovire, sorazmerno zahteven način njenega premagovanja s preprijemanjem prečk in telesom v visečem položaju in nihanju) predstavlja nevarno dejavnost.

Sklep nº I R 112/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Predvidena združitev več zadev, ki tečejo pri različnih sodiščih, je lahko pod določenimi pogoji razlog za prenos krajevne pristojnosti.

Sodba nº II Ips 579/2009 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Z revizijskimi navedbami, s katerimi tožnik povzema, ocenjuje in med seboj primerja izpovedbe prič in vsebino izvedenskih mnenj ni mogoče utemeljiti absolutne bistvene kršitve določb postopka. Vsebinsko namreč te navedbe pomenijo izpodbijanje dokazne ocene v obrazložitvah sodb sodišč prve in druge stopnje.

Sklep nº I R 113/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Okoliščina, da Okrožno sodišče v Ljubljani v drugih zadevah tožniku ni dodelilo brezplačne pravne pomoči in da v teh postopkih ni uspel, sama po sebi ne more vzbuditi dvoma v objektivno nepristranskost sodišča.

Sodba nº II Ips 190/2009 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Zato da ravnanje stranke, ki ga ni mogoče umestiti med nobenega od posebej urejenih institutov OZ, lahko opredelimo kot nemoralno po splošni določbi 3. člena OZ in zato nično po 86. in 88. člena OZ, mora vsebovati jasne negativne opredelilne elemente. Napačna je ocena sodišč prve in druge stopnje, da sporna določba vsebuje takšne elemente. Tožnik je ob podpisu pogodbe v primeru vrnitve zemljišča denacionalizacijskemu upravičencu pristal na določitev 8 dnevnega odpovednega roka brez povračila ...

Sklep nº I R 118/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Če bi se do očitkov iz tožbe opredeljevalo sodišče, na katerega jih v naraciji tožbe naslavlja tožeča stranka, bi to vzbujalo vtis tako imenovane objektivne pristranskosti sodišča – kar pomeni, da je podan tehten razlog za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº I R 116/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Prebivališče oziroma sedež sedmih tožnikov in toženke v Mariboru ter majhna vrednost spornega predmeta narekujejo prenos pristojnosti na Okrajno sodišče v Maribor.

Sklep nº II Ips 173/2009 of Civilni oddelek, October 06, 2011

ZZK-1 v četrtem odstavku 111. člena, ki ureja zaznambo razglasitve nepremičnine za kulturni spomenik, napotuje na smiselno uporabo prvih treh odstavkov, ki urejajo zaznambo javnega dobra na nepremičnini, zato se je pri ugotovitvi, kdaj nepremičnina pridobi status kulturnega spomenika treba opreti na zakon, ki ureja varstvo kulturne dediščine.

Sodba nº in sklep II Ips 560/2008 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Presoja odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 78/2011 of Civilni oddelek, October 06, 2011

Presoja izjeme od vrnitve podržavljene nepremičnine denacionalizacijskemu upravičencu v naravi po 4. točki prvega odstavka 19. člena ZDen.

October 05, 2011

Sklep nº II DoR 373/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja zastaranja terjatev.

Sklep nº II DoR 309/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Sodna taksa za pravno sredstvo je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom izpodbija (peti odstavek 18. člena ZST-1).

Sklep nº II DoR 293/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.

Sklep nº III DoR 60/2011 of Gospodarski oddelek, October 05, 2011

Ali terjatev na vračilo prepovedanih plačil po 230. členu ZGD preneha z izbrisom družbe iz sodnega registra?

Sklep nº II DoR 358/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja: „Ali sta sodišči utemeljeno odstopili od splošnega pravila, da se skupno premoženje bivših zakoncev pri določitvi deležev na njem obravnava celovito?“

Sklep nº II DoR 317/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja ali obravnavana uporaba traktorja predstavlja uporabo vozila v smislu 15. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Sklep nº II DoR 310/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja: „Kdaj je sklenjena pogodba o organiziranju turističnega potovanja?“

Sklep nº II DoR 325/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Predlog za dopustitev revizije ne izpolnjuje strogih pogojev iz četrtega odstavka 367.b člena ZPP.

Sklep nº II DoR 121/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja ali za toženo stranko veljajo določbe ZVPot, ter glede pravnega vprašanja ali je tožena stranka v konkretnih primerih pogojevala izročitve stanovanj s predhodnim plačilom kupnine.

Sklep nº II DoR 249/2011 of Civilni oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanj pravilne uporabe 286.b. člena ZPP in obstoja trditvene podlage.

Sklep nº III DoR 87/2011 of Gospodarski oddelek, October 05, 2011

V skladu s 429. členom ZFPPIPP se za postopek izbrisa uporabljajo pravila postopka vpisa v sodni register, določena v ZSReg. Po 16. členu ZSReg pa revizija zoper pravnomočen sklep, izdan v postopku za vpis v sodni register, ni dovoljena.

Sklep nº III DoR 62/2011 of Gospodarski oddelek, October 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.

Sklep nº III DoR 65/2011 of Gospodarski oddelek, October 05, 2011

Pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.

Sklep nº III DoR 45/2011 of Gospodarski oddelek, October 05, 2011

Ker revizija v stečajnem postopku ni dovoljena, je sodišče ne more dopustiti.

October 04, 2011

Sodba nº VIII Ips 156/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 04, 2011

Tožena stranka po smrti zavarovanca postopka ni ustavila, kar bi na podlagi prvega in četrtega odstavka 50. člena ZUP sicer morala storiti, temveč je o njegovi zahtevi izdala odločbo, jo vročila tožnici, obravnavala tožničino pritožbo in o njej odločila. Na tak način je tožnica pridobila lastnost stranke v upravnem postopku in bila zato upravičena vložiti predmetno tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZDSS-1.

Sodba nº in sklep VIII Ips 298/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 04, 2011

Porušeno zaupanje, ki ga je tožnik še poglobil z zaposlitvijo pri konkurenčni družbi, kateri naj bi po prepričanju revidenta predajal notranje informacije, je zadostni razlog za sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 202/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 04, 2011

Dokončnost in izvršljivost (izredne) odpovedi, ki v obravnavani zadevi časovno sovpada z vročitvijo odločbe Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS revidentu, predstavlja učinkovanje odpovedi javnemu uslužbencu, zato je bil revident do tega trenutka v delovnem razmerju in mu je bila lahko pogodba o zaposlitvi odpovedana iz drugega razloga kot po prvotni odpovedi.

Sodba nº VIII Ips 304/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 04, 2011

Revident je onemogočal oceno svoje delovne zmožnosti z neupravičenim odklanjanjem zdravstvenih pregledov, zato mu je tožena stranka pravilno izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi zaradi hujše kršitve delovne obveznosti.

October 03, 2011

Sodba nº VIII Ips 470/2009 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Sodišči druge in prve stopnje zmotno izenačujeta pravico do delne invalidske pokojnine in njeno izplačevanje. Odločitev, da tožnik ima pravico do delne invalidske pokojnine, ne vpliva na odločitev o izplačevanju le-te. Upoštevaje določbe 159. člena ZPIZ-1 namreč tožnik v spornem obdobju ni upravičen do izplačila delne invalidske pokojnine, ker do dela s krajšim delovnim časom od polnega pri delodajalcu ni prišlo.

Sodba nº VIII Ips 171/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Ni mogoče pritožbenih razlogov uveljavljati kot revizijskih, zlasti ne tako, da se „v izogib ponavljanju povzemajo“ v revizijo. Revizija tudi glede zatrjevane zmotne uporabe materialnega prava dejansko nima nobene obrazložitve.

Sodba nº VIII Ips 111/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

ZPIZ-1 določa, da se pravice na podlagi invalidnosti pridobijo z dnem nastanka invalidnosti, izplačevati pa se pričnejo s prvim dnem po prenehanju zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 152/2011 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Sodišče druge stopnje je utemeljeno ugotovilo, da tožnikovo ravnanje v zvezi z ignoriranjem toženkinih pozivov, naj se izjavi o konkretnih okoliščinah nastopa dela glede na svojo dejavnost s.p., odstopa od ravnanja povprečno skrbnega delavca, ki bi v takem primeru želel ohraniti delovno razmerje. Takšno ugotovitev pa je sodišče zmotno štelo za pravno nepomembno, saj ustreza definiciji hude malomarnosti v zvezi s časovno neopredeljenim odklanjanjem dela po pogodbi o zaposlitvi. Tako so bili v ...

Sodba nº in sklep VIII Ips 237/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Če delavec po dokončnih ugotovitvah pooblaščenega zdravnika nima zdravstvene sposobnosti za delo na sicer po strokovni zahtevnosti ustreznem drugem delovnem mestu, delodajalec v smislu tretjega odstavka 88. člena ZDR delavcu ne more ponuditi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za takšno delovno mesto, saj zakonski pogoji za takšno zaposlitev niso podani.

Sodba nº VIII Ips 93/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Izplačilo pokojnine za nazaj je omogočeno le tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so izpolnili pogoje za priznanje pravice do pokojnine iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona. Tožniku pa je bila s pravnomočno sodbo priznana pravica do invalidske pokojnine na podlagi četrte alineje prvega odstavka 2. člena ZPIZVZ, kar pomeni, da ni upravičen za izplačilo pokojnine za nazaj za vtoževano obdobje.

Sodba nº VIII Ips 137/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

V smislu določbe druge alineje prvega odstavka 63. člena ZPIZ-1 se bo kot poškodba pri delu štela le poškodba, ki bi jo (napoteni) delavec utrpel na poti iz začasnega prebivališča do delovišča.

Sodba nº in sklep VIII Ips 17/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Tožnik ni zatrjeval, da bi dnevno potoval v drug kraj, torej izven območja kraja, kamor je bil s pogodbo napoten na opravljanje nalog v tujini, zato mu dnevnice ne pripadajo.

Sodba nº VIII Ips 233/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Tožena stranka je program razreševanja presežnih delavcev zakonito sprejela, saj je oblikovanje kriterijev za izbiro večjega števila presežnih delavcev ob izpolnjenih pogojih iz 97. člena ZDR v pristojnosti delodajalca, pri tem pa dejanska dosega soglasja s sindikati (ob sicer izvedenem posvetovanju) ni pogoj za izvedbo tako pripravljenega programa.

Sodba nº VIII Ips 196/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Ker ima sodna poravnava tudi učinke pravnomočnosti, je treba zaveze iz sodne poravnave še tem dosledneje upoštevati. Takšna zaveza je dejansko pomenila, da bo tožena stranka tudi v primeru spremenjenih razmer, ki bi lahko pomenile nastanek poslovnega razloga, delo organizirala tako, da bo tožničino delovno mesto ohranila vsaj še eno leto po sklenitvi sodne poravnave, oziroma da v zvezi s tožničinim delom ne bo treba uveljavljati poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 205/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 03, 2011

Glede na to, da je tožnik na obravnavi pred sodiščem prve stopnje predlagal, da za primer ugotovitve nezakonitosti izpodbijane odpovedi sodišče odloči v smislu 118. člena ZDR, ker se je zaposlil drugje, in je hkrati predlagal tudi višino odškodnine, ki naj mu jo sodišče prisodi, ker se je s 1. 9. 2009 zaposlen le za določen čas in za bistveno nižjo plačo, je imelo sodišče v določbah ZDSS-1 in ZDR podlago za odločitev, da ob ugotovljeni nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku v bre...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners