Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2011

November 22, 2011

Sodba nº VIII Ips 46/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2011

Ugotovljeno višino odpravnine je tožena stranka, upoštevaje veljavno zakonodajo o dohodnini in prispevkih za socialno varnost, utemeljeno izplačala tako, da je od ugotovljenega zneska odpravnine za tožnika obračunala in odvedla davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost, tožniku pa neposredno izplačala neto znesek odpravnine.

Sodba nº VIII Ips 110/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2011

Ker sta prejemnika vdovske pokojnine, ki jima je pravica do le-te prenehala, ob izpolnjenih drugih pogojih v povsem enakem položaju neodvisno od tega, ali sta vdovsko pokojnino pridobila na podlagi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti s pokojnim zavarovancem, je treba tudi za prejemnika (predhodne) vdovske pokojnine, pridobljene na podlagi zunajzakonske skupnosti, glede pravice do oskrbnine uporabiti zakonske določbe, ki sicer nesporno veljajo za druge prejemnike (predhodne) vdovske pok...

Sklep nº VIII Ips 129/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2011

Če v premoženjskem socialnem sporu vrednost predmeta spora ni določena in revizija ni bila dopuščena, revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep VIII Ips 122/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2011

Pravico do delne pokojnine ima tisti odvetnik, ki svojo odvetniško dejavnost opravlja z največ polovico polnega delovnega časa.

Sklep nº VIII Ips 204/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 22, 2011

Spor med delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede povrnitve nadomestila plače je gospodarski spor. V teh sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000 EUR. Ker vrednost spornega predmeta v obravnavanem sporu navedenega zneska ne presega, revizija ni dovoljena.

November 21, 2011

Sklep nº VIII Ips 14/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Krog delavcev, ki sodijo med poslovodne osebe po 72. členu ZDR, je treba razlagati ozko, saj pomeni možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi z manj pravicami, kot jih delavcem sicer zagotavlja zakon, bistven poseg v njihov delovnopravni položaj.

Sodba nº VIII Ips 62/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

V zvezi z zahtevo za priznanje starostne pokojnine, vložene v letu 2007, je treba uporabiti določbe ZPIZ-1, ker tožnik ob uveljavitvi tega zakona (1. 1. 2000) ni imel lastnosti zavarovanca po tem zakonu. Ker je bila zahteva vložena v času, ko zakon ali mednarodni sporazum ni določal drugače, se je pri odločanju o zahtevi lahko upoštevala le zavarovalna doba, dopolnjena v zavarovanju pri zavodu (slovenskem) do uveljavitve tega zakona.

Sodba nº VIII Ips 135/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Že okvarjena hrbtenjača je prispevala do 50% k funkcionalno izrazitemu poslabšanju po poškodbi v letu 2001, kar pa ne utemeljuje deljene vzročnosti. V tem primeru okvarjena hrbtenjača predstavlja le osebno (zdravstveno) stanje, zaradi katerega je bil obseg škode, ki jo je utrpel tožnik, večji.

Sodba nº VIII Ips 221/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Delodajalec se lahko odloči, da se določena dela in naloge ne bodo več opravljale kot naloge samostojnega delovnega mesta. Ob njegovi ukinitvi jih lahko bodisi povsem preneha opravljati (in na primer odda zunanjim izvajalcem), bodisi v celoti ali deloma naloži drugim zaposlenim. Ukinitev delovnega mesta tožnice ni bila zgolj navidezna.

Sodba nº VIII Ips 225/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Nestrinjanje z dokazno oceno pomeni uveljavljanje nedovoljenega revizijskega razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (tretji odstavek 370. člena ZPP).

Sklep nº VIII Ips 239/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Predmet spora v tej zadevi je plačilo zakonskih zamudnih obresti od priznanih zneskov predčasne pokojnine, ki ne predstavlja spora o pravici do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva, temveč spor o denarnem zahtevku iz naslova zakonskih zamudnih obresti kot glavni terjatvi. Gre torej za premoženjski socialni spor, v katerem je revizija dovoljena, če bi bila dovoljena po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek.

Sodba nº VIII Ips 256/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2011

Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

November 17, 2011

Sodba nº II Ips 666/2008 of Civilni oddelek, November 17, 2011

Ker je določba 288. člena OZ dispozitivne narave, se lahko upnik in dolžnik dogovorita za drugačen način vračunavanja. Po presoji revizijskega sodišča je do takšnega dogovora prišlo tudi v konkretni zadevi, saj je tožnik s konkludentnim ravnanjem – sprejemom delnega plačila brez pridržka – pristal na ponujeno (drugačno) vračunavanje s strani prve toženke.

Sodba nº II Ips 293/2008 of Civilni oddelek, November 17, 2011

Pravilno je stališče, da je v konkretnem primeru premagovanje „lesene pregrade“ predstavljalo nevarno dejavnost zaradi okoliščin, v katerih se je izvajalo in zaradi katerih je bila nevarnost nastanka škode povečana, kot so izvajanje vaje pod časovno presijo v vrsti več vojakov drugega za drugim, v menjavanju položajev, obrabljenost in s tem drsnost deske na mestu oprijema z rokami, višina ovire in, nenazadnje, izvajanje vaje v okviru obveznega služenja vojaškega roka.

Sklep nº II Ips 403/2010 of Civilni oddelek, November 17, 2011

Kljub določbi ZFPPIPP, po kateri preneha terjatev upnika, ki v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev, iz katerega je razvidno, da je bila v stečajnem postopku prerekana, je sklep o nadaljevanju pravdnega postopka, ki je bil prekinjen zaradi začetka stečajnega postopka, procesni sklep in ni odvisen od presoje o utemeljenosti zahtevka.

Sklep nº VIII DoR 105/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Zoper pravnomočni sklep sodišča druge stopnje o predlogu za izdajo začasne odredbe stranka ne more predlagati dopustitve revizije.

Sodba nº II Ips 524/2008 of Civilni oddelek, November 17, 2011

Materialnopravno pravilna je revidentova interpretacija petega odstavka 15. člena splošnih pogojev, da se omejena gibljivost sklepov prične ocenjevati šele, ko zavrta gibljivost posameznega sklepa odstopa več kot 20 %, pri čemer pa to ne pomeni, da se invalidnost ocenjuje šele od te točke naprej. V drugem stavku petega odstavka 15. člena splošnih pogojev je namreč jasno določeno, da se stopnja tožnikove invalidnosti ocenjuje glede na normalno gibljivost posameznega sklepa. To pomeni, da je tr...

Sklep nº VIII DoR 135/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Ponavljanje pravnih vprašanj, do katerih se je Vrhovno sodišče že opredelilo pri odločanju v predhodnih sporih, ni utemeljen razlog za dopustitev revizije.

Sklep nº VIII DoR 98/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Iz priloženih odločb ne izhaja izključitev OZ pri presoji o odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo, sicer pa ne drži niti trditev tožene stranke, da primerljive prakse Vrhovnega sodišča ni. Iz te prakse izhaja prav uporaba OZ in ne ZOPDA in jasno stališče, da ZOPDA predstavlja specialen zakon, ki ga je mogoče uporabljati samo v primeru sporazumnega dogovarjanja o pavšalni odškodnini izven pravdnega postopka.

Sklep nº VIII DoR 94/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali zagotavljanje dodatnega letnega dopusta v podjetniški kolektivni pogodbi le tistim delavcem, ki so člani sindikata, ostalim delavcem pa ne, predstavlja prepovedano diskriminacijo.

Sklep nº VIII DoR 125/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja veljavnosti kolektivnih pogodb pri odmeri letnega dopusta tožnici za leto 2010.

Sklep nº VIII DoR 107/2011 of Delovno-socialni oddelek, November 17, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja pravočasnosti zahteve za odpravo kršitve in zahteve za sodno varstvo v primeru drugačnega izplačila plač po prevedbi plač, delavka pa ob prevedbi plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ne podpiše aneksa k pogodbi o zaposlitvi za drugo delovno mesto in drugačno plačo.

November 15, 2011

Sodba nº III Ips 104/2008 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

Presoje, da ima tožeča stranka procesno legitimacijo v tem sporu, ne uspe omajati niti revizijski očitek, da je bila vtoževana terjatev predmet rubeža v davčnem postopku. Rubež je procesno dejanje v izvršilnem postopku, ki služi zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti na način, da se dolžniku prepove razpolagati z zarubljenimi terjatvami. Smisel tega pravila je, da se prepreči takšno dolžnikovo razpolaganje, ki bi onemogočilo prednostno poplačilo njegove davčne obveznosti. Z vložitvijo tožbe...

Sodba nº III Ips 170/2008 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

Materialnopravno pravilno sta sodišči presodili, da tožbeni zahtevek tožeče stranke na povrnitev izgubljenega dobička po 243. členu OZ ni utemeljen, saj je tožeča stranka na podlagi izvensodne poravnave veljavno odpovedala najemno razmerje. Prav tako je pravilna materialnopravna presoja v zvezi z zavrnitvijo zahtevka tožeče stranke na povrnitev neamortizirane vrednosti vlaganj, saj tožeča stranka ni dokazala drugih vlaganj kot tistih, ki so bila zajeta v Dogovoru. Na pravni podlagi Dogovora j...

Sklep nº G 53/2011 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

Zahteva tožeče stranke v predlogu za izdajo začasne odredbe, da se ji omogoči izvrševanje glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe do izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo, pomeni zadržanje pravnih posledic iz prvega odstavka 63. člena ZPre-1. Takšne ureditvene začasne odredbe pa ni mogoče izdati. Pravno razmerje, ki bi ga bilo treba urediti z začasno odredbo, mora biti namreč v neposredni zvezi z razmerjem, ki ga izpodbijani akt ureja. V tem primeru pa temu ni tako, saj je mirovanje glaso...

Sklep nº III Ips 21/2011 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

Namen denarne kazni je zagotoviti spoštovanje sodnih odločb in učinkovito uresničitev upnikove pravice do sodnega varstva. Za nemoten potek sodnih postopkov oziroma za spoštovanje obveznosti iz sodnih odločb skrbi sodišče, zato je pravilna razlaga zahteve za varstvo zakonitosti, da se denarna kazen – ob odsotnosti izrecne zakonske določbe, da pripada upniku – plača v korist proračuna, in ne v korist upnika, ki je predlagal izdajo začasne odredbe. Drugačna razlaga bi lahko omejila prisilni zna...

Sodba nº III Ips 224/2008 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

Upoštevaje temeljno pravilo, da specialni predpis derogira splošnega samo v delu, v katerem določeno vprašanje ureja drugače, je treba dopustnost odpovedi sklicevanja na določeno spremenjeno okoliščino (ki jo 637. člen ZOR ne ureja), presojati po splošnih pravilih 133. in 136. člena ZOR. Zato se je načelno sicer mogoče strinjati s tem, da bi uvedba (novega) DDV lahko predstavljala tak ukrep ekonomske politike, ki bi omogočal stranki sklicevanje na spremenjene okoliščine oziroma da bi zaradi p...

Sklep nº III Ips 8/2009 of Gospodarski oddelek, November 15, 2011

(Opuščeno) ravnanje, ki zagotavlja pridobitev pravice ali preprečuje nastanek obveznosti ima lahko oporo v materialnem ali procesnem pravu. Izpodbijajo se torej lahko tudi opustitve procesnih dejanj. Tožbe, s katero se izpodbija opustitev tega procesnega dejanja, ni mogoče zavreči z utemeljitvijo, da procesnega dejanja zaradi zamujenega roka ni mogoče več opraviti – ravno pridobitev ponovne pravice opraviti procesno dejanje kljub zamudi roka, je cilj, ki ga izpodbojna tožba v tem primeru zasl...

November 10, 2011

Sodba nº II Ips 373/2009 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Kot stisko ni mogoče šteti samo slabega premoženjskega stanja temveč tudi druge vrste stiske, zlasti življenjsko nevarnost, bolezen in podobno. Vendar ima sodišče druge stopnje prav, da zgolj čustvena naklonjenost prvotne tožnice tožencu, njena želja po čustveni pripadnosti ter nezavedanje o dejanski vrednosti stanovanja ne predstavljajo zadostnih elementov za sklep, da je bila v tako šibkem in podrejenem položaju, da bi se tega moral zavedati tudi toženec in bi bilo pogodbo mogoče opredeliti...

Sodba nº in sklep II Ips 115/2009 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Ni pravilno stališče sodišča druge stopnje, da bi imela tožnica pravico do odškodnine zaradi neizpolnitve pogodbe le v primeru, če bi pogodbo razvezala. V primeru, ko izpolnitev postane nemogoča po krivdi dolžnika, je treba izhajati iz 138. člena ZOR in ne iz določb 124. in 125. člena ZOR. Po 138. člen ZOR tožnik odgovarja za nemožnost izpolnitve, če jo sam zakrivi. Res je, da ZOR ne ureja posebej, kakšne so pravne posledice nemožnosti izpolnitve, ki jo zagreši dolžnik, vendar si je treba pom...

Sklep nº II Ips 508/2008 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Zmotno je stališče nižjih sodišč, da je izhodišče za izračun izgube tožnikovega zaslužka lahko le plača, ki jo je dejansko prejemal pred škodnim dogodkom, ne glede na to, ali mu jo je delodajalec izplačeval skladno z ustrezno kolektivno pogodbo. Okoliščina, da tožniku nekdanji delodajalec ni izplačeval dodatkov, ki so mu po predpisih pripadali, tožnik pa je to kršitev pravic iz delovnega razmerja takrat molče dopuščal, po presoji revizijskega sodišča ne utemeljuje zaključka, da tožnik svojih ...

Sodba nº II Ips 601/2008 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Tisti, ki navideznost pogodbe uveljavlja in želi doseči, da taka pogodba nima učinkov, mora ponuditi zadostne razloge za zaključek, da sta oba s sopogodbenikom želela nekaj drugega in ne tistega, kar je navedeno v pogodbi.

Sodba nº II Ips 524/2009 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Ob dejanskih ugotovitvah sodišča I. stopnje in ob pravilnem stališču, da organi pregona nimajo dolžnosti opozoriti priče, da ji ni treba pričati, ampak ima to dolžnost po 236. členu ZKP sodišče, so bili zahtevki tožnika za povrnitev nepremoženjske škode zaradi posega v čast in dobro ime in druge osebnostne pravice in za povrnitev premoženjske škode pravilno zavrnjeni.

Sodba nº II Ips 287/2009 of Civilni oddelek, November 10, 2011

Prodaja tuje stvari ni prepovedana, zato ni nedopustnosti ali nezakonitosti predmeta pogodbe in podlage pogodbe ter prodajna pogodba ni nična.

November 08, 2011

Sodba nº VIII Ips 44/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Ko delavec sprejme ponujeno zaposlitev in podpiše novo pogodbo o zaposlitvi, izjavi svojo voljo, da bo delo nadaljeval pod pogoji nove pogodbe o zaposlitvi. Hkrati pristane na sodno presojo, ki je omejena le na utemeljenost odpovednega razloga, kar pomeni, da odpade presoja zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz morebitnih drugih razlogov. Glede na navedeno je tožničino zatrjevanje, da je podpisala pogodbo o zaposlitvi za neustrezno delo, povsem brezpredmetno.

Sodba nº VIII Ips 240/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po tretji alineji prvega odstavka 111. člena ZDR je podan, če delavec najmanj pet dni ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti. Neobrazložena odsotnost mora trajati torej najmanj pet dni (zakon določa minimum), lahko pa traja tudi dlje. Delodajalec kot razlog za izredno odpoved po tej določbi lahko šteje tudi daljšo odsotnost z dela. Zakonski prekluziven rok za podajo izredne o...

Sodba nº VIII Ips 189/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Pravice na podlagi invalidnosti, med katere spada tudi pravica do invalidske pokojnine, na podlagi petega odstavka 156. člena ZPIZ-1 pridobi zavarovanec z dnem nastanka invalidnosti (oziroma v primeru spremembe nastanka invalidnosti s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe – drugi odstavek 163. člena ZPIZ-1), kar pa ne pomeni, da se mu s tem dnem tudi prične izplačevanje pokojnine.

Sklep nº VIII Ips 112/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Po določbi petega odstavka 98. člena ZPP, ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže.

Sodba nº VIII Ips 243/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Ob ugotovljenem dejanskem stanju sta nižji sodišči pravilno uporabili materialno pravo, ko sta presodili, da nezmožnost opravljanja dela tožnika na delovnem mestu dispečer vložka zaradi invalidnosti tožnika, pri čemer potreba po delu na tem delovnem mestu sama po sebi ni prenehala, glede na opredelitev odpovednih razlogov v 88. členu ZDR predstavlja razlog nezmožnosti zaradi invalidnosti in ne poslovni razlog. Revizijsko sodišče se pridružuje stališču nižjih sodišč, da je treba upoštevati vse...

Sodba nº VIII Ips 146/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Revidentu je bila pravnomočno odmerjena starostna pokojnina z odločbo tožene stranke z dne 2. 10. 1996. Po uspehu v delovnem sporu glede razlike v plači s pravnomočnostjo s 17. 2. 2005 je bilo na njegovo zahtevo na novo odmerjena pokojnina (odločbi z dne 17. 8. 2007 in 6. 12. 2007). Ko je pravnomočno uspel še glede letalskega dodatka, mu je bila pokojnina še enkrat odmerjena (odločbi z dne 9. 7. 2008 in 3. 12. 2008). Po presoji revizijskega sodišča je bilo pravilno presojeno, da je tožena str...

Sodba nº VIII Ips 65/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 08, 2011

Pravice do nadomestila za invalidnost ni mogoče mešati s pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ, Uradni list RS, št. 12/92 in nadalj.) oziroma predpisih, ki so veljali še pred tem zakonom. Podlaga za priznanje ene in druge pravice ter odmera nadomestil je različna.

November 07, 2011

Sodba nº in sklep VIII Ips 121/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Z zakonom ni predpisan delovni čas odvetnika, kljub temu pa je pri presoji položaj odvetnika, ki opravlja odvetniško dejavnost le s polovico polnega delovnega časa in je v tem obsegu tudi zavarovan, povsem primerljiv s položajem delavca v delovnem razmerju s polovico delovnega časa. Ob takšni ugotovitvi je tožnik upravičen do delne pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 255/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Delo v policiji, kot pomembni javni službi s posebnimi pooblastili tudi na področju prometne varnosti predpostavlja, da policisti in uslužbenci policije na sploh sami tudi v osebnem življenju spoštujejo in upoštevajo cestnoprometne predpise. To je pogoj za vzdrževanje zaupanja javnosti, ki je nujni pogoj za uspešno delo policije. Zato pomeni oziroma bi lahko pomenilo grobo kršenje cestnoprometnih predpisov z življenjsko usodnimi posledicami, kot je bilo ugotovljeno pri tožniku, z vidika cilje...

Sodba nº VIII Ips 80/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Po določbi šestega odstavka 88. člena ZDR mora delodajalec podati odpoved najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga. To v primeru poslovnega razloga pomeni od takrat, ko dejansko preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 301/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Za oceno tožnikovega poskusnega dela je bistven njegov neresni odnos do izrecnih in utemeljenih navodil tožene stranke, da mora pobrani denar sproti odvajati na blagajno in njegova takojšnja priključitev posameznim delavcem, ki so zavestno delali mimo teh navodil ter vztrajanje pri takem načinu dela kljub opozorilom nadrejenega prometnika na pravočasno oddajanje denarja. Ob takem odnosu do izrecnih navodil glede poslovanja z denarjem je tožena stranka že iz tega razloga utemeljeno ugotavljala...

Sodba nº VIII Ips 166/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Z novelo ZDR-A je bilo spremenjeno besedilo drugega odstavka 110. člena: rok za podajo izredne odpovedi ne začne (več) teči od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved, temveč od ugotovitve razloga za izredno odpoved. Iz tako spremenjenega besedila je predvsem bolj jasno določeno, da rok ne začne teči že s trenutkom, ko delodajalec zve za neko ravnanje delavca, ki lahko je ali pa tudi ne razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za trenutek, ko delodajalec ugotovi, da j...

Sodba nº in sklep VIII Ips 287/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Ne glede na to, da je poleg dela na raziskovalnem projektu tožnica opravljala tudi nekatera pedagoška dela (vodenje vaj), je sodišče utemeljeno štelo, da je bila po teh pogodbah zaposlena zaradi izvajanja projektnih del v smislu desete alineje prvega odstavka 52. člena ZDR. Za opravljanje takih del pa je v tretjem odstavku 53. člena ZDR določena izjema, da se za njih pogodba o zaposlitvi oziroma tudi več zaporednih pogodb o zaposlitvi, lahko sklene za daljše obdobje od dveh let.

Sklep nº in sodba VIII Ips 11/2010 of Delovno-socialni oddelek, November 07, 2011

Vezanost na ustavo in zakon pomeni, da sodišče ob uporabi zakona upošteva tudi veljavne ustavne določbe in zakona ne sme uporabiti tako, da bi to povzročilo neustavnost rešitve konkretnega primera. V primeru zakonske praznine pa mora v civilnih zadevah, razumljeno v najširšem smislu (vključno z delovnimi in socialnimi spori), ravnati v smislu določb drugega odstavka 3. člena ZS, da ob smiselni uporabi predpisov pride do ustavno skladne rešitve. Takim pravnomočnim odločitvam v socialnih sporih...

November 03, 2011

Sodba nº in sklep II Ips 575/2008 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Kljub morebitnemu drugačnemu namenu pogodbenih strank izvenupravne poravnave, izplačilo odškodnine ne predstavlja „izvršitve denacionalizacije“, saj do le-te lahko pride le pod pogoji in na način, ki jih določa zakon.

Sklep nº II Ips 361/2011 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Tožnica je reviziji z dne 2. 8. 2011 priložila le sklep Vrhovnega sodišča II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011, ne pa tudi predloga za dopustitev revizije. Ker je revizija zato nepopolna, jo je revizijsko sodišče zavrglo.

Sodba nº in sklep II Ips 313/2009 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Za presojo o višini zahtevka je odločilna korist, ki bi jo upravičenci mogli imeti od uporabe nepremičnine, in ne korist, ki jo je denacionalizacijski zavezanec dejansko imel od njene uporabe v času od uveljavitve ZDen.

Sodba nº II Ips 484/2008 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Dežurstvo med odmori, ko je na hodniku šole povečano število učencev, je organizirano z določenim namenom, in sicer da se zagotovi varnost učencev. Dežurna učiteljica, ki je bila zadolžena za nadzor nad učenci v prvem nadstropju, med spornim odmorom ni bila prisotna na območju, ki bi ga morala nadzorovati; dežurstva ni opravljala (dovolj) vestno. Že zgolj prisotnost dežurnega učitelja lahko vpliva na vedenje učencev in lahko prepreči njihovo neprimerno vedenje.

Sodba nº in sklep II Ips 126/2009 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Priloga tožbe (privatno izvedensko mnenje) v tem primeru ni dokaz, ampak sestavni del tožbenih navedb, ki jasno, pregledno in jedrnato opisuje škodo in jo podrobneje specificira. Revizijsko sodišče zato zavrača zaključek sodišča druge stopnje o nesklepčnosti tožbe.

Sodba nº II Ips 301/2009 of Civilni oddelek, November 03, 2011

V času gradnje hiše (1936-1941) so se uporabljala pravila ODZ, ki je v paragrafu 418 za pridobitev lastninske pravice z gradnjo na tujem svetu zahteval, da mora biti graditelj v dobri veri, da torej ne ve, da gradi na tujem svetu. To pa za pravnega prednika tožnikov in njegovega brata ni mogoče trditi, saj je prav prvi v imenu svoje sestre kupoval zemljišče, ki je bilo nanjo vpisano v zemljiški knjigi. Tožniki se zato neutemeljeno sklicujejo na pravila ZTLR, ki so stopila v veljavo pozneje, a...

Sodba nº II Ips 315/2011 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Prvi odstavek 540. člena OZ darovalcu omogoča preklic darilne pogodbe, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovim bližnjim obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Vsebino pravnega standarda „temeljna moralna načela“ mora določiti tisti, ki normo uporablja in sodišči sta pravilno ugotovili, da sam razpad zakonske skupnosti in razveza ne nasprotujeta temeljnim moralnim načelom. Do hudega prepira med zakoncema je prišl...

Sodba nº II Ips 485/2008 of Civilni oddelek, November 03, 2011

S tem, ko je tožnik spornega dne samovoljno zapustil šolo, je prenehala obveznost šole za izvajanje dolžne skrbnosti in nadzora nad njim.

Sodba nº II Ips 626/2009 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Ker pokojna ni bila lastnica hiše (in zemljišča), tega premoženja ni mogla zapustiti dedičem. Sklep o dedovanju je ugotovitvena deklaratorna odločba, s katerim se razglasijo za dediče, volilojemnike oz. druge upravičene osebe do zapuščine, in veže le te osebe oziroma udeležence zapuščinskega postopka.

Sodba nº II Ips 585/2008 of Civilni oddelek, November 03, 2011

Presoja odmere pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners