Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2011

December 22, 2011

Sodba nº IV Ips 94/2011 of Kazenski oddelek, December 22, 2011

Pri prekrških zoper varnost javnega prometa hitri postopek med drugim ni dovoljen, če je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (peta alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1).

Sodba nº I Ips 136/2011 of Kazenski oddelek, December 22, 2011

Obsojenčevo vlečenje oškodovanke za lase po naravi stvari vsebuje tudi navedbo, da je bila s tem prizadeta njena telesna celovitost oziroma da je oškodovanka čutila bolečine, saj si ni mogoče predstavljati, da glede na način storitve do take prizadetosti ne bi prišlo.

December 20, 2011

Sklep nº VIII Ips 26/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

ZDR v tretjem odstavku 204. člena določa (prekluzivni) rok za vložitev tožbe, in sicer 30 dni od dneva, ko je delavec zvedel za kršitev pravice (v primerih pisne odpovedi bo to praviloma od dneva vročitve odpovedi). Kdaj je delavec zvedel za razlog nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi – torej za to, da je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom – na tek in potek prekluzivnega roka iz tretjega odstavka 204. člena ZDR ne vpliva.

Sklep nº VIII Ips 207/2010, enako tudi VIII Ips 192/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Nižji sodišči sta preuranjeno zaključili, da je že zgolj sprememba sistemizacije zaradi prenosa podjetja (pripojitev drugih družb) in poenotenje vrednotenja delovnih mest utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne da bi ugotovili, v čem naj bi bilo tožničino delovno mesto na novo in drugače opredeljeno. Utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi bi lahko predstavljale le tiste in take organizacijske spremembe, zaradi katerih delo tožnice pod pogoji iz veljavn...

Sodba nº VIII Ips 318/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

S ponovno zahtevo z dne 20. 10. 2008 je tožeča stranka očitno ponovno uveljavljala pokojnino v drugačnem znesku, čeprav je bilo o tem odločeno že z odločbama z dne 20. 2. oziroma 24. 9. 2007 in čeprav se materialna podlaga za odmero pokojnine v vmesnem obdobju ni spreminjala.

Sodba nº VIII Ips 228/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Določbo zadnje alineje 47. člena ZMEPIZ o pridobitvi lastnosti zavarovanca z dnem vložitve prijave tistih zavarovancev, ki se na podlagi izpolnjevanja pogojev iz 34. člena ZPIZ-1 (razen tistih, ki izpolnjujejo pogoj iz sedme alineje tega člena) prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje, je gotovo šteti za dovolj jasno posebno določbo (lex specialis), ki jo je treba dosledno upoštevati in je tudi glede na določbe 57. člena ZMEPIZ ni mogoče razlagati tako, da bi imel zavarovanec ob prijavi m...

Sklep nº VIII Ips 310/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Tudi zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pridobijo pravice na podlagi invalidnosti III. kategorije.

Sodba nº IV Ips 76/2011 of Kazenski oddelek, December 20, 2011

Zakonski znaki prekrška morajo biti konkretizirani oziroma opisani v izreku odločbe (ali sodbe) o prekršku.

Sodba nº IV Ips 79/2011 of Kazenski oddelek, December 20, 2011

Zakonski znaki prekrška po 7. točki prvega odstavka 77. člena ZVPot oziroma po drugem odstavku 77. člena ZVPot, v zvezi s prvim odstavkom 16. člena tega zakona, so podani tudi, če je prekršek storjen proti pravni osebi.

Sklep nº VIII Ips 107/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Zgolj razlog za odpoved na strani delodajalca ne zadostuje za pravni zaključek, da tožnik ni mogel izkoristiti (dela) letnega dopusta do prenehanja delovnega razmerja. Tako je tožnik predhodno opozoril revidentko, da bo izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, kar nedvomno kaže na to, da je (vsaj) tedaj vedel, kdaj mu bo prenehalo delovno razmerje, zato bi lahko (vsaj) v tem obdobju koristil letni dopust, če seveda ni bilo drugih objektivnih okoliščin, ki bi mu to preprečevale. Od tega, ali do...

Sodba nº VIII Ips 288/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Bistveno za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je, da sta obe izjavi vsebinsko skladni in da je izpolnjena zahteva po pisni obliki. Na veljavnost sporazuma tudi ne morejo vplivati revizijske trditve o opustitvi zapisa o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Sodba nº VIII Ips 284/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Kot je ugotovilo sodišče, ni bil razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku zmanjšanje obsega dela, pač pa drugačna organizacija dela.

Sodba nº VIII Ips 315/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 20, 2011

Republika Slovenija je svoje obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev v smislu določb MSVN že ustavno skladno uredila v ZPIZVZ.

Sklep nº III Ips 104/2011 of Gospodarski oddelek, December 20, 2011

Vrhovno sodišče naknadne predložitve manjkajočega dokumenta (predloga za dopustitev revizije) ne more upoštevati.

Sklep nº III Ips 49/2010 of Gospodarski oddelek, December 20, 2011

Pooblaščenec je reviziji sicer priložil pooblastilo, ki pa ni bilo novo (datirano je bilo z dnem vložitve tožbe) niti posebno (ni vsebovalo izjave volje pooblastiteljice za vložitev revizije kot izrednega pravnega sredstva).

Sklep nº III R 32/2011 of Gospodarski oddelek, December 20, 2011

Za primer naknadne kumulacije z novim izvršilnim sredstvom izvršbe na

Sodba nº III Ips 248/2008 of Gospodarski oddelek, December 20, 2011

Da je pod izrazom »pogodbe v prometu blaga in storitev« potrebno razumeti gospodarske pogodbe, kot so definirane v drugem odstavku 25. člena ZOR, se je Vrhovno sodišče RS že večkrat jasno izreklo.

December 19, 2011

Sodba nº VIII Ips 294/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Glede na določbo 120. člena podjetniške kolektivne pogodbe po prenehanju veljavnosti in uporabe Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti in po sprejemu Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki že upošteva nov koncept odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR in ne določa več kriterijev za določitev presežnih delavcev, tožena stranka pri odpovedi ni bila več dolžna upoštevati kriterijev iz podjetniške kolektivne pogodbe. V takšnem primeru bi se torej ...

Sodba nº VIII Ips 106/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Iz drugega odstavka 73. člena ZDR ne izhaja, da delodajalec prenosnik v enem letu po prevzemu, če obstajajo zakonski razlogi, delavcu ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Obveznost spoštovati določila kolektivne pogodbe, ki je zavezovala delodajalca prenosnika, ne posega v pravico delodajalca prevzemnika, da v primeru obstoja ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih in podobnih razlogov na njegovi strani pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº VIII Ips 278/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

V postopku za uveljavljanje pravic pri toženi stranki imajo pomembno vlogo izvedenski organi (261. člen ZPIZ-1). Tako sistem invalidskih komisij (I. in II. stopnje) omogoča ugotavljanje obstoja pravno pomembnih dejstev vse do izdaje dokončne odločbe. Gre za posebnost v primerjavi z odločanjem po ZUP na podredno uporabo katerega sicer napotuje 249. člen ZPIZ-1.

Sklep nº VIII Ips 253/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Sodišče res ne presoja racionalnosti, pravilnosti oziroma primernosti odločitev delodajalca o zmanjšanju števila zaposlenih delavcev, reorganizaciji delovnega procesa, ipd., vendar to ne pomeni, da vsaka odločitev delodajalca o reorganizaciji, zmanjšanju števila zaposlenih delavcev oziroma o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga že pomeni tudi prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi konkretnega delavca in da je takšno prenehanje mogoče...

Sodba nº VIII Ips 139/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Za odločitev v tem sporu ni bilo bistveno, koliko let skupne delovne dobe ima tožnica oziroma koliko let delovne dobe je dopolnila v Republiki Srbiji. Bistvena za odločitev je bila dopolnjena delovna doba v Republiki Sloveniji, ki pa med strankama ni sporna. Ker ni podana zahtevana gostota zavarovanja v Republiki Sloveniji, ob izdaji odločbe tožene stranke ni bilo pogojev za priznanje pravice do invalidske pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 199/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Z dokončno in pravnomočno odločbo je bila revidentu priznana pravica do pokojnine pri toženi stranki po splošnih predpisih od 11. 7. 2001 dalje, zato ni pravne podlage za upravičenost do razlike med pokojnino, ki jo je pred tem datumom prejemal pri tujem nosilcu zavarovanja, in pokojnino, ki bi jo hipotetično prejemal pred tem datumom pri domačem nosilcu zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 56/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Na zavrnitev tožnikove zahteve za priznanje pravice do pokojnine za nazaj ni vplivalo njegovo tedanje stalno prebivališče in državljanstvo, temveč to, da na dan 18. 10. 1991 ni izpolnjeval pogojev iz četrtega odstavka 2. člena ZPIZVZ, konkretno mu na ta dan ni manjkalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih, saj je pogoje za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih že izpolnjeval in mu je bila pr...

Sodba nº in sklep VIII Ips 268/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Kolikor tožnik navaja, da prvostopni organ o njegovi zahtevi ni odločil v zakonskem roku, bi lahko zaradi molka organa v smislu četrtega odstavka 222. člena ZUP vložil pritožbo na organ druge stopnje. Na tak način bi lahko dosegel dokončno odločitev o svoji zahtevi. Ker ni izkazal, da bi v skladu z 251. členom ZPIZ-1 vložil pritožbo v smislu navedenih določb ZUP, je sodišče glede tega zahtevka na podlagi 75. člena ZDSS-1 tožbo utemeljeno zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 203/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Ugotovljeno je bilo, da je bila revidentu ponujena nova ustrezna zaposlitev, ki pa je ni sprejel. Zato mu je bila po presoji revizijskega sodišča pravilno odpovedana pogodba o zaposlitvi po 90. členu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 109/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2011

Izvedenec je bil zaslišan in je odgovarjal na vprašanja oziroma pripombe, ki jih je za toženo stranko oblikovala kardiologinja in ki mu jih je ob zaslišanju zastavila pooblaščenka tožene stranke. Ta je ob koncu zaslišanja predlagala soočenje dveh specialistov in ni navedla v zvezi s čim naj se soočenje opravi. Zato je bila zavrnitev tega dokaznega predloga utemeljena.

December 15, 2011

Sodba nº II Ips 401/2011 of Civilni oddelek, December 15, 2011

Presoja višine nepremoženjske škode - hiša tožnikov je od ceste oddaljena 20 m, prvi tožnik je bil v relevantnem obdobju, tj. od srede februarja 2005 do konca oktobra 2008, dnevno odsoten 7 do 8 ur, za drugega tožnika pa znaša relevantno obdobje 33 mesecev, saj je od oktobra 2006 do oktobra 2007 zaradi študija živel v Ljubljani, v relevantnem obdobju pa je bil večino časa doma.

Sklep nº II Ips 89/2011 of Civilni oddelek, December 15, 2011

Tožnik ob naknadni kumulaciji tožbenih zahtevkov vrednosti spornega predmeta tega novega tožbenega zahtevka ni ocenil kljub v podobni situaciji že prejetem opozorilu sodišča, na izostanek te ocene pa ni reagirala niti nasprotna stranka. To ima za posledico nedovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 1037/2008 of Civilni oddelek, December 15, 2011

Glavna teza tožnice v pravdi je, da je postala lastnica spornih hladilnih komor na podlagi veljavnega pravnega naslova in dogovora z dolžnikom, da premičnine kljub prenosu lastninske pravice še naprej ostanejo v posesti prenosnika. Sodba pritožbenega sodišča vsebuje tehtne razloge o tem, da tožnica ni dokazala veljavnega pravnega naslova za pridobitev lastninske pravice na spornih stvareh. Zato nedvomno ni podana ena od predpostavk (ki morata obstajati kumulativno) za pridobitev lastninske pr...

December 08, 2011

Sklep nº VIII R 11/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 08, 2011

Ne gre za individualni delovni spor med delavcem in delodajalcem v skladu s 5. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004), ki v točki b opredeljuje delovni spor kot spor o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi predniki, saj tožnik ne toži svojega delodajalca, torej javnega zavoda, pri katerem je bil v delovnem razmerju v času opravljanja funkcije direktorja. Gre za odločanje o so...

Sklep nº VIII R 15/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 08, 2011

Iz kompetenčnega dejanskega stanja je razvidno, da gre za spor o odškodnini zaradi manjše pokojnine tožnice, ki naj bi bila posledica plačevanja prenizkih prispevkov za prostovoljno zavarovanje tožnice s strani tožene stranke. Glede na določbo 1. točke prvega odstavka 7. člena ZDSS-1 to ni spor o pravici do in iz obveznega (dodatnega) pokojninskega zavarovanja, spor o plačevanju prispevkov za takšno zavarovanje ali spor o prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje...

Sklep nº VIII R 14/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 08, 2011

Tožeča stranka je svojo tožbo vložila kot „tožbo s predlogom za izdajo plačilnega naloga“ na sicer stvarno pristojno sodišče. Vendar delovno sodišče ne izdaja plačilnih nalogov. Ker torej predlogu za izdajo plačilnega naloga ne more ugoditi, na podlagi prvega odstavka 434. člena ZPP postopek nadaljuje s tožbo. Za odločitev o zahtevku, kot je bil postavljen, pa je delovno sodišče stvarno pristojno.

Sklep nº VIII R 13/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 08, 2011

Spor v celoti izpolnjuje pogoje v smislu drugega odstavka 5. člena ZDSS-1. Gre za odškodninski spor, za katerega je pristojno delovno sodišče in gre za sosporništvo zavarovalnice, ki naj bi participirala pri plačilu sporne odškodnine. Pri tem ni bistveno, ali gre za participacijo zavarovalnice na podlagi zavarovanja odgovornosti delodajalca ali za participacijo na podlagi zavarovalne pogodbe delodajalca, sklenjene z zavarovalnico v smislu življenjskega zavarovanja delavca, za katero plačuje p...

Sklep nº VIII R 12/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 08, 2011

Ne gre za individualni delovni spor med delavcem in delodajalcem v skladu s 5. členom ZDSS-1, ki v točki b opredeljuje delovni spor kot spor o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi predniki, saj tožnik ne toži svojega delodajalca, torej javnega zavoda, pri katerem je bil v delovnem razmerju v času opravljanja funkcije direktorja. Gre za odločanje o soglasju k sklepu pristojnega organa javnega zavoda, to pa pomeni o...

Sodba nº II Ips 320/2011 of Civilni oddelek, December 08, 2011

Ker na kršitev kontradiktornosti, torej na absolutno bistveno kršitev iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, drugostopenjsko sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, bi morala toženka nanjo opozoriti že pred sodiščem prve stopnje. Tega ni storila, niti ni v reviziji navedla, zakaj te kršitve brez svoje krivde ni mogla uveljavljati prej, zato s tem ugovorom v revizijskem postopku ne more uspeti.

Sklep nº II DoR 412/2011 of Civilni oddelek, December 08, 2011

Ker predpostavke za dopustitev revizije niso izpolnjene, je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo.

Sklep nº II DoR 445/2011 of Civilni oddelek, December 08, 2011

Presoja pogojev za dopustitev revizije glede višine odškodnine.

Sklep nº II DoR 372/2011 of Civilni oddelek, December 08, 2011

Dopuščenost revizije - presoja višine odškodnine.

Sodba nº II Ips 393/2011 of Civilni oddelek, December 08, 2011

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

December 06, 2011

Sodba nº VIII Ips 91/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2011

Razporeditev na čakanje na ustrezno delo je nedvomno razlog v smislu 137. člena ZDR, ko delavec ne dela iz razloga, ker mu delodajalec ne more zagotoviti ustreznega dela in ga zato napoti na čakanje. V tem obdobju je delavec tudi upravičen do (100%) nadomestila za čas odsotnosti z dela v obsegu siceršnje delovne obveznosti. Glede na določbo 158. člena ZPIZ-1 je treba šteti, da se delna invalidska pokojnina izplačuje tudi za dneve, ko je delavcu (iz razlogov na strani delodajalca) odrejeno čak...

Sklep nº I Kp 17/2011 of Kazenski oddelek, December 06, 2011

Sodišče s tem, ko je očitno pomoto v številki odpravilo s popravnim sklepom, ni

Sodba nº in sklep VIII Ips 55/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2011

Dejstvo, da je v panožni kolektivni pogodbi plačilo na podlagi provizije izrecno predvideno le za plače iz naslova delovne uspešnosti ne pomeni, da tožena stranka tudi drugih elementov plačila iz naslova opravljanja dela zastopnika (npr. osnovne plače) ne bi smela vpeti v provizijski sistem, seveda ob predpostavki, da je delavcem zagotovljen minimum pravic, ki so določene v delovnopravni zakonodaji in kolektivnih pogodbah.

Sodba nº in sklep VIII Ips 38/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2011

V sodnem postopku sicer mnenja invalidskih komisij I. in II. stopnje, torej izvedenskih organov zavoda, ki je ena od strank v postopku, ne predstavljajo izvedenskega mnenja v skladu z določbami 243. do 256. člena ZPP. Kljub temu pa mnenja invalidskih komisij niso brez dokazne vrednosti, saj predstavljajo enega od dokazov za ugotavljanje zmožnosti zavarovanca za opravljanje organiziranega pridobitnega dela oziroma njegove preostale delovne zmožnosti.

Sodba nº VIII Ips 163/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 06, 2011

Pravno podlago za odločitev predstavljajo določila tožnikove pogodbe o zaposlitvi in ne določila ZDR, oziroma glede izvajanja konkurenčne klavzule, ki je bila dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi še v času veljavnosti ZDR/90, in v zvezi s tem glede plačila nadomestila, predstavljajo materialno pravo določila pogodbe o zaposlitvi, s katero je bila konkurenčna klavzula dogovorjena. To obenem pomeni, da tudi v primeru, če bi sodišče ugotovilo kršitev 15. člena ZOR, tožnik ne bi bil avtomatično upr...

December 05, 2011

Sodba nº VIII Ips 140/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Brez priznanja pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki krijejo rizik trajne okvare zdravja, oziroma dokler te pravice niso priznane v breme Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialne rizike okvare zdravja v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi določb ZZVZZ in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja nosi tožena stranka.

Sklep nº VIII Ips 193/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Presoja, da je konkurenčna klavzula nična zaradi nesorazmerja med višino pogodbene kazni, ki bi jo v primeru kršitve konkurenčne klavzule moral plačati delavec, in višino denarnega nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule, ki predstavlja pogodbeno obveznost delodajalca, je zmotna. Pri pogodbenem določilu o plačilu pogodbene kazni (zaveza delavca) in o plačilu nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule (zaveza delodajalca) ne gre za vzajemno (sinalagmatsko) obveznost, ki domneva ob...

Sodba nº VIII Ips 87/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

V zvezi z vprašanjem, ali, in če, katero, pogodbeno ali delovno obveznost je tožnik s svojim ravnanjem kršil, je treba kot odločilno upoštevati okoliščino, da je šlo kljub temu, da je do tožnikovega ravnanja, ki je bilo razlog za podajo izpodbijane odpovedi, prišlo izven njegovega delovnega časa, vendarle za dejanja v zvezi z delovnim razmerjem. Tožnikovo ravnanje je bilo povezano z aktivnostmi delodajalca, ki je tožniku ob izteku njegovega delovnega časa v prostorih delodajalca vročal vabilo...

Sklep nº VIII Ips 439/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Pri odločanju o utemeljenosti zahteve zavarovanca iz sedme alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti III. kategorije mora sodišče ugotoviti, poleg sicer določenih zakonskih pogojev za pridobitev navedenih pravic, tudi za kakšen obseg pravic je zavarovanec zavarovan pred nastankom invalidnosti. V primeru, ko je bil zavarovanec zavarovan za vse primere zavarovanja, pridobi pravice na podlagi invalidnosti, če izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev te...

Sklep nº VIII Ips 211/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Glede na pravno ureditev obeh socialnih zavarovanj pridejo riziki iz naslova okvare zdravja na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot na nosilca tega zavarovanja, šele ob ugotovljeni invalidnosti zavarovanca in priznanju ustreznih pravic iz tega naslova. Vse dotlej pa v skladu z ZZVZZ nosi socialne rizike zavarovanca iz naslova okvare zdravja tožena stranka kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Sklep nº VIII Ips 467/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Po 125. členu Ustave so sodniki pri odločanju vezani na ustavo in zakon, kar glede na hierarhijo pravnih aktov pomeni tudi, da so vezani na zakon, če je ta v skladu z ustavo. Kolikor je neustavnost že ugotovljena, neustavnih določb zakona sodišče ne sme uporabiti. V obravnavani zadevi je neustavnost ugotovljena, zato jo mora Vrhovno sodišče, ki je prav zaradi presoje ustavnosti sporne zakonske določbe v tem sporu postopek prekinilo, upoštevati, ko preizkuša pravilno uporabo materialnega prava...

Sodba nº VIII Ips 290/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Ker je bilo ugotovljeno, da revidentka pravice do vdovske pokojnine po prej veljavnih predpisih ni pridobila, ne more pridobiti te pravice na podlagi 392. člena ZPIZ-1. Revidentkina zahteva pa tudi ne izpolnjuje pogojev za priznanje dela vdovske pokojnine po novem ZPIZ-1 (110. člen).

Sodba nº VIII Ips 209/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Delavčeve pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi na podlagi spremembe delodajalca kljub določbam 73. člena ZDR in 3. člena Direktive 2001/23/EC ne preidejo na delodajalca prevzemnika, če delavec takšno spremembo zaposlitve odkloni ali če vztraja v zaposlitvi pri delodajalcu prenosniku (glede na to, da delavec sočasno ne more biti zaposlen za isti delovni čas pri dveh delodajalcih). Ko kljub siceršnjim pogojem za spremembo delodajalca delavec izbere (in realizira) nadaljevanje zaposlitv...

Sklep nº VIII Ips 73/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Ker je tožnik vložil zahtevo za priznanje pravice do varstvenega dodatka v skladu s 14. členom ZVarDod, bi morala tožena stranka preveriti izpolnjenost pogojev za pridobitev varstvenega dodatka od dneva pridobitve pravice do pokojnine in ne samo od dneva uveljavitve novega ZVarDod.

Sklep nº in sodba VIII Ips 207/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Pristojni organ (organ tožene stranke, v sodnem sporu pa tudi sodišče) pri odločanju o utemeljenosti zahteve zavarovanca za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti III. kategorije ugotavlja, poleg sicer določenih zakonskih pogojev za pridobitev navedenih pravic, tudi za kakšen obseg pravic je zavarovanec zavarovan pred nastankom invalidnosti.

Sklep nº VIII Ips 123/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Tožnica revizije ni vložila po odvetniku, hkrati pa sama ob njeni vložitvi ni dokazala, da ima opravljen pravniški državni izpit. Zato pogoji za vložitev revizije z njene strani v smislu navedenih določb ZPP niso izpolnjeni.

Sodba nº VIII Ips 261/2010, enako tudi VIII Ips 247/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Tudi en sam delavec, katerega delo je zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 88. člena ZDR postalo nepotrebno, je „presežni delavec“. ZDR ima le posebne določbe, ki nalagajo delodajalcu dodatne obveznosti, kolikor postane nepotrebno delo večjega števila delavcev. To pa ne pomeni, da delodajalec ni dolžan upoštevati – lahko tudi enakih – kriterijev in meril za določanje manjšega števila presežnih delavcev: če je tako določeno v kolektivni pogodbi, ki velja zanj in je treba določiti pre...

Sklep nº in sodba VIII Ips 298/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Tožnik je bil v času nastanka invalidnosti prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje kot brezposelna oseba, pred tem pa je bil pretežni del zavarovanja, to je 32 let, obvezno zavarovan za vse primere. Zato je tožnik upravičen do pravic iz invalidskega zavarovanja.

Sklep nº VIII Ips 24/2009 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Ustavno sodišče je odločilo, da je določba drugega odstavka 66. člena ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo, določilo pa je tudi način izvršitve svoje odločbe v času do odprave ugotovljenega neskladja. Glede na odločitev Ustavnega sodišča je izpodbijana sodba napačna, ker temelji na neustavni zakonski določbi.

Sodba nº VIII Ips 174/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

pokojnina - bivši vojaški zavarovanec - Sporazum o vprašanjih

Sklep nº VIII DoR 139/2011 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali zagotavljanje dodatnega letnega dopusta v podjetniški kolektivni pogodbi le tistim delavcem, ki so člani sindikata, ostalim delavcem pa ne, predstavlja prepovedano diskriminacijo.

Sklep nº VIII Ips 175/2010 of Delovno-socialni oddelek, December 05, 2011

Predlog za dopustitev revizije ni bil podan. Ker v tej zadevi vrednost spornega predmeta v smislu določb 39. člena ZPP ni navedena (niti izrecno in niti v smislu ustrezne opredelitve tožbenega zahtevka), pogoji za revizijo niso podani.

Sklep nº III DoR 92/2011 of Gospodarski oddelek, December 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.

Sklep nº III DoR 97/2011 of Gospodarski oddelek, December 05, 2011

V sporih majhne vrednosti revizija ni dovoljena, kar pomeni, da je tudi Vrhovno sodišče ne more dopustiti.

Sklep nº III DoR 84/2011 of Gospodarski oddelek, December 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanj iz izreka odločbe.

Sodba nº G 53/2011 of Gospodarski oddelek, December 05, 2011

ZPre-1 ne določa roka za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo (niti sankcije zavrženja v primeru morebitne zamude roka).

Sklep nº III DoR 80/2011 of Gospodarski oddelek, December 05, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja navedenega v izreku odločbe.

December 01, 2011

Sodba nº II Ips 194/2009 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Glavna obveznost leasingojemalca je redno in pravočasno plačevanje leasingških obrokov. Če to obveznost prekrši, ima leasingodajalec pravico od pogodbe odstopiti, gre pa mu tudi odškodnina, ki ustreza njegovemu pozitivnemu pogodbenemu interesu. Pozitivni pogodbeni interes se poimenuje kot izpolnitveni interes: gre za premoženje, ki bi stranki pripadlo, če bi bila pogodba pravilno izpolnjena.

Sodba nº in sklep II Ips 746/2009 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Tožnik se je skliceval na zadržanje zastaranja po drugem odstavku 382. člena ZOR, toda v tožnikovem primeru tega določila ni mogoče uporabiti. Sodišči prve in druge stopnje sta namreč ugotovili, da tožnik ni živel v skupnosti s toženčevo družino in pri tožencu ni bil v delovnem razmerju, ker ni dovolj konstantno in obsežno delal, toženec, ki naj bi bil delodajalec pa za to, da bi imel tožnik status drugega kmeta, sploh ni vedel.

Sodba nº in sklep II Ips 645/2008 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Ker je organsko topilo trikloretilen izjemno nevarna kemikalija, sta sodišči pravilno presodili, da je trikloretilen nevarna stvar, razmaščevanje kovin z njim pa nevarna dejavnost.

Sodba nº II Ips 710/2008 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Lastninska pravica M. D. je tako (glede na njegova zatrjevanja) lahko predmet pravnega razmerja med njim in E. D. (skupna lastnina), vendar le v okviru njenega solastniškega deleža na eni polovici sporne nepremičnine.

Sklep nº II Ips 757/2008 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Pooblastila za vložitev revizije ni podpisal tožničin zakoniti zastopnik. Odvetniška družba, ki je zato v njenem imenu vložila revizijo, tako ni imela pooblastila tožnice za vložitev revizije. Vrhovno sodišče je zato na podlagi 377. člena ZPP tožničino revizijo skupaj s priglašenimi revizijskimi stroški zavrglo.

Sodba nº II Ips 541/2009 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Za pogodbo o preužitku je značilno, da preužitkar za časa svojega življenja prenese lastninsko pravico na svojih nepremičninah v zameno za skrb oziroma dajatve prevzemnikov (gre za posel inter vivos), kar jo uvršča med pogodbe civilnega in ne dednega prava. 10. člen ZOR uzakonja načelo svobode urejanja obligacijskih razmerij, ki je omejeno (le) z ustavnimi načeli, prisilnimi predpisi in moralo. V skladu z omenjeno določbo so ravnali tudi pokojna mati pravdnih strank in toženka (ter njen mož) ...

Sodba nº II Ips 705/2008 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Dokazna ocena o ključnem dejstvu temelji tudi na tem, da je tožnica toženca o neplačevanju obrokov po sporni leasing pogodbi dvakrat opomnila, pa toženec ob tej priložnosti svojega podpisa ni problematiziral, ter na razlogovanju sodišč, da je malo verjetno, da človeku istočasno s potnim listom odtujijo še davčno številko, katero je moral toženec predložiti pri sklepanju sporne leasing pogodbe.

Sklep nº II Ips 360/2011 of Civilni oddelek, December 01, 2011

Ker je sodišče prezrlo pooblastilo tožničinega odvetnika v spisu, je sklep pritožbenega sodišča obremenjen z relativno bistveno kršitvijo določb pravdnega postopka, ki je vplivala na njegovo pravilnost in zakonitost (prvi odstavek 339. člena ZPP), je pa kršitev prerasla v absolutno po 8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, saj tožnici ni bila dana možnost obravnavanja na drugi stopnji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners