Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2011

February 23, 2011

Sklep nº VIII DoR 167/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 23, 2011

Zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo, je revizija dovoljena že po zakonu.

Sklep nº VIII DoR 110/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 23, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi odgovornost delodajalca za povzročeno škodo nepogodbena (deliktna) ali pogodbena odškodninska odgovornost. Posledično je na to vprašanje vezano tudi vprašanje, ali je v takem primeru delavec upravičen do povračila nepremoženjske škode.

Sklep nº VIII DoR 115/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 23, 2011

Tožnik odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni izpodbijal, tudi glede datuma prenehanja delovnega razmerja ne. Ker mu je to pravnomočno prenehalo 31. 8. 2006, ni pravne podlage za priznanje pravice do plače po tem datumu.

Sklep nº VIII DoR 17/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 23, 2011

Uveljavljanje spornega pravnega vprašanja brez opredelitve njegove pomembnosti na področjih, ki jih določa 367.a člen ZPP, ne zadošča.

February 22, 2011

Sodba nº in sklep VIII Ips 276/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2011

Pogodba o poslovodenju, ki jo je podpisal tožnik kot upravičenec iz te pogodbe na eni strani, istočasno pa na drugi strani kot predstavnik tožene stranke (predsednik zbora delavcev), je nična.

Sklep nº VIII Ips 128/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2011

Revizija je prepozna. Ker je bila vložena zadnji dan roka neposredno pri Vrhovnem sodišču, je bila pristojnemu sodišču prve stopnje posredovana že po izteku 30-dnevnega roka za vložitev.

Sodba nº XI Ips 4980/2011 of Kazenski oddelek, February 22, 2011

Državni tožilec je pristojen za vložitev zahteve za pridobitev dovoljenja Državnega zbora za odreditev pripora in začetek kazenskega postopka zoper sodnika.

Sodba nº VIII Ips 394/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2011

Po ZJU ni pravne podlage za plačilo odpravnine v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz razloga nesposobnosti, kot ta razlog definira ZJU v 159. členu.

Sodba nº VIII Ips 427/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2011

Tožena stranka ni dokazala (obstoja) razloga, zaradi katerega je tožniku odpovedala pogodbo o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 209/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2011

Določbe drugega odstavka 48. člena ZMEPIZ pri odločanju o spremembi lastnosti zavarovanca ni mogoče upoštevati ter ugotoviti obstoja te spremembe za nazaj od dneva nastanka pravnega razmerja, ki je temelj za spremembo, oziroma od dneva uveljavitve ZPIZ-1 dalje.

February 21, 2011

Sodba nº VIII Ips 139/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Po določbi druge alineje 55. člena ZPIZ pridobi pravico do invalidske pokojnine invalid III. kategorije invalidnosti, ki ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let (moški) oziroma 45 let (ženska). V primeru tožnice ta določba ne pride v poštev, saj je invalidka II. kategorije invalidnosti in obenem zmožna za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije.

Sklep nº VIII Ips 127/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Sodišče druge stopnje je kljub temu, da se je pritožila le tožena stranka, tožniku priznalo pravico do invalidske pokojnine že od 1. 11. 2004 – t. j. pred datumom, kot mu je to pravico priznalo sodišče prve stopnje. S tem je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje v škodo stranke, ki se je pritožila in storilo bistveno kršitev določb postopka po prvem odstavku 339. člena v povezavi s 359. členom ZPP.

Sodba nº VIII Ips 426/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Glede na tožnikov status in značaj dela policista, ki zahteva visoko stopnjo zaupanja in varovanja ugleda, je tožena stranka glede na vse okoliščine tožnikove kršitve utemeljeno ugotovila, da tožnikovega delovnega razmerja ni bilo mogoče nadaljevati.

Sklep nº VIII Ips 105/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Ob upoštevanju vseh okoliščin primera, zlasti pa dejstva, da se predlog za obnovo postopka nanaša na ugotavljanje dejstev v zvezi s pravočasnostjo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar je lahko že samo po sebi odločilnega pomena za presojo zakonitosti odpovedi, je Vrhovno sodišče sklenilo, da prekine postopek z revizijo, in sicer do zaključka postopka s predlogom za obnovo.

Sodba nº VIII Ips 6/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Zneski družinske pokojnine, ki bi morali biti izplačani tožnicam, so izhajali že iz obdobja pred 1. 1. 2000. Tožena stranka je bila v zamudi z njihovim izplačilom brez krivde tožnic, vendar je zakon (drugi odstavek 276. člena ZPIZ-1) posledice takšne zamude v obliki odškodnine v višini zamudnih obresti določil šele s 1. 1. 2000. Zato je bila od uveljavitve te določbe tožena stranka dolžna od skupnega zneska obrokov družinske pokojnine pred 1. 1. 2000, prav od takrat dalje izplačati tožnicam o...

Sodba nº VIII Ips 158/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2011

Tožnica del in nalog v enoosebni d.o.o. ni mogla opravljati po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga je kot edina družbenica in zastopnica družbe operativno predstavljala v isti osebi. Bistveni pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi v smislu 4. člena in prvega odstavka 9. člena ZDR zato ni bil podan.

February 15, 2011

Sklep nº VIII Ips 456/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Tožbeni zahtevek za vpis delovne dobe v delovno knjižico ne sodi med spore, v katerih je revizija dovoljena po zakonu, saj ugotovitve obstoja delovnega razmerja (ki ima za posledico vpis delovne dobe v delovno knjižico) tožnik v tem sporu ne uveljavlja.

Sodba nº in sklep VIII Ips 72/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Ker tožena stranka ni dokazala, da je tožniku izplačala vtoževane zneske plač, je tožbeni zahtevek za njihovo plačilo utemeljen.

Sklep nº VIII Ips 115/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Prenehanje potreb po delu ni nujno vezano na sočasen sprejem novega akta o sistematizaciji delovnih mest. Z dnem, ko se je tožena stranka odločila za ukinitev delovnega mesta, se je tudi seznanila z odpovednim razlogom.

Sodba nº VIII Ips 168/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Pravica do invalidske pokojnine se pridobi z dnem nastanka invalidnosti, začetek izplačevanja pa je vezan na prenehanje zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 103/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Pravnomočnost izključuje nadaljnje razpravljanje o spornem razmerju. Pozitivna funkcija pravnomočnosti se kaže v tem, da je treba to, kar je pravnomočno razsojeno, šteti za resnično. Pravnomočno odločbo lahko stranka izpodbija le z izrednimi pravnimi sredstvi, če so za to izpolnjeni ustrezni zakonski pogoji. To pomeni, da tudi upravni organ v materialno pravnomočno odločbo, razen v primerih izrednih pravnih sredstev, ne more posegati niti ob spremembi pravnega in niti ob spremembi dejanskega ...

Sodba nº VIII Ips 21/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Pri ugotavljanju višine škode so bili zajeti le neuporabni izdelki, za katere je izvedenec upošteval tržno ceno, ki bi jo tožeča stranka z njihovo prodajo lahko dosegla, če z njimi ne bi nezakonito razpolagal toženec. Kot škoda se izračuna tista vrednost zaseženega (in neuporabnega) materiala, ki bi jo tožeča stranka lahko s prodajo finalnih izdelkov dosegla na trgu po cenah, veljavnih v času sojenja.

Sodba nº VIII Ips 25/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Poskus osvajanja novega tujega trga in iskanja potencialnih poslovnih partnerjev lahko predstavlja začasno povečan obsega dela – torej zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Sodba nº VIII Ips 109/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

V posledici odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas je nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem lahko „onemogočeno“ zgolj do poteka tistega obdobja, v katerem bi sicer še veljala pogodba o zaposlitvi za določen čas, če ne bi bila prej odpovedana. Delodajalec zato v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu ni dolžan ponuditi zaposlitve za nedoločen čas, če z njo razpolaga. Ob odsotnosti izrecne zakonske ureditve je mogoč kvečjemu zaključek, da je us...

Sodba nº VIII Ips 212/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Določba šestega odstavka 109. člena ZOFVI, da se s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, lahko delovno razmerje sklene največ za eno leto, ni v nasprotju z določbami ZDR. Glede urejanja posameznih delovnopravnih vprašanj v šolah sta ZDR in ZOFVI v razmerju splošnega zakona proti posebnemu zakonu (lex specialis), glede dodatnega urejanja pogojev za sklepanje pogodb o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja za določen čas v ZOFVI pa vsebuje ZDR tudi posebno pooblastilo.

Sodba nº VIII Ips 117/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2011

Ker so bivši vojaški zavarovanci, ki so po 18. 10. 1991 ostali v službi v JLA (pa četudi le v formalnem smislu) in dejanski zavarovanci takrat že tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri le-tem kasneje tudi pridobili in uveljavili pravico do pokojnine, hkrati pa jim Republika Slovenija kot svojim državljanom glede na morebiti neustrezno pokojnino še posebej zagotavlja socialno varnost na podlagi določb ZZSV, ni videti razlogov za protiustavnost določb 2. člena ZPIZVZ.

February 14, 2011

Sodba nº VIII Ips 42/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Tožnik neutemeljeno zahteva, da se mu tudi za obdobje po 31. 12. 1999 odmeri pokojnina z upoštevanjem procentov za odmero po ZPIZ/92.

Sodba nº VIII Ips 22/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Tožnik je podpisal poroštveno pogodbo v mejah svojih pristojnosti, v zvezi s podpisom te pogodbe pa mu tudi ni mogoče očitati malomarnosti.

Sklep nº VIII Ips 51/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Za začetek teka 30–dnevnega roka za tožbo iz tretjega odstavka 204. člena ZDR je pomembno zgolj določno obvestilo oziroma vedenje delavca, da mu pogodbenik (delodajalec) odpoveduje vzpostavljeno (delovno) razmerje oziroma, da bo takšno razmerje (pogodba o zaposlitvi) prenehalo.

Sodba nº VIII Ips 347/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Odsotnost z dela od 9. do 24. 10. 2008 je bila posledica tožničinega površnega branja odločbe ZZZS z dne 15. 10. 2008 in zmotnega prepričanja, da ji bo tudi po 9. 10. 2008 odobren bolniški stalež. Tožnica je delodajalca o razlogih za odsotnost seznanila šele na zagovoru pred odpovedjo 24. 10. 2008. Glede na ugotovljeno dejansko stanje sta nižji sodišči pravilno ugotovili, da je dokazan odpovedni razlog iz tretje alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 381/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Delodajalec se z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved, lahko seznani tudi na dan, ko delavec poda svoj zagovor, če se na zagovoru ugotovijo kakšne okoliščine, ki do tedaj niso bile znane.

Sklep nº VIII Ips 9/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Pravica delavca, da uveljavlja zapadle denarne in nedenarne terjatve iz delovnega razmerja, res ni odvisna od tega, ali delovno razmerje še traja ali ne več, odvisna pa je od obstoja delovnega razmerja. Ker obstoj delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi) ni bil ugotovljen oziroma za sodno varstvo v zvezi s tem niso bile izpolnjene procesne predpostavke, le- teh tudi ni za zahtevke, ki izvirajo iz delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 10/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Tožnik se ni le dogovarjal, ampak tudi dejansko za svoj račun brez vednosti tožene stranke in njenega dovoljenja sklepal in opravljal posle, ki sodijo v dejavnost, ki jo opravlja tožena stranka. Za opravljeno delo, za katero se je dogovarjal v svojem imenu, je prejel plačilo. Ker je s tem kršil konkurenčno prepoved, je podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po drugi alineji prvega odstavka 111. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 71/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Tožnik ima ob pravilni razlagi 177. člena ZPIZ-1 in ob upoštevanju določb 67. in 68. člena tega zakona (če izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine glede na nastanek invalidnosti in minimalno pokojninsko dobo v Republiki Sloveniji) pravico do priznanja (sorazmernega dela) invalidske pokojnine, kljub temu, da mu je to pravico nosilec zavarovanja v BiH že priznal tudi ob upoštevanju v Republiki Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe.

Sodba nº VIII Ips 343/2009 of Delovno-socialni oddelek, February 14, 2011

Tožena stranka tožniku ni očitala samo storitve kaznivega dejanja goljufije, temveč tudi kršitev obveznosti dolžnega ravnanja v primeru seznanitve s storitvijo kaznivega dejanja. Zato ugotovitev sodišča, da odpovedni razlog po 1. alineji prvega odstavka 111. člena ZDR ni dokazan, ne preprečuje sodišču, da presoja tudi utemeljenost odpovednega razloga po 2. alineji prvega odstavka 111. člena ZDR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners