Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2011

March 31, 2011

Sklep nº II DoR 286/2010 of Civilni oddelek, March 31, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilna presoja sodišča druge stopnje, da z izbrisno tožbo ni mogoče zahtevati izbrisa zaznambe sklepa o izvršbi.

March 28, 2011

Sodba nº G 18/2009 of Gospodarski oddelek, March 28, 2011

Da ni šlo zgolj za nenavaden splet naključij, temveč za vzorec ravnanja tožnikov, kaže njihovo celotno (kontinuirano) ravnanje (sklepanje poslov na določen način in z določeno vsebino, zaradi vpliva na enotni tečaj delnic).

Sklep nº G 8/2011 of Gospodarski oddelek, March 28, 2011

Pri sklicevanju na škodo, ki bi brez udeležbe tožnic lahko nastala na skupščinah, ki bi bile morebiti sklicane v času trajanja tega postopka, ne gre za konkretne in dejansko grozeče posledice izpodbijane odločbe, ki bi bile zaradi zapoznelega sodnega varstva (čakanja s posegom v razmerje do konca postopka) težko popravljive, temveč gre za neupoštevna hipotetična dejanska stanja.

March 24, 2011

Sodba nº II Ips 116/2008 of Civilni oddelek, March 24, 2011

V konkretnem sporu ne gre za računsko revizijo poslovanja uporabnikov javnih sredstev, za katero je pristojno računsko sodišče, temveč za odškodninski zahtevek oziroma za povrnitev sredstev občine, ki so bila uporabljena za asfaltiranje ceste na zasebnem zemljišču izven objave in naročila gradenj za modernizacijo javnih poti. Gre za nedopustno in protipravno izvrševanje sprejetega proračuna občine, ker del sredstev ni bil vrnjen v proračun, torej za premoženjsko razmerje v okviru civilnega pr...

Sodba nº II Ips 115/2008 of Civilni oddelek, March 24, 2011

Toženka neutemeljeno trdi, da bi morali sodišči po tretjem odstavku 22. člena Obligacijskega zakonika (OZ) šteti, da je toženka naslovila predlog nedoločenemu krogu oseb in jih povabila k dajanju ponudb. Iz okoliščin namreč izhaja drugače in sicer, da je toženka na podlagi 80. f člena Zakona o javnih financah (ZJF) za to, da bi občina s prodajo poslovnih prostorov dosegla čim višjo kupnino, izbrala javno dražbo in vnaprej objavila pogoje prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu sklenjena s pon...

Sodba nº II Ips 148/2008 of Civilni oddelek, March 24, 2011

V 1007. členu ZOR je uzakonjena izjema od akcesornosti: kljub temu, da je po stečaju od dolžnika mogoče zahtevati samo del izpolnitve, ostane porok zavezan za celotno izpolnitev. Res zakon predvideva, da mora upnik v stečaju glavnega dolžnika priglasiti svojo terjatev in o tem obvestiti poroke, toda če tega ne stori, terjatev ne ugasne, temveč odgovarja poroku za škodo, ki jo je trpel (prvi odstavek 1007. člena). V drugem dostavku tega člena pa je jasno določeno, da porok odgovarja upniku za ...

Sklep nº II DoR 9/2011 of Civilni oddelek, March 24, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja ali je sodba sodišča druge stopnje obremenjena z relativno bistveno kršitvijo določb pravdnega postopka in kršitvijo iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 88/2008 of Civilni oddelek, March 24, 2011

Odločilno je, da je le-ta imel možnost vpliva na poslovanje družbe, ne pa da te možnosti ni izkoristil. M. A. je bil tisti, ki je prodal poslovni delež v družbi s finančnim dolgom, ki ga je sam ustvaril in spravil kupca v zmoto.

March 22, 2011

Sodba nº VIII Ips 154/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

Sodišče ni dolžno, kadar katera od strank v postopku tako predlaga, prekiniti postopka in zahtevati presoje ustavnosti zakona. Tako mora ravnati le tedaj, kadar samo dvomi o tem, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti pri sojenju, v skladu z Ustavo.

Sklep nº VIII Ips 15/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

Dejstvo, da sodišče tožnice ob obravnavi njenega predloga za obnovo postopka ni zaslišalo, ne pomeni bistvene kršitve določb pravdnega postopka, saj se je tožnica lahko oziroma bi se celo morala o vseh razlogih za obnovo izjaviti že v samem predlogu.

Sodba nº VIII Ips 339/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

Tožnik je uveljavljal priznanje starostne pokojnine po ZPIZ-1, torej po splošnih predpisih in ne po ZPIZVZ. Slednji zakon zato niti ni mogel biti pravna podlaga za odločanje.

Sklep nº VIII Ips 355/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

O tožnikovi pravici do nadomestila kot invalidu III. kategorije ni bilo odločeno hkrati oziroma v celoti in sočasno z odločitvijo o (novih) pravicah iz naslova invalidnosti po ZPIZ-1, zato ima še nadalje priznano pravico do nadomestila po ZPIZ92, ki mu jo je tožena stranka dolžna tudi izplačevati – vse dotlej, dokler ne odloči, ali in v kakšni višini gre tožniku nadomestilo za invalidnost po 94. členu ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 324/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

V sodnem postopku mnenja invalidskih komisij I. in II. stopnje, torej izvedenskih organov zavoda, ki je ena od strank v postopku, ne predstavljajo izvedenskega mnenja v skladu z določbami 243. do 256. člena ZPP. Kljub temu to ne pomeni, da so mnenja invalidskih komisij brez dokazne vrednosti oziroma, da ne predstavljajo enega od dokazov za ugotavljanje zmožnosti zavarovanca za opravljanje organiziranega pridobitnega dela oziroma njegove preostale delovne zmožnosti.

Sodba nº VIII Ips 369/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2011

Šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZPIZVZ (Ur. l. RS, št. 28/2009) je bilo določeno, da se vdovi oziroma vdovcu lahko poleg starostne ali invalidske pokojnine, priznane po tem zakonu (ZPIZVZ) ali ZPIZ-1 izplačuje tudi del vdovske pokojnine, ki mu gre po pokojnem uživalcu pravic po tem zakonu oziroma po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po ZPIZ-1, vendar največ v višini in obsegu, določenem v ZPIZ-1.

March 21, 2011

Sodba nº VIII Ips 269/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Tožnik je v enakem položaju kot zavarovanec brez zavarovalne dobe s povečanjem v starosti 58 let in 3 mesece (61 let in 6 mesecev minus 39 mesecev). Za zavarovance take starosti (58 let), ki so se v letu 2006 upokojili s 40 leti zavarovalne dobe, ki ni bila krita zgolj z delovno dobo, je v prvem odstavku 53. člena ZPIZ-1 določeno znižanje pokojnine v višini 0,30 % za vsak mesec upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti.

Sodba nº VIII Ips 33/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je skrajno sredstvo za sankcioniranje delavčevih kršitev, zato prizadevanja, da se odpovedi izogne, delodajalcu ni mogoče šteti v škodo. Zaradi ponudbe drugega dela interes delodajalca, da s tožnikom pod pogoji iz obstoječe pogodbe o zaposlitvi ne nadaljuje delovnega razmerja, ni bil nič manjši, ampak ob tožnikovi odklonitvi še zadnje ponudbe toliko bolj utemeljen.

Sodba nº VIII Ips 121/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Namesto opredelitve zavarovančevega oziroma svojega dela, na katerem je bil zavarovanec razporejen neposredno pred nastopom invalidnosti (36. člen ZPIZ/92) in ki je bilo izhodišče za ugotavljanje invalidnosti po ZPIZ/92, ZPIZ-1 kot tako izhodišče navaja definicijo svojega poklica (člen 60/3), ki poleg dela na delovnem mestu, na katerem je bil zavarovanec razporejen na podlagi pogodbe o zaposlitvi, vključuje tudi vsa druga dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za k...

Sodba nº VIII Ips 66/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

O tožnikovi pravici do nadomestila kot invalidu III. kategorije po določbah ZPIZ-1 še ni odločeno, zato ima še nadalje priznano pravico do nadomestila po ZPIZ92, ki mu jo je tožena stranka dolžna tudi izplačevati – vse dotlej, dokler ne bo odločila, ali in v kakšni višini gre tožniku nadomestilo za invalidnost po 94. členu ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 93/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Glede na opredelitev pokojninske osnove v 43. in 44. členu ter glede na določbe 298. člena ZPIZ/92 je tožnica utemeljeno zahtevala, da se pri izračunu pokojninske osnove ob novi odmeri pokojnine upošteva tudi dodatek iz naslova redoljubnosti, in da se ji na tej podlagi pokojnina na novo odmeri, saj je to kazalo na ugodnejšo določitev pravice do pokojnine v smislu navedenega člena ZPIZ/92.

Sodba nº VIII Ips 29/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ima delavec pravico do odpovednega roka. To pomeni, da ima v času odpovednega roka še pravico do dela na delovnem mestu iz pogodbe o zaposlitvi. To pa hkrati pomeni, da ima delodajalec pravico ustrezno planirati potrebe po delavcih in odločati o podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tako, da bo glede na ugotovljeno prenehanje potreb po delu, ob upoštevanju rokov za podajo odpovedi iz petega odstavka 88. č...

Sodba nº VIII Ips 313/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Ker tožnica ni več delazmožna za organizirano pridobitno delo, jo je sodišče pravilno razvrstilo v I. kategorijo invalidnosti in ji priznalo pravico do invalidske pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 304/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Za opredelitev tožničine invalidnosti ne morejo biti odločilna parcialna mnenja posameznih zdravnikov, ki so sodelovali pri njenem zdravljenju. Upoštevati je treba kompleksno oceno invalidskih komisij o njeni delazmožnosti za konkretno delo, ki je bila potrjena s strani sodišča pridobljenim neodvisnim izvedeniškim mnenjem ustreznih strokovnjakov.

Sodba nº in sklep VIII Ips 346/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2011

Sodišče je pri tožniku ugotovilo nastanek invalidnosti I. kategorije z 18. 1. 2006 in načelno pridobitev pravice do invalidske pokojnine s 1. 2. 2006. Revizija utemeljeno navaja, da izpodbijana sodba nima razlogov, zakaj je sodišče veljavnost prvostopne odločbe tožene stranke o pravicah na podlagi III. kategorije invalidnosti časovno omejilo do 28. 2. 2006. Taka odločitev je tudi z vidika priznanja pravic na podlagi I. kategorije invalidnosti nerazumljiva. Glede na navedeno je podana bistvena...

March 10, 2011

Sklep nº II Ips 676/2008 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Ob dejstvu, da je bilo tožnici pravnomočno prisojeno 14.585,87 EUR (prej 3,495.358,80 SIT), navedba v reviziji o vrednosti spornega predmeta v višini, ki presega ta znesek, ne more biti upoštevna. Prva toženka torej ni navedla vrednosti revizijsko izpodbijanega dela, tega pa tudi ni mogoče razbrati iz vsebine revizijskih navedb.

Sklep nº II DoR 611/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Predlagateljica z neobrazloženim navajanjem poljubnih in različnih vrednosti spornega predmeta ni izkazala pogoja za dopustitev revizije - pravila opredelitev in ustrezna utemeljitev vrednosti revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe.

Sklep nº II DoR 6/2011 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja o pravici tožnice do odškodnine za škodo, ki ji jo je povzročil pes, formalno v njeni lasti in glede višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 33/2008 in II Ips 34/2008 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Določbe 373. člena ZOR o zastaranju same pravice, iz katere izvirajo občasne terjatve, ni mogoče uporabiti, ko gre za terjatve iz naslova neupravičene obogatitve.

Sklep nº II DoR 614/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Ker sklep o nadaljevanju postopka ni sklep, s katerim bi bil postopek končan, predlog za dopustitev revizije zoper tak sklep ni dovoljen.

Sklep nº II DoR 408/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje z ugotovitvijo, da tožnik pristojnemu upravnemu organu ni podal predloga za odobritev pravnega posla, kršilo procesna pravila.

Sklep nº II Ips 279/2008 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pravično zadoščenje v obliki denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo po ZVPSBNO pomeni novo obliko nepremoženjske škode, ki je slovenski pravni red pred tem ni poznal. ZVPSBNO glede nepremoženjske škode vzpostavlja domnevo, da je ta v primeru kršitve podana.

Sklep nº I R 23/2011 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Dojemanja tožnika, ki meni, da odločanje Višjega sodišča v Kopru o pritožbi ne bo nepristransko in objektivno, ker je do sedaj že vsaj dvakrat odločalo v sporih v zvezi s predmetno zaščiteno kmetijo, ni mogoče subsumirati pod pojem „drugega tehtnega razloga“ iz 67. člena ZPP.

Sklep nº II DoR 72/2011 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pri določanju vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe se lahko seštevajo le vrednosti posameznih zahtevkov takrat, ko gre za njihovo objektivno kumulacijo, ne pa tudi za subjektivno kumulacijo zahtevkov.

Sklep nº II Ips 389/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pravično zadoščenje zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v našem pravnem redu zagotavlja ZVPSBNO.

Sklep nº I R 29/2011 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Nezadovoljstvo stranke z ravnanjem sodišč v drugih sodnih postopkih, v nobenem primeru ne predstavlja razloga za delegacijo.

Sodba nº II Ips 77/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Ishemična lezija in zdravstvene težave tožnika, ki iz nje izvirajo, niso posledica škodnega dogodka iz leta 1995. Tako je pravilna odločitev, da v tem delu ni podana vzročna zveza in tudi ni podlage za odškodninsko odgovornost toženke.

Sklep nº II Ips 439/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pravično zadoščenje zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v našem pravnem redu zagotavlja ZVPSBNO.

Sklep nº II DoR 565/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja, ali je bila zavarovalna pogodba za AO plus zavarovanje sklenjena, čeprav v formularju zavarovalne police rubrika „premija“ ni izpolnjena.

Sklep nº II Ips 267/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pravično zadoščenje zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v našem pravnem redu zagotavlja samo ZVPSBNO.

Sklep nº II DoR 490/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Ker so pogoji za dopustitev revizije izpolnjeni, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

Sklep nº II Ips 268/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Pravično zadoščenje zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v našem pravnem redu zagotavlja ZVPSBNO.

Sklep nº II DoR 574/2010 of Civilni oddelek, March 10, 2011

Ker so pogoji za dopustitev revizije izpolnjeni, je Vrhovno sodišče revizijo dopustilo.

March 08, 2011

Sklep nº III DoR 112/2010 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Nova mejna vrednost za gospodarske spore majhne vrednosti (4.000 EUR, prvi odstavek 495. člena ZPP) se upošteva neodvisno od tega, ali je obravnavni gospodarski spor pred sodiščema nižje stopnje potekal po pravilih, ki veljajo za spore majhne vrednosti.

Sklep nº III DoR 6/2011 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Tožena stranka v predlogu ni zatrjevala in izkazovala neobstoja sodne prakse, odstopa od sodne prakse ali njene neusklajenosti. Ker tako niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. b člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), je Vrhovno sodišče predlog tožene stranke zavrglo.

Sklep nº III DoR 110/2010 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Revizijsko sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP izpolnjeni glede pravnih vprašanj, opredeljenih v I. točki izreka tega sklepa.

Sklep nº III Ips 97/2010 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

S sklicevanjem na prvi odstavek 15. člena Ustave ni mogoče odločiti v nasprotju z veljavnim zakonom – sodnik je pri odločanju vezan na ustavo in zakon.

Sklep nº VIII Ips 183/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2011

Ker so nekatere, za presojo odločilne navedbe (ugotovitve) sodišč druge in prve stopnje protispisne in neobrazložene, je podana bistvena kršitev določb postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

Sklep nº III Ips 112/2009 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Lastninska pravica na nepremičninah se sicer z razlastitvijo pridobi na izvoren način, vendar pa je za to potrebna pravnomočna in ne le dokonča odločba (državnega organa) o razlastitvi.

Sodba nº III Ips 68/2008 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

DARS sklepa pogodbe o gradnji avtocest z izvajalci v svojem imenu in za svoj račun. Zato Republika Slovenija ni bila v pogodbenem razmerju s tožečo stranko kot glavnim izvajalcem iz take pogodbe.

Sklep nº III Ips 157/2008 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Obresti, ki se ne uveljavljajo kot glavni zahtevek, četudi so kapitalizirane, se po 2. odstavku 39. člena ZPP ne upoštevajo pri ugotavljanju vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº III Ips 37/2010 of Gospodarski oddelek, March 08, 2011

Če lahko poslovodja z odstopno izjavo doseže prenehanje svoje funkcije (konstitutivni učinek), mu je treba v primeru, ko skupščina ali drug pristojen organ na podlagi njegove odstopne izjave ne sprejeme sklepa iz 48. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ki je podlaga za njegov izbris iz sodnega registra (deklaratorni učinek), zagotoviti sodno varstvo. To je nenazadnje utemeljeno tudi na načelu zaupanja, v skladu s katerim se lahko vsak zanese, da so podatki, vpis...

Sodba nº VIII Ips 155/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2011

V skladu z prvim odstavkom 196. člena ZJU se glede pravic in obveznosti, ki jih določajo predpisi za višje upravne delavce, za višje upravne delavce štejejo uradniki v nazivih od prve do šeste stopnje. Naziv "major" sodi v drugi karierni razred oziroma predstavlja naziv pete stopnje. Glede na 31.a člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi pravilo o ohranitvi plačilnih razredov, doseženih na prejšnjem delovnem mestu, ne velja za višje upravne delavce – torej tudi ne za tožnika...

Sodba nº VIII Ips 97/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 08, 2011

Kljub temu, da je tožena stranka večkrat nasprotovala zahtevku tožnice za izplačilo plače in izhajala iz tega, da razlike v plači zaradi razporeditve tožnice na drugo delovno mesto ni, le-ta ni nikjer navedla, da uveljavlja razliko v plači tudi iz naslova odškodninske obveznosti tožene stranke zaradi nezakonite razrešitve. Navedb o tem ni, s tem pa tudi trditev o posameznih elementih odškodninske obveznosti. Tožnica jih omenja šele v reviziji, kar pa predstavlja nedovoljeno revizijsko novoto.

March 07, 2011

Sodba nº VIII Ips 364/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Ker je tožnik sklenil delovno razmerje s toženo stranko (in pri njej tudi uveljavlja transformacijo), na zakonitost sklenitve delovnega razmerja za določen čas ne vpliva narava dela pri naročniku.

Sodba nº VIII Ips 19/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Glede na opredelitev pokojninske osnove v 43. in 44. členu ter glede na določbe 298. člena ZPIZ/92 je tožnik utemeljeno zahteval, da se pri izračunu pokojninske osnove ob novi odmeri pokojnine upošteva tudi plača, izplačana iz naslova redoljubnosti, in da se mu na tej podlagi pokojnina na novo odmeri, saj je to kazalo na ugodnejšo določitev pravice do pokojnine v smislu navedenega člena ZPIZ/92.

Sklep nº VIII Ips 279/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Ker tožnik nima pravniškega državnega izpita (tega ob vložitvi revizije ni niti navajal niti izkazal), je njegova revizija nedovoljena.

Sklep nº VIII Ips 1/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga začne teči šele, ko delodajalec od pristojne Komisije prejeme mnenje, v katerem ta skladno z določbo 103. člena ZPIZ-1 ugotovi obstoj oziroma utemeljenost odpovednega razloga.

Sodba nº VIII Ips 135/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Treba je ločiti med pridobitvijo pravice do invalidske pokojnine, ki nastane z nastankom invalidnosti, in realizacijo te pravice s prvim naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja. ZPIZ-1 to terminologijo sicer ne uporablja dosledno, vendar je revizijsko zavzemanje za to, da je tožnici mogoče priznati pravico do invalidske pokojnine le ob dodatnem pogoju prenehanja zavarovanja, neutemeljeno.

Sklep nº VIII Ips 420/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Spor med delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede povrnitve nadomestila plače je gospodarski spor. Po 490. členu ZPP je v gospodarskih sporih revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00 EUR. Vrednost spornega predmeta v tem sporu tega zneska ne presega, zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 474/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače določeno, razrešitev poslovodje s strani skupščine družbenikov na podlagi tretjega odstavka 515. člena ZGD-1 pomeni, da tak delavec ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela poslovodje, zaradi česar ne more izpolnjevati obveznosti iz dotedanje pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 262/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ni podana. Okoliščine, o katerih naj bi izpovedale predlagane priče, ne predstavljajo odločilnih dejstev v tem sporu, sicer pa je bila tožnica s tem dokaznim predlogom tudi prekludirana.

Sklep nº VIII Ips 483/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Ker je bil tožbeni zahtevek meritorno zavrnjen, tožena stranka nima pravnega interesa za revizijo.

Sodba nº VIII Ips 132/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Tožena stranka pred uveljavitvijo Sporazuma o socialni varnosti z Republiko BIH pri odločanju o tožnikovi pravici do pokojnine ni bila dolžna upoštevati njegovega zavarovanja pri tujih nosilcih zavarovanja. V okviru svojih premoženjskih upravičenj je tožnik utemeljeno uveljavljal pokojnino na podlagi zavarovanja pri toženi stranki, upoštevaje siceršnje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine na podlagi določb ZPIZ-1.

Sklep nº VIII Ips 208/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Sodišče bi moralo upoštevati le dejansko višino tožnici izplačanega dela vdovske pokojnine, ugotoviti razliko med tem zneskom in mejnim zneskom za priznanje pravice do varstvenega dodatka iz 57. člena ZPIZ-1 in tožnici priznati pravico do varstvenega dodatka v sorazmernem delu te razlike, upoštevaje, da vdovsko pokojnino souživata dve uživalki.

Sodba nº VIII Ips 297/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Ker pokojninska doba pokojnega zavarovanca, dosežena v Republiki Sloveniji, pri odmeri tožničine družinske pokojnine v BiH ni bila upoštevana, ni šlo za pridobitev pravice na podlagi istih pokojninskih obdobij, tako da pogoji za izbiro pokojnine v smislu drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 niti niso bili izpolnjeni.

Sodba nº VIII Ips 94/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Z odločbo z dne 10. 1. 2005 o razvrstitvi tožnika v I. kategorijo invalidnosti od 29. 11. 2004 dalje in priznanju pravic na tej podlagi je bilo pravnomočno odločeno o tožnikovem statusu in pravicah iz invalidskega zavarovanja le za čas od 29. 11. 2004 dalje, ne pa tudi za nazaj. Za čas pred 29. 11. 2004 tožnik na podlagi te odločbe ni pridobil nobenih pravic in je v času izdaje navedene odločbe pred sodiščem o njegovem statusu in pravicah iz invalidskega zavarovanja tekel odprt spor. Sodišče ...

Sodba nº VIII Ips 431/2009 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Rok za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi je prekluzivne narave, kar pomeni, da ga ugotavlja sodišče po uradni dolžnosti, ne glede na to, ali so ga stranke ugovarjale ali ne.

Sodba nº VIII Ips 128/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 07, 2011

Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine še ne pomeni avtomatično pričetka njenega izplačevanja, enako pa priznanje nove pravice iz invalidskega zavarovanja ne pomeni avtomatičnega prenehanja prejšnje pravice. Tako kot je pričetek izplačevanja delne invalidske pokojnine odvisen od pričetka dela s krajšim delovnim časom, konec izplačevanja pa s prenehanjem dela s krajšim delovnim časom, je tudi pričetek izplačevanja nadomestila za invalidnost odvisen od pričetka dela na drugem delovnem ...

March 03, 2011

Sklep nº I R 28/2011 of Civilni oddelek, March 03, 2011

Dosedanji dokazni predlogi strank niso take narave, da bi zaradi izvedbe postopka pri pristojnem sodišču bistveno vplivali na višje pravdne stroške.

Sklep nº II DoR 245/2009 of Civilni oddelek, March 03, 2011

Novi peti odstavek 367. člena ZPP ne posega v ureditev 41. člena ZPP, da se v primeru subjektivne kumulacije zahtevkov navadnih sospornikov dovoljenost (dopustitve) revizije presoja po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sodba nº I Ips 815/2010 of Kazenski oddelek, March 03, 2011

Pri kaznivem dejanju nasilja v družini mora iti praviloma za neko trajnejše ravnanje storilca, ki poruši normalne medosebne odnose v družini tako, da ostanejo določeni družinski člani brez topline doma, brez občutka varnosti, da so prestrašeni ipd., oziroma so ravno zaradi obdolženčevega ravnanja spravljeni v podrejen položaj oziroma v položaj, ki je temu pojmu po vsebini primerljiv.

Sodba nº XI Ips 6470/2011 of Kazenski oddelek, March 03, 2011

Tožilčevo sklicevanje na pravnomočne odločbe o odreditvi in podaljšanju pripora ter navedba, da se razlogi, ki so bili podani ob odreditvi pripora, niso v ničemer spremenili, ne izpolnjuje vsebinskih pogojev obrazložitve predloga za podaljšanje pripora.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners