Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2011

April 19, 2011

Sodba nº VIII Ips 400/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Razlogi za zadržanost tožnika od dela v posledici poškodbe hrbtenice iz meseca septembra 2007 so s 1. 1. oziroma 15. 1. 2008 prenehali. Sodišče je zato utemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek na ugotovitev, da je bil tožnik v posledici navedene poškodbe začasno zadržan od dela za poln delovni čas tudi v času od 1. 1. do 3. 2. 2008. Nezmožnosti za delo v navedenem času, neodvisno od predhodne poškodbe hrbtenice, to je zaradi bolezenskih sprememb na hrbtenici, pa tožnik pred sodiščem ni uveljavljal.

Sklep nº VIII Ips 306/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Če je tožena stranka kljub sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za dolžnost skrbnika telekomunikacijske infrastrukture tožniku odredila opravljanje dela na drugi dolžnosti, mu mora za opravljeno delo zagotoviti pravice, ki jih za to dolžnost določajo zakon, podzakonski akt oziroma kolektivna pogodba, čeprav tožnik za to delo ne izpolnjuje pogoja ustrezne izobrazbe.

Sodba nº VIII Ips 382/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Tožničina pogodba o zaposlitvi za določen čas za delovno mesto pomočnice direktorja je bila vezana na mandat direktorja, ki je to funkcijo dejansko opravljal vse do tedaj, ko je sodišče odločbo o njegovem imenovanju za direktorja tožene stranke odpravilo. Drugostopenjsko sodišče je pravilno ocenilo, da se je s tem iztekel tudi čas, za katerega je bila sklenjena tožničina pogodba za pomočnico direktorja.

Sodba nº VIII Ips 396/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Glede na to, da je tožnik 22. 8. 2005 ponovno uveljavljal pravico do izplačevanja sorazmernega dela invalidske pokojnine, mu je tožena stranka na podlagi drugega odstavka 157. člena ZPIZ-1 lahko priznala to pravico le od 1. 9. 2005 dalje in še največ šest mesecev za nazaj, to je od 1. 3. 2005.

Sodba nº in sklep VIII Ips 384/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

V primeru, da v Sloveniji ne bi bilo možnosti operativnega zdravljenja poškodbe, bi bil zavarovanec na podlagi 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja na stroške tožene stranke upravičen do ustreznega operativnega zdravljenja v tujini. Zato je treba tudi v obratni smeri, ob smiselni uporabi navedene določbe Pravil, tožniku, kot zavarovancu tožene stranke, priznati pravico do operativnega zdravljenja v Ljubljani, ker mu v otoškem mestu Las Palmas ustrezno zdravljenje ni moglo bit...

Sodba nº VIII Ips 388/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Stališče tožene stranke, da pravnomočna sodna odločba o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja in njegovi vzpostavitvi za določeno obdobje za nazaj še ne dokazuje elementov delovnega razmerja, ni utemeljeno, saj pomeni nespoštovanje pravnomočno urejenega pravnega razmerja. Pogoj za priznanje delovnega razmerja tudi sicer ni plačilo prispevkov pristojnim zavodom, saj to ni obvezni element, od katerega bi bil odvisen obstoj delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 34/2010 of Delovno-socialni oddelek, April 19, 2011

Tožnik je kot delavec tožene stranke (operater v skladišču) skupaj z delavci komunale na območju tožene stranke sodeloval pri nakladanju vreč industrijske ureje na komunalni kamion, s katerim je bila ta ureja neevidentirano odpeljana iz varovanega območja tožene stranke. Sodišče je pravilno presodilo, da je naklepoma huje kršil svoje delovne obveznosti in da je ob taki kršitvi tožena stranka utemeljeno štela, da z njim ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka.

April 18, 2011

Sklep nº VIII Ips 375/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Zoper drugostopenjski sklep o zavrnitvi pritožbe zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim je to zavrglo pritožbo zoper sklep o nedopuščeni reviziji, ni dovoljena revizija.

Sodba nº VIII Ips 296/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Odrekanje pravice do pokojnine z utemeljitvijo, da je bila z uveljavitvijo pokojnine (za katero so podani pogoji na podlagi zavarovanja pri toženi stranki) pri tujem nosilcu zavarovanja izčrpana pravica do izbire po 177. členu ZPIZ-1, nasprotuje ustavnim določbam o pravici do socialne varnosti in pravici do zasebne lastnine.

Sodba nº VIII Ips 353/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Glede na izrecno dovoljenje prostega gibanja (brez potrebe, da zdravnika kliče za vsak odhod) ni mogoče šteti, da je tožnica uresničila znake očitane kršitve. Njenega odhoda v sosednje naselje oziroma do cca 3 km oddaljene trgovine, kjer ni ostala dalj časa, že pojmovno ni mogoče obravnavati kot odpotovanje iz kraja bivanja, kaj šele šteti za zlorabo bolniškega staleža.

Sklep nº VIII Ips 210/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Vsebina drugega odstavka 113. člena ZPIZ-1 je v tem, da se v primeru (najmanj) dveh upravičencev do vdovske pokojnine le-ta odmeri samo enkrat (v višini 70 % od osnove za odmero družinske pokojnine; prvi odstavek 123. člena ZPIZ-1), tako odmerjena pokojnina pa je predmet souživanja upravičencev. V primeru, da sta obe osebi upravičeni zgolj do prejemanja vdovske pokojnine in ne obenem tudi do starostne ali invalidske pokojnine, se vdovska pokojnina razdeli med njiju na dva enaka dela, saj drug...

Sodba nº VIII Ips 16/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Ker mednarodna pogodba, ki bi splošno urejala vprašanja imunitete mednarodnih organizacij, ne obstaja, je treba utemeljenost sklicevanja na imuniteto ocenjevati v vsakem primeru posebej.

Sodba nº VIII Ips 460/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Pri ugotavljanju invalidnosti in pogojev za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine na podlagi dobe, dosežene v Republiki Sloveniji, je treba izhajati iz določb slovenske zakonodaje.

Sodba nº VIII Ips 351/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Pogoji za pridobitev pravice do delne invalidske pokojnine po ZPIZ-1 niso odvisni od pogojev za izplačevanje, velja pa tudi obratno - da pridobitev pravice sama po sebi še ne pomeni tudi izpolnitev pogojev za izplačevanje.

Sodba nº VIII Ips 360/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Ker je bilo na tožnikove pripombe v pisni dopolnitvi izvedenskega mnenja ustrezno odgovorjeno, vsebinsko novih pripomb pa tožnik po prejemu pisnega dopolnilnega izvedenskega mnenja ni imel, zaslišanje sodnega izvedenca v smislu 253. člena ZPP ni bilo nujno.

Sklep nº VIII Ips 248/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Drugačno oceno neposredno izvedenih dokazov lahko sodišče druge stopnje sprejme samo na podlagi obravnave. Ker je spremenilo dokazno oceno in na podlagi tega spremenilo sodbo sodišča prve stopnje brez obravnave, je prekršilo določbo 1. točke 358. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 352/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Ker iz pravnomočnih odločb imenovanega zdravnika izhaja, da je bila tožnica od 1. 2. 2008 do 7. 3. 2008 začasno nezmožna za delo brez omejitve ur začasne nezmožnosti, ni bilo pravne podlage za to, da ji je tožena stranka z izpodbijanima odločbama za obdobje ugotovljene začasne nezmožnosti za delo za polni delovni čas priznala pravico do izplačila nadomestila plače le za 6 ur dnevno.

Sodba nº VIII Ips 337/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2011

Ob obsežno izvedenem dokaznem postopku, po katerem je sodišče ugotovilo, da ne obstaja eden od elementov odškodninske obveznosti tožene stranke (objektivna ali krivdna odgovornost), ni bilo dolžno izvajati dokazov še v smeri ugotavljanja vzročne zveze kot drugega elementa odškodninske obveznosti tožene stranke.

April 05, 2011

Sodba nº in sklep VIII Ips 340/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Pogoji za pridobitev pravice do delne invalidske pokojnine po ZPIZ-1 niso odvisni od pogojev za izplačevanje, velja pa tudi obratno - da pridobitev pravice sama po sebi še ne pomeni tudi izpolnitve pogojev za izplačevanje.

Sklep nº VIII Ips 118/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Temeljno načelo je, da obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti države in delodajalcev za njegovo delovanje in na osebni odgovornosti zavarovancev (3. člen ZPIZ-1). V primeru, da po krivdi delodajalca ali tožene stranke v matični evidenci za posamezno obdobje teh podatkov ni, se višino plač zavarovanca lahko dokazuje z drugimi verodostojnimi dokazi, saj je vpis podatkov v matično evidenco deklaratorne in ne konstitutivne narave. Tak dokaz je lahko tudi višina tožnikove plače, ki jo je prej...

Sodba nº VIII Ips 371/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Predlog za „retrogradno oceno“ začasne nezmožnosti za delo tožnika za obdobje od leta 1992 do 1997 je bil v upravnem postopku pravilno zavržen, saj je bilo o njegovi delazmožnosti za to obdobje že pravnomočno odločeno.

Sodba nº VIII Ips 280/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Novi odločbi tujega nosilca zavarovanja (o zavrnitvi pravice do pokojnine) in potrdilo o tem, da tožnik ni uživalec pokojnine pri tujem nosilcu zavarovanja, predstavljajo spremembo dejanskega stanja v skladu s 4. točko prvega odstavka 129. člena ZUP, ki onemogoča zavrženje tožnikove zahteve za odmero starostne pokojnine pri toženi stranki.

Sodba nº VIII Ips 376/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Nadomestilo plače za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki je sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izplačuje delavcu v breme zavoda neposredno delodajalec. Sodišče je zato neutemeljeno naložilo zavodu, da mora sporno nadomestilo plače mimo delodajalca neposredno izplačati tožniku.

Sodba nº VIII Ips 207/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

V skladu z zdravniškim spričevalom o oceni delovne zmožnosti tožnika pred nastopom dela je bil ta sposoben le za dela vratarja. Tudi dejansko je opravljal le ta dela. Za tožnikov poklic zato ni mogoče šteti tudi poklica varnostnika.

Sodba nº VIII Ips 203/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Določilo 446. člena ZPIZ-1 od 1. 1. 2003 ni bilo več podlaga za uporabo določb ZPIZ/92 o nadomestilu plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu.

Sodba nº VIII Ips 91/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je imel upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti, če za posamezne primere ni z zakonom določeno kaj drugega. Vložitev tožbe, s katero sta tožnici izpodbijali sklepa o prerazporeditvi in uvrstitev v ustrezen tarifni in plačilni razred, predpostavlja, da sta bili od dneva dokončnosti izpodbijanih sklepov prikrajšani za razliko med dejansko izplačano plačo in plačo, ki bi jima šla ob pravilni uvrstitvi v tarifni in plačilni razred. Plačilo te razlik...

Sodba nº VIII Ips 245/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Splošno nasprotovanje mnenju invalidskih komisij, ki ni v nasprotju s predhodnimi mnenji in z medicinsko dokumentacijo, ne zahteva še izvedbe dokaza s sodnim izvedencem.

Sodba nº VIII Ips 283/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Za opravičilo odsotnosti z zagovora ne zadošča le golo opravičilo delavca, da se zagovora ne more udeležiti zaradi (neopredeljenih) zdravstvenih težav.

Sodba nº VIII Ips 468/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Tožnica je tožbo za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi vložila v roku iz tretjega odstavka 204. člena ZDR, pri čemer je spregledala, da bi morala zaradi spornosti obstoja delovnega razmerja vsaj istočasno zahtevati tudi ugotovitev obstoja pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja. S tožbenim zahtevkom, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita in da ji delovno razmerje pri toženi stranki dne 1. 1. 2007 ni prenehalo, bi lahko uspela le v primeru, če bi bil ugotovl...

Sodba nº VIII Ips 316/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Stališče tožene stranke, da pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vzpostavitvi delovnega razmerja, reintegraciji in reparaciji še ne dokazuje elementov delovnega razmerja, je nesprejemljivo, saj pomeni nespoštovanje pravnomočno urejenega pravnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 143/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

Za ugotovitev, ali je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 112. člena ZDR, je bistveno, kolikšno plačo v smislu plačila za delo bi tožnik moral prejeti vključno z vsemi dodatki, ne pa sama višina osnovne plače, dogovorjene v pogodbi o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 458/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 05, 2011

S tem, ko je tožnica pomagala pri selitvi na drugo lokacijo, stvari ni „vzela“, še manj z namenom, da si jih prilasti. Prav tako ni jasno, katero svojo pravico naj bi si vzela s tem, ko je na drugo lokacijo odnesla „osnovna sredstva“, ki niso bila last tožene stranke. Edino, kar bi ji bilo mogoče očitati že zaradi lojalnosti do delodajalca je, da ga o selitvi ni obvestila, vendar pa njeno ravnanje nima znakov nobenega kaznivega dejanja.

April 04, 2011

Sklep nº VIII Ips 39/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Za postopek v kolektivnih delovnih sporih ni določena izjema, da lahko udeležence v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi zastopa diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom, ki je pri udeležencu zaposlen za zastopanje udeleženca oziroma njegovih članov.

Sklep nº VIII Ips 378/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Sindikat je vložil revizijo po zakoniti zastopnici, za katero v spisu ni izkazano, da ima opravljen pravniški državni izpit. Glede na to se šteje, da je revizijo vložila oseba, ki te pravice nima. Taka revizija ni dovoljena, zato jo je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 314/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Sodišče ni priznalo tožniku pravice do premestitve na drugo delovno mesto, temveč izrecno le pravico do dela s krajšim delovnim časom z določenimi dodatnimi omejitvami (tudi krajši delovni čas je nenazadnje le določena omejitev za opravljanje tudi istega dela oziroma dela na istem delovnem mestu). Tako pravico pa samozaposleni zavarovanec po tretjem odstavku 66. člena ZPIZ-1 ima.

Sodba nº in sklep VIII Ips 172/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Tožnik ima ob pravilni razlagi 177. člena ZPIZ-1 in ob upoštevanju določb 67. in 68. člena tega zakona (če izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine glede na nastanek invalidnosti in minimalno pokojninsko dobo v Republiki Sloveniji) pravico do priznanja (sorazmernega dela) invalidske pokojnine, kljub temu, da mu je to pravico nosilec zavarovanja v Srbiji že priznal tudi ob upoštevanju v Republiki Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe.

Sodba nº VIII Ips 77/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Kljub temu, da direktor tožene stranke ni formalno uredil organizacije dela in odločal o razporeditvi delovnega časa na način, da bi bilo tožniku omogočeno in odrejeno, da višek ur letno koristi, ter poskrbel za nadzor nad tem, se je višek ur pri tožniku in ostalih delavcih priznaval in obravnaval kot nadure. Sodišče je zato tožniku na podlagi drugega odstavka 33. člena panožne kolektivne pogodbe za ugotovljeni višek ur pravilno priznalo plačilo v višini nadur kot to določa 77. člen kolektivn...

Sodba nº VIII Ips 377/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Toženec je tudi kot član in predsednik sveta delavcev še vedno delavec tožeče stranke (13. člen ZSDU). Ne kot predsednik sveta delavcev in ne kot delavec ni imel pooblastila za naročanje knjig za račun tožeče stranke. Za svoje ravnanje je zato lahko odgovoren le kot delavec tožeče stranke na podlagi 182. člena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 305/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Sklicevanje na prosto presojo dokazov pri zavrnitvi dokaznega predloga ni utemeljeno. Prosta presoja se nanaša na oceno izvedenih dokazov, ne sme pa pomeniti vnaprejšnje ocene uspeha nekega dokaza. Tožnica je na prvem naroku glavne obravnave predlagala tako postavitev izvedenca kot zaslišanje prič. Sodišče prve stopnje je na tem naroku zaslišalo tožnico in sprejelo sklep o postavitvi izvedenca, ki ga je na naslednjem naroku še zaslišalo. Zakaj ni izvedlo drugih predlaganih dokazov oziroma zak...

Sodba nº VIII Ips 270/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Sodišče druge stopnje je v razveljavitvenem sklepu izrecno naložilo prvostopnemu sodišču dopolnitev dokaznega postopka z ugotovitvijo, „kakšen status zavarovanke je imela tožnica na dan nastanka zavarovalnega primera“. S pripravljalno vlogo je tožena stranka le opozorila na to, kar je sodišču prve stopnje nalagal že razveljavitveni sklep. Podatki o statusu zavarovanca so bili ves čas v invalidskem spisu. V vlogi tožene stranke zato ni šlo za navajanje novih dejstev ali predlaganje novih dokaz...

Sklep nº VIII Ips 318/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Vrednost spornega predmeta, na katerega se nanaša revizija, v postopku ni bila ugotovljena in zneskovno opredeljena, zato niso podani pogoji za dovoljenost revizije v smislu določb ZPP.

Sklep nº VIII Ips 354/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Tožeča stranka je zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vložila na Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije. Glede na to, da je bila sodba sodišča prve stopnje izdana še pred uveljavitvijo novele ZPP-D, ki ureja dopustitev revizije, je sodišče navedeno vlogo obravnavalo kot revizijo. V skladu z določbami 373. člena ZPP je zato Vrhovno sodišče vlogo posredovalo sodišču prve stopnje.

Sodba nº VIII Ips 362/2009 of Delovno-socialni oddelek, April 04, 2011

Tožnica ni navedla, v čem naj bi bilo materialno pravo zmotno uporabljeno. Zgolj nestrinjanje z izvedeniškim mnenjem in ugotovitvami invalidske komisije glede njenega zdravstvenega stanja pomeni poskus uveljavljanja zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kar ni dovoljen revizijski razlog.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners