Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2011

May 25, 2011

Sklep nº I R 62/2011 of Civilni oddelek, May 25, 2011

Smotrnosti kot razloga za delegacijo pristojnosti ne utemeljujejo na primer sklepčnosti tožbe zoper vsakega od različnih tožencev iz dveh vzporednih postopkov glede identične terjatve, njune pasivne legitimacije in vrste njunih morebitnih obveznosti po obsegu, saj gre za vprašanja, odgovori na katera so kot pogoj za uspešno uveljavitev terjatve v sodnem postopku v domeni upnika. Sodišče jih razrešuje za vsakega od tožencev posebej tako v ločenih kot tudi v združenem postopku, pri čemer delega...

May 24, 2011

Sodba nº VIII Ips 43/2010 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2011

Glede zavrnitve predloga tožene stranke za odločitev v smislu sodne razveze pogodbe o zaposlitvi revizija ni utemeljena. Sodišče sicer ni izrecno ugotovilo, da bi bila ukinitev tožnikovega delovnega mesta pri toženi stranki nezakonita. Vrnitev tožnika na njegovo delovno mesto, kot izhaja iz izpodbijane sodbe, je lahko vprašljiva. Res so določbe o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča namenjene temu, da se ob nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in hkratni nemožnosti nad...

Sodba nº VIII Ips 218/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2011

Neutemeljene so navedbe prvotožene stranke, da ni mogla pričakovati lahkomiselnega ravnanja tožnika pri delu na nevarnem stroju. Tožnika, ki ga je angažirala zgolj preko študentske napotnice, pri nevarnem delu nikakor ne bi smela pustiti brez neposrednega nadzora, s katerim bi lahko preprečila lahkomiselno ravnanje.

Sodba nº VIII Ips 336/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2011

Na presojo ustreznosti zaposlitve ne more vplivati okoliščina, da je bila tožniku v ponujeni novi pogodbi o zaposlitvi določena nižja plača, kot jo je prejemal delavec, ki je do takrat opravljal to delo.

Sodba nº VIII Ips 48/2010 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2011

Uporaba določbe prve alineje 75. člena ZDR ne pride v poštev, če poslovodna oseba izrecno sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in tudi iz pogodbe same ne izhaja, da bi bilo delovno razmerje vezano na mandat opravljanja poslovodne funkcije, ali da bi bila predčasna razrešitev razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 75/2010 of Delovno-socialni oddelek, May 24, 2011

Glede na to, da je bilo pri toženi stranki prihajanje na delo pod vplivom alkohola prepovedano, ugotovljene okoliščine tožnikovega dela, ki so zahtevale treznost in pozornost pri delu, dokaj visoko stopnjo alkoholiziranosti, ugotovljeno z alkotestom in glede na (nesporno) ugotovitev, da je tožnik pred prihodom na delo užival alkoholno pijačo, je bilo njegovo alkoholiziranost na delu mogoče opredeliti za hujšo kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, storjeno najmanj iz hu...

May 23, 2011

Sklep nº VIII Ips 251/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2011

Glede pravice do revizije se na podlagi 39. člena ZPP kot vrednost spornega predmeta upošteva le vrednost glavnega zahtevka, postranske terjatve, kot so obresti, pravdni stroški in pogodbena kazen, pa se pri tem ne upoštevajo.

Sklep nº VIII Ips 472/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2011

Ker revizija ni bila dopuščena, saj predlog za njeno dopustitev ni bil vložen, in ker po določbah ZPP tudi ni dovoljena, saj vrednost nobenega od zahtevkov ne presega 40.000 EUR, jo je Vrhovno sodišče zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 60/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2011

Določbe specialnih predpisov v skladu z ZJU, na katerega napotuje ZObr, določajo prevedbo tudi za pripadnike Slovenske vojske in pri tem smiselno uporabo ZJU. Tudi vojaške osebe je zato treba obravnavati po pravilih, ki veljajo za upravne delavce po določbah ZJU, seveda z upoštevanjem specifične ureditve po Zobr.

May 19, 2011

Sklep nº I R 43/2011 of Civilni oddelek, May 19, 2011

Ker je upnik predlagal izvršbo na čoln, se ne uporabi specialna določba PZ, ki ureja pristojnost za odločanje o izvršbi na ladje.

Sklep nº I R 53/2011 of Civilni oddelek, May 19, 2011

Za izdajo sklepa o pozneje najdenem premoženju je pristojno sodišče, ki je izdalo prejšnji sklep o dedovanju.

Sklep nº I R 60/2011 of Civilni oddelek, May 19, 2011

Kadar gre za izvršbo na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe, pride do vsebinskega odločanja šele v primeru, če zoper izdani sklep o izvršbi dolžnik vloži ugovor. Zato v tej fazi postopka niso izpolnjeni pogoji za delegacijo pristojnosti.

May 17, 2011

Sodba nº III Ips 37/2011 of Gospodarski oddelek, May 17, 2011

ZLPP v prvem odstavku 13. člena določa, da … mora podjetje stvari, ki so predmet začasne odredbe (izdane zaradi zahtevka za denacionalizacijo - gl. člene 9 - 12), popisati in izločiti iz lastninskega preoblikovanja ter jih uporabljati kot dober gospodar. Skladno z določbo prvega odstavka 51. člena ZZLPPO se šele s pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji ta sredstva olastninijo – bodisi z vrnitvijo denacionalizacijskemu upravičencu bodisi s prenosom v last (tedaj) Slovenske razvojne družbe.

Sodba nº III Ips 18/2011 of Gospodarski oddelek, May 17, 2011

Tožena stranka ni zanikala navedbe, da pooblastilo ni vsebovalo sestavin, ki jih določa tretji odstavek 310. člena ZGD-1, zato to dejstvo ni bilo predmet dokazovanja (drugi odstavek 214. člena ZPP) in ga je drugostopenjsko sodišče lahko vzelo za podlago svoje odločitve tudi na nejavni seji, ne da bi s tem prikrajšalo toženo stranko za pravico do izjave.

Sklep nº VIII DoR 62/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 17, 2011

Predlog za dopustitev revizije je vložil tožnik sam, ni pa navedel in izkazal, da bi imel opravljen pravniški državni izpit. Vrhovno sodišče je zato predlog zavrglo.

Sklep nº VIII DoR 57/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 17, 2011

Zgolj dejstvo, da o pravnem vprašanju, ki ga izpostavlja predlagatelj, Vrhovno sodišče še ni odločalo, ne utemeljuje predloga za dopustitev revizije, zlasti, ker je glede izpostavljenega vprašanja praksa višjega sodišča enotna. S poenoteno sodno prakso višjega sodišča o izpostavljenem pravnem vprašanju pa je zagotovljena pravna varnost in enotna uporaba prava.

Sklep nº VIII DoR 23/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 17, 2011

Praksa sodišč glede zapadlosti in začetka teka zastaralnega roka od delavčevih denarnih terjatev v zvezi z nezakonitim prenehanjem delovnega razmerja je bila res nekaj časa neenotna, vendar Vrhovno sodišče šteje, da jo je poenotilo najkasneje s sodbo VIII Ips 393/2008 z dne 19. 10. 2009, v kateri je zavzelo podobna stališča, kot sodišče druge stopnje v obravnavani zadevi. Razlogi za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP zato niso podani.

May 10, 2011

Sodba nº VIII Ips 363/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 10, 2011

Za začetek teka objektivnega zastaralnega roka je odločilen trenutek nastanka škode, ne pa pravnomočnost odločitve o odškodninskem temelju, v obravnavanem primeru torej o nezakonitosti razrešitve in nezakonitosti sklepov o čakanju na delo.

Sodba nº VIII Ips 319/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 10, 2011

Kadar gre za procesno odločitev o zavrženju zahteve, do uporabe materialnega prava pri odločitvi sploh ne pride. Vsebina, to je pravica o kateri naj bi na zahtevo tožnika odločila tožena stranka, je pomembna le v zvezi s presojo, ali gre res za zadevo, v kateri je bilo že pravnomočno odločeno oziroma, ali je morda prišlo do spremembe dejanskega stanja ali pravne podlage za odločitev o pravici tožnika. Torej le glede presoje, ali so bili izpolnjeni pogoji za izpodbijano odločitev tožene strank...

Sklep nº VIII Ips 419/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 10, 2011

Gre za čisti premoženjski (socialni) spor: ni namreč sporna pravica tožnice do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni, temveč zgolj višina tega nadomestila in še to le glede zneska, ki naj bi ga tožena stranka povrnila delodajalcu. Ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 40.000,00 EUR, revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 385/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 10, 2011

Pogodba o zaposlitvi ni neposredna podlaga za izplačilo bonusa (letne delovne uspešnosti). Predpogoj za to je določitev ciljev, ki jih bo tožnik v posameznem letu uresničeval ter merilih in pogojih za doseganje (teh) ciljev. Pogodba o zaposlitvi predvideva, da naj bi se o tem stranki dogovorili z vsakoletnim aneksom. Če takega aneksa ni, podlage za ugotavljanje elementov za določitev bonusa in njegove višine na način, kot je dogovorjen s pogodbo o zaposlitvi, sploh ni.

May 09, 2011

Sklep nº VIII Ips 413/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Tožeča stranka zahteva odpravo odločbe, s katero ji je tožena stranka kot dajalcu podatkov naložila popravo napačno vpisanih podatkov v obrazcu M-4 za leto 2005, ter zahteva, naj sodišče ugotovi, da se izplačila delavcem, od katerih so bili plačani prispevki, oziroma vrednost bonitet v višini osnove, od katere so bili obračunani in plačani prispevki (prejemki iz naslova zneskov premij za nezgodno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje in dodatno pokojninsko zavarovanje, ter zneskov...

Sklep nº VIII Ips 450/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Tožnik uveljavlja plačilo zakonskih zamudnih obresti, kar tako v primeru, če so postavljene kot glavna terjatev, kot v primeru, če se zahteva odškodnina v njihovi višini, predstavlja premoženjsko terjatev. Ker vrednost spornega predmeta, na katerega se nanaša ta del izpodbijane sodbe, v postopku ni bila ugotovljena (tožnik je ni opredelil), revizija pa tudi ni bila dopuščena, jo je Vrhovno sodišče zavrglo.

Sodba nº VIII Ips 411/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Vrhovno sodišče je razvilo ustaljeno sodno prakso, po kateri je glede na to, da ZDR (Ur. l. RS, št. 42/02) ne določa minimalnega časa za pripravo zagovora, treba presojati glede na okoliščine konkretnega primera, ali je bil delavcu zagovor omogočen.

Sodba nº VIII Ips 315/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Plača, ki je bila izplačana za delo preko polnega delovnega časa, se upošteva pri izračunu pokojninske osnove, če je bila izplačana za delo, ki se je po predpisih o delovnih razmerjih štelo kot posebni delovni pogoj. Ta pogoj v obravnavani zadevi ni bil izpolnjen, saj je bilo opravljanje dela preko polnega delovnega časa pri tožnikovem delodajalcu v letih od 1970 do 1984 vsakdanja, utečena praksa in posledica nezadostnega števila tovornih vozil in tudi voznikov. Okoliščine, v katerih se je de...

Sklep nº VIII Ips 54/2010 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

V obravnavani zadevi gre za spor o veljavnosti kolektivne pogodbe (oz. aneksa k tej pogodbi) in njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe, torej za spor, kakor je opredeljen v točki a) 6. člena ZDSS-1. Spori, ki naj bi jih reševala arbitraža iz drugega odstavka 148. člena Kolektivne pogodbe, pa so le interesni spori o vsebini sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe, torej spori, ki nastanejo, če se stranki ne sporazumeta o vsebini sprememb in dopolnitev veljavne kolektivne pogodbe...

Sodba nº VIII Ips 344/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Tožena stranka je nezakonito ravnala v zmotnem prepričanju, da tožnici v okviru opisa del in nalog, v katerem so tudi „druga dela po potrebi“, lahko odredi delo blagajničarke. Opisu del in nalog je dala drugačen pomen, kot ga je ugotovilo sodišče. Ni torej ravnala arbitrarno ali samovoljno, ampak nezakonito, ker je tožnico razporedila na napačen način. Takšna napačna presoja pa ne pomeni protipravnega ravnanja, ki bi imelo za posledico odškodninsko odgovornost tožene stranke.

Sodba nº VIII Ips 191/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Sodišče dokaznemu predlogu za postavitev novega izvedenca utemeljeno ni ugodilo. Ustrezno je pojasnilo, da je izvedensko mnenje dr. K. popolno in strokovno natančno, skladno z mnenjem invalidske komisije I. in II. stopnje, ter z ostalo medicinsko dokumentacijo v spisu. Vrhovno sodišče je že sprejelo stališče, da mora biti potreba, da sodišče v pravdi angažira novega izvedenca iste ali podobne stroke, utemeljena z razumnimi razlogi; zgolj strankino nezadovoljstvo, nestrinjanje oziroma nespreje...

Sodba nº VIII Ips 146/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Ker so bivši vojaški zavarovanci, ki so po 18. 10. 1991 ostali v službi v JLA, in dejanski zavarovanci takrat že tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri le-tem kasneje tudi pridobili in uveljavili pravico do pokojnine, hkrati pa jim Republika Slovenija kot svojim državljanom glede na morebiti neustrezno pokojnino še posebej zagotavlja socialno varnost na podlagi določb Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republ...

Sodba nº VIII Ips 441/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Ker revizija v zvezi s sodbo o zavrnitvi zahtevka za odpravo sklepa tožene stranke o zavrženju predloga za vrnitev v prejšnje stanje nima nobenih razlogov, jo je Vrhovno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo.

Sodba nº VIII Ips 312/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Sodišče toženi stranki ni odreklo pravice dokazovanja domnevno neresnično ugotovljenih dejstev v zdravniškem spričevalu, saj je prav s tem namenom opravilo obravnavo, na kateri je zaslišalo sodno izvedenko.

Sodba nº VIII Ips 239/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Delodajalec se lahko seznani z odpovednim razlogom že takoj, ko je kršitev storjena, lahko pa tudi kasneje, tudi šele na zagovoru delavca.

Sodba nº VIII Ips 459/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Tožnik bi se lahko na podlagi izbrisa iz seznama odvetnikov pri odvetniški zbornici odjavil iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter uveljavil starostno pokojnino in si na tak način zagotovil zdravstveno zavarovanje na tej podlagi. Ob ponovnem vpisu v imenik odvetnikov pri odvetniški zbornici s polovičnim obsegom dejavnosti pa bi lahko uspešno uveljavil oziroma zadržal pravico do polovice pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 473/2009 of Delovno-socialni oddelek, May 09, 2011

Glede na določbe Pravilnika tožene stranke (občine), da se občinska socialna pomoč praviloma dodeli občanom le enkrat letno in to (praviloma) v višini, ki ne presega višine denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, ki je v spornem času znašala 48.062 takratnih SIT, revizijsko sodišče soglaša, da tožnica ob dodelitvi že sicer višjega zneska socialne pomoči do še višjih zneskov iz tega naslova ni bila upravičena.

May 05, 2011

Sklep nº II DoR 109/2011 of Civilni oddelek, May 05, 2011

Revizija se dopusti glede:

Sklep nº II DoR 21/2011 of Civilni oddelek, May 05, 2011

Dopustitev revizije glede vprašanja, ali se v primeru nezgodnega zavarovanja tretjega lahko zavarovalna vsota izplača upravičencu brez soglasja tretjega ali pa je potrebna njegova privolitev v smislu prvega odstavka 905. člena Zakona o obligacijskih razmerjih.

Sklep nº I R 50/2011 of Civilni oddelek, May 05, 2011

Okoliščina, da je stranka v postopku, ki teče pred manjšim stvarno in krajevno pristojnim okrajnim sodiščem, odvetnik, ki na tem sodišču dnevno zastopa stranke, v postopku pa je predlagano njegovo zaslišanje in zaslišanje njegovih sodelavcev iz odvetniške pisarne, ni razlog za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº II DoR 29/2011 of Civilni oddelek, May 05, 2011

Sodna praksa vrhovnega sodišča o zastavljenih vprašanjih obstaja (učinki odločbe APPNI, možnost udeležbe v upravnem postopku, trajne vloge delavcev) in je v skladu z odločitvami sodišč druge in prve stopnje v tej zadevi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners