Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2011

Sklep nº II DoR 106/2011 of Civilni oddelek, June 23, 2011

Dopuščena revizija v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.

June 21, 2011

Sodba nº VIII Ips 415/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Razlog nesposobnosti je nastopil šele po tem, ko tožnica ni imela več dovoljenja za opravljanje pedagoškega dela, oziroma je rok za odpoved v tem primeru začel teči od seznanitve rektorja tožene stranke z razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Nepravilno bi bilo o nesposobnosti za delo tožnice (v smislu 2. alineje prvega odstavka 88. člena ZDR) govoriti že po prenehanju njenega naziva, ob istočasnem dovoljenju za opravljanje pedagoškega dela, kot bistveni vsebini njenega dela. Velja t...

Sodba nº VIII Ips 103/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Glede na ugotovljeno dejansko stanje, na katerega je revizijsko sodišče vezano, je materialnopravno pravilen zaključek v izpodbijani sodbi, da je tožena stranka dokazala obstoj resnega in utemeljenega odpovednega razloga.

Sodba nº VIII Ips 101/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Če je pokojninska osnova izračunana v nasprotju z zakonskimi določbami, brez upoštevanja vseh plač in osnov, od katerih so bili plačani prispevki, je odmera pokojnine napačna. Odločba, ki temelji na napačni odmeri, je nezakonita. Odpravi nezakonitih odločb sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih, je namenjen sistem pravnih sredstev. Zoper nezakonito odločbo ni bilo vloženo ...

Sodba nº VIII Ips 102/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

ZUP, ki se uporablja tudi v primerih odločanja tožene stranke (če ZPIZ-1 ne določa drugače), določa možnost odprave, razveljavitve ali spremembe pravnomočne odločbe samo na podlagi pravnih sredstev, določenih z zakonom, in ne v rednem postopku, ki se ga je poslužila tožena stranka pri izpodbijani odločitvi.

Sodba nº IV Ips 51/2011 of Kazenski oddelek, June 21, 2011

Konstrukcija nadaljevanega prekrška ni dovoljena takrat, ko naj bi zajela dva ali več prekrškov, ki pomenijo poseg v osebnostno pravico posameznika.

Sodba nº VIII Ips 436/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Delovno sodišče je na podlagi 13. člena ZPP (ki ureja ugotavljanje predhodnega vprašanja) pooblaščeno ugotavljati znake kaznivega dejanja, ki so pogoj za ugotovitev, da je delavec storil hujšo kršitev delovnih obveznosti. Pri tem je vezano zgolj na pravnomočno (obsodilno oz. oprostilno) sodbo kazenskega sodišča (če ta obstaja), ne pa npr. na sklep tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe ali pa celo na razloge navedene v obrazložitvi tega sklepa.

Sodba nº VIII Ips 475/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Organi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije morajo pri odločanju o začasni nezmožnosti za delo delavca upoštevati tudi (dokončne) ugotovitve o trajni (ne)zmožnosti in obsegu le-te oziroma o preostali delovni zmožnosti v skladu z odločbami pristojnih organov v invalidskem postopku, vendar le, če je o teh omejitvah v invalidskem postopku sploh odločeno.

Sklep nº VIII Ips 70/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Med večje število delavcev iz 96. člena ZDR se lahko uvrščajo le tisti delavci, ki jim bo pogodba o zaposlitvi tudi odpovedana iz poslovnega razloga. Delavci, ki jim pred sprejemom programa razreševanja presežnih delavcev preneha delovno razmerje na drugih podlagah, ne morejo sodelovati v krogu izbire presežnih delavcev, niti ne morejo biti sicer neposredno vključeni v ta program.

Sodba nº in sklep VIII Ips 403/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje, s katero je bilo odločeno o vrnitvi v prejšnje stanje glede postopka izredne odpovedi, je revizija dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 357/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Opredelitev poslovnega razloga iz 1. alineje prvega odstavka 88. člena ZDR ne zanika pravice delodajalca, da kljub obstoju potreb po delu, ki ga določen delavec opravlja na svojem delovnem mestu, spremeni organizacijo dela. Ni bistveno, ali se je obseg del in opravil, ki jih je pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi opravljala tožnica, dejansko zmanjšal, temveč je bistveno, da so bila zaradi drugačnega organiziranja del tožničina dela razporejena drugemu delavcu (in tajnici) in da je prav zato p...

Sodba nº VIII Ips 341/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Dejstvo, da posega, ki ga je tožnik opravil v Avstriji, vodilni strokovnjaki s področja ortopedije v Sloveniji niso bili pripravljeni nuditi, niti ni bila predvidena druga oblika zdravljenja poškodbe (razen rehabilitacije in morda vstavitve umetnega sklepa čez npr. 10 let), pomeni, da je bil nedvomno izkazan pogoj iz 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja o izčrpanosti možnosti zdravljenja v domovini. Tudi ob dejanskih ugotovitvah, da je tožnik iskal zdravniško pomoč pri več st...

Sklep nº VIII Ips 114/2011 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Glede na 19. člen ZDSS-1 se pri pooblaščencih za zastopanje v kolektivnih delovnih sporih uporablja ZPP, ki v 86. členu glede postopka z izrednimi pravnimi sredstvi predpisuje opravljanje dejanj po pooblaščencu, ki je odvetnik oziroma določa izjemo le za stranko, ki ima sama oziroma njen zakoniti zastopnik pravniški državni izpit.

Sodba nº in sklep VIII Ips 111/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2011

Sodišče druge stopnje ni postopalo pravilno, ko je kljub pritožbi tožnika zoper zavrnilni del sodb sodišča prve stopnje v celoti razveljavilo sodbi sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (celo dvakrat).

June 20, 2011

Sodba nº VIII Ips 398/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Za čas prijave tožnice na zavodu za zaposlovanje se je v skladu s hrvaškimi predpisi le skrajšala zahtevana delovna doba. Za to, da bi se lahko ta čas štel za obdobje obveznega zavarovanja in s tem predstavljal zavarovalno dobo v smislu določil Sporazuma o socialnem zavarovanju med RS in R Hrvaško, v drugostopenjskem ugotovljenem dejanskem stanju ni podlage. O obveznem zavarovanju bi namreč lahko govorili le, če bi tožnica v času prijave na zavodu prejemala denarno nadomestilo oziroma bi bili...

Sodba nº VIII Ips 116/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Sodišče ni vezano na kazensko pravno kvalifikacijo v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, temveč na dejanske navedbe, s katerimi delodajalec v odpovedi utemeljuje znake kaznivega dejanja.

Sklep nº VIII Ips 112/2011 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Ker S. B. ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi v skladu z 72. členom ZDR, niti ni bila članica poslovodstva niti ni v družbi opravljala prokure, je imela aktivno in pasivno volilno pravico za svet delavcev.

Sodba nº VIII Ips 83/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas po drugi alineji prvega odstavka 52. člena ZDR in po šestem odstavku 109. člena ZOFVI sta dva različna in samostojna razloga, ki drugače in vezano le na konkreten razlog določata tudi omejitev časa zaposlitve.

Sodba nº VIII Ips 397/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Nadure se priznavajo glede na prekoračitev rednega delovnega časa (40 ur tedensko) in ne na podlagi prekoračitve pedagoške obveznosti v okviru siceršnje tedenske delovne obveznosti, razen kolikor pooblaščeno vodstvo tožene stranke hkrati ne ugotovi, da pomenijo dodatne pedagoške obveznosti tudi delo preko polnega delovnega časa (40 ur tedensko) oziroma kolikor tako delo ni izrecno odrejeno.

Sodba nº VIII Ips 96/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Ker je morala tožena stranka tožnika zadržati na delu do izteka odpovednega roka, je to lahko storila le tako, da mu je ne glede na spremembe v organizaciji dela v tem času še naprej zagotavljala delo na podlagi zanj veljavne pogodbe o zaposlitvi. To pa ne pomeni, da utemeljen odpovedni razlog zaradi realizacije nove organizacije dela ni bil podan.

Sodba nº VIII Ips 86/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2011

Tožnik je bil kot voznik avtobusa zadolžen tudi za kasiranje voznin in izdajo vozovnic, ter je imel za to delo izrecna navodila. Ker v nasprotju z navodili na začetni postaji v M. S. ob plačilu voznine in vrnitvi presežka cene vozovnice v drobižu potniku ni izdal vozovnice, niti ni prejema denarja odtipkal na ustreznem blagajniškem strojčku in se zanj obremenil, so podani vsi znaki hujše kršitve pogodbenih oziroma delovnih obveznosti iz 2. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

June 16, 2011

Sklep nº II DoR 158/2011 of Civilni oddelek, June 16, 2011

Sodišče druge stopnje je zavzelo stališče, da dejstvo, da tožnica toženki ni izrazila konkretnih želja za pomoč, pomeni odklanjanje pomoči in zato njen zahtevek za razvezo pogodbe o preužitku ni utemeljen.

Sklep nº I Up 268/2011 of Upravni oddelek, June 16, 2011

Tožeča stranka mora že v sami zahtevi za izdajo začasne odredbe navesti vse, kar je pomembno za odločitev, in predložiti vse ustrezne dokaze, s katerimi izkazuje verjetnost nastanka težko popravljive škode. Tega pa tožnik po presoji Vrhovnega sodišča ni izkazal s tožbenimi navedbami, da mu bo zaradi odrejenega odhoda iz Slovenije in posledično nemožnosti vodenja podjetja kot direktorju in lastniku podjetja nastala težko popravljiva škoda.

Sklep nº II DoR 113/2011 of Civilni oddelek, June 16, 2011

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne odločitve o neobstoju odškodninske obveznosti tožene stranke za tožniku nastalo škodo iz naslova kavzalne odgovornosti.

June 09, 2011

Sklep nº II DoR 631/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2011

Ugoditev predlogu v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.

Sklep nº II DoR 439/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanj, razvidnih iz izreka odločbe.

Sklep nº II DoR 635/2010 of Civilni oddelek, June 09, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanj v zvezi z odstopom od pogodbe o nakupu stanovanja na obroke.

June 08, 2011

Sodba nº VIII Ips 471/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Prizadevanje revidentke za to, da bi moralo sodišče raziskovati celovito zdravstveno stanje stranskega intervenienta je nesprejemljivo, saj za presojo zakonitosti izpodbijanih odločb ni odločilno splošno zdravstveno stanje zavarovanca, temveč konkretna bolezen ali bolezensko stanje, ki zaradi svoje narave oziroma intenzivnosti zahteva presojo o začasni nezmožnosti za delo in s katero je osebni oziroma imenovani zdravnik seznanjen. Predlagani dokaz tožnice je sodišče torej utemeljeno zavrnilo ...

Sodba nº VIII Ips 3/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

O priznanju pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine tožnika, kot tudi o njeni odmeri in izplačevanju je bilo odločeno z odločbo tožene stranke z dne 6. 8. 1986. Ta odločba je postala dokončna in pravnomočna, kot taka pa zavezuje tako stranki kot sodišče in z vsemi pravnimi učinki velja vse dotlej, dokler ni odpravljena, razveljavljena ali spremenjena na zakonit način.

Sodba nº VIII Ips 311/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Pojmov invalidnosti oziroma procenta invalidnosti in zmanjšanja življenjske aktivnosti ni mogoče enačiti, vendar iz jasnih dokaznih zaključkov sodišč druge in prve stopnje (v skladu z izvedenskim mnenjem) izhaja, da ni prišlo le do 50 % skupne invalidnosti tožnika, temveč izrecne ocene, da je bila v istem procentu zmanjšana tudi splošna življenjska aktivnost tožnika.

Sodba nº VIII Ips 466/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Ker je odločba o razvrstitvi tožnika v III. kategorijo invalidnosti in o priznanju pravice do premestitve na drugo delovno mesto z ustreznimi omejitvami postala dokončna šele dne 16. 4. 2008, delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga z dne 18. 1. 2008 ni bil dolžan upoštevati varstva po prvem in drugem odstavku 116. člena ZDR.

Sodba nº in sklep VIII Ips 331/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Tudi vojaške osebe se glede na določbe ZJU in ZObr-D obravnavajo kot uradniki, saj so bila tudi za pripadnike Slovenske vojske vzpostavljena pravila, ki so sicer veljala za uradnike v smislu določb ZJU, s specifično ureditvijo poimenovanja nazivov in določitvijo količnikov za določitev osnovne plače.

Sodba nº VIII Ips 407/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Delavec, ki je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti sprejel ponudbo nove ustrezne pogodbe pri drugem delodajalcu, uživa polno sodno varstvo iz tretjega odstavka 204. člena ZDR, kar vključuje izpodbijanje pravočasnosti podane odpovedi.

Sodba nº VIII Ips 433/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

„Lahkomiselnost“ delodajalca oziroma njegova nerealna pričakovanja glede poslovanja dela njegove družbe ne predstavljata pravno upoštevne izjeme pri odpovedi iz poslovnega razloga.

Sodba nº VIII Ips 52/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Samovoljno ravnanje, ki neposredno privede ali bi lahko privedlo do povzročitve škode, in pri katerem delavec vztraja kljub očitno tehtnemu opozorilu sodelavca, da se tako ne dela, ima vse elemente naklepa.

Sodba nº in sklep VIII Ips 21/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Po določbi prvega odstavka 191. člena ZPIZ-1 se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja le, če so bili za ta obdobja plačani prispevki.

Sklep nº VIII Ips 482/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 08, 2011

Zahtevek za plačilo zakonskih zamudnih obresti od naknadno za nazaj priznanih zneskov pokojnine predstavlja premoženjski zahtevek v socialnem sporu, v katerem je na podlagi 1. točke 31. člena ZDSS-1 revizija dovoljena po določbah ZPP.

June 07, 2011

Sklep nº VIII Ips 484/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Pri odločitvi o zakonitosti odpovedi ni mogoče spregledati utemeljenih revizijskih navedb v zvezi z vprašanjem, ali je tožena stranka v času odpovedi iz poslovnega razloga s tožnikom že vzpostavila pravno relevantno razmerje – v tem primeru delovno razmerje - po zadnji pred tem pravnomočni sodni odločbi o disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja, ali na neki drugi podlagi. Še toliko bolj, ker iz te odločbe ne izhaja ugotovitev o obstoju delovnega razmerja niti dolžnost delodajalca, ...

Sklep nº VIII Ips 279/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Zoper odločitev o reviziji ni pravnega sredstva.

Sodba nº VIII Ips 334/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Delodajalec je z razlogom za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti oziroma poslovnega razloga dokončno seznanjen šele ob vročitvi soglasja komisije, ki preveri pogoje za odpoved, ob tem pa predvsem tudi možnost druge zaposlitve; šele takrat lahko začne teči šestmesečni rok iz šestega odstavka 88. člena ZDR za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 374/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Tožnik s tem, ko je v očitanih dneh odšel na fitness, v trgovino po nakup nujnih živil in na obisk k staršem, ni kršil prejetih navodil o ravnanju v času bolniške odsotnosti.

Sodba nº VIII Ips 380/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Razkrivanje dotrajane strehe na višini že samo po sebi zahteva organiziran pristop in zagotovitev ustreznih varnostnih ukrepov. V takih pogojih se od delodajalca utemeljeno pričakuje, da delo neposredno organizira in poskrbi za neposredno vodenje ter nadzor nad uporabo zaščitnih sredstev in varovanje pred padci.

Sodba nº VIII Ips 368/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Sodišče prve stopnje je presodilo, da je tožena stranka v celoti odškodninsko odgovorna na podlagi določb o objektivni odgovornosti. Taki presoji niti tožnik niti tožena stranka v pritožbenem postopku nista nasprotovala, zato sodišče druge stopnje utemeljeno ni presojalo odškodninske odgovornosti tožene stranke. Kolikor tožnik v reviziji napada odločitev o izključni odškodninski odgovornosti tožene stranke, dejansko izpodbija sodbo sodišča prve stopnje, saj o tem pritožbeno sodišče utemeljeno...

Sodba nº VIII Ips 476/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Ni bilo protipravno ravnanje tožene stranke, ki je pri odmeri pokojnine upoštevala ob odmeri veljavne predpise (ki so se kasneje res spremenili, kar pa na tožnikove pravice ne more vplivati). V spornem obdobju se je v pokojninsko osnovo vštela le plača, izplačana za delo preko polnega delovnega časa, ki se v skladu s predpisi o delovnih razmerjih šteje kot posebni delovni pogoj. Delo, ki ga je tožnik opravil preko polnega delovnega časa, se po predpisih o delovnih razmerjih ni štelo kot poseb...

Sklep nº Cpg 3/2011 of Gospodarski oddelek, June 07, 2011

Stranka sme v pravnem sredstvu zoper izpodbijano sodno odločbo ostro, odprto in kritično uveljavljati razloge, zaradi katerih je sodna odločba po njenem mnenju nezakonita, vendar pa mora to storiti na način, ki ne zmanjšuje ugleda sodišča.

Sodba nº VIII Ips 66/2010 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Zaradi narave revizije, kot izrednega pravnega sredstva, morajo biti razlogi, zaradi katerih se sodba sodišča druge stopnje izpodbija, konkretizirani, in sicer tako, da je ob očitku bistvenih kršitev konkretno navedeno procesno določilo, ki naj bi bilo prekršeno (oziroma mora biti kršitev opisana tako natančno, da je mogoče vsaj smiselno razbrati, katera kršitev se zatrjuje), ter da je ob očitku zmotne uporabe materialnega prava navedeno, katero določbo materialnega prava je sodišče zmotno up...

Sodba nº VIII Ips 392/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

V skladu z definicijo delovnega razmerja opravlja delavec delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. To pomeni, da je za organizacijo dela, vključno z nadzorom nad izvedbo organizacijskih navodil, odgovoren delodajalec. Z vidika zagotavljanja varnih delovnih pogojev tako ZDR (prvi odstavek 43. člena), kot Zakon o varnosti in zdravju pri delu (5. člen) delodajalcu še posebej nalagata aktivno vlogo.

Sodba nº VIII Ips 412/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Pravnomočna odločba, s katero je določeno obdobje, za katero je izplačevanje nadomestila ustavljeno, predstavlja podlago za izdajo odločbe o ugotovitvi, znesku in načinu povrnitve preplačila v skladu s tretjim odstavkom 275. člena ZPIZ-1.

Sodba nº VIII Ips 414/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Razrešitev poslovodnega organa družbe je statusno pravno vprašanje, zato pravilnost in zakonitost razrešitve ni predmet delovnega spora pred delovnim sodiščem.

Sodba nº VIII Ips 418/2009 of Delovno-socialni oddelek, June 07, 2011

Tožena stranka se ne more sklicevati na pravnomočnost že v letu 1999 ugotovljene pokojninske osnove, saj je bila le-ta posebej ugotavljana ob izdaji vseh odločb, ki sta jih tožnika pravočasno izpodbijala pred sodiščem, preden so postale pravnomočne. Ob takšnem odločanju tožene stranke sta lahko tožnika za čas veljavnosti spornih odločb izpodbijala le-te tudi z vidika ugotovljene pokojninske osnove. Za nazaj, izven časovne veljavnosti spornih odločb, pa tožbeni zahtevek ni posegal, oziroma tud...

June 02, 2011

Sklep nº I Up 253/2011 of Upravni oddelek, June 02, 2011

Materialnopravnih določb o združevanju družine v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti kot podlago za priznanje mednarodne zaščite niti, če bi tožeča stranka to izrecno uveljavljala. Primere združevanja družin z osebo, ki ni upravičenec do mednarodne zaščite, ureja namreč ZTuj-1 in ne ZMZ.

Sodba nº I Up 246/2011 of Upravni oddelek, June 01, 2011

Rok trajanja subsidiarne zaščite mora biti določen v izreku sodbe sodišča prve stopnje, ki je o zadevi odločalo v sporu polne jurisdikcije.

Sodba nº X Ips 143/2009 of Upravni oddelek, June 01, 2011

Zemljišče, ki je bilo glede na zaplembno odločbo ob zaplembi kmetijsko in za katerega revidenta nista dokazala, da je bilo tedaj v načrtih stanovanjske in komunalne gradnje predvideno za zazidavo, namembnosti pa mu ni spremenil niti predpis, na podlagi katerega je bila izdana odločba o podržavljenju, se vrednoti kot kmetijsko zemljišče.

Sklep nº III DoR 39/2011 of Gospodarski oddelek, June 01, 2011

Vrhovno sodišče pritrjuje stališču predlagateljice, da gre v obravnavani zadevi za gospodarski spor; pravno razmerje med strankama spora namreč izvira iz najemne pogodbe za poslovni prostor, ki jo je (po lastnih navedbah) sklenila toženka kot podjetnica. Po drugem odstavku 2. člena ZPSPP pa je poslovni prostor namenjen opravljanju poslovne dejavnosti.

Sklep nº III DoR 27/2011 of Gospodarski oddelek, June 01, 2011

Vrhovno sodišče o pravnih vprašanjih, navedenih v I. točki izreka tega sklepa, še ni odločalo. Zato je v tem obsegu revizijo dopustilo (drugi odstavek 367.a člena ZPP).

Sklep nº III DoR 35/2011 of Gospodarski oddelek, June 01, 2011

Glede na razloge izpodbijanih sodb ni pričakovati, da bi vprašanja, ki jih izpostavlja predlagatelj, v revizijskem postopku terjala odgovor.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners