Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2011

July 14, 2011

Sodba nº II Ips 210/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Tožnici škoda ni nastala, ker je pravnomočno ugotovljeno, da sta sporni pogodbi o prodaji nepremičnine nični in da je oz. bo v zemljiški knjigi tožnica vpisana na nepremičnini kot njena lastnica. Če tožnica ni izgubila svoje hiše, kot je zatrjevala, ni škode.

Sklep nº I R 76/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Ni razlogov za določitev drugega sodišča za obravnavanje zadeve, ker že dalj časa poteka zapuščinski postopek pri pristojnem sodišču, v predlogu navedeni razlogi pa so nerelevantni.

Sklep nº Cp 8/2010 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Poseg v načelo ne bis in idem, je načeloma lahko v nasprotju z ustavo zaprošene države pogodbenice. Vendar je treba upoštevati pri priznanju sodne odločbe, da mednarodna pogodba ne uvaja sistema meritornega preizkusa sodne odločbe sodišča druge države pogodbenice.

Sodba nº II Ips 1239/2008 of Civilni oddelek, July 14, 2011

V primeru, ko sodišče ugotovi, da pogodbeni namen strank ob sklepanju pogodbe ni bil v daritvi, temveč v sklenitvi odplačne in aleatorne pogodbe, dednopravni učinki pogodbe z uporabo določb o prikrajšanju nujnega deleža ne pridejo v poštev in tudi nikakršno naknadno obračunavanje ne.

Sodba nº II Ips 174/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Okoliščina, da je do žalitve prišlo na nogometnem igrišču, vplivajo na merila odškodninskega prava, vendar je prag žalitve v konkretnem primeru presežen in prisojena odškodnine ustreza pravnemu standardu pravične denarne odškodnine kot zadoščenja.

Sodba nº II Ips 1172/2008 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Do izločitve kmetijskih zemljišč in gozdov iz sredstev podjetja je prišlo že na podlagi 5. člena ZLPP. Res je, da so nato tako izločena kmetijska zemljišča in gozdovi na podlagi samega zakona prešli v last Republike Slovenije, vendar le, če niso bili predmet denacionalizacije. Drugačno stališče bi denacionalizacijskim zavezancem omogočilo izigranje 88. člena ZDen.

Sodba nº II Ips 1205/2008 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Odločitev sodišč prve in druge stopnje temelji na ugotovitvi sodišča prve stopnje, da iz vsebine pisne darilne pogodbe izhaja, da je bil namen pogodbe le darilen; tožnica s predlaganimi in izvedenimi dokazi ni uspela dokazati, da je bil namen pogodbenikov drugačen.

Sklep nº I Ips 79/2010 of Kazenski oddelek, July 14, 2011

Postopka za prevzem izvršitve kazni, izrečene s sodbo tujega sodišča, ni mogoče šteti za sojenje oziroma kazenski postopek v smislu prvega odstavka 420. člena ZKP, zato zahteva za varstvo zakonitosti v tem postopku ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 50/2010 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Ločimo izpolnitev obveznosti v širšem in ožjem pomenu. Za prvo gre, ko je pravočasno opravljena izpolnitev, ki je (povsem) pravilna po načinu (vsebini) izpolnitvenega ravnanja, za drugo pa, ko je izpolnitev opravljena, vendar z napakami (stvarnimi ali pravnimi). Zamuda s pravilno izpolnitvijo obstaja tudi v primeru izpolnitve z napakami in traja v obdobju od dospelosti obveznosti do odprave napak. Tudi za primer zamude s pravilno izpolnitvijo v širšem pomenu se je mogoče dogovoriti za pogodbe...

Sklep nº II DoR 237/2011, enako tudi II DoR 141/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Ker je stranka takso za predlog za dopustitev revizije plačala po izteku zakonskega roka, se v skladu s tretjim odstavkom 105.a člena ZPP šteje, da predlog za dopustitev revizije umaknjen.

Sodba nº II Ips 202/2008 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Sodišči sta ugotovili, da je toženka nedopustno ravnala in je zato odgovorna, v zvezi z vzročno zvezo med nedopustnim ravnanjem in škodo in zlasti s s premoženjsko škodo, pa sta pravilno uporabili ustrezna določila iz 185. - 195. člena ZOR in ugotovili, da ti dve predpostavki nista izpolnjeni, zato sta tožnikov zahtevek za plačilo odškodnine zavrnili. Izvedenec je potrdil, da se je tožnik okužil z boreliozo in ne zanika, da ima tožnik tudi po končanem intenzivnem zdravljenju določene težave i...

Sodba nº II Ips 879/2009 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Pogoj pisnosti ne pomeni samo, da mora biti izjava poroka pisna, ampak tudi, da mora biti obveznost, na katero se poroštvo nanaša, opredeljena. Če obveznost ni vsebinsko identificirana, poroštvena izjava namreč ne učinkuje. Obveznost pa je opredeljena, če razkriva vse elemente, ki so pomembni za presojo porokovega pravnega položaja, zlasti težo in pomen posledic njegove zaveze, pri čemer je za vsebino standarda opredeljenosti obveznosti pomembno tudi, ali je porok gospodarski subjekt ali pa p...

Sodba nº in sklep II Ips 217/2011 in II Ips 17/2009 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Ker se je tožnica strinjala z delitvijo dela skupnega premoženja (nepremičnin), ne more hkrati nasprotovati delitvi drugega dela skupnega premoženja, terjatve. Zgolj delna delitev skupnega premoženja v pravdi ne predstavlja pravega pristopa za celovito razrešitev premoženjskih razmerij med zakoncema, saj lahko sodišče pravično razdeli skupno premoženje samo, če hkrati odloča o celotnem premoženju.

Sklep nº II Ips 63/2008 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Tožničin tožbeni zahtevek, da darilna pogodba, ki jo je 12. 5. 1998 njena dolžnica M. K. sklenila s svojim mladoletnim sinom D. K., proti njej nima pravnega učinka in da je obdarjenec na nepremičninah, ki so predmet pogodbe, dolžan dopustiti izvršbo zaradi poplačila tožničine terjatve do M. K., je nedenaren, čeprav je tožnica z njim želela zavarovati svojo denarno (odškodninsko) terjatev.

Sklep nº II DoR 148/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Vrhovno sodišče je revizijo dopustilo glede vprašanja višine verzijskega zahtevka zaradi uporabe nepremičnine v skupni lasti razvezanih zakoncev.

Sklep nº II DoR 245/2011 of Civilni oddelek, July 14, 2011

Odločitev sodišča druge stopnje temelji na kriterijih, ki jih je treba uporabiti in so se po ugotovitvi protiustavne pravne praznine v prehodni ureditvi ZVPSBNO oblikovali v sodni (npr. II Ips 198/2010) in ustavnosodni (npr. Up-2965/08) praksi.

July 12, 2011

Sklep nº VIII DoR 77/2011 of Delovno-socialni oddelek, July 12, 2011

Odločitev sodišča druge stopnje odstopa od stališča Vrhovnega sodišča glede vprašanja, ali je delavec upravičen do pavšalne odškodnine zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, če je ob sicer zakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi napačno določen odpovedni rok in s tem datum prenehanja delovnega razmerja. Vrhovno sodišče je zato revizijo dopustilo.

Sklep nº VIII DoR 82/2011, enako tudi VIII DoR 80/2011 of Delovno-socialni oddelek, July 12, 2011

Predlog tožnice je po vsebini revizija, ki svoje nestrinjanje s sodbo sodišča druge stopnje zaključi s formuliranjem domnevno pomembnih pravnih vprašanj, ki pa jih veže zgolj na okoliščine konkretnega primera. Vprašanj, ki jih izpostavlja na tak način, ni mogoče šteti za pravna vprašanja v smislu prvega odstavka 367.a člena ZPP.

Sklep nº VIII DoR 71/2011 of Delovno-socialni oddelek, July 12, 2011

Odločba o stroških v sodbi se šteje za sklep, vendar to ni sklep, s katerim bi se postopek pravnomočno končal. Revizija zoper tak sklep ni predvidena, torej velja enako tudi za predlog za dopustitev revizije.

July 07, 2011

Sodba nº II Ips 405/2009 of Civilni oddelek, July 07, 2011

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je pokojnica hotela, da toženka dobi stanovanje kot odmeno za njeno preteklo petnajstletno skrb zanjo. Prav takšno pravno posledico sta pogodbenici s sklenitvijo sporne pogodbe dosegli. Napačna opredelitev narave pogodbe s strani sodišča druge stopnje na pravilnost odločitve ni vplivala. Odločitev sodišča bi bila namreč napačna le v primeru, če bi tožnika dokazala, da sta pogodbenici sklenili pravni posel, ki zaradi kompleksnosti presega s strani zapustni...

Sklep nº II Ips 30/2011 of Civilni oddelek, July 07, 2011

Izvršbo terjatve iz izvršilnega naslova lahko kot upnik zahteva samo tisti, ki je kot upravičenec iz materialnopravnega razmerja naveden v izvršilnem naslovu, v konkretnem primeru torej tožnik, na podlagi čigar tožbe je bila izdana zamudna sodba.

Sodba nº II Ips 1179/2008 of Civilni oddelek, July 07, 2011

Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti sicer predstavlja razlog za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju (tretji odstavek 120. člena Zakona o dedovanju), kar pa po ustaljeni sodni praksi ne velja v primerih, ko ena pogodbena stranka svojih pogodbenih obveznosti ne izpolnjuje (v celoti ali delno) zato, ker ji to preprečuje nasprotna stranka. In prav to je bilo ugotovljeno v konkretnem primeru.

Sklep nº I R 77/2011 of Civilni oddelek, July 07, 2011

Bivanje predlagateljice in (bolnega) udeleženca v Kranju predstavljajo razlog za delegacijo zaradi smotrnosti in je zato Vrhovno sodišče določilo pristojnost kranjskega sodišča.

Sklep nº II Ips 182/2011 of Civilni oddelek, July 07, 2011

O vrnitvi premoženja, podržavljenega na podlagi ZNZGP, se skladno z določbo 8. točke 3. člena v zvezi s 1. členom ZDen odloča v denacionalizacijskem postopku. Po določbi 1. točke prvega odstavka 54. člena ZDen je za odločanje o denacionalizaciji premoženja, kakršno je bilo podržavljeno predlagateljem, predpisana pristojnost upravne enote.

Sodba nº II Ips 2/2009 of Civilni oddelek, July 07, 2011

Po izrecni določbi drugega odstavka 13. člena ZPP ima rešitev predhodnega vprašanja pravni učinek samo v pravdni, v kateri je bilo to vprašanje rešeno. Pravilo, da sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, postane pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku tožbe ali nasprotne tožbe (vsebovano je v določbi prvega odstavka 319. člena ZPP), oziroma da če je v sodbi odločeno o terjatvi, ki jo je tožena stranka uveljavljala z ugovorom zaradi pobota, postane odločba o obstoju ali neo...

Sodba nº in sklep II Ips 744/2008 of Civilni oddelek, July 07, 2011

ZD predpisuje roke za zastaranje pravice zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič od posestnika zapuščine v 141. členu ZD, pri čemer ti zastaralni roki ne veljajo, če je za kakšen drug zahtevek predpisan drugačen rok. V 77. členu ZDen je predpisan drugačen rok za uveljavljanje pravice do dedovanja premoženja, ki je bilo zapustniku vrnjeno v postopku denacionalizacije: medtem, ko po splošni določbi prvega odstavka 141. člena ZD ta pravica zastara nasproti poštenemu posestniku v enem letu, odk...

July 05, 2011

Sklep nº in sodba III Ips 185/2008 of Gospodarski oddelek, July 05, 2011

Tožeča stranka ni navedla vrednosti spornega predmeta za nedenarni zahtevek. Vendar pa tožena stranka temu ni ugovarjala, zato si ni zagotovila pravice do revizije.

Sklep nº III DoR 115/2010 of Gospodarski oddelek, July 05, 2011

Upoštevaje razloženo, predlagateljica ni zadostila formalnemu kriteriju iz petega odstavka 367.b člena ZPP – sklicevala se je namreč na odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi še iz časa pred uveljavitvijo ZGD-F.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners