Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2011

August 25, 2011

Sodba nº II Ips 293/2009 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Tožnik priznava, da je dobil vrnjene odvzete bankovce, dejstva, da bi on lahko ohranjal njihovo vrednost, pa ni dokazal. Sodišči sta namreč ugotovili, da iranskih dinarjev v času od odvzema 15. 6. 1998 do pravnomočnosti oprostilne sodbe 28. 6. 2002 banke in menjalnice v Sloveniji, ne v drugih evropskih državah niso sprejemale in menjavale, Banka Slovenije pa je sicer imela uradni tečaj, a je poslovala in ga uporabljala samo s pravnimi osebami. V obravnavanem primeru ni bilo možnosti državnih ...

Sodba nº II Ips 256/2011 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Ker se torej razlog za neizpolnitev pogodbe ne nahaja v pravni sferi tožene stranke, vzročna zveza med vtoževano škodo in protipravnim ravnanjem toženke ni podana in je zato tožbeni zahtevek neutemeljen.

Sklep nº II Ips 410/2008 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Stališče pritožbenega sodišča, da je nujni pogoj za dobrovernost priposestvovalca obstoj zakonitega temelja, in to (celo) takšnega, ki naj bi privedel do vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, je materialnopravno zmotno.

Sodba nº in sklep II Ips 187/2008 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Do izključne lastnine na delu družinske stanovanjske hiše, ki je bila pred tem v solastnini, lahko pride le tako, da se najprej oblikuje etažna lastnina.

Sodba nº II Ips 57/2009 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Ker je na narok za sklenitev pogodbe pristopil toženčev oče, ki je bil sodniku osebno poznan in je napisal, da pristopi J. K. ml., je sodišče pravilno ugotovilo, da je sklenil pogodbo v svojem imenu in za svoj račun. Če bi kupoval nepremičnino za toženca, bi moral predložiti pooblastilo toženca, za katero je v 90. členu ZOR predpisana posebna oblika. To bi sodnik gotovo zapisal v pogodbo in sodišče druge stopnje pravilno razlaga, da pomanjkanje pooblastila veliko bolj moti kot pripis ml., za ...

Sodba nº II Ips 86/2010 of Civilni oddelek, August 25, 2011

Toženka meni, da elektrika načeloma ni nevarna stvar, toda visoko napetost je sodna praksa uvrščala med nevarne dejavnosti, ker že najmanjša nepravilnost lahko povzroči veliko škodo. Podobno se šteje delo na višini, delovanje avtomobila in drugih vozil, velikih motornih žag in drugega. Poleg tega je toženka tudi kriva, ker ni ustrezno predvidela in izpolnjevala ukrepov za varstvo pri delu.

August 18, 2011

Sklep nº I R 79/2011 of Civilni oddelek, August 18, 2011

Ni razlogov za prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners