Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2011

September 29, 2011

Sodba nº II Ips 414/2008 of Civilni oddelek, September 29, 2011

Z izpodbijanjem dokazne ocene nižjih sodišč, tožnik z revizijo ne more uspeti. Po tretjem odstavku 370. člena ZPP namreč revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

September 26, 2011

Sodba nº II Ips 195/2010 of Civilni oddelek, September 26, 2011

Na načelni ravni ni mogoče izključiti prisoje denarne odškodnine v primeru, ko z nedopustnim ravnanjem drugi niso seznanjeni, torej, ko ne pride do posega v ugled posameznika ampak je prizadeta le njegova čast.

Sodba nº II Ips 45/2011 of Civilni oddelek, September 26, 2011

Realizacija rizika pri obveznem avtomobilskem zavarovanju pomeni, da je lastnik vozila (oziroma oseba, ki po njegovi volji uporablja vozilo) odgovoren za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja, uničenja in poškodovanja stvari, ki je bila z uporabo vozila povzročena tretjim osebam.

September 22, 2011

Sklep nº II Ips 246/2011 of Civilni oddelek, September 22, 2011

Pritožbeno sodišče je samo prvič obravnavalo toženkin ugovor o originarni pridobitvi lastninske pravice, ki pomeni samostojno in sklenjeno pravno celoto. S tem je poseglo v toženkino pravico do obravnavanja pred sodiščem in tudi v ustavni pravici do enakega varstva pravic in do pravnega sredstva.

Sodba nº II Ips 139/2011 of Civilni oddelek, September 22, 2011

Pri odgovornosti države za sodnikovo protipravno ravnanje je treba izhajati iz same narave sodnikovega dela. Sodnikovo ravnanje je protipravno, če ni uporabil povsem jasne zakonske določbe, ali če je predpis namerno razlagal v nasprotju z ustaljeno sodno prakso. Zmotno je stališče, da bi bilo treba v tovrstnem odškodninskem sporu ponovno obravnavati argumente, ki so že bili obravnavani v prejšnjem postopku.

September 15, 2011

Sklep nº II DoR 582/2010 of Civilni oddelek, September 15, 2011

Ker zakonski pogoji niso podani, je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo.

September 14, 2011

Sodba nº VIII Ips 77/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2011

Ob ugotovitvi, da razlog (nadomeščanje odsotnih delavk), zaradi katerega sta bili sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ni obstajal, je presoja sodišča druge stopnje, da sta bili pogodbi o zaposlitvi sklenjeni v nasprotju z zakonom, pravilna.

Sodba nº VIII Ips 110/2011 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2011

ZDR v 16. členu vzpostavlja zakonsko domnevo o obstoju delovnega razmerja in s tem pogodbe o zaposlitvi, če so podani elementi delovnega razmerja, tudi v primeru spora o obstoju takšne pogodbe oziroma nesoglasja volj za sklenitev le-te. Hkrati pa ZDR v drugem odstavku 11. člena ob teh pogojih izrecno prepoveduje opravljanje dela na podlagi drugih pogodb civilnega prava. Tako sodišče utemeljeno ni upoštevalo podjemne pogodbe, ki sta jo stranki na zahtevo tožene stranke sklenili ob nastopu tožn...

Sodba nº VIII Ips 161/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2011

Delodajalec mora očitano kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja opredeliti tako, da iz te opredelitve oziroma opisa izhaja konkretna kršitev in znaki kaznivega dejanja, ki jih ima ta kršitev.

Sodba nº VIII Ips 90/2011 of Delovno-socialni oddelek, September 14, 2011

Nosilni razlog izpodbijane sodbe je, da je imela tožena stranka zakonsko pooblastilo za sklepanje pogodb o zaposlitvi z vojaki oziroma za poklicno opravljanje vojaške službe za določen čas, tudi za krajše obdobje, za kakršno je imel tožnik sklenjeno prvo pogodbo o zaposlitvi. Okoliščine, na katere se je skliceval tožnik, na takšno pravico sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas niso mogle vplivati. Po izteku zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa je tožniku delovno razmerje zakoni...

September 13, 2011

Sklep nº III Ips 195/2008 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

V kolikor razlogi za odpoklic niso navedeni v sklepu (nadzornega sveta d. d.; pri d. o. o. smiselno družbenikov ali nadzornega sveta, če ga družba ima), se šteje, da je bila uprava odpoklicana brez utemeljenih razlogov. Po nasprotnem razlogovanju velja tudi sledeče: v kolikor so razlogi za odpoklic v sklepu o odpoklicu navedeni, se domneva, da je bil organ vodenja oziroma njegov član odpoklican iz utemeljenih razlogov in mora za dokazovanje nasprotnega organ vodenja ali njegov član v sodnem p...

Sodba nº VIII Ips 42/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

V optimizacijo delovnega procesa sodi tudi zmanjševanje števila minut, ki je potrebno za izdelavo posameznega proizvoda.

Sklep nº III R 16/2011 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Ker gre za spor med tožečo stranko, ki je gospodarska družba, in toženo stranko kot fizično osebo, ta ne ustreza personalnemu kriteriju opredelitve gospodarskih sporov, po katerem mora biti vsaka od strank oseba iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 481. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 98/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Po določbi 158. člena URS, s katerim se ureja institut pravnomočnosti, je pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopkih, določenih z zakonom. Teh postopkov, med katerimi je tudi ustavna pritožba, tožnik ni sprožil. Takšnega postopka tudi ne predstavlja nova zahteva za ponovno odmero pokojnine po 6. členu ZPIZVZ, zaradi česar jo je tožena stranka na prvi stopnji pravilno zavrgla.

Sodba nº VIII Ips 379/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Sodna razveljavitev disciplinske odločbe sama po sebi še ne pomeni, da je tožena stranka tožniku kršila temeljne človekove pravice in svoboščine in da je zato odškodninsko odgovorna.

Sklep nº III Ips 2/2011 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Vprašanje, v kakšnem obsegu je potrebno presojati ugovor zastaranja (tj. na kateri del tožbenega zahtevka se ugovor zastaranja nanaša), je neodvisno od odgovora na vprašanje, v kakšnem obsegu je bila s pripravljalno vlogo tožba spremenjena po drugem odstavku 184. člena ZPP. Za presojo obsega ugovora zastaranja je pomembna le vsebina ugovornih navedb.

Sodba nº VIII Ips 126/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

„Grožnja“ z uvedbo postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi in kazensko prijavo, ni mogla pri tožnici povzročiti utemeljenega strahu, da bi ta pod njegovim vplivom lahko izjavila drugačno voljo, kot bi jo sicer, še posebej ob dejstvu, da je tožnica pred podajo odpovedi imela ustrezen čas za razmislek. V postopku tudi ni bilo ugotovljeno, da bi tožničini nadrejeni izvršili konkretna dejanja, ki bi lahko vplivala na njeno voljo, zato je pravilna presoja sodišč nižjih stopenj, da je tožnica napi...

Sodba nº VIII Ips 85/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Večji obseg naročil utemeljuje obstoj razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Sklep nº III Ips 64/2011 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Plačilnega naloga, v katerem je kot naslovnik naveden le eden od tožnikov, ki so enotni sosporniki, ni mogoče razumeti kot naloga, s katerim se plačilo sodne takse nalaga vsem tožnikom. Na raztezanje sankcije iz tretjega odstavka 105. a člena ZPP na ostale tri tožnike ne vpliva niti okoliščina, da je bil sporni plačilni nalog, ki je bil naslovljen le na prvo tožnico, vročen skupnemu pooblaščencu tožnikov.

Sodba nº III Ips 17/2009 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Če je toženec (dolžnik v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine) imel možnost uveljavljati ugovore zoper kondemnatorni del sklepa o izvršbi, pa tega ni storil, tega, kar je plačal na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, ne more zahtevati nazaj s tožbo zaradi neupravičene obogatitve, v kateri bi uveljavljal ravno te, v izvršbi dopustne ugovorne razloge.

Sodba nº VIII Ips 182/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Ker je bilo dokazano, da je bilo revidentovo nadurno delo redno organizirano preko polnega delovnega časa in pri tem ni šlo za kratkotrajno delo nepričakovane oziroma izjemne narave, ne gre za nadurno delo v smislu posebnega delovnega pogoja, zato se ne more upoštevati pri odmeri pokojninske osnove po 407. členu ZPIZ-1.

Sklep nº III R 19/2011 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

V v predmetni zadevi se ne uporabljajo pravila ZPP v gospodarskih sporih. Tožeča stranka (odvetnica) namreč ni subjekt iz 481. člena ZPP, spor pa se tudi ne nanaša na primere iz 482. in 483. člena ZPP.

Sklep nº VIII Ips 2/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Poravnava je dvostranski pravni posel (pogodba) o spremembi spornega ali negotovega razmerja. Na njeni podlagi nastanejo nove pravice in obveznosti, kar pomeni, da ima poravnava konstitutivne učinke, saj se pravice iz prejšnjega razmerja ne morejo več uveljaviti. Enake učinke ima glede pravice do odškodnine tudi poravnava, ki jo je na podlagi zavarovanja pred odgovornostjo s tožnico sklenila toženkina zavarovalnica (964. in 965. člen OZ).

Sodba nº VIII Ips 179/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Sodišče je ugotovilo, da se je koncem leta 2008 zmanjšalo povpraševanje po prevozih tožene stranke na trgu, da so se začeli rezultati poslovanja zaradi tega slabšati, da je poslovodstvo tožene stranke zaradi tega ugotovilo zmanjšanje potreb po delu petih voznikov in da je bila zaradi tega tožniku odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Glede na navedene dejanske ugotovitve revizijsko sodišče soglaša s presojo, da je bil podan utemeljen poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o...

Sklep nº III Ips 191/2008 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Tožena stranka je bila 10. 3. 2010 izbrisana iz sodnega registra zaradi zaključka stečajnega postopka. Z dnem izbrisa je tožena stranka prenehala obstajati drugi odstavek 171. člena ZPPSL). Pravna oseba, ki je prenehala obstajati in nima pravnega naslednika, ne more biti pravdna stranka in se postopek, če bi bil prekinjen, nikoli ne bi mogel nadaljevati (prvi odstavek 208. člena ZPP). Zato vložene revizije ne bo mogoče obravnavati, torej tožeča stranka zanjo nima pravnega interesa.

Sklep nº III Ips 90/2008 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Z Dunajsko konvencijo je za tožbeni zahtevek za plačilo razlike v ceni pri kritnem kupu izrecno predpisano, da je utemeljen samo, če je pogodba razvezana, do česar pa lahko pride le z določno izjavo ene stranke in obvestitvijo druge stranke o njej.

Sklep nº VIII Ips 160/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena OZ je pogodba nična, če nima pravne podlage ali je ta nedopustna. Smiselno lahko to velja tudi za odpoved pogodbe o zaposlitvi, kot enostranske izjave pogodbene stranke s pravnimi učinki, ki jih opredeljuje ZDR. Pravno podlago odpovedi pogodbe o zaposlitvi predpostavlja obstoj pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

Sodba nº III Ips 182/2008 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Sporno materialnopravno vprašanje je, ali je bilo nadomestilo zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu v skladu s takrat veljavnim ZPIZ dolžna plačati tožena stranka. Delavcu je bila pravica do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delovnem mestu z odločbo tožene stranke sicer priznana, vendar nikoli odmerjena, ker delavec zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja s strani tožeče stranke še ni začel opravljati drugega ustreznega dela, ne pa zaradi bolniškega staleža....

Sodba nº III Ips 18/2010 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Ureditev pobotanja po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ni izključevala uporabe 316. člena Obligacijskega zakonika.

Sodba nº in sklep III Ips 160/2008 of Gospodarski oddelek, September 13, 2011

Tožena stranka bi morala uveljavljati svojo pravico do uporabe znaka „Svet nepremičnin“, češ da ga je uporabljala preden je tožeča stranka registrirala znamko „Svet nepremičnine“, s tožbo po 116. členu Zakona o industrijski lastnini - ZIL-1 (prej 100. člen ZIL). Ker tega sodnega varstva ni uveljavljala, se zgolj s trditvami o tem in sklicevanjem na določbo točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 ne more uspešno ubraniti pred zahtevkom tožeče stranke za varstvo njene znamke.

Sklep nº VIII Ips 108/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Obračun in plačilo prispevkov iz naslova delovnega razmerja je lahko le posledica ugotovitve obstoja delovnega razmerja (če to pred tem ni obstajalo, temveč je namesto tega obstajala neka od pogodb civilnega prava, po kateri je delavec izvrševal dela za delodajalca). Obstoja delovnega razmerja, kot podlage za odločitev o plačilu prispevkov iz delovnega razmerja, delavec ne more zahtevati kadarkoli, temveč le v rokih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 204. člena ZDR. Tudi s postavitvijo d...

Sodba nº VIII Ips 45/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 13, 2011

Tolmačenje, za katerega se zavzema tožena stranka, bi pomenilo, da se pri presoji zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko upoštevajo le mnenja osebnega zdravnika oziroma odločbe imenovanega zdravnika ali zdravniške komisije, ki so v času izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi znane, pa čeprav so nezakonite. Prav takšno tolmačenje bi pomenilo izgubo pravne varnosti, saj bi delavcu onemogočilo, da s pravnimi sredstvi doseže drugačno odločitev o začasni nezmožnosti za delo oziroma...

September 08, 2011

Sklep nº II Ips 171/2011 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Dopuščena revizija, ki ji ni bil priložen predlog za dopustitev revizije ali sklep o dopustitvi revizije, je nepopolna in jo revizijsko sodišče zavrže.

Sodba nº II Ips 424/2010 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Če je priposestvovalna doba potekla do 6. 4. 1941, je bilo tudi na zemljišču, ki je družbena lastnina, mogoče pridobiti lastninsko pravico s priposestvovanjem.

Sodba nº II Ips 9/2010 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Z zahtevkom za zmanjšanje oporočnih razpolaganj in z zahtevkom za vrnitev daril se uveljavlja (kršena) pravica do nujnega deleža. Gre za izjemo od načela, da je tuje obligacijsko razmerje nedotakljivo, in tretja oseba vanj ne more poseči. Kot je tožnici že pojasnilo sodišče druge stopnje, da iz tožbenih trditev izhaja, da želi doseči vrnitev solastniškega deleža na nepremičnini v zapuščino po pokojnem očetu, vendar hkrati ne zatrjuje, da je njen nujni delež prikrajšan. Presoja, da iz trditev,...

Sodba nº II Ips 58/2010 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Pravilna je presoja, da je učitelj nadzor nad dijaki opravljal na ustrezen način, torej je ravnal tako, kot je treba, zaradi česar revizijsko sodišče pritrjuje materialnopravni presoji, da ni odgovornosti tožene stranke za ravnanje njenega delavca (170. člen ZOR), niti odgovornosti tožene stranke za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik zaradi neskrbnega nadzorstva (167. člen ZOR).

Sklep nº II Ips 300/2008 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Tožnika sta tožbeni zahtevek na ugotovitev svoje solastninske pravice utemeljevala s priposestovanjem. Uveljavljala sta ga zoper dve toženki, pri čemer njuna trditvena podlaga ni izključevala možnosti različnih odločitev o zahtevkih vsakega od tožnikov proti vsaki od toženk. Tožnika sta torej navadna, ne pa enotna sospornika v smislu določbe 196. člena ZPP, zato se pravica do revizije presoja ločeno za vsakega od njiju.

Sodba nº II Ips 891/2009 of Civilni oddelek, September 08, 2011

V konkretnem primeru je tožnik vložil tožbo 16. 5. 2007, zato je treba nagrade in izdatke za storitve odvetnikov v postopku z revizijo določiti po doslej veljavni Odvetniški tarifi. Revizijsko sodišče je zato tožniku namesto priglašene nagrade za postopek z revizijo po tarifni številki 3300 ZOdvT priznalo nagrado za izredno pravno sredstvo po tarifni številki 21 OT in nagrado za nadaljnje obrazložene vloge po 3. točki tarifne številke 19 OT.

Sklep nº II DoR 119/2011 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Ugoditev predlogu v obsegu iz izreka odločbe.

Sodba nº in sklep II Ips 624/2009 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Revizija se lahko vloži zaradi relativne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP le, če je bila ta storjena v postopku pred sodiščem druge stopnje (2. točka prvega odstavka 370. člena ZPP). Za takšen primer gre tudi takrat, ko je revident že v pritožbi uveljavljal takšno kršitev, pa je pritožbeno sodišče neutemeljeno ni sankcioniralo. V tej zadevi pa tožnik v pritožbi ni uveljavljal procesne kršitve, da je bila zavrnitev dokaznega predloga po postavitvi iz...

Sklep nº II Ips 164/2011 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Denacionalizacijskega zahtevka zakon ni oblikoval kot odškodninskega. Vrednost premoženja se v postopku denacionalizacije oziroma vrnitve zaplenjenega premoženja po ZIKS ugotavlja le na način, ki ga za posamezno vrsto premoženja določa ZDen in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Za ugotavljanje vrednosti zaplenjenih objektov s premičninami velja pravilo iz 4. člena Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij in premoženja, predlagatel...

Sodba nº II Ips 511/2008 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Rekreativno igranje nogometa ni nevarna dejavnost. Običajni nogometni prekršek ne predstavlja nedopustnega ravnanja kot elementa odškodninskega delikta.

Sklep nº II Ips 162/2010 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Pravočasno obvestilo o napakah (notifikacija) je pravno dejanje, ki ga naročnik mora opraviti, da bi ohranil svoje pravice, ki jih ima na podlagi podjemnikove odgovornosti za te stvarne napake (prim. 616. člen ZOR). Zakon ga predpisuje zaradi zaščite podjemnikovih interesov, saj ima, zato da se odgovornosti zanjo lahko razbremeni, upravičen interes, da za napako izve. Razloga za zaščito opisanega podjemnikovega interesa pa ni, če podjemnik za napako ve oziroma če so podjemniku znana dejstva, ...

Sklep nº II Ips 301/2011 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Ker v obravnavanem primeru revizija po samem zakonu ni dovoljena in tudi ni bila dopuščena, je nedovoljena.

Sklep nº II DoR 219/2011 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Pravno vprašanje, na katero naj bi Vrhovno sodišče odgovorilo ob reševanju dopuščene revizije, ni zastavljeno natančno in konkretno, pač pa povsem splošno in brez argumentacije o njegovem pomenu za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

Sodba nº II Ips 1071/2008 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Za subsumpcijo dejanskega stanu pod pravilo iz prvega odstavka 312. člena ZOR zadošča, da dolžnik ob plačilu opredeli terjatev, ki jo želi poravnati, in ni potrebna še kakšna posebna (dodatna) pisna izjava o vračunavanju ali načinu poplačevanja (vseh) obstoječih terjatev med strankama.

Sodba nº II Ips 54/2009 of Civilni oddelek, September 08, 2011

Dokazno pravilo iz prvega odstavka 224. člena ZPP preneha veljati takoj, ko stranka določeno dejstvo v javni listini izpodbija, kar pa seveda nikakor ne vpliva na samo dokazno vrednost sporne listine v primerjavi z dokazno vrednostjo ostalih dokazov.

September 07, 2011

Sklep nº III DoR 46/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Sklep nº III DoR 55/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

V predlogu je tožena stranka postavila vprašanje, ali lahko vodja komerciale v delniški družbi, ki ni vpisan v poslovni register kot zakoniti zastopnik družbe in nima pisnega pooblastila zakonitega zastopnika, veljavno sklene ustno posredniško pogodbo s tretjo osebo in s tem zaveže družbo, v kateri je zaposlen k plačilu dogovorjene provizije za posredovanje -

Sklep nº III DoR 52/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP so izpolnjeni glede pravnega vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa.

Sklep nº III R 11/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

V obravnavani zadevi bi v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi veljala pravila postopka v gospodarskih sporih, saj sta upnik in prvi dolžnik gospodarski družbi in je tako izpolnjen subjektivni kriterij iz prve točke prvega odstavka 481. člena ZPP. V takšnem primeru prvi odstavek 41.a člena ZIZ daje upniku možnost, da pri sodišču iz četrtega odstavka 40. c člena ZIZ vloži predlog za izvršbo na podlagi priložene menice kot verodostojne listine. Sodišče, na katerega napotuje navedena določba, j...

Sklep nº III DoR 25/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

Ali je bila s postopanjem Višjega sodišča v Ljubljani, v okoliščinah konkretnega primera, toženi stranki dana možnost obravnavanja pred sodiščem (pravica do izjave) glede ugotavljanja časovnega trenutka, po katerem se presoja vrednost zavarovane stvari pri podzavarovanju?

Sklep nº III DoR 50/2011 of Gospodarski oddelek, September 07, 2011

V obravnavanem primeru tožena stranka v predlogu za dopustitev revizije vsebinsko izpodbija le odločitev o neobstoju terjatve glede zamudnih obresti, ki se niso uveljavljale samostojno kot glavni zahtevek.

September 06, 2011

Sodba nº III Ips 5/2009 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

V trditvah tožeče stranke se prepletajo elementi, ki nakazujejo na odškodninsko podlago, z elementi, ki kažejo na morebitno podlago iz naslova neupravičene pridobitve, nadalje na spregled pravne osebnosti ter na odgovornost uprave za povzročitev stečaja. Tožeča stranka, ki se čuti izigrano, ni mogla zgraditi konsistentne nepogodbene pravne podlage za to, da bi plačilo zneska, ki ji ga dolguje pogodbena stranka, utemeljeno zahtevala od tretjih.

Sodba nº III Ips 128/2008 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Sodišče druge stopnje je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo pravo voljo pogodbenih strank. Glede na navedeno ni šlo za razlago pisne pogodbe (ki je podvržena revizijskemu preskusu), pač pa za dejansko ugotovitev (o skupni volji pogodbenih strank), ki ni podvržena revizijskemu preskusu (tretji odstavek 370. člena ZPP).

Sklep nº III R 12/2011 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

V zvezi s sporazumom o krajevni pristojnosti, ki je povezan s pravnim razmerjem, iz katerega izvira cedirana terjatev, je treba šteti, da ta po slovenskem obligacijskem pravu ob analogni uporabi 418. oz. ob uporabi 421. člena OZ s cesijo preide na cesionarja.

Sodba nº III Ips 10/2009 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Določba petega odstavka 437. člena ZGD pravno izčrpno, jasno in neposredno ureja položaj dosedanjega družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo, določba 113. člena pa isto vprašanje ureja za izločenega družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo. Metoda bodočih donosov je ena od metod, uveljavljenih v ekonomski stroki, s katero se ocenjuje današnja tržna vrednost.

Sodba nº VIII Ips 8/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Za odločitev o pravočasnosti izpodbijane odpovedi je bistveno, kdaj je razlog zanjo ugotovil predsednik uprave, ki je v času podaje odpovedi nastopal v imenu tožene stranke, in ne druge pri toženi stranki zasposlene osebe, za kar se v reviziji zavzema tožnik, pri čemer ne zatrjuje, da bi bile te osebe pisno pooblaščene od predsednika uprave v smislu določbe prvega odstavka 18. člena ZDR.

Sklep nº III Ips 171/2008 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

V pritožbi je tožeča stranka sodbi sodišča prve stopnje očitala ne le zmotno uporabo materialnega prava, temveč tudi več procesnih kršitev ter nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Sodišče druge stopnje se v izpodbijani sodbi do navedenih (in tudi vseh ostalih) pritožbenih očitkov ni opredelilo. Zaradi odsotnosti razlogov o uveljavljanih pritožbenih navedbah sodbe sodišča druge stopnje ni mogoče preizkusiti in je tako podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega od...

Sklep nº III Ips 2/2009 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Breme dokazovanja omejitve (odtegljajev) izvajalčeve pravice do plačila v primeru prenehanja podjemne pogodbe po volji naročnika je na strani tožene stranke. Vendar je trditveno in dokazno breme glede odtegljajev na toženi stranki le, če in dokler ta ne ugovarja zahtevku po višini ravno na tej podlagi. Če tožena stranka oporeka višini zahtevka z navedbo, da bi moral tožnik upoštevati tudi prihranke pri stroških in (možnost za) zaslužek drugje, pade na tožečo stranko breme, da utemelji in doka...

Sodba nº III Ips 212/2008 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Posledica ugotovljenega neveljavnega odstopa od pogodbe je, da Pogodba do nadaljnjega ostane v veljavi. Revident bi bil torej upravičen uveljavljati primarni izpolnitveni zahtevek na izročitev pogodbenega števila delnic, in to le ob pogoju predhodne izpolnitve svoje pogodbene obveznosti plačila kupnine, saj sočasnost izpolnitve med strankama ni bila dogovorjena. Odškodnina bi v tem primeru prišla v poštev kumulativno le kot povrnitev škode zaradi morebitne zamude z izpolnitvijo.

Sklep nº VIII Ips 295/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Uveljavljanje bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP tožnik v reviziji ne utemeljuje s kršitvami postopka v zvezi z odločanjem o predlogu za obnovo, temveč navaja zgolj nestrinjanje z ravnanjem sodišča v prvem postopku, ko ni sledilo njegovim navedbam in dokaznim predlogom. Na tak način tožnik ni mogel izkazati v reviziji zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka niti drugega pravno upoštevanega revizijskega razloga v zvezi z izpodb...

Sodba nº VIII Ips 148/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Ob ugotovitvi sodišča, da je imel tožnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za predsednika uprave in da je bila na podlagi sprememb statuta družbe uvedena enočlanska uprava družbe ter je bil zato tožnik (skupaj s preostalima članoma uprave) z mesta predsednika uprave s strani nadzornega sveta razrešen, istočasno pa je bil imenovan nov nosilec enočlanske uprave, je sodišče utemeljeno presodilo, da pomeni taka v bistvu statusna sprememba vodenja delniške družbe v primeru, da so dotedanji predsednik...

Sklep nº VIII Ips 217/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZDR mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Katere so tiste bistvene okoliščine, ZDR ne določa, zato jih je treba presojati v vsakem primeru posebej. Delavec je dolžan delodajalca med drugim obveščati predvsem o tistih okoliščinah, ki izvirajo iz njegove osebne sf...

Sklep nº VIII Ips 118/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Delavčeva zamuda 30-dnevnega roka od dneva vročitve oziroma od dneva, ko zve za kršitev pravice oziroma prenehanje veljavnosti pogodbe (delovnega razmerja), pomeni prenehanje pravice same. Podaljšanje roka ni dovoljeno. Zaradi prekluzije izgubljena pravica zahtevati ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne oživi zaradi kasneje ugotovljenih (tudi nezakonitih) ravnanj delodajalca ali koga tretjega, ki so vplivala na prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº III Ips 175/2008 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Tožeča stranka v reviziji zgolj ponavlja pritožbene ugovore, da bi sodišče moralo ugotoviti, da je ona opravljala vsa dela, s tem po vsebini izpodbija v postopku pred sodiščem prve stopnje ugotovljeno in v postopku pred sodišče druge stopnje preizkušeno dejansko stanje, kar po tretjem odstavku 370. člena ZPP ni dopusten revizijski razlog.

Sodba nº VIII Ips 6/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Delodajalec lahko tudi zaradi kršitev, ki jih zakon opredeljuje kot razloge za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Ta je možna vselej, kadar delavec naklepno ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja.

Sklep nº III Ips 76/2008 of Gospodarski oddelek, September 06, 2011

Po prepričanju Vrhovnega sodišča je lahko namen določb drugega odstavka 68. in drugega odstavka 69. člena ZPre-1 le eden: v predpisanem poprevzemnem obdobju dati glavnemu delničarju pravico do izključitve manjšinskih delničarjev, manjšinskim delničarjem pa do izstopa iz ciljne družbe pod enakimi pogoji, kot so veljali za ostale delničarje na podlagi prevzemne ponudbe.

Sodba nº VIII Ips 7/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Tretji odstavek 47. člena ZZZ-1 izrecno določa, da je v zunanji službi opravljanje dela preko polnega delovnega časa upoštevano pri določitvi plače. Zakonsko besedilo je jasno in nedvoumno. Zato je neuspešno revizijsko prizadevanje, da bi se morale zatrjevane nadure še dodatno plačati, saj to iz navedene določbe ne izhaja oziroma je izrecno določeno, da se delo preko polnega delovnega časa upošteva pri določitvi plače.

Sodba nº VIII Ips 302/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 118. člena ZDR sodišče v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko samo razveže pogodbo o zaposlitvi, če upoštevaje vse okoliščine in interese obeh pogodbenih strank ugotovi, da nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče. Pri taki odločitvi upošteva vse okoliščine in interese, ki jih lahko ugotovi pred odločitvijo, to je do zaključka obravnave pred sodiščem.

Sodba nº VIII Ips 115/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Zaradi tega, ker prvi dve pogodbi o zaposlitvi nista določno opredelili razloga za sklenitev pogodbe za določen čas, še nista bili nezakoniti. Ob pavšalni opredelitvi razloga je sodišče na podlagi izvedenih dokazov lahko ugotavljalo dejanske razloge, zaradi katerih je tožena stranka vztrajala pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Sodba nº VIII Ips 174/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Tožnica napačno uveljavlja, da gre v razmerju med Zakonom o načinu obračunavanja in izplačevanja plač in kolektivno pogodbo za specialnejši predpis. Zakon ima naravo interventnega zakona, ki je za večino delodajalcev s področja gospodarstva in negospodarstva posegel v odmero in izplačevanje plač, regresov in jubilejnih nagrad in za pravne osebe iz druge alineje 1. člena (med katere spada tudi tožena stranka) izrecno določil tudi višino izhodiščnih plač.

Sodba nº VIII Ips 10/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

ZObr v 10. točki četrtega odstavka 57. člena opredeljuje kršitev kot žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do civilnih oseb. V dejanski stan kršitve niso vključene morebitne reakcije navedenih oseb na takšno obnašanje.

Sodba nº VIII Ips 186/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Pri presoji, ali storjena kršitev onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji pogodbe o zaposlitvi, je bistvena prognoza, ali je glede na storjeno kršitev (dejansko ponavljanje kršitev) še mogoče pričakovati, da bo delavec obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi v bodočnosti korektno izpolnjeval. Za tako presojo pa je pomembno tudi siceršnje obnašanje delavca na delu oziroma v zvezi z delovnimi obveznostmi.

Sodba nº VIII Ips 220/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Ker je bila tožnica od 1. 5. 2003 dokončno in pravnomočno razporejena na delovnem mestu svetovalca I za kmetijstvo in je od tega datuma dalje prejemala plačo za delovno mesto, na katerega je bila pravnomočno in dokončno razporejena v skladu z dokončnimi in pravnomočnimi odločbami o plači, je njen zahtevek za izplačilo razlike plače za to obdobje neutemeljen.

Sodba nº VIII Ips 345/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 06, 2011

Če zoper tožnika ni bil uveden ali voden noben postopek (kazenski, upravni ali odškodninski) zaradi prodaje delnic, tudi ni mogoče govoriti o nepremoženjski škodi, ki naj bi mu nastala zaradi takšnih postopkov.

September 05, 2011

Sklep nº VIII Ips 387/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Sodni preizkus izpodbijanih odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je omejen z njuno vsebino, kar pomeni, da je predmet obravnavanega spora lahko izključno vprašanje, ali je odločitev tožene stranke o tožnikovem predlogu za obnovo postopka pravilna. Izven tega obsega sodne presoje ni mogoče širiti, zato tožnikove vloge v tem sporu ni mogoče presojati z vidika samostojne zahteve za ponovno odmero pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 266/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Formalni status samostojnega novinarja in delavca v delovnem razmerju se pojmovno ne izključujeta, saj tega ne preprečuje posebna ureditev položaja samostojnih novinarjev. Zato ni ovir, da samostojni novinar, ki je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, ne bi mogel skleniti tudi pogodbe o zaposlitvi (oziroma ni ovire tudi za priznanje delovnega razmerja) kot pogodbe o trajnem razmerju. Veljavna zakonodaja tega ne prepoveduje, ZDR pa ne glede na formalno obliko razmerja vzpostavlja celo domne...

Sodba nº VIII Ips 463/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Tožnica bi imela po določbi 179. člena ZPIZ-1 kot oseba, ki je bila izvzeta iz zavarovanja po prvem odstavku 18. člena ZPIZ-1, pravico do izplačevanja pokojnine. Ob ugotovitvi, da je kljub izvzemu iz zavarovanja opravljala odvetniško dejavnost s polovico polnega delovnega časa, je bila ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča U-I-358/04-13 z dne 19. 10. 2006 torej upravičena do delne pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 131/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bistveno, da zaradi poslovnih razlogov preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec se lahko odloči za drugačno organizacijo oziroma način dela tako, da delovne naloge drugače razporedi med še zaposlene. Formalna ukinitev delovnega mesta, za katero je imela tožnica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ali prenehanje opravljanja dela, ki ga je na tem delovnem mestu opravljala, ni pogoj za zakon...

Sklep nº VIII Ips 462/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

V predmetni zadevi je obseg z revizijo izpodbijanega dela pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje omejen na odločitev o odškodninski odgovornosti tožene stranke. Ne gre torej za spor o pravici iz socialnega zavarovanja, pač pa glede na to, da je v reviziji predmet spora le še odškodnina, za premoženjski socialni spor. Glede na določbo 1. točke 31. člena ZDSS-1 bi bila v predmetni zadevi revizija dovoljena, če bi bila dovoljena po določbah ZPP.

Sklep nº VIII Ips 49/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

V skladu s tretjim odstavkom 66. člena ZPIZ-1 je treba utemeljenost (ne) priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja z vidika poklica presoditi celostno, tako s stališča dela v času nastanka invalidnosti kot prejšnjih delovnih izkušenj in dejanske (in ne le teoretične) usposobljenosti za drugo delo. Pri tem je treba med drugim upoštevati tudi obdobje dela na zadnjem delovnem mestu, čas dela na drugih delovnih mestih, če jih je zavarovanec v času zavarovanja zasedal, in s tem časovnim vidikom...

Sklep nº VIII Ips 284/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Čeprav je Ustavno sodišče v razlogih odločbe U-I-40/09 z dne 4. 3. 2010 navedlo, da glede na različno naravo kmetijske dejavnosti oziroma opravljanja dejavnosti samozaposlenega in dela pri delodajalcu pravice teh zavarovancev in delavcev niso nujno enake, pri čemer je omenilo zlasti pravico do premestitve, je ob izostanku ustrezne zakonske ureditve za samozaposlene, ki še vedno opravljajo delo in so zavarovani, v skladu s 3. členom ZS treba primerjati položaj delavca, pri katerem je ugotovlje...

Sodba nº VIII Ips 64/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Opredelitev osnovne plače zastopnikov je lahko odvisna od ustvarjenih provizij oziroma obračunana glede na dosežen procent realizacije.

Sklep nº VIII Ips 383/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Predmet izpodbijanja je odločba tožene stranke, s katero je ta ugotovila preplačilo starostne pokojnine. Po vsebini ne gre za spor o pravici iz socialnega zavarovanja, temveč za odločitev o denarnem zahtevku, torej za premoženjski socialni spor. Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe znaša le 266,71 EUR, zato zahtevani revizijski minimum ni dosežen.

Sodba nº in sklep VIII Ips 310/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

S pravnomočno odločbo sodišča je bilo ugotovljeno, da je tožniku delovno razmerje trajalo do 29. 3. 2006. V kolikor je tožena stranka menila, da elementov delovnega razmerja sploh ni bilo, bi morala to dejstvo zatrjevati v sporu, ki se je pravnomočno končal z zgoraj navedeno sodno odločbo. Trajanje in obstoj delovnega razmerja do tega datuma tako v tem sporu ne more biti sporno.

Sodba nº VIII Ips 276/2009 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ne določa učinkov za nazaj, temveč šele po njegovi uveljavitvi – pri tem pa ponovno odmero po uradni dolžnosti, vendar šele od prvega naslednjega meseca po mesecu, v katerem je pristojni nosilec, ki je prvi priznal pravico do pokojnine, začel postopek za ponovno odmero pokojnine.

Sodba nº VIII Ips 125/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Pogodba o zaposlitvi, čeprav je redno odpovedana, v času odpovednega roka še velja in jo je tudi delavec dolžan izpolnjevati enako kot pred odpovedjo. Zato je tudi v času odpovednega roka mogoče podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 40/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Ker v dokaznem postopku ni bil ugotovljen zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je pravilno presojeno, da je narava pogodbenega delovnega razmerja trajna.

Sodba nº VIII Ips 275/2010 of Delovno-socialni oddelek, September 05, 2011

Že sam prenos delovnih nalog kaže na to, da revidentovo delo ni bilo več potrebno, sprememba akta o sistemizaciji in formalna ukinitev delovnega mesta pa ne predstavljata nujnega predpogoja za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odločilnega pomena je dejansko prenehanje potreb po delu določenega delavca.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners