Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2012

January 24, 2012

Sklep nº VIII R 16/2011 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2012

Razumnega dvoma v nevtralnost prvostopenjskega sodišča tožnik ni vzbudil, zato je njegov predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje v zadevi neutemeljen.

Sodba nº VIII Ips 105/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2012

Sodišče ni vezano na pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja v izredni odpovedi, temveč na opis dejanja – ta opis mora biti takšen, da iz njega izhajajo znaki kaznivega dejanja, saj sodišče v sodnem sporu ne more ugotavljati morebitnih drugih kršitev ali razlogov za izredno odpoved, na katere se ni skliceval že delodajalec. Navedeno ne pomeni, da delodajalec dejanske podlage v zvezi z odpovednimi razlogi v sodnem postopku ne bi mogel dokazovati tudi z drugimi - naknadno ugotovljenimi dejstvi o...

Sodba nº in sklep VIII Ips 227/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2012

Sodišče je presodilo, da ni okoliščin in interesov, ki bi utemeljevale nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja, ker tožnik ni kršil delovnih in pogodbenih obveznosti, ki naj bi imele znake kaznivega dejanja. To dejstvo pa ni relevantno, saj je ugotovitev, da kršitev ni podana oziroma da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, sploh pogoj za odločanje o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº VIII Ips 224/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 24, 2012

Ni sicer nujno, da sodba sodišča druge stopnje odgovori prav na vsako posamično pritožbeno navedbo oziroma pravni argument stranke posebej. Mora pa sodišče druge sodbe presoditi navedbe pritožbe, ki so odločilnega pomena. Sodišče druge stopnje ni odgovorilo na odločilne pritožbene navedbe, zato razlogi za zavrnitev tožnikove pritožbe niso obrazloženi.

January 23, 2012

Sklep nº III R 25/2011 of Gospodarski oddelek, January 23, 2012

Ko pride do pravdnega postopka po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se lahko po 41. in 62. členu ZIZ tak sporazum o krajevni pristojnosti upošteva samo, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kasnejše sklicevanje tožeče stranke na sporazum o krajevni pristojnosti v pripravljalni vlogi v pravdi s sočasno predložitvijo sporazuma je prepozno in ga ni mogoče upoštevati.

Sklep nº VIII Ips 25/2011 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 2012

Na podlagi prvega odstavka 110. člena ZDR je treba izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hudo malomarnega ravnanja v posameznem izločenem primeru poleg upoštevanja drugih okoliščin presojati tudi ob upoštevanju siceršnje skrbnosti delavca in vpliva vseh okoliščin, ki so do takega ravnanja pripeljale, tudi ravnanja in morebitne soodgovornosti drugih, zlasti nadrejenih delavcev.

Sodba nº VIII Ips 78/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 2012

Iz zakonske dikcije druge alineje prvega odstavka 92. člena ZObr jasno izhaja, da se pogodba "lahko podaljšuje". Predvidena je torej le možnost podaljšanja, ki toženo stranko ne obvezuje k podaljševanju veljavnosti pogodb.

Sodba nº VIII Ips 82/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 2012

Uživalcu pripada pokojnina od dneva, ko sta kumulativno izpolnjena oba pogoja - pravnomočno priznana invalidnost prve kategorije in prenehanje zavarovanja, torej ne sama odjava iz zavarovanja, kot sta zmotno šteli sodišči nižje stopnje, ki tudi sicer sama po sebi ne pomeni prenehanja zavarovalnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 152/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 23, 2012

Iz odločb tožene stranke izhaja, da je bila tožnica ob nastanku invalidnosti III. kategorije v letu 2005 nezaposlena ter prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ji je bilo nadomestilo za invalidnost določeno na podlagi druge alineje prvega odstavka v zvezi z drugo alinejo tretjega odstavka 94. člena ZPIZ-1. Po vmesni zaposlitvi v letu 2006 na neustreznem delovnem mestu, kar je bil razlog za izgubo pravice do spornega nadomestila od 15. 2. 2006 dalje, je ob nespremenjeni invalidnosti z vpisom...

January 10, 2012

Sodba nº VIII Ips 144/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 10, 2012

Ker je bilo plačilo za delo v podaljšanem delovnem času na podlagi določb ZZZ-1 upoštevano že pri določitvi višje osnovne plače za čas dela v veleposlaništvu, tožnik do posebnega plačila nadurnega dela ni bil upravičen.

January 09, 2012

Sklep nº VIII Ips 164/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Za vložitev pritožbe po odvetniku mora biti izkazano pisno pooblastilo, sicer se pritožba zavrže.

Sklep nº VIII Ips 136/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Tožnik v tožbi svojega denarnega zahtevka po višini ni določno opredelil, hkrati pa v tožbi tudi ni navedel vrednosti spornega predmeta. Sodišče prve stopnje v smislu določb 45. člena in 108. člena ZPP ni zahtevalo poprave tožbe, tožena stranka pa take napake v postopku ni pravočasno grajala. Zato revizijsko sodišče šteje, da vrednost spornega predmeta v zadevi ni bila ugotovljena. Naknadni enostranski izračun na podlagi nedoločnega izreka pravnomočne sodbe se pri tem ne more upoštevati.

Sodba nº VIII Ips 143/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Kadar sodišče oceni, da so ugovori strank zoper izvedensko delo neutemeljeni in da je torej mnenje izvedenca jasno, razumljivo in logično oziroma da so bile pomanjkljivosti ali dvom odpravljene z dodatnim zaslišanjem izvedenca, postavitev novega izvedenca ni potrebna.

Sodba nº VIII Ips 272/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Tožnik v spornem času ni bil več direktor tožene stranke. Njegov mandat je prenehal. Njegov položaj je bil od tega trenutka dalje enak položaju vseh drugih zaposlenih, vključno s tem, kdo odloča o njegovi odgovornosti za kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 200/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Ker je bila tožba priporočeno poslana na pravilen naslov, ki je bil celo naveden v pravnem pouku, po poteku 30-dnevnega roka, je bila tožba kot prepozna pravilno zavržena.

Sklep nº VIII Ips 195/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Odločilno dejstvo, ki je podlaga izpodbijani sodbi, je nepravilna uporaba kriterijev za določitev presežnih delavcev. O v sodbi predstavljeni vsebini programa in programom samim obstaja nasprotje, saj toženka v programu ni določila le, da bo uporabila kriterije po vrstnem redu, kot je to določeno v 31. členu KPND, ampak je v programu izrecno določeno, da se uporabijo kriteriji iz 39. člena KPVIZ.

Sodba nº VIII Ips 285/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Sodišče ni dolžno obširno razlagati oziroma obširno utemeljevati svoje odločitve, da ne prekine postopka in ne začne postopka pred Ustavnim sodiščem v skladu s 156. členom Ustave Republike Slovenije. Odločitev sodišča, da ne prekine postopka in začne postopka pred Ustavnim sodiščem, tudi sama po sebi ne krši ustavnih pravic strank v postopku, saj s tem ni onemogočeno, da takšen postopek sprožijo same.

Sodba nº VIII Ips 307/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Ob prepričljivih ugotovitvah imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije tožene stranke, ki so bile skladne z zdravniškimi mnenji in izvidi o zdravstvenem stanju tožnika v času odločanja pri toženi stranki, je sodišče utemeljeno presodilo, da že iz tako izvedenih dokazov prepričljivo izhaja, da tožnik ni bil začasno nezmožen za delo v okviru omejitev in v delovnem času kot invalid III. kategorije invalidnosti.

Sodba nº VIII Ips 120/2011 of Delovno-socialni oddelek, January 09, 2012

Morebitni predhodni konflikti med delavcem in delodajalcem ne morejo predstavljati poslovnega razloga, istočasno pa taki konflikti tudi ne morejo biti ovira za nastanek poslovnega razloga oziroma za odpoved pogodbe o zaposlitvi, če do nastanka utemeljenega poslovnega razloga dejansko pride neodvisno od teh konfliktov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners