Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2012

February 28, 2012

Sklep nº III R 4/2012 of Gospodarski oddelek, February 28, 2012

V predmetni zadevi ni videti razumnih razlogov, da je izvršilno sodišče v sklepu VL 3199/2011-7 43 z dne 18. 4. 2011 kot pristojno sodišče, pred katerim se bo nadaljeval postopek v pravdi, določilo Okrožno sodišče v Mariboru. Iz podatkov spisa ni razvidno, da bi bila med strankama dogovorjena pristojnost tega sodišča. Prav tako pa njegova pristojnost ni podana glede na uporabo pravila o splošni krajevni pristojnosti (prvi odstavek 46. člena v zvezi z 48. členom ZPP); tožena stranka ima namreč...

Sklep nº III R 2/2012 of Gospodarski oddelek, February 28, 2012

Če upnik med izvršilnim postopkom predlaga za izvršbo poleg ali namesto že dovoljenih sredstev oziroma predmetov izvršbo na nepremičnine, postane za to izvršilno sredstvo izključno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je nepremičnina.

Sodba nº III Ips 25/2009 of Gospodarski oddelek, February 28, 2012

Tako kot v slovenskem pravu tudi v avstrijskem pravu velja, da pogodba nastane s soglasno voljo strank.

Sodba nº III Ips 197/2008 of Gospodarski oddelek, February 28, 2012

Po 73. členu ZOR je lahko realizirana samo pogodba, ki je bila sklenjena, vendar ne v predpisani obliki. Ker iz dejanskih ugotovitev sodišč nižjih stopenj izhaja, da pogodba med tožečo stranko in M. L. ni bila sklenjena (niti v ustni obliki), v konkretnem primeru ni moglo priti do njene realizacije.

Sklep nº III R 3/2012 of Gospodarski oddelek, February 28, 2012

Iz trditvene podlage strank izhaja, da v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani II Pg 2996/2010 tožena stranka vtožuje zneske neplačanih del, ki jih je opravila za tožečo stranko, tožeča stranka pa v tem sporu vtožuje zneske, ki naj bi jih zaradi toženčevih napak na taistih delih plačala nadomestnim izvajalcem. Glede na to, da obstaja možnost združitve postopkov in s tem poenostavitve dokaznega postopka, je očitno, da postopka pred dvema sodiščema ne bi bila smotrna in ekonomična. Prenos...

February 20, 2012

Sodba nº VIII Ips 49/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2012

Revident tekom postopka niti sedaj v reviziji ni določno zatrjeval obstoja katerega izmed razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz 52. člena ZDR, sodišči pa ga nista ugotovili. Glede na neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je po presoji revizijskega sodišča pravilen zaključek, da se šteje, da je tožnik sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

February 16, 2012

Sklep nº II DoR 521/2011 of Civilni oddelek, February 16, 2012

Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani, saj predlagateljica ni izkazala obstoja kršitev pravdnega postopka (tretji odstavek 367.b člena ZPP).

Sklep nº II DoR 492/2011 of Civilni oddelek, February 16, 2012

Stranka mora predlogu za dopustitev revizije priložiti izvod pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje. Gre za formalni pogoj, ki ga mora izpolniti stranka sama, sodišče pa glede na 383. člen v zvezi s 336. členom ZPP pomanjkljivosti vloge ne more odpraviti niti s pozivom stranki, da vlogo popravi ali dopolni, niti samo.

Sklep nº II DoR 535/2011 of Civilni oddelek, February 16, 2012

Ker toženki nista izkazali, da je bila v pravdnem postopku pravočasno navedena vrednost spornega predmeta za vsakega od nepovezanih zahtevkov (drugi odstavek 41. člena ZPP) in v kakšni višini, preizkus, ali je v zadevi mogoče revizijo dopustiti, ni mogoč.

Sklep nº II DoR 499/2011 of Civilni oddelek, February 16, 2012

Zavrnitev ugovora aktivne stvarne legitimacije v izpodbijani sodbi ne temelji zgolj na prekluziji, zato odločitev tudi v primeru za predlagateljico ugodnega odgovora na izpostavljeno vprašanje ne bi mogla biti drugačna.

February 09, 2012

Sklep nº II DoR 311/2011 of Civilni oddelek, February 09, 2012

Za zagotovitev pravne varnosti je pomembna odločitev o vprašanju protipravnega ravnanja, obstoja vzročne zveze in krivde drugega toženca (Centra za socialno delo) ter posledično prve toženke (Republike Slovenije) za tožnici nastalo škodo.

February 07, 2012

Sodba nº VIII Ips 236/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti je pogoj za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Utemeljenost pisnega opozorila se presoja v postopku v zvezi s to redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 178/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Drugi odstavek 15. člena ZPIZ-1 določa, da se obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlage. Takšna situacija je bila podana, ko je dne 20. 4. 2007 tožnik postal družbenik komanditne družbe in sočasno tudi poslovodna oseba te družbe, ni bil pa zavarovan na drugi podlagi, saj je bil uživalec starostne pokojnine. Zato je tožena stranka z izpodbijanima odločbama utemeljeno ugotovila lastnost zavarovanca n...

Sklep nº VIII Ips 245/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Če v premoženjskem socialnem sporu vrednost predmeta spora ni določena in revizija ni bila dopuščena, revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 173/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

V sodnem postopku sicer mnenja invalidskih komisij I. in II. stopnje, torej izvedenskih organov tožene stranke, ne predstavljajo izvedenskega mnenja v skladu z določbami 243. do 256. člena ZPP. Kljub temu pa mnenja invalidskih komisij niso brez dokazne vrednosti, saj predstavljajo enega od dokazov za ugotavljanje zmožnosti zavarovanca za opravljanje organiziranega pridobitnega dela oziroma njegove preostale delovne zmožnosti. Zgolj splošno nasprotovanje mnenju invalidskih komisij, ki ni v nas...

Sodba nº VIII Ips 216/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Za izdajo odločbe o ustavitvi izplačevanja za nazaj v rednem postopku tožena stranka nima posebne zakonske podlage v ZPIZ-1. To sicer ne pomeni, da takšne odločba za naprej ne bi smela izdati in da bi bila tudi takšna odločba že sama po sebi nična – vendar kot navedeno le z veljavnostjo v naprej in z deklariranjem dejstva, da je podlaga za izplačevanje, ki izhaja že iz zakona, prenehala.

Sodba nº VIII Ips 291/2010 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Ob ugotovitvi sodišča, da je tožena stranka v letu 2008 njegov zahtevek za priznanje pravice do starostne pokojnine utemeljeno zavrnila, ker ni izpolnjeval zakonskih pogojev za pridobitev te pravice in je bila takšna zavrnitev pravnomočno potrjena tudi v ustreznem že končanem sodnem postopku, protipravno ravnanje tožene stranke v zvezi s tem, ki bi na podlagi prvega odstavka 131. člena OZ pogojevalo toženkino odškodninsko odgovornost za tožniku iz naslova pokojnine (domnevno) izpadle dohodke,...

Sklep nº VIII Ips 56/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 07, 2012

Ker je tožena stranka s svojo revizijo v sporu glede nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku uspela, prav to pa je bil tudi razlog za vložitev predloga za obnovo postopka v obravnavani zadevi, je glede na razloge vložene revizije in predloga za obnovo postopka in upoštevajoč načelo smotrnosti, Vrhovno sodišče sklenilo, da prekine postopek z revizijo, in sicer do zaključka postopka s predlogom za obnovo.

February 06, 2012

Sklep nº III DoR 101/2011 in III DoR 109/2011 of Gospodarski oddelek, February 06, 2012

Tožeča stranka v obravnavanem primeru nima pravnega interesa za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register po 41. členu ZSReg. Če bo tožeča stranka v ločenem postopku uspela s tožbo za ugotovitev ničnosti oziroma za razveljavitev sklepov, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v sodni register, se bo vsebina sodbe po uradni dolžnosti vpisala v sodni register v skladu s 367. členom Zakona o gospodarskih družbah - ZGD oziroma v skladu 398. členom Zakona o gospodarskih družba...

Sklep nº III R 33/2011 of Gospodarski oddelek, February 06, 2012

Ob presoji, da se v danem primeru za določitev krajevne pristojnosti upošteva sporazum med strankama, pa tožena stranka ne more uspeti z ugovorom splošne krajevne pristojnosti, ki ga je uveljavljala v prvi pripravljalni vlogi z dne 17. 11. 2011. Sojenje pri sodišču splošne krajevne pristojnosti bi namreč tožena stranka, glede na naravo predmetnega pravdnega postopka, ki je izšel iz izvršilnega, lahko uveljavila kvečjemu z izpodbijanjem dogovora o krajevni pristojnosti v ugovoru zoper sklep o ...

Sodba nº in sklep VIII Ips 158/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 06, 2012

Tožnik se zoper odločitev o razveljavitvi drugostopenjskega sklepa delodajalca in o plačilu plače za čas od prenehanja delovnega razmerja do pravnomočnosti sodbe III Pd 547/2002 ni pritožil. Prav tako se ni pritožila tožena stranka. To pomeni, da je v tem delu sodba postala pravnomočna (319. člen ZPP). Tožniku gredo za navedeno obdobje vse pravice iz delovnega razmerja, izrecno tudi nadomestila mesečnih plač za delovno mesto svetovalec za nadzor investicij in investicijskega vzdrževanja. Na t...

Sodba nº VIII Ips 172/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 06, 2012

Tudi če kršitev, zaradi katere je bila podana redna odpoved, sama zase morda ne bi bila dovolj resna in utemeljena, je treba upoštevati, da prejšnja opozorila niso dosegla svojega namena in je tožnica s kršitvami nadaljevala.

Sklep nº VIII Ips 3/2012 of Delovno-socialni oddelek, February 06, 2012

V obravnavani zadevi revizije ni podpisal nihče, zato revizija ni popolna.

Sodba nº VIII Ips 44/2011 of Delovno-socialni oddelek, February 06, 2012

Zgolj trditev tožnice, da v spornem času ni prejemala plačila za delo poslovodje, pri čemer plačilo povezuje s plačilom iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, ne dokazuje tudi, da ni podlage za ugotovitev statusa zavarovanca na podlagi drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1.

Sklep nº III DoR 110/2011 of Gospodarski oddelek, February 06, 2012

Po določbi 39. člena ZPP se za ugotovitev pravice do revizije kot vrednost spornega predmeta vzame samo vrednost glavnega zahtevka, obresti (četudi so kapitalizirane) pa le, če se uveljavljajo kot glavni zahtevek.

February 02, 2012

Sklep nº I Kr 3/2012 of Kazenski oddelek, February 02, 2012

Postopek izvršitve denarne kazni (globe) v drugi državi članici EU se začne z vložitvijo predloga za izvršitev odločbe, s katero je izrečena sankcija za prekršek, pristojnemu izvršitvenemu organu druge države članice.

February 01, 2012

Sklep nº X Ips 259/2011 of Upravni oddelek, February 01, 2012

Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners