Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2012

March 29, 2012

Sodba nº II Ips 35/2010 of Civilni oddelek, March 29, 2012

Sodišče ni dolžno izvesti dokazov za ugotovitev dejstev, ki, tudi če bi se izkazala za resnična, ne bi mogla spremeniti odločitve sodišča.

Sodba nº II Ips 1135/2008 of Civilni oddelek, March 29, 2012

Pridržek lastninske pravice varuje prodajalca in ne kupca, zato ima prodajalec izbiro, da zahteva izpolnitev obveznosti (plačilo kupnine) ali pa vrnitev stvari.

Sodba nº II Ips 1159/2008 of Civilni oddelek, March 29, 2012

Po Splošnih pogojih AO-plus zavarovanja je upravičenec do odškodnine oseba, ki se kot voznik zavarovanega motornega vozila poškoduje v prometni nesreči. To pomeni, da je za nastop zavarovalnega primera treba presoditi, ali se je zgodila prometna nesreča (ne pa ali je do škodnega dogodka prišlo v zvezi z uporabo vozila).

March 22, 2012

Sodba nº I Ips 67355/2010-165 of Kazenski oddelek, March 22, 2012

Pri presoji, ali je podana potrebna stopnja nevarnosti, ki upravičuje izvedbo osebne preiskave brez odredbe sodišča, je treba najprej ugotoviti, ali obstaja objektivna možnost, da oseba ravna na način, s katerim lahko onemogoči dokazovanje. Objektivnim okoliščinam pa se bodo praviloma morale pridružiti tudi okoliščine na strani preiskane osebe oziroma njena aktivnost v smeri uničenja predmetov, bodisi ob odvzemu prostosti bodisi v kakšnem predhodnem policijskem postopku. Osebna preiskava brez...

March 20, 2012

Sodba nº III Ips 36/2009 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

Samo zato, ker je polica tudi legitimacijski papir, je uveljavljena praksa, da se morebitne spremembe zavarovalne pogodbe dogovarjajo z izdajo nove police, praviloma z novo številko, ki predstavlja „čistopis“ prvotne pogodbe z upoštevanjem sprememb oziroma dopolnitev. V času škodnega dogodka ni obstajala obveznost tožene stranke, da izplača odškodnino. Tožena stranka je tožeči stranki vročila priporočeno pismo z obvestilom o zapadlosti premije, ta pa je premijo plačala po nastanku škodnega do...

Sodba nº III Ips 31/2009 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

V primeru, ko sta stranki v gradbeni pogodbi obveznost plačila ali dela plačila vezali na dokončni obračun, pravica terjati to plačilo res ne dospe z izdajo računa, začasne ali končne situacije, ampak šele s sklenitvijo dokončnega obračuna. Tak dogovor odlaga dospelost le za čas, dokler „traja delo“ z dokončnim obračunom, to pa je skladno s 117. uzanco šestdeset dni od dneva sprejema in izročitve. Morebitne poznejše ponudbe ene ali druge stranke, enako kot „obračun“, ki ga stranka opravi v ok...

Sodba nº III Ips 61/2011 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

ZSZ je v 50. členu opredelil parametre, ki sestavljajo ceno, dokončno oblikovanje cene pa prepustil občinskim predpisom. Takšen način oblikovanja cene povzema tudi določba 4. člena Pogodbe, ki za izračun cene napotuje na uporabo Odloka o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 31/86) in Investicijskega programa za območje urejanja ... Po tej metodologiji je izvedenec gradbene stroke v sodelovanju z izvedenko ekonomske stroke ceno tudi izračunal.

Sodba nº II Ips 29/2012 of Civilni oddelek, March 20, 2012

Presoja višine odškodnine - stanovanjska hiša, v kateri sta v relevantnem obdobju od 1. 1. 2006 do 14. 8. 2008 prebivali tožnici, je od ceste oddaljena 40 metrov, v tem obdobju pa sta bili tožnici praktično ves čas doma (prva tožnica je upokojenka, druga tožnica je invalid I. kategorije).

Sklep nº III R 6/2012 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

Delegacija iz razlogov smotrnosti je mogoča zaradi razloga lažje izvedbe postopka (hitreje in z manjšimi stroški) ali zaradi drugih tehtnih razlogov. Razloge, ki jih tožeča stranka navaja, skuša prikazati kot druge tehtne razloge za delegacijo pristojnosti. Očitki so presplošni in z ničemer podprti.

Sodba nº III Ips 67/2009 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

Spor zaradi plačila avtorskega honorarja je spor iz avtorske pravice.

Sodba nº III Ips 34/2010 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

Načelo kontradiktornosti kot izraz pravice do enakega varstva pravic v postopku je prekršeno, če sodišče svojo odločbo opre na izvedensko mnenje, izdelano v drugem postopku, v katerem vlagatelj revizije ni bil stranka in ni imel možnosti sodelovati; to pa je popolnoma drugačna situacija od te, ki je obravnavana v tem postopku, ko je sodišče prve stopnje navedlo, da je upoštevalo tudi nekatere dokaze, pridobljene v drugi zadevi, v kateri je šlo za presojo odgovornosti tožene stranke za isti (s...

Sodba nº III Ips 82/2009 of Gospodarski oddelek, March 20, 2012

Ugovora neizpolnjene pogodbe sodišče ne upošteva po uradni dolžnosti, temveč le na podlagi ugovora stranke.

March 19, 2012

Sklep nº VIII Ips 40/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 2012

Odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku je bila zakonita in je tožniku delovno razmerje zakonito prenehalo z iztekom odpovednega roka. Taka odločitev pa pomeni, da je neutemeljen tudi zahtevek za reintegracijo in prav tako tudi za vse denarne zahtevke za čas od prenehanja delovnega razmerja do ponovnega nastopa dela. Prav tako v takem primeru ni podlage za odločanje o odškodnini po 118. členu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 99/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 19, 2012

Tožena stranka je sočasno, ko je tožnikom odpovedala pogodbe o zaposlitvi zaradi zmanjšanih potreb po delu (takšnega števila) voznikov, zaposlovala na istih delih delavce za določen čas – in to zaradi začasno povečanega obsega dela. Torej v času odpovedi evidentno ni moglo iti za zmanjšan obseg dela voznikov.

March 15, 2012

Sklep nº II Ips 44/2012 of Civilni oddelek, March 15, 2012

Res je, da se namen pravice do popravka lahko doseže le s hitrim odzivom na objavljeno obvestilo. Vendar pa doseganje hitrega odziva ne sme iti na račun prikrajšanja prizadetega glede možnosti za uresničevanje pravice do popravka. Subjektivni interes mora biti postavljen pred interes javnosti. To bistvo oziroma jedro pravice do popravka je treba upoštevati tudi pri razlagi 33. člena ZMed.

Sklep nº II Ips 43/2012 of Civilni oddelek, March 15, 2012

Tožniku je bila pravnomočno prisojena odškodnina v dveh delih. Toženčeva revizija v zvezi s prvo sodbo je prepozna; glede druge sodbe pa je glede na čas izdaje prvostopenjske odločbe treba upoštevati določbe ZPP-D in bi bila tako revizija dovoljena le, če bi jo revizijsko sodišče dopustilo v skladu s 367. a členom ZPP. Reviziji nista bila priložena predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije in zato niso podane predpostavke dovoljenosti revizije.

Sklep nº II Ips 1272/2008 of Civilni oddelek, March 15, 2012

Pogodba o odsvojitvi kmetijskega zemljišča, ki ni sklenjena v skladu s prisilnimi določbami ZKZ, je nična (103. člen ZOR). Zato je za odločitev o utemeljenosti tožnikovega zahtevka pomembno ali so določbe ZKZ ob sklenitvi aneksa veljale in ali je ob sklenitvi aneksa prodano zemljišče imelo status kmetijskega zemljišča.

Sodba nº II Ips 1079/2008 of Civilni oddelek, March 15, 2012

Sodišče druge stopnje je pravilno obrazložilo, da bi toženec terjatev iz naslova vlaganj v najeto nepremičnino lahko pobotal le z enakovrstno terjatvijo lastnice nepremičnine S. P. Zato ni ravnalo napačno, ko ni obravnavalo toženčevih ugovorov v zvezi z upoštevanjem vlaganj v najeto nepremičnino. Vrhovno sodišče tudi ugotavlja, da je upoštevajoč zgoraj navedena dejstva sodišče druge stopnje pravilno odločilo, da v skladu s 366. členom ZOR pisna pripoznava zastarane terjatve pomeni odpoved zas...

Sodba nº II Ips 1133/2008 of Civilni oddelek, March 15, 2012

Razlogi za neveljavnost ali prenehanje veljavnosti pogodbe niso samo ničnostni ali izpodbojnostni razlogi, s katerimi tožnica ni uspela, pač pa tudi razvezni razlogi, drugi v zakonu določeni razlogi, pa tudi soglasje samih strank. Tako kot pogodba nastane na podlagi sporazuma strank, lahko na enak način kasneje preneha veljati, torej na podlagi sporazuma pogodbenikov. Svoje soglasje lahko stranka izjavi ne le z besedami, temveč tudi konkludentno, torej z ravnanjem, ki kaže na njeno voljo.

March 13, 2012

Sklep nº G 55/2011 of Gospodarski oddelek, March 13, 2012

V postopku sodnega varstva tožeča stranka izpodbija sklep, s katerim je bila njena zahteva za udeležbo v postopku, ki ga vodi Urad zoper stranko, zavrnjena. Gre torej za procesni sklep – sklep o procesni pravici, to je o pravici položaja stranke v postopku sodnega varstva. Stranka, ki zahteva položaj stranke v tem postopku sodnega varstva, ne glede na odločitev sodišča v tem postopku, tudi če bo izpodbijani sklep tožene stranke odpravilo, s tem ne bo izgubila nobene materialnopravne pravice o...

Sodba nº G 8/2009 of Gospodarski oddelek, March 13, 2012

Določbe direktive imajo praviloma učinek za posameznike na podlagi izvedbenih aktov, ki jih sprejmejo države članice. Vendar pa to ne izključuje možnosti posameznika, da se v razmerju do države sklicuje na obveznosti, ki za državo izhajajo iz direktive. Sodišče Evropske unije tako posamezniku priznava pravico, da se v primerih, ko država na podlagi direktive ne sprejme izvedbenih aktov in so določbe nacionalnega prava v nasprotju z določbami direktive, sklicuje neposredno na določbe direktive...

Sklep nº G 1/2012 of Gospodarski oddelek, March 13, 2012

Izpodbijana odločba je bila tožeči stranki vročena 9. januarja 2012. Tožeča stranka je tožbo vložila dan po izteku 8-dnevnega roka za vložitev zahteve za sodno varstvo iz četrtega odstavka 64. člena Zpre-1, zato jo je Vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo.

Sodba nº G 25/2010 of Gospodarski oddelek, March 13, 2012

Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe zapisnike ustnih izjav oziroma izjave, dane na zapisnik, v procesnem smislu vrednoti kot izjave, dane na ustni obravnavi. Če bi jim hotela dati tako težo, bi morala te osebe dejansko vabiti na ustno obravnavo, ki bi bila res javna in na kateri bi bila navzoča tudi tožeča stranka.

March 08, 2012

Sklep nº II DoR 452/2011 of Civilni oddelek, March 08, 2012

V predlogu je navedeno vprašanje zadostne trditvene podlage in podana trditev, da o tem ni sodne prakse Vrhovnega sodišča, vendar gre dejansko za vprašanje pravočasnosti navajanja trditev, s čimer pa se predlog ne ukvarja.

Sodba nº II Ips 882/2008 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Varuhinja M. je opustila dolžno skrbnost, ker se je oddaljila od deklic za 3 - 4 m, čeprav je pred tem videla, da deklici rišeta po pesku z zašiljeno paličico. Revizijske navedbe, da je to storila, da bi se posvetila ostalim osmim otrokom v njeni skupini, vrtca ne razbremenijo odškodninske odgovornosti.

Sklep nº II DoR 466/2011 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Nepopoln predlog za dopustitev revizije vsebuje neustrezno prirejeno pravno vprašanje, ne vsebuje pa konkretne navedbe prekršenega pravnega pravila in ne izkazuje širše pomembnosti pravnega vprašanja v smislu 367.a člena ZPP.

Sklep nº II Ips 294/2009 of Civilni oddelek, March 08, 2012

S popravnim sklepom ni dopustno popravljati in dopolnjevati razlogov za odločitev, pa tudi ne nasprotij med izrekom in obrazložitvijo. Povedano drugače, institut poprave sodbe ni namenjen odpravljanju napak pri vsebinskem odločanju, kamor spadajo tudi napačno ugotovljene dejanske okoliščine primera.

Sodba nº II Ips 1273/2008 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Ker zmotna ugotovitev dejanskega stanja ne predstavlja revizijskega razloga, so neupoštevne vse tiste revizijske navedbe, ki ugotovljeno dejansko stanje izpodbijajo.

Sodba nº II Ips 1186/2008 of Civilni oddelek, March 08, 2012

S tem, ko je toženec traktor prodal kot fizična oseba, je kot direktor in ustanovitelj družbe F. d.o.o. zlorabil svoja pooblastila in kot zakoniti zastopnik pravne osebe povečal obveznosti pravne osebe (za znesek tožniku pripadajoče kupnine) in s tem, v nasprotju z zakonom, posredno razpolagal s premoženjem pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem (kupnino je namreč zadržal sam).

Sodba nº I Ips 12957/2010-51 of Kazenski oddelek, March 08, 2012

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu mature na podlagi strokovnega znanja in navodil za ocenjevanje je strokovno opravilo in ne izvrševanje uradnih nalog, ocenjevalec pa ne uradna oseba.

Sklep nº I R 33/2012 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Zaradi smotrnosti izvedbe pravdnega postopka pri Okrožnem sodišču v Krškem je določena pristojnost tega sodišča.

Sklep nº I R 40/2012 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Pri naknadni kumulaciji izvršilnih sredstev velja tudi za izvršbo na poslovni delež družbenika, da je dovolilno sodišče pristojno tudi za opravo izvršbe.

Sklep nº II Ips 234/2011 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Stranka mora v primeru (vložitve) dopuščene revizije tej priložiti (tudi) predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije. Le na takšen način je nasprotni stranki zagotovljeno, da (lahko) učinkovito uresniči pravico do izjavljanja v (revizijskem) postopku.

Sklep nº Cp 1/2012 of Civilni oddelek, March 08, 2012

Odklonitveni razlogi predstavljajo okoliščine, ki pri človeku ob razumnem upoštevanju okoliščin primera lahko ustvarijo upravičen dvom v pristranskost sodnika. Običajno so to okoliščine osebne narave, ki kažejo na določene (izvensodne) povezave sodnika s predmetom spora ali s stranko. Nezadovoljstvo stranke s postopanjem sodnice, njenimi v dosedanjih odločbah izraženimi pravnimi stališči ter končno rezultatom postopkov z rednimi pravnimi sredstvi, v katerih je sodnica sodelovala pri odločanju...

March 06, 2012

Sklep nº VIII Ips 89/2011, enako tudi VIII Ips 96/2011, VIII Ips 113/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 06, 2012

Obravnavani premoženjski zahtevki so sicer povezani s samim sporom o obstoju delovnega razmerja oziroma o datumu njegovega prenehanja. Vendar je bil spor o tem pravnomočno končan in je odločitev o njem prestala tudi revizijsko presojo, denarni zahtevki pa so bili uveljavljani posebej v novi tožbi in jih je zato treba obravnavati kot take.

Sodba nº VIII Ips 134/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 06, 2012

Zavrnitev predlaganih dokazov je bila utemeljena in tudi jasno obrazložena.

Sodba nº VIII Ips 229/2010 of Delovno-socialni oddelek, March 06, 2012

Ker je bilo o tožnikovi predčasni pokojnini pravnomočno že odločeno, ponovnega postopka na podlagi vložene zahteve ni bilo mogoče začeti. Zato je tožena stranka njegovo vlogo utemeljeno zavrgla.

March 05, 2012

Sklep nº III DoR 75/2011 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Iz dejanskih ugotovitev sodišč nižjih stopenj izhaja, da je bil osnovni kapital tožene stranke razdeljen na imenske delnice, ki so bile izdane v nematerializirani obliki. Glede na specialna pravila ZNVP, ki se uporabljajo za prenos takšnih delnic, tožnik nima pravnega interesa za vložitev tožbe na vpis lastništva ustreznega števila delnic oziroma % osnovnega kapitala v delniški knjigi tožene stranke. O veljavnem pravnem temelju za prenos na (račun) novega imetnika namreč v primeru nemateriali...

Sklep nº III DoR 3/2012 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Predlogu za dopustitev revizije mora stranka priložiti popoln izvod pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje, ker takšna priloga praviloma zagotavlja tisti minimalni obseg objektivnih informacij o ravnanju sodišča, ki Vrhovnemu sodišču še omogoča, da se na hiter in enostaven način prepriča o (ne)utemeljenosti predloga.

Sodba nº VIII Ips 30/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Obvezno zavarovanje preneha šele po tem, ko preneha delovno razmerje, saj dvojni status ni možen: oseba ne more biti sočasno zavarovanec v obveznem zavarovanju in delavec v delovnem razmerju.

Sodba nº VIII Ips 45/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Med medicinsko dokumentacijo, mnenjem sodne izvedenke v drugem sporu, ki ga je sodišče vpogledalo in s katerim se je tožnik strinjal, ter izvedenskimi mnenji invalidskih komisij I. in II. stopnje v ustrezni sestavi, namreč ni nasprotij ali nejasnosti (glede ocene tožnikove invalidnosti oziroma preostale delovne zmožnosti), zaradi česar ni bilo utemeljenih razlogov za še dodatno izvedbo dokazov.

Sodba nº VIII Ips 145/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Vrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da navedba in obrazložitev okoliščin ter razlogov, zaradi katerih delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka, v sami izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni pogoj za njeno zakonitost in da take okoliščine in interese lahko delodajalec navaja ter dokazuje tudi v sodnem postopku, vsekakor pa zakonitost izredne odpovedi ni odvisna od dobesedne navedbe zakonske podlage in citiranja prvega odstavka 110. člena ZDR v sami izre...

Sodba nº VIII Ips 32/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Vsaka kršitev ali opustitev še ne zadošča za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, to pa velja tudi za kršitve na delovnih mestih, na katerih imajo delavci opravka z denarjem.

Sklep nº III DoR 13/2012 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Predlagatelj ni priložil izvoda pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje.

Sodba nº VIII Ips 135/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Brez izrecnih trditev o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja ali določnega predloga za sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi pa sodišče ni dolžno sodno razvezati pogodbe o zaposlitvi po uradni dolžnosti, kot zmotno meni revizija.

Sklep nº VIII Ips 37/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

Ker je tožnik revizijo vložil osebno in ni izkazali izpolnjevanja pogojev za vložitev revizije po četrtem odstavku 86. člena ZPP, jo je Vrhovno sodišče zavrglo (prvi odstavek 91. člena ZPP, 374. in 377. člen ZPP).

Sodba nº in sklep VIII Ips 9/2011 of Delovno-socialni oddelek, March 05, 2012

V obravnavani zadevi namreč ni sporen prevzem (prehod) tožnic od družbe M. Z., d.o.o k toženima strankama tako, da se upošteva tudi delovna doba tožnic pri družbi M. Z.. In delovna doba pri tej družbi je vključevala tudi neprekinjeno delovno dobo tožnic pred 1. 2. 1992.

Sklep nº III DoR 114/2011 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.

Sklep nº III DoR 8/2012 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Revizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.

Sklep nº III DoR 4/2012 of Gospodarski oddelek, March 05, 2012

Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik predložiti novo pooblastilo. Iz priloženega pooblastila ni razviden datum pooblastila, zato ni mogoče ugotoviti, ali je pooblastilo novo in ali je posebno.

March 01, 2012

Sodba nº I Ips 153/2012 of Kazenski oddelek, March 01, 2012

Pripadnost določeni skupnosti ne predstavlja kaznivega dejanja. Obdolženec se lahko brani le zoper očitke, da je storil konkretno opisano dejanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners