Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2012

April 26, 2012

Sklep nº I R 58/2012 of Civilni oddelek, April 26, 2012

Neutemeljen predlog za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº II Ips 84/2012 of Civilni oddelek, April 26, 2012

Bodoče terjatve po 40. členu ZPP so tiste, ki se ponavljajo in ki zapadejo po vložitvi tožbe.

Sodba nº II Ips 362/2011 of Civilni oddelek, April 26, 2012

Osrednji akt vsebinske presoje v tej zadevi predstavlja sklep, da je sporni kovaško-valjarski stroj nevarna stvar.

April 19, 2012

Sklep nº II DoR 84/2012 of Civilni oddelek, April 19, 2012

Dopuščena revizija: Ali mora tožena stranka v skladu s prvim odstavkom 286.b člena Zakona o pravdnem postopku že pred koncem glavne obravnave uveljavljati, da še ni bilo odločeno o njenem nasprotovanju spremembi tožbe.

Sklep nº II DoR 70/2012 of Civilni oddelek, April 19, 2012

Nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta po ustaljeni sodni praksi tega sodišča ne zadošča za dovoljenost (dopustitve) revizije.

April 17, 2012

Sodba nº III Ips 34/2009 of Gospodarski oddelek, April 17, 2012

Najemno pogodbo za poslovne prostore je treba odpovedati sodno, zato neposredno tožeči stranki poslan dopis o odpovedi nima pravnega učinka. Določba prvega odstavka 122. člena ZPPSL za primer odpovedi najemne pogodbe določa le drugačne odpovedne roke, ne posega pa v način odpovedi, kot izhaja iz preostalih predpisov.

Sodba nº III Ips 9/2011 of Gospodarski oddelek, April 17, 2012

Dolžnost napovedi izpodbijanja veže tudi družbenika d.o.o.

Sklep nº III Ips 36/2011 of Gospodarski oddelek, April 17, 2012

Sodišči nižjih stopenj sta zaključili, da je bila zaradi slabega pravdanja tožnice v izvršilnem postopku (neuveljavljanja relevantnih ugovorov) pretrgana vzročna zveza med protipogodbenim ravnanjem prve toženke in tožnici nastalo škodo. Vendar pa vprašanje, ali je bila tožnica aktivna ali pasivna družbenica, ne more biti pravno pomembno, ko pa je tožnica prvi toženki očitala kršitev 9. člena Pogodbe o prodaji in nakupu delnic (v razmerju med vpisano delničarko in pridobiteljico delnic namreč ...

Sklep nº III R 11/2012 of Gospodarski oddelek, April 17, 2012

Ker ne gre za koneksno tožbo, ki bi bila vložena po začetku stečaja, do atrakcije krajevne pristojnosti v danem primeru ne more priti. Drugih okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da se bo predmetni pravdni postopek hitreje in z manjšimi stroški izvedel pred novogoriškim sodiščem, ki vodi stečaj nad toženo stranko, pa iz predloga za prenos pristojnosti ni razbrati.

Sodba nº III Ips 94/2010 of Gospodarski oddelek, April 17, 2012

Po določbi 2. točke drugega odstavka istega člena se je štelo, da so za tekoče poslovanje podjetja nujna zlasti plačila tekočih stroškov poslovanja (elektrika, voda in podobno). Ker je plačilo elektrike dovoljeno v času nelikvidnosti oziroma prezadolženosti, mora veljati toliko bolj, da je dovoljeno tudi v času, ko podjetje še ni nelikvidno oziroma prezadolženo (argument a maiori ad minus).

Sodba nº VIII Ips 205/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 17, 2012

Pogoj za pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če bo delavec kršitve ponavljal, je na podlagi prvega odstavka 83. člena ZDR lahko vsaka kršitev delavca, katere ponavljanje lahko privede do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

April 16, 2012

Sklep nº VIII Ips 148/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 16, 2012

Glede na to, da je tožena stranka tožničino vlogo sicer primarno obravnavala kot zahtevo za novo odmero pokojnine, podredno pa tudi kot predlog za obnovo postopka (tožena stranka sicer podobne vloge, kot je tožničina, v praksi obravnava tudi kot predlog za obnovo postopka – primer VIII Ips 93/2009), nižji sodišči pa se do stališča glede pogojev za obnovo postopka nista opredelili, je vrhovno sodišče reviziji sicer ugodilo, izpodbijano sodbo pa razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje sodi...

Sodba nº VIII Ips 196/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 16, 2012

Opustitev izvedbe dokaza je procesna kršitev relativnega značaja iz prvega odstavka 339. člena ZPP. Glede na določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP, bi jo tožnik moral uveljavljati takoj, ko je bilo mogoče, torej na samem naroku, na katerem je sodišče dokazne predloge zavrnilo.

April 12, 2012

Sodba nº I Ips 10073/2009-187 of Kazenski oddelek, April 12, 2012

Izostanek razlogov tako o objektivni komponenti sostorilstva, storjenega s sodelovanjem pri izvršitvi, kot tudi razlogov o obstoju subjektivne komponente, to je o zavesti in volji o skupni izvršitvi dejanja (delovanje cum animo auctoris), ter s tem o sostorilstvu, ki je eden od zakonskih znakov obsojencema očitanega kaznivega dejanja, torej o odločilnem dejstvu, predstavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP.

April 11, 2012

Sklep nº II DoR 106/2012 of Civilni oddelek, April 11, 2012

Dopuščena revizija: Ali je bil dokaz z izvedencem izveden v skladu z določbami Zakona o pravdnem postopku?

Sodba nº in sklep II Ips 127/2010 of Civilni oddelek, April 11, 2012

Toženec je dolžan naročena, izdelana in prevzeta dodatna dela v stanovanju plačati tudi brez podpisa aneksa k pogodbi, saj je zaradi realizacije ustnega dogovora o izvedbi dodatnih del v kupljenem nedokončanem stanovanju napaka v obliki tega dogovora konvalidirala.

Sodba nº II Ips 880/2009 of Civilni oddelek, April 11, 2012

Odškodninska odgovornost je odgovornost na podlagi zakona. Odgovorna oseba se ne more razbremeniti s pogodbenim prenosom svoje obveznosti poskrbeti za varnostne ukrepe na drugo osebo. Taka pogodba lahko učinkuje le med samima pogodbenikoma, torej inter partes, nima pa učinka v razmerju do oškodovanca.

Sodba nº II Ips 48/2012 of Civilni oddelek, April 11, 2012

V našem pravu ni predvidena možnost prenosa že ustanovljene, vendar zaradi plačila ali drugega razloga izpraznjene hipoteke na novo terjatev oziroma možnost zamenjave zavarovane terjatve. Razlog je v učinkovanju načela akcesornosti.

Sklep nº II Ips 39/2012 of Civilni oddelek, April 11, 2012

Da sodišče upošteva datum dejanskega prejema pisanja v pomenu 6. odstavka 139. člena ZPP, mora najprej vedeti, da je prišlo do kršitev pravil o vročanju. Na to okoliščino ga lahko opozori tudi stranka.

April 10, 2012

Sodba nº G 54/2011 of Gospodarski oddelek, April 10, 2012

Tožnik je v tožbi v veliki meri ponovil svoje navedbe iz postopka pred Agencijo, ne da bi se konfrontiral z njenimi ugotovitvami. Jedro očitkov Agencije namreč ni bilo, da tožnik ni opravil ustreznih revizijskih postopkov, temveč da ni dokumentiral preveritve točnosti in popolnosti pridobljenih informacij, kar bi šele omogočilo preverljivost njegovih izsledkov in zaključkov o revidiranju računovodskih izkazov Zavoda.

Sodba nº G 22/2011 of Gospodarski oddelek, April 10, 2012

ZRev-2 ne vsebuje določb o izločitvi v postopku odločanja, zato se (podrejeno in primerno) uporabijo določbe ZUP. Izločitveni razlogi so namreč navedeni v 35. členu in 37. členu ZUP, s tem, da je v prvem odstavku 37. člena ZUP naveden konkretno uveljavljani razlog (to je, da so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti uradne osebe). Vendar pa je pri institutu izločitve uradne osebe zaradi utemeljenega dvoma o njeni nepristranskosti bistveno, da mora zainteresirana stranka ...

April 05, 2012

Sklep nº I R 45/2012 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Za presojo pristojnosti, ki se ravna po prebivališču dolžnika, je odločilen podatek, ki ga je upnik navedel v predlogu za izvršbo, in ne podatek, ki ga je sodišče pridobilo iz centralnega registra prebivalstva.

Sklep nº I R 52/2012 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Izražanja dvoma v korektno vodenje postopka in enakopravno obravnavanje obeh pravdnih strank ter očitkov sodišču na ta račun

Sodba nº II Ips 1083/2008 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Sodišče prve stopnje obsega tožnikove nepremoženjske škode ni ugotovilo le na podlagi končnega povzetka v izvedenskem mnenju, ampak na podlagi celovite ocene vseh dokazov, zlasti tudi celotne zdravstvene dokumentacije in izpovedi tožnika. Izpoved stranskega intervenienta ter prič je sodišče ocenilo skupaj z drugimi dokazi in prišlo do ugotovitve, da je obseg zmanjšanja življenjske aktivnosti tožnika manjši kot pa je zatrjeval in izpovedoval tožnik, zato so revizijski očitki v tej smeri neutem...

Sklep nº II Ips 10/2011 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Če so za opredelitev zamudnih obresti v izvršilnem naslovu navedeni vsi relevantni parametri, ugotovi višino obresti nominalno z razlago sodišče v izvršilnem postopku - s čimer ne odstopa od izvršilnemu postopku imanentnega načela stroge formalne legalitete in z ničemer ne posega v časovne meje pravnomočnosti, saj, ravno nasprotno, ohranja „zvestobo“ izvršilnemu naslovu, če ugotovi višino obresti znotraj kriterijev njihove določljivosti, opredeljenih v izvršilnem naslovu.

Sodba nº II Ips 51/2011 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Razveljavitev prehodne določbe OZ z ustavno odločbo U-I-300/04 ima za posledico drugačno (spremenjeno) obravnavanje obligacijskih razmerij, nastalih za časa veljavnosti ZOR (uveljavlja prepoved ne ultra alterum tantum tudi za obligacijska razmerja, nastala pred OZ) in ne more imeti učinka za nazaj (pred začetkom učinkovanja razveljavitve) oziroma ne daje podlage za uveljavljanje (obogatitvenih) zahtevkov za opravljena pravna dejanja na podlagi dotlej veljavne zakonodaje.

Sodba nº II Ips 402/2011 of Civilni oddelek, April 05, 2012

Razveljavitev prehodne določbe OZ z ustavno odločbo U-I-300/04 ima za posledico drugačno (spremenjeno) obravnavanje obligacijskih razmerij, nastalih za časa veljavnosti ZOR (uveljavlja prepoved ne ultra alterum tantum tudi za obligacijska razmerja, nastala pred OZ) in ne more imeti učinka za nazaj (pred začetkom učinkovanja razveljavitve) oziroma ne daje podlage za uveljavljanje (obogatitvenih) zahtevkov za opravljena pravna dejanja na podlagi dotlej veljavne zakonodaje.

April 03, 2012

Sklep nº VIII R 1/2012 of Delovno-socialni oddelek, April 03, 2012

Izjemna pokojnina, priznana na podlagi določb ZIPO, ni pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se za zagotavljanje pravic po tem zakonu sredstva posebej zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Tudi dejstvo, da ZIPO v 4. členu izplačevanja pokojnin po tem zakonu nalaga tožeči stranki, ne vpliva na tako ugotovitev.

Sodba nº in sklep VIII Ips 126/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 03, 2012

Revident ne navede, katera bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana in s čim jo je sodišče druge stopnje zagrešilo. Prav tako ne pojasni, katere določbe materialnega prava je sodišče uporabilo napačno oziroma katerih ni uporabilo, pa bi moralo. Zaradi narave revizije kot izrednega pravnega sredstva tudi ni mogoče upoštevati revidentovega pavšalnega sklicevanja na ugovore, ki jih je podal v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo.

Sodba nº VIII Ips 100/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 03, 2012

Kolektivna pogodba ne določa, da mora biti opozorilo v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo delovnih obveznosti tudi vročeno. Ker je torej pomembno le, kdaj je bilo opozorilo posredovano - podano, vročitev ne vpliva na njegovo pravočasnost v smislu tretjega odstavka 43. člena Kolektivne pogodbe.

Sklep nº VIII R 2/2012 of Delovno-socialni oddelek, April 03, 2012

Morebitna nezakonitost imenovanja poslovodnega organa gospodarske družbe ni delovni spor, temveč gospodarski spor po 1. točki prvega odstavka 482. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 169/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 03, 2012

Ob dejstvu, da tožniku nadrejeni delavec, ki je bil pristojen za odobravanje odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta ali koriščenja nadur, ni bil obveščen o razlogih za tožnikovo odsotnost in upoštevaje dolžnost tožnika, da si soglasje k taki odsotnosti pridobi, je sodišče po nepotrebnem izvajalo dokaze o tem, ali je tožnik po telefonu sporočal sodelavcu, da ga kljub skrčitvi bolniškega staleža na polovični delovni čas na delo ne bo. Tudi če bi bilo to dokazano, na neupravičenost njeg...

April 02, 2012

Sklep nº III DoR 10/2012 of Gospodarski oddelek, April 02, 2012

Dopuščena revizija - vprašanje ali je sodišče druge stopnje storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka, ko se ni opredelilo do pritožbenih navedb o prispevku tožeče stranke k nastali škodi.

Sklep nº III DoR 64/2011 of Gospodarski oddelek, April 02, 2012

Dopuščena revizija - kdaj se konča obdobje, za katerega se odmeri odškodnina na podlagi drugega odstavka 72. člena ZDen.

Sklep nº III DoR 117/2011 of Gospodarski oddelek, April 02, 2012

Dopuščena revizija - ali je upoštevajoč stališče Ustavnega sodišča RS v odločbah Up 312/03 in Up 133/04 v zvezi z uporabo določila 285. člena ZPP pravilno stališče sodišča, da zahtevek stranke v pravdnem postopku zavrne zgolj z obrazložitvijo, da pravdna stranka glede odškodninskega zahtevka "ni zmogla trditvenega in dokaznega bremena", pri tem pa sodišče ni postopalo po 285. členu ZPP in ni poskrbelo, da bi tožeča stranka dopolnila po mnenju sodišča nepopolne navedbe, podala dodatna pojasnil...

Sklep nº III DoR 18/2012 of Gospodarski oddelek, April 02, 2012

Obravnavani predlog za dopustitev revizije ne izpolnjuje procesnih zahtev glede popolnosti in pravilnosti pooblastil tožencev, danih (skupnemu) pooblaščencu. Pooblastilo prvega toženca ni datirano; zato ni mogoče preveriti, ali gre za novo pooblastilo v smislu drugega odstavka 95. člena ZPP. Pooblastili drugega in tretjega toženca, ki sta (drugi toženec) pravna in (tretji toženec) fizična oseba iz Republike Hrvaške, pa nista predloženi v slovenskem jeziku, kot to določa prvi odstavek 104. čle...

Sklep nº VIII Ips 42/2012 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Na podlagi prvega odstavka 367. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) lahko stranka zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vloži dopuščeno revizijo v petnajstih dneh po vročitvi sklepa Vrhovnega sodišča o dopustitvi revizije.

Sklep nº VIII Ips 111/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Sodišči prve in druge stopnje sta zmotno presodili, da je odpoved nezakonita zaradi očitno zmotnega zapisa datuma v odpovedi.

Sodba nº VIII Ips 125/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Delavčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi je njegova enostranska izjava in delodajalec o tem nima kaj odločati. Tudi če pride med strankama do sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, delavcu delovno razmerje preneha na podlagi pisnega sporazuma, in delodajalcu ni treba odločati o odpovedi pogodbe.

Sodba nº VIII Ips 141/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Pravilno je stališče sodišča, da ob nastanku kriznih razmer oziroma ob slabšanju uspešnosti poslovanja z odpuščanjem delavcev delodajalcu ni potrebno reagirati takoj, če je v negotovosti, ali je poslabšanje razmer morebiti le kratkotrajnejše. Glede na to, da se je kriza borznega in bančnega poslovanja pri toženi stranki dejansko šele po letu 2008 izkazala za bolj trajno, je tožena stranka (upoštevaje tudi njeno reorganizacijo v poslovno banko) utemeljeno šele v letu 2009 usklajevala dolgoročn...

Sodba nº VIII Ips 94/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Sklicevanje na postopkovno kršitev je le navidezno, v resnici gre za nestrinjanje z dokazno oceno.

Sodba nº VIII Ips 159/2011 of Delovno-socialni oddelek, April 02, 2012

Ob navedbah tožnic in prepričljivih ugotovitvah sodišča, da je direktor tožene stranke neposredno pred začetkom postopka podaje spornih odpovedi imel razgovore s tožnicami in nekaterimi drugimi delavkami, da je na teh razgovorih izrecno izpostavljal vprašanja bolniških odsotnosti tožnic na podlagi podatkov, s katerimi je razpolagal in da je bolniške odsotnosti v bistvu označeval kot za toženo stranko nesprejemljivo stanje, ki ga ne more tolerirati, bi tožena stranka morala prepričljivo dokaza...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners