Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2012

May 31, 2012

Sklep nº II Ips 20/2012 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Ob vložitvi tožbe sodišču predloženo tožnikovo pooblastilo pooblašča odvetniško družbo tudi za vložitev pritožbe, z odločbo priznana brezplačna pravna pomoč pa nima nobenega vpliva na veljavnost danega pooblastila.

Sodba nº II Ips 206/2011 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Policistovo spremljanje vinjene osebe do intervencijskega vozila ne predstavlja nevarne dejavnosti.

Sklep nº Cp 3/2012 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Postopek vročanja mora biti izpeljan v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. V obravnavani zadevi sodišče prve stopnje ni ugotavljalo, ali je tuje sodišče vročilo svoja, v hrvaščini sestavljena pisanja, preko Okrožnega sodišča v Mariboru, skupaj s prevodom pisanj v slovenski jezik. Če prevod ni priložen, se vročitev opravi le, če prejemnik pisanje prostovoljno sprejme.

Sodba nº II Ips 120/2009 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Posojilno pogodbo je revidentka sklenila skupaj s pokojnim možem, s katerim sta posojilo prejela za restavracijo, ki sta jo najela in uporabljala skupaj, posle v zvezi z restavracijo pa je vodila toženka, je pravilna odločitev, da je bilo posojilo najeto v zvezi s skupnim premoženjem

Sodba nº II Ips 1031/2008 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Tožnica mora dokazati, da je poslabšanje njenega zdravstvenega stanja posledica splošne anestezije. Ker ni uspela dokazati, da bi med operativnim posegom prejela splošno anestezijo, zaradi katere naj bi ji nastala škoda, je izključena toženkina odškodninska odgovornost.

May 29, 2012

Sodba nº III Ips 75/2011 of Gospodarski oddelek, May 29, 2012

Delodajalec je bil v postopku odločanja o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti delavke z dela vezan na odločbi tožene stranke (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), s katerima je bilo ugotovljeno, da je delavka zmožna za delo.

Sklep nº III Ips 52/2009 of Gospodarski oddelek, May 29, 2012

Ker ni obravnavalo navedb tožeče stranke v njenem odgovoru na pritožbo, je sodišče druge stopnje ostalo stranki dolžno odgovor na njene trditve, da tisto, za kar je investitor bremenil toženo stranko, ni imelo zveze z zamudo tožeče stranke. S tem je kršilo določbe 22. in 25. člena Ustave, kar se v tem pravdnem postopku kaže kot bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP: tožeči stranki s takšnim ravnanjem ni bila dana možnost vsebinskega obravnavanj...

Sklep nº III R 16/2012 of Gospodarski oddelek, May 29, 2012

Za presojo pristojnosti za odločanje v stečajnem postopku, ki se ravna po sedežu dolžnika, je praviloma odločilen podatek, ki ga je upnik navedel v predlogu za začetek stečajnega postopka.

Sklep nº III R 12/2012 of Gospodarski oddelek, May 29, 2012

Okoliščina, da je bila žena tožene stranke sodelavka večine sodnikov na sodišču, ne predstavlja tehtnega razloga za prenos pristojnosti.

May 28, 2012

Sodba nº in sklep G 6/2011 of Gospodarski oddelek, May 28, 2012

Razmerje odvisnosti oziroma obvladovanja ima več razsežnosti in je normodajno urejeno v več predpisih: v ZPre-1 in ZGD-1, tudi v ZPOmK in ZTFI. Gre za razmerje odvisnosti ene družbe od druge oziroma obvladovanje ene družbe s strani druge družbe, ki je pomembno zaradi pravnih posledic, pri čemer je razmerje odvisnosti oziroma obvladovanja prilagojeno potrebam posameznega zakona.

May 24, 2012

Sodba nº II Ips 598/2009 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Zakonca sta 7. 11. 2001 sklenila darilno pogodbo v notarskem zapisu, s katero je toženec četrtinski del nepremičnine prenesel na toženko, tako da je ta, ob predhodnem vpisu do 1/4, postala lastnica ½ te nepremičnine (druga polovica je bila odsvojena že leta 1999). To pomeni, da je ¼ deleža na predmetni nepremičnini postala posebno premoženje toženke.

Sklep nº II Ips 16/2011 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Sklep (klavzula, potrdilo) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodbe je sodišče prve stopnje razveljavilo, smisel oziroma namen razveljavitve takega sklepa pa je prav v tem, da se stranki sodna odločba vroči in da se ji omogoči njeno izpodbijanje. Sodba sodišča prve stopnje je bila tožencu torej pravilno vročena šele po tem, ko je bila klavzula pravnomočnosti iz izvršljivosti razveljavljena. Pred vročitvijo pritožbeni rok ni mogel pričeti teči in sodba ni mogla postati pravnomočna.

Sodba nº II Ips 47/2009 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Informiranje tožnika (kot kupca) o možnosti plačila preostanka kupnine za vozilo s finančnim leasingom in določena podpora tožniku pri zbiranju potrebne dokumentacije, ne predstavlja takšnega nedopustnega ravnanja, ki bi utemeljevalo odškodninsko odgovornost toženke (kot prodajalke). Svetovanje toženke tožniku, naj se ne ozira na dopise leasingodajalca in naj mu ne izvrši nobenega plačila, pa ni v pravno relevantni vzročni zvezi s tožniku nastalo škodo (le-ta je namreč posledica tožnikovega n...

Sklep nº II Ips 90/2012 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Dejstva, ki jih je prva nasprotna udeleženka zatrjevala šele v ponovljenem predlaganem nepravdnem postopku (v nepravdnem postopku za razlastitev), so podvržena prekluziji.

Sodba nº II Ips 317/2011 of Civilni oddelek, May 24, 2012

V obravnavanem primeru občina z Odlokom sporne pešpoti ni kategorizirala kot javne poti, tožnica pa tudi ni zatrjevala, da bi, ob izpolnjenjih merilih, občina opustila ustrezno kategorizacijo sporne pešpoti kot javne poti. Zato (upoštevaje tudi, da je do škodnega dogodka prišlo na nepremičnini, ki je delno v zasebni lasti) sporna pešpot ni javna pot v smislu ZJC.

Sodba nº I Ips 51426/2010-90 of Kazenski oddelek, May 24, 2012

Naknadna sodna kontrola zakonitosti odredbe o prikritih preiskovalnih ukrepih ter dokazov, ki so bili pridobljeni na njeni podlagi, ni ponovna samostojna ocena obstoja utemeljenih razlogov za sum, temveč preizkus, ali ta dokazni standard izhaja iz obrazložitve odredbe (ali je bila odredba utemeljena na določenih dejstvih, konkretnih in razumnih okoliščinah), utemeljene na podlagi gradiva, ki je bilo predloženo državnemu tožilcu oziroma preiskovalnemu sodniku v času odločanja o odreditvi ukrep...

Sklep nº II Ips 29/2009 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Po prvem odstavku 376. člena ZOR odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je napravil. V zvezi s to določbo revizijsko sodišče poudarja, da besedne zveze „odkar je oškodovanec zvedel za škodo in tistega, ki jo je napravil“ v primerih, ko škodo povzroči voznik neznanega motornega vozila, ni mogoče razlagati dobesedno. Ravno zato, ker povzročitelj ni znan, je v ZOZP vzpostavljena obveznost Slovenskega zavarovalnega...

Sodba nº II Ips 687/2009 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Podlaga poslovne sposobnosti je sposobnost razsojanja, ki pa je dejanske narave in je odvisna od okoliščin konkretnega primera. Zato (ne)obstoja sposobnosti razsojanja v revizijski fazi postopka ni mogoče izpodbijati.

Sodba nº in sklep II Ips 335/2011 of Civilni oddelek, May 24, 2012

Tožbena trditev, s katero je tožnik zahtevane stvari označil kot „svoje“, je sicer pravna trditev, ki pa je nesporna in dovolj enostavna, da jo je mogoče sprejeti kot dejansko. Tudi za tako trditev zato velja domneva priznanja, ki jo povzroči odsotnost odgovora na tožbo.

May 22, 2012

Sodba nº VIII Ips 13/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2012

Ker je tožnica utrpela poškodbo na delu v posledici dejavnosti s povečano nevarnostjo pri uporabniku (drugi toženki), h kateremu je bila napotena na delo v skladu z določbami ZDR, in je bila ugotovljena njegova objektivna odškodninska odgovornost, ni podan temelj za solidarno odškodninsko odgovornost delodajalca - agencije za zagotavljanje dela delavcev uporabniku (prve toženke), pri kateri je imela tožnica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Sklep nº G 9/2012 of Gospodarski oddelek, May 22, 2012

Položaj stranke se po prvem odstavku 19. člena ZUS-1 vedno priznava prizadeti osebi takrat, kadar bi ji odprava ali sprememba izpodbijanega upravnega akta povzročila neposredno škodo v smislu izgube pravice, ki ji je bila dana z izpodbijanim aktom. Poleg tega pa se ta položaj prizna tudi v primerih, ko predlagatelj izkaže nastanek neposredne škode. Prav z uporabo pojma neposredna škoda je namreč zakonodajalec očitno želel zožiti krog zainteresiranih oseb v postopku upravnega spora. Pri tem je...

Sodba nº VIII Ips 52/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2012

Revizijsko sodišče ugotavlja, da sta nižji sodišči glede na ugotovljene dejanske okoliščine pravilno uporabili določbe 142. člena ZPP, ko sta ugotovili, da je bila tožba toženi stranki vročena po poteku 15 dni od obvestila na vratih prostorov sedeža tožene stranke, ker tožena stranka pošiljke, kljub ustreznemu obvestilu, na pošti ni dvignila, to je 5. 9. 2009. Dvig tožbe s strani delavke tožene stranke na sodišču dne 9. 9. 2009 zato ni pomenil vročitve, ki bi toženi stranki ponovno odprla tek...

Sklep nº VIII R 8/2012 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2012

Druga podlaga za delegacijo po 67. členu ZPP je obstoj „drugih tehtnih razlogov.“ Ti razlogi se vežejo predvsem na zahtevo po objektivni nepristranskosti sodišča, ki mora izključiti dvome, ki bi omajali zaupanje strank v odločanje sodišča. Pri tem se morajo razlogi za delegacijo nanašati na celotno sodišče, ne pa na posameznega sodnika. Dvom o sodnikovi nepristranskosti je razlog za izločitev, oziroma če je izločeno tolikšno število sodnikov, da sodišče ne more postopati, za nujno delegacijo,...

Sodba nº G 34/2011 of Gospodarski oddelek, May 22, 2012

Družba lahko pridobi kvalificirani poslovni delež, če je bilo njeno poslovanje v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno. Torej a contrario tožena stranka družbi odvzame kvalificirani poslovni delež, če v zadnjih treh poslovnih letih njeno poslovanje ni bilo uspešno in stabilno. Iz predloženih letnih poročil za leta 2008, 2009 in 2010 nedvomno izhaja, da je tožeča stranka v poslovnih letih 2009 in 2010 poslovala z izgubo. Poleg tega se je povečeval tudi delež dolgov v kapitalu družbe...

May 21, 2012

Sklep nº VIII Ips 86/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

V zvezi z zastopanjem tožene stranke v sodnem sporu je že sodišče druge stopnje pravilno ugotovilo (in jasno obrazložilo), da je namen določbe 11. točke drugega odstavka 339. člena varstvo stranke in da v primeru, če tudi eventualno nepravilno zastopana stranka v sporu uspe, ni potrebe po njeni zaščiti, zato te kršitve ne more uveljavljati njen nasprotnik.

Sodba nº VIII Ips 77/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

ZDO/82 ne predstavlja pravne podlage za neobračun prispevkov od dopolnilnega dela. Med ZDO/82 in ZDO/88 glede plačevanja prispevkov ni posebne razlike, saj je v 33. členu ZDO/88 še vedno predvidena posebna stopnja republiškega davka od osebnega dohodka delavcev (tako, da je skupna stopnja davkov in prispevkov višja od skupne stopnje davkov in prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za polni delovni čas), z edino razliko, da je ta posebna stopnja predvidena za osebni dohodek za de...

Sodba nº VIII Ips 9/2012 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

Glede na predhodni tek postopka, ki je bil ob materialnem procesnem vodstvu sodišča in zatrjevanju strank usmerjen v način vožnje in tehnično brezhibnost vozila, se teža tovora ni izkazovala za relevantno, zato tožena stranka s predložitvijo listine o teži vozila ni bila prekludirana.

Sodba nº VIII Ips 78/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

Tožena stranka pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi tožnice ni pisno opozorila na izpolnjevanje obveznosti in na možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Tako predhodno pisno opozorilo je pogoj za zakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Sodba nº in sklep VIII Ips 50/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

„ZDR ne definira podrobneje poslovodnih oseb. Konkretna opredelitev teh oseb je odvisna od statusne oblike delodajalca, izhaja pa iz predpisov, ki posamezne statusne oblike urejajo. Tožena stranka je delniška družba, zaradi česar se v konkretnem primeru uporabljajo določbe ZGD-1. Zakon v krog oseb, za katere velja 72. člen ZDR, ne vključuje vodilnih delavcev, ki so sicer glede svojih pristojnosti zelo blizu poslovodnim osebam (vendar pa ne opravljajo poslovodske in zastopniške funkcije), čepr...

Sklep nº VIII Ips 244/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

S tem, ko sta sodišči prve in druge stopnje odločitev oprli na nezatrjevana dejstva, sta kršili določbo 7. člena ZPP, kar je lahko vplivalo na pravilnost in zakonitost izpodbijane sodbe.

Sodba nº VIII Ips 59/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2012

V čem naj bi bilo materialno pravo ob ugotovljenem dejanskem stanju zmotno uporabljeno, tožnik ne obrazloži. Revizija izhaja iz predpostavke, da dejansko stanje ni bilo oziroma ni bilo popolno ugotovljeno in da bi bila odločitev sodišča drugačna, če ne bi bilo izvedeniško mnenje strokovno nepopolno, neobjektivno in nepravilno. Vendar zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni dovoljen revizijski razlog.

May 17, 2012

Sklep nº II Ips 877/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Dedni dogovor, ki je vnešen v sklep o dedovanju, ki ima vse učinke sodne poravnave, se zato izpodbija s tožbo za razveljavitev sodne poravnave. Nova ureditev v ZPP torej ne dopušča vložitve tožbe za izpodbijanje sodne poravnave po rokih iz OZ in izven razlogov, ki jih dopušča ZPP.

Sodba nº II Ips 913/2008 of Civilni oddelek, May 17, 2012

V primeru, ko oškodovanec zatrjuje nadaljevanje svoje utečene poslovne dejavnosti, mora za utemeljenost zahtevka za povračilo izgubljenega dobička navesti in (vsaj s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 %) dokazati, kakšen obseg poslovanja je imel pred škodnim dogodkom, kakšen je bil njegov (skupni) dohodek in kolikšen je bil njegov dobiček.

Sodba nº II Ips 351/2011 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Ker ne gre za klasično zavarovalno razmerje, ni mogoče uporabiti klasičnih pravil pogodbenega obligacijskega prava, ki temeljijo na načelu pacta sunt servanda, ampak je treba izhajati iz korporacijskega sistema odločanja z večino v najvišjem organu, ki ga določajo pravila. Pravila sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije iz 1993 so določala, da o spremembi pravil odloča Občni zbor na predlog Upravnega odbora, zato je treba za presojo spornega pravnega razmerja uporabiti Pravil...

Sodba nº II Ips 45/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Tožniku sta postala postala znana obstoj in višina materialne škode najpozneje z vročitvijo sodbe sodišča prve stopnje, ko mu je posatalo znano, da sodišče ni prejelo ugovora o pobotanju pred pravdo in da njegov zagovornik ni uveljavljal pobotanja v pravdi in ni vložil nasprotne tožbe. V izreku te sodbe je navedeno, da mora plačati glavnico 676.616 tolarjev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 14. 2. 1993 do plačila in pravdne stroške 478.508 tolarjev. Tedaj je bila premoženjska škoda znana, zn...

Sodba nº II Ips 229/2010 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Za pridobitev (so)lastninske pravice z vlaganji niso relevantna kakršnakoli vlaganja, temveč je treba zgraditi novo stvar. Sodišči prve in druge stopnje sta na podlagi navedene sodne prakse pravilno uporabili pravni standard spremembe stavbe ali drugega objekta (gradbeni objekt) na toženkinem zemljišču, ko sta ugotovili, da tožnika s svojimi vlaganji (četudi bi se izkazala za resnična), nista zgradila nove stvari, temveč je šlo za adaptacijo, obnovitvena dela ter vlaganja, ki so bila namenjen...

Sodba nº II Ips 67/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Tožnik ni upravičen do plačila uporabnine za skupno stanovanje, ker se je prostovoljno odpovedal uporabi stanovanja.

Sodba nº II Ips 700/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Pravilna je odločitev, da tožnica s predlaganimi in izvedenimi dokazi ni uspela dokazati, da je bila volja staršev drugačna.

Sodba nº II Ips 688/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Ob ugotovitvi, da je delodajalec ravnal krivdno, ker dotrajanih strojev ni nadomestil in ob ugotovitvi, da je bilo čiščenje stroja prav naloga tožnice, da je bila z razmerami dobro seznanjena in bi morala biti bolj pazljiva pri gibanju okrog stroja, je pravilna odločitev, da je s 40 % sama prispevala k nastanku škode.

Sodba nº II Ips 114/2011 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Premoženjska škoda zaradi stroškov za tujo nego in pomoč nastane oškodovancu, ki je tudi aktivno legitimiran za uveljavljanje tega zahtevka (195. člen ZOR).

Sklep nº I R 68/2012 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Stališče sodnika, ki ga je zavzel v neki drugi prejšnji zadevi ni razumna podlaga za dvom v nepristranskost tega sodnika, kaj šele v nepristranskost sodišča.

Sodba nº II Ips 502/2009 of Civilni oddelek, May 17, 2012

Pravilno je stališče nižjih sodišč, da je bilo stanovanje, glede katerega obstaja možnost vrnitve v denacionalizacijskem postopku, prodano v času veljavnosti ZZPS. ZZPS je v 4. členu določal, da je nična pogodba o prometu z nepremičninami, ki je sklenjena v nasprotju s tem zakonom. Prepoved prometa po določbah tega zakona je bila z novelo ZZPS podaljšana do uveljavitve Zakona o denacionalizaciji.

Sodba nº I Ips 41831/2010-28 of Kazenski oddelek, May 17, 2012

Bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 8. točke prvega odstavka 371. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) je podana, če se sodba opira na nedovoljen dokaz v smislu 237. člena ZKP.

May 10, 2012

Sklep nº I R 73/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Za presojo pristojnosti, ki se ravna po prebivališču dolžnika, je odločilen podatek, ki ga je upnik navedel v predlogu za izvršbo, in ne podatek, ki ga je sodišče pridobilo iz centralnega registra prebivalstva ali podatek o naslovu, na katerem je bil sklep o izvršbi dolžniku dejansko vročen.

Sklep nº II Ips 95/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Tožnik je izpolnil prvega od zakonsko predvidenih pogojev za pridobitev pravice do vsebinskega odločanja o reviziji z zanj uspešno zaključenim predhodnim postopkom odločanja o dopustitvi revizije, ki ga je Vrhovno sodišče izvedlo brez (pridobitve) sodnega spisa v nekontradiktornem postopku; kontradiktornost se vzpostavi šele naknadno, to je v drugi fazi postopka z dopuščeno revizijo (primerjaj 375. člen ZPP). Iz tega razloga mora stranka v primeru vložitve dopuščene revizije tej priložiti tud...

Sklep nº II Ips 1154/2008 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Toženca, zoper katera tožnica zahteva varstvo svoje lastninske pravice, sta v razmerju navadnega materialnega sosporništva, saj ne zakon ne narava pravnega razmerja zanju ne terja enake rešitve spora (196. člen ZPP). Nedenarni zahtevek, ki ga je tožnica uveljavljala zoper oba toženca, je opredeljen zgolj z enotno, nediferencirano vrednostjo spornega predmeta, kar v primeru navadnega sosporništva ne zadošča (drugi odstavek 41. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 728/2009 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Tožnici (toženki po nasprotni tožbi) sta glede dajatvenega zahtevka navadni sospornici, saj je mogoče spor zoper vsako od njiju rešiti na drugačen način (npr. če bi sodišče ugotovilo, da ena od njiju protipravno vznemirja toženca pri izvrševanju služnosti, druga pa ne). Pri takšni subjektivni kumulaciji zahtevkov mora biti v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPP vrednost spora določena za vsak zahtevek posebej, torej posebej za zahtevek v razmerju do prve tožnice (prve toženke po nasprotni ...

Sklep nº I R 70/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Okoliščina, da je stranka postopka stara mama sodniške pomočnice za postopanje pristojnega sodišča, ni tehten razlog za delegacijo pristojnosti v pomenu določbe 67. člena ZPP, saj pri strankah ne more (in ga očitno tudi ni) vzbuditi razumno utemeljenega dvoma o nevtralnosti in neodvisnosti stvarno in krajevno pristojnega sodišča kot nosilca sodne funkcije ali sicer v dojemanju zunanjega videza teh postulatov poštenega sojenja.

Sklep nº Cp 5/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Za odločitev v obravnavanem primeru je edino pomembno, da so po upoštevnem britanskem pravu glede na otrokovo stalno bivališče starševske pravice poverjene materi, da je bil otrok zadržan na območju R Slovenije proti njeni volji in torej nezakonito ter da otrokovo takojšnjo vrnitev nalagajo v izpodbijanem sklepu citirane konvencijske določbe – ne da bi bil hkrati ugotovljen morebitni obstoj katerih od s Konvencijo predvidenih upoštevnih ovir zanjo. Izpodbijani sklep ima namreč provizorično na...

Sklep nº II DoR 7/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

O vprašanjih, ki jih postavlja tožnik v predlogu, je Vrhovno sodišče že zavzelo stališče (prim. sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije II Ips 475/2008 z dne 5. 4. 2012 in tudi odločbo Ustavnega sodišča Up-591/10 z dne 2. 12. 2010), izpodbijana odločitev pa je z njim skladna.

Sodba nº in sklep II Ips 221/2010 of Civilni oddelek, May 10, 2012

V konkretnem primeru so bila dejstva sicer zatrjevana, pomanjkljiva pa je bila morda kvečjemu njihova konkretizacija. Če gre torej za „nesklepčnost“ zaradi premalo ali nejasno substancirane tožbe, bi moralo sodišče z njo postopati kot z nepopolno tožbo in izvesti postopek, kot ga določa 108. člen ZPP, v kolikor ne oceni, da sta tožnika svojemu trditvenemu bremenu v okviru podanih navedb zadostila.

Sodba nº II Ips 78/2012 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Presoja višine odškodnine - raven hrupa v tej zadevi je bila relativno visoka, čeprav je stanovanjska hiša, v kateri so v relevantnem obdobju od 17. 4. 2005 do 1. 11. 2008 prebivali tožniki, od ceste oddaljena kar 52 metrov. V tem obdobju sta prvi tožnik in druga tožnica večino časa preživela doma, tretji tožnik pa je bil do konca novembra 2005 zaposlen v Mariboru kamor se je vsakodnevno vozil (7 mesecev), zatem je bil kot samozaposlen večino časa doma (29 mesecev), od maja 2008 pa zaradi pon...

Sodba nº II Ips 634/2009 of Civilni oddelek, May 10, 2012

Tožnik, ki je (ko je čakal na pranje svojega vozila) stal na voznem pasu, za katerega je vedel, da se na njem odvija promet, in da se je mimo vozečemu vozilu umaknil tako, da je stopil nazaj, ne da bi pogledal ali lahko to varno stori, ter da zato ni opazil ne robnika (ob katerega se je spotaknil) ne jame, je tudi sam v precejšnji meri prispeval k nastanku škode.

May 08, 2012

Sodba nº VIII Ips 225/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Ob dejstvu, da so bili ugotovljeni realni (organizacijski) razlogi za prenehanje potreb po tožničinem delu, se tožnica glede obstoja utemeljenega poslovnega razloga ni mogla uspešno sklicevati na domnevno diskriminacijo. Tudi sicer pa določbe o sistemizaciji delovnih mest (drugi odstavek 20. člena ZDR) delodajalcu omogočajo, da na delovnem mestu zaposli oziroma obdrži delavca z ustrezno stopnjo izobrazbe, kot je predvidena za takšno delovno mesto v sistemizaciji in se pri tem delavec z višjo ...

Sodba nº VIII Ips 8/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Ker sistem invalidskih komisij (I. in II. stopnje) omogoča ugotavljanje obstoja pravno pomembnih dejstev za ugotovitev invalidnosti vse do izdaje dokončne odločbe, gre za posebnost v primerjavi z odločanjem po ZUP, na podredno uporabo katerega sicer napotuje 249. člen ZPIZ-1. Ker je možnost ugotavljanja dejanskega stanja tudi v pritožbenem postopku pri toženi stranki z opredelitvijo posebnih izvedenskih organov in sistemom le-teh v ZPIZ-1 posebej urejena, se glede tega tožena stranka neutemel...

Sodba nº VIII Ips 250/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Za začetek teka šestmesečnega roka za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz šestega odstavka 88. člena ZDR je pomembna ugotovitev neracionalne organizacije in sistemizacije delovnih mest, saj je dejansko prenehala potreba po tožnikovem delu šele na podlagi ugotovitve, da tožena stranka lahko uspešno opravlja svoje naloge tudi brez njegovega dela (pa naj je šlo za podvajanje, možnost prerazporeditve tega dela na druge izvajalce, ali za ugotovitev, da naj bi bilo tožnikovo delo, ob racionalni...

Sodba nº VIII Ips 104/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Brez priznanja pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki krijejo rizik trajne okvare zdravja, oziroma dokler te pravice niso priznane v breme ZPIZ-a, socialne rizike okvare zdravja v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi določb ZZVZZ in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja nosi tožena stranka.

Sodba nº VIII Ips 187/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Zakonodajalec je zaradi spoštovanja načela varstva zaupanja v pravo kot enega izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave RS dolžan urediti prehodno obdobje, kadar nova ureditev posega v trajajoča razmerja oziroma upravičena pravna pričakovanja. Vrhovno sodišče se strinja s stališčem sodišča druge stopnje, da 407. člen ZPIZ-1 ni neustaven zato, ker se sklicuje na delovnopravne predpise in ne na predpise pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Neutemeljeno je tudi zatrjevanje, da je podano...

Sklep nº VIII Ips 197/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Čeprav je tožnica v pripravljalni vlogi z dne 1. 7. 2010 podala ugovor, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana prepozno, sodba sodišča prve stopnje glede pravočasnosti odpovedi nima razlogov. Tožena stranka je v pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje uveljavljala bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, vendar se sodišče druge stopnje do tega pritožbenega ugovora v izpodbijani sodbi ni opredelilo. Sodbi sodišč nižje stopnje to...

Sklep nº VIII Ips 177/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Ne glede na to, da je bilo vodstvo tožene stranke o tožnikovem vodenju poslov v zvezi s pripravami na izdelavo laserskih kartic sicer sproti obveščano, ne da bi se pri tem sumilo na kaznivo dejanje, je sodišče pravilno ugotovilo, da je 30-dnevni subjektivni rok za izredno odpoved pričel teči šele s seznanitvijo predsednika uprave z navedenim poročilom odvetnika, saj so znaki kaznivega dejanja bistveni element hujše kršitve pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja v smislu določb p...

Sodba nº VIII Ips 57/2011, enako tudi VIII Ips 68/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Drugi odstavek 96. člena ZDR, ki določa obveznost izdelave programa razreševanja presežnih delavcev v primeru, če v časovnem obdobju treh mesecev postane nepotrebno delo 20 ali več delavcev, pride v poštev le takrat, če obveznost izdelave programa ni podana že glede na določbo prvega odstavka 96. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 5/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Tožnica v reviziji zatrjuje, da jo je tožena stranka umaknila s projektov oziroma premestila na drugo delovno mesto zaradi njene bolezni, medtem ko iz dejanske podlage sodbe izhaja, da razlog za odreditev delovnih nalog tožnice drugim delavcem ni bila njena odsotnost zaradi bolezni (ali drugih razlogov), pač pa dejstvo, da je bilo treba delo na projektih dokončati v predvidenih časovnih okvirih, razlog za premestitev tožnice pa je bil v tem, da delo na njenem dotedanjem delovnem mestu ni bilo...

Sodba nº VIII Ips 261/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 08, 2012

Delodajalec mora pri delu upoštevati delavčevo delazmožnost, ugotovljeno na podlagi zdravstvenih pregledov v smislu določb 22. člena ZVZD, na podlagi ugotovitev osebnega zdravnika oziroma odločitev imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo in na podlagi dokončne odločbe zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

May 07, 2012

Sklep nº VIII Ips 42/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

Če delavec na delo ne prihaja, čeprav za to nima opravičljivega razloga, to nedvomno predstavlja hujšo kršitev pogodbene obveznosti in obveznosti iz delovnega razmerja v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 111. člena ZDR. Tožnica je bila seznanjena s tem, da od 1. 8. 2009 nima odobrenega bolniškega staleža, saj se zoper odločbo z dne 13. 7. 2009 ni pritožila, zato je ta odločba postala dokončna in s tem ji je bil bolniški stalež zaključen. To pa pomeni, da je bila z dela odsotna ne da bi z...

Sodba nº VIII Ips 29/2012 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

V obravnavanem primeru je ugotovljeno le, da družba V. d.d. opravlja podobne (ali enake) storitve, kot so se opravljale v ukinjeni enoti tožene stranke, ni pa ugotovljen noben drug kriterij, ki bi kazal na prenos gospodarske entitete oziroma organiziranega skupka virov, katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti. Zato je presoja, da do prenosa dela podjetja ni prišlo, pravilna.

Sodba nº VIII Ips 127/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

Poziv na delo delavca že po poteku paricijskega roka po pravnomočni sodbi o nezakonitosti prejšnje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi načeloma ne more vplivati na obstoj oziroma neobstoj poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº in sklep VIII Ips 277/2010 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

Glede na dolžnost substanciranja dokaznega predloga bi tako moral tožnik, v kolikor je želel, da sodišče z njegovim zaslišanjem ugotavlja tudi obstoj vzročne zveze, to izrecno predlagati. Ker tega ni storil, sodišče tega spornega dejstva ni bilo dolžno ugotavljati z njegovim zaslišanjem, z opustitvijo izvedbe tega dokaza pa mu posledično tudi ni bila odvzeta možnost dokazovanja.

Sodba nº VIII Ips 63/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

Ker je bil po prejšnji pogodbi o zaposlitvi dogovorjen polni delovni čas, po ponujeni pa je delovni čas polovični, je ponujena zaposlitev neustrezna.

Sklep nº VIII Ips 137/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

V svoji pritožbi je tožena stranka sodbo sodišča prve stopnje izpodbijala le glede na določbo tretjega odstavka 66. člena ZPIZ-1, ki je za zavarovance kmete določala, da ne pridobijo pravic na podlagi III. kategorije invalidnosti (razen če imajo pravico do dela s skrajšanim delovnim časom). Ni pa napadala presoje sodišča, da tožnik zaradi sprememb v zdravstvenem stanju (izgube očesa) ni več polno delazmožen za delo kmeta, oziroma da je njegova delazmožnost v smislu III. kategorije invalidnost...

Sodba nº VIII Ips 179/2011 of Delovno-socialni oddelek, May 07, 2012

Tožena stranka je tožniku v skladu z drugim odstavkom 87. člena ZDR pravilno poskušala vročiti obdolžitev in vabilo na zagovor v prostorih policijske postaje. Zgolj dejstvo, da bi tožnik delo nastopil šele čez 20 minut, ne pomeni, da je bil poskus vročitve nezakonit in v nasprotju z določbami o vročanju v skladu z ZDR in ZPP.

Sklep nº III DoR 61/2011 of Gospodarski oddelek, May 07, 2012

Dopuščena revizija - glede vprašanja o pravilnosti stališča sodišča druge stopnje glede pravočasnosti predložitve in posledično upoštevanja pripravljalne vloge tožene stranke z dne 7. 1. 2010.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners