Sodba nº in sklep I Cpg 348/2000 of Gospodarski oddelek, March 01, 2002

Linked as:

Summary


Ureditev sodnega varstva pravic v zadevah intelektualne lastnine je urejeno najprej v poglavju V. - Nicnost pravic in razveljavitev znamke, nato pa še v poglavju VI. - Sodno varstvo od tocke 1 - Varstvo pravic do tocke 3 - Spor za priznanje avtorstva. Tožbo na nicnost pravic lahko vložijo vse osebe, navedene v prvem odst. 87. cl. ZIL, ki za vložitev takšne tožbe izkažejo pravni interes. Ureditev varstva po 87. cl. ZIL je splošnejša od ureditve izpodbijanja pravice do patenta, modela, vzorca in znamke v 99. in naslednjih clenih. Ker je ureditev sodnega varstva v 100. cl. ZIL urejena posebej, mora stranka, ki želi doseci ugodno odlocitev sodišca, izpolniti vse z zakonom predpisane abstraktne zakonske stanove, v nasprotnem primeru namrec v tem postopku ne bo uspela. Zakonski dejanski stan iz 100. cl. ZIL predpisuje abstraktno dejansko stanje, ko pravna ali fizicna oseba že uporablja znak v gospodarskem prometu za oznacevanju svojega blaga oziroma storitev, katerega pa še ni predlagala pri Uradu v zašcito kot svojo blagovno znamko. Ker pa obstojajo vsi pogoji, da bi lahko svoj znak zašcitila kot blagovno znamko, je zakonodajalec predpisal, da jo v tem primeru sodišce razglasi za nosilca znamke. Ce pa je že nosilec blagovne znamke, ki jo nekdo drug v gospodarskem prometu uporablja za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste, pa ni nobene podlage za to, da bi sodišce že registrirano blagovno znamko, ki uživa vso pravno zašcito, še enkrat že zašciteni znak z blagovno znamko zašcitilo kot blagovno znamko s sodno odlocbo, s katero bi sodišce razglasilo tožnika za nosilca blagovne znamke. O tem, da tožeci stranki kot nosilcu kršene blagovne znamke ne bo treba sprožati novih postopkov, s katerimi bi zahteval prepoved uporabe (sedaj znaka), ki bi ga še naprej v gospodarskem prometu uporabljala tožena stranka.

See the full content of this document

Extract


Sodba nº in sklep I Cpg 348/2000 of Gospodarski oddelek, March 01, 2002

Sodišce prve stopnje je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek tožece stranke na ugotovitev, da je znak ZTS INTER-SHOP, kot ga uporablja v gospodarskem prometu tožena stranka identicen oziroma zavajajoce podoben znaku INTERSHOP, ki ga je uporabljala in zašcitila tožeca stranka, že predno je tožena stranka znak prijavila v zašcito, ker je bil znak tožece stranke splošno znan kot oznacba blaga oziroma storitev tožece stranke ter se tožeca stranka razglasi za nosilca znamke ZTS INTER-SHOP tako v logotipu, objavljenem pod registrsko št. 9570396 v Biltenu iz leta 1995/4 z dne 31.8.1995 kot tudi v logotipu, objavljenem v Biltenu 1995/5 z dne 31.10.1995 pod registrsko št. 9570430. V obrazložitvi je navedlo, da varstvo, ki ga želi doseci tožeca stranka v tem postopku po prvem odst. 100. cl. ZIL za konkretni primer ni ustrezno. Tožeca stranka ima že svojo registrirano znamko. Po prvem odst. 100. cl. ZIL pa je varstvo namenjeno tistim, ki v gospodarskem prometu nek znak dejansko uporabljajo in je postal tudi splošno znan kot oznaka za njihovo blago ali storitve. Povsem enak ali podoben znak pa nekdo drug zavaruje z znamko, torej uspe pridobiti ustrezno odlocbo o pr...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners