Sklep nº I Cp 1538/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Linked as:

Summary


Ceprav je tožeca stranka tožbeni zahtevek oblikovala kot zahtevek na ugotovitev neobstoja služnosti, je njegovo bistvo v prepovedi vznemirjanja lastnika, torej gre za negatorno tožbo iz 42.cl. ZTLR. Takšen zahtevek je torej tožeca stranka vložila zoper tretjo toženko kot upravljalko državnih cest (16. cl. ZJC) in zoper lastnika nepremicnine, ki sta s svoje nepremicnine odvedla odpadne vode na cesto v zbirni cestni jašek in preko njega na tožnicino zemljišce. Iz te opredelitve je razvidno, da tretja tožena stranka utemeljeno ugovarja pomanjkanje pasivne legitimacije kot pomanjkanje zaveze iz materialnopravnega razmerja. Cetudi bi bilo res, da tretja toženka ni storila dovolj in bi morala po zakonu opraviti dolocena dejanja (v za to predvidenem postopku), da bi preprecila nedopustno poseganje prvih dveh tožencev na javno cesto in nato na zemljišce tožnice, to ne daje tožnici pravice zahtevati ustrezno ukrepanje v pravdnem postopku in tudi zahtevek iz 42. cl. ZTLR zoper njo ne more biti utemeljen.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº I Cp 1538/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Sodišce prve stopnje je sklenilo, da se postopek zaradi umika tožbe ustavi ter vsem trem tožencem naložilo, da tožnici solidarno povrnejo njene pravdne stroške v znesku 294.920,00 SIT z zamudnimi obrestmi.

Z...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners