Sklep nº III Cp 3246/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Linked as:

Summary


V skladu z dolocbo prvega odstavka 436. clena ZGD lahko družbena pogodba doloci, da sme družbenik iz družbe izstopiti ali da je lahko izkljucen iz družbe, ter doloci pogoje, postopek in posledice izstopa oziroma izkljucitve. V skladu z dolocbo prvega odstavka 437. clena ZGD z izstopom preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti. Tako nekdo, ki v casu zacetka postopka za izbris dolocene družbe po ZFPPod ni bil vec družbenik te družbe, ne odgovarja za njene obveznosti, saj ni mogoce šteti, da je podal izjavo z vsebino, doloceno v prvem odstavku 394. clena ZGD.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº III Cp 3246/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Z izpodbijanim sklepom je sodišce prve stopnje sklenilo, da se izvršba, dovoljena s sklepom opr. št. Ig ... z dne ..., nadaljuje zoper dolžnikova družbenika B. M., in J. P., .

Zoper ta sklep sta se pritožila J. P. in B. M.

J. P. v pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge in navaja, da z upnikom ni bil v nikakršnem poslovnem odnosu, še najmanj pa takrat, ko naj bi nastale predmetne terjatve. Kot družbenik pri prvotnem dolžniku P. d.o.o. je izstopil že dne 1.2.1...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners