Sklep nº III Cp 1951/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Linked as:

Summary


Verjetnost obstoja terjatve pomeni objektivni materialnopravni pogoj za uveljavitev ugovora tretjega zoper sklep o zavarovanju (1. odstavek 64. clena ZIZ). Navedena presoja je sicer narekovala zavrnitev ugovora in ne njegovo zavrženje. Verjetnost obstoja terjatve pomeni namrec objektivni materialnopravni pogoj za uveljavitev ugovora tretjega zoper sklep o zavarovanju (1. odstavek 64. clena ZIZ). Potrebna je torej meritorna - dokazna presoja ali je pravica tretjega izkazana vsaj na stopnji verjetnosti, kar pomeni, da vec dokazov govori za obstoj terjatve, kot zoper njo. Izvršilno sodišce takšno vsebinsko presojo lahko napravi tudi v postopku zavarovanja terjatve na podlagi samostojne ocene listin ali pa v ta namen razpiše narok in na njem izvede dokaze (29. clen ZIZ v zvezi z 239. clenom ZIZ). Posledica takšne vsebinske - meritorne presoje pa je nujno tudi meritorna odlocitev o utemeljenosti ugovora, v okviru presoje obstoja predpostavk za nadaljnje obravnavanje ugovora tretjega. Ker pa zavrženje pomeni za pritožnico enako oz. celo manj neugodno odlocitev od zavrnitve, pritožbeno sodišce na podlagi smiselne uporabe nacela - prepoved reformatio in peius, v odlocitev prvostopenjskega sodišca kljub temu ni poseglo.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº III Cp 1951/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Z izpodbijanim sklepom je sodišce prve stopnje zavrglo ugovor tretje osebe K... B....

Proti navedenemu sklepu vlag...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners