Sklep nº II Cpg 844/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Linked as:

Summary


Sklep o rubežu terjatve je nerazumljiv, ker terjatev, ki naj bi se zarubila, sploh ni dolocena (temelj, višina, zapadlost itd.), tako da odlocitve sodišca prve stopnje o rubežu terjatve niti ni mogoce preizkusiti. Za zacetek opravljanja dejanj izvršbe po izvršitelju ni potrebno, da bi bil sklep o imenovanju izvršitelja pravnomocen. Dolžnik v pritožbi zatrjuje razlicna šikaniranja, grožnje in neprimerno ravnanje z dolžnikom s strani izvršitelja, kar bi sicer lahko bili utemeljeni razlogi, ki bi preprecevali dolocitev izvršitelja v smislu 3. odst. 289. cl. ZIZ, vendar so vse te navedbe popolnoma nedokazane, deloma pa so trditve o zlorabi pooblastil in kršitvah Pravilnika tudi nekonkretizirane. V postopku po 52. cl. ZIZ se odloca samo o nepravilnostih, ki jih je izvršitelj storil pri opravljanju izvršbe, torej v zvezi z realnimi dejanji izvršitelja (napr. rubež, cenitev, prodaja). Vrocanje pisanj in pregled spisov ni opravljanje izvršbe, v teh procesnih dejanjih pa praviloma izvršitelj sploh ne sodeluje, zato te zatrjevane kršitve niso predmet odlocanja o zahtevi za odpravo nepravilnosti iz 52. cl. ZIZ.

See the full content of this document

Extract


Sklep nº II Cpg 844/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Sodišce prve stopnje je s sklepom z dne 19.10.2000 dovolilo spremembo izvršilnega sredstva in odlocilo, da se izvršba nadaljuje z rubežem in prenosom denarne terjatve dolžnika pri U. d.o.o., S. 20, Š. (prva tocka izreka sklepa z dne 19.10.2000) ter naložilo dolžniku, da povrne upniku nadaljnje izvršilne stroške (druga tocka izreka sklepa z dne 19.10.2000). S sklepom z dne 18.7.2000 je sodišce prve stopnje za izvršitelja imenovalo Z. Z. iz R. (prva tocka izreka sklepa z dne 18.7.2000), odredilo prenakazilo predujma z žiro racuna sodišca na žiro racun izvrš...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners